Besluit Van De Vlaamse Regering van 14 december 2007
gepubliceerd op 21 januari 2008
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Besluit van de Vlaamse Regering tot goedkeuring van het planprogramma de Merode : prinsheerlijk platteland

bron
vlaamse overheid
numac
2008035047
pub.
21/01/2008
prom.
14/12/2007
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

14 DECEMBER 2007. - Besluit van de Vlaamse Regering tot goedkeuring van het planprogramma de Merode : prinsheerlijk platteland


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij, inzonderheid op artikel 6bis, § 1, ingevoegd bij het decreet van 7 mei 2004, en op hoofdstuk VII, gewijzigd bij de decreten van 22 november 1995, 8 december 2000, 19 juli 2002, 7 mei 2004 en 19 mei 2006;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 2004 betreffende de procedure tot opmaak van landinrichtingsplannen en houdende opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juni 1996 houdende nadere regelen betreffende de landinrichting en houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 1998 houdende subsidiëring van de landinrichtingswerken;

Overwegende dat de Vlaamse minister, bevoegd voor de Landinrichting en het Natuurbehoud, op 4 augustus 2000, rekening houdend met het advies van de Commissie voor Landinrichting van 19 juni 2000, de Vlaamse Landmaatschappij heeft belast met de opmaak van een voorstudie tot uitvoering van landinrichting in het gebied Zuiderkempen;

Overwegende dat de Vlaamse minister, bevoegd voor de Landinrichting en het Natuurbehoud, op 5 juni 2003 en op 15 april 2004, rekening houdend met het advies van de Commissie voor Landinrichting van 24 juni 2002, de Vlaamse Landmaatschappij heeft belast met de opmaak van een planprogramma voor het gebied Zuiderkempen, in afwachting van de nieuwe regelgeving voor landinrichting;

Overwegende dat de Vlaamse minister, bevoegd voor de Landinrichting en het Natuurbehoud, op 13 juli 2004 aan de Vlaamse Landmaatschappij de opdracht heeft gegeven om binnen het gebied Zuiderkempen verder te werken aan de planvorming voor het Bosgebied de Merode en omgeving, en daarbij in te spelen op initiatieven die lokaal al lopen;

Overwegende dat de Vlaamse minister, bevoegd voor de Landinrichting en het Natuurbehoud, op 14 juli 2005 de aan de Vlaamse Landmaatschappij gegeven opdracht tot het opmaken van een planprogramma voor Bosgebied de Merode en omgeving heeft bevestigd;

Overwegende dat het ontwerp van planprogramma de Merode : prinsheerlijk platteland door de Vlaamse Landmaatschappij op 15 mei 2007 ter kennisgeving werd bezorgd aan de colleges van burgemeester en schepenen van de stad Geel en de gemeenten Westerlo, Laakdal, Herselt, Scherpenheuvel-Zichem en Tessenderlo, en aan de bestendige deputaties van de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg;

Overwegende dat het ontwerp van planprogramma de Merode : prinsheerlijk platteland het kader vormt voor de realisatie van sommige inrichtings- en beheersgebonden acties ter uitvoering van het Plattelandsproject de Merode, dat op 19 juni 2006 door de Vlaamse minister-president werd opgestart;

Gelet op het advies van de Commissie voor Landinrichting, gegeven op 26 maart 2007;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de Begroting, gegeven op 13 december 2007;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Het planprogramma de Merode : prinsheerlijk platteland wordt goedgekeurd.

Het planprogramma de Merode : prinsheerlijk platteland omvat het inrichtingsproject landinrichting de Merode : prinsheerlijk platteland.

Art. 2.De Vlaamse Landmaatschappij wordt belast met de opmaak van het landinrichtingsplan van het inrichtingsproject landinrichting de Merode : prinsheerlijk platteland.

Art. 3.De Vlaamse minister, bevoegd voor de Landinrichting en het Natuurbehoud, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 14 december 2007.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, H. CREVITS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^