Besluit Van De Vlaamse Regering van 14 december 2012
gepubliceerd op 23 januari 2013
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de nadere regels voor de koppeling van geografische gegevensbronnen en geografische diensten in beheer van een derde partij aan het netwerk, vermeld in artikel 26 van het GDI-decreet en de toegang tot en he

bron
vlaamse overheid
numac
2013035009
pub.
23/01/2013
prom.
14/12/2012
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

14 DECEMBER 2012. - Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de nadere regels voor de koppeling van geografische gegevensbronnen en geografische diensten in beheer van een derde partij aan het netwerk, vermeld in artikel 26 van het GDI-decreet en de toegang tot en het gebruik ervan door instanties


De Vlaamse Regering, Gelet op het op het GDI-decreet van 20 februari 2009, artikel 28, tweede lid;

Gelet op het advies van de GDI-raad van 4 juni 2012;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 18 juli 2008;

Gelet op het advies van de SERV, gegeven op 19 september 2012;

Gelet op advies 52.314/3 van de Raad van State, gegeven op 20 november 2012, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de minister-president van de Vlaamse Regering;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK 1. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Dit besluit regelt voor derde partijen de nadere voorwaarden waaronder geografische gegevensbronnen en geografische diensten, in beheer van die derde partijen, kunnen gekoppeld worden aan het netwerk, vermeld in artikel 26 GDI-decreet. Tevens regelt dit besluit de voorwaarden voor de toegang tot en het gebruik door instanties van deze geografische gegevensbronnen en geografische diensten gekoppeld aan het netwerk.

Derde partijen zijn iedere natuurlijke persoon, rechtspersoon of een groepering ervan als vermeld in artikel 3, 2°, van het GDI-decreet van 20 februari 2009.

Instanties zijn elke instantie als vermeld in artikel 3, 1°, van het GDI-decreet van 20 februari 2009.

AGIV is het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen, opgericht bij het decreet van 7 mei 2004 houdende de oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap "Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen". HOOFDSTUK 2. - Voorwaarden voor de koppeling van de geografische gegevensbronnen en geografische diensten aan het netwerk

Art. 2.Elke derde partij die een geografische gegevensbron en geografische dienst beheert, kan die koppelen aan het netwerk als ze de volgende voorwaarden in acht neemt : 1° de metagegevens worden ingediend met de toepassing die het AGIV ter beschikking stelt;2° de geografische gegevensbron en de geografische dienst voldoen aan de technische voorwaarden, overeenkomstig artikel 28 van het decreet van 20 februari 2009 betreffende de Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen. De stuurgroep GDI-Vlaanderen oordeelt of de koppeling van de geografische gegevensbron en de geografische dienst in beheer van een derde partij, nuttig is voor de taken van algemeen belang van de instanties.

De geografische gegevensbronnen en geografische diensten in beheer van een derde partij, moeten voor een periode van minstens drie jaar gekoppeld worden aan het netwerk.

De derde partij die haar geografische gegevensbron en geografische dienst wil koppelen aan het netwerk, moet daarvoor met het AGIV een overeenkomst sluiten waarvan het model is opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd. De derde partij dient daarvoor een aanvraag in met het formulier dat het AGIV ter beschikking stelt.

De geografische gegevensbronnen en geografische diensten die gekoppeld zijn aan het netwerk, worden opgenomen in de GDI-catalogus die AGIV bijhoudt. HOOFDSTUK 3. - Verstrekking van toegang tot de geografische gegevensbronnen en geografische diensten, gekoppeld aan het netwerk, aan instanties

Art. 3.Het AGIV zorgt ervoor dat de instantie de geografische diensten, gekoppeld aan het netwerk, kan gebruiken binnen twintig werkdagen na de aanvraag.

In het eerste lid wordt verstaan onder werkdag : alle dagen van het jaar, exclusief zaterdag, zondag en feestdagen. Ook de periode van 25 december tot en met 31 december telt niet mee bij de berekening van de werkdagen. HOOFDSTUK 4. - Voorwaarden voor de toegang en het gebruik

Art. 4.Elke instantie is verantwoordelijk voor het rechtmatige gebruik van de geografische gegevensbronnen en geografische diensten, gekoppeld aan het netwerk.

De instantie gebruikt de geografische gegevensbronnen en geografische diensten, gekoppeld aan het netwerk, op eigen risico. Binnen de grenzen, vastgesteld door de wet, kunnen de eigenaar, de beheerder en de verstrekker van de geografische gegevensbronnen en geografische diensten, gekoppeld aan het netwerk, niet aansprakelijk gesteld worden door de instantie voor schade ten gevolge van of naar aanleiding van het gebruik ervan.

Art. 5.De instantie is verplicht : 1° elk onrechtmatig gebruik van de geografische gegevensbronnen en geografische diensten, gekoppeld aan het netwerk, te vermijden;2° de eigenaar, de beheerder en de verstrekker van de geografische gegevensbronnen en geografische diensten, gekoppeld aan het netwerk, te vrijwaren voor aanspraken van anderen, die voortvloeien uit of verband houden met de al dan niet onrechtmatige wijze waarop de instantie de geografische gegevensbronnen en geografische diensten, gekoppeld aan het netwerk, gebruikt;3° adequate en afdoende technologische en organisatorische maatregelen te treffen om onrechtmatige toegang tot of onrechtmatig gebruik van de geografische gegevensbronnen en geografische diensten, gekoppeld aan het netwerk, te voorkomen;4° zich te onthouden van het stellen van handelingen die de beschikbaarheid van de geografische gegevensbronnen en geografische diensten, gekoppeld aan het netwerk, hinderen en zich te onthouden van elk gebruik van de geografische gegevensbronnen en geografische diensten, gekoppeld aan het netwerk, op een wijze die als doel of gevolg heeft schade te berokkenen aan de eigenaar, beheerder of verstrekker ervan;5° als dat gevraagd wordt, vastgestelde fouten in de geografische gegevensbronnen en geografische diensten, gekoppeld aan het netwerk, onmiddellijk te melden aan de eigenaar, beheerder of verstrekker;6° als dat gevraagd wordt, een bronvermelding op te nemen, zoals bepaald door de eigenaar van de geografische gegevensbronnen en geografische diensten, gekoppeld aan het netwerk.

Art. 6.Als een instantie de uitvoering van haar taak van algemeen belang geheel of gedeeltelijk opdraagt aan een opdrachtnemer, krijgt die opdrachtnemer toegang tot de geografische gegevensbronnen en geografische diensten, gekoppeld aan het netwerk, en kan die opdrachtnemer die geografische gegevensbronnen en geografische diensten gebruiken voor de uitvoering van de taak van algemeen belang die hem is toevertrouwd. De voorwaarden voor de toegang en het gebruik, vermeld in dit hoofdstuk, zijn ook van toepassing op de opdrachtnemer.

De instantie neemt alle adequate en afdoende maatregelen opdat de opdrachtnemer alleen voor taken van algemeen belang toegang heeft tot de geografische gegevensbronnen en geografische diensten, gekoppeld aan het netwerk, en om te voorkomen dat die worden gebruikt buiten de grenzen van de taak van algemeen belang die hem is toevertrouwd. Bij de aanvang van de opdracht brengt de instantie de opdrachtnemer op de hoogte van de voorwaarden voor de toegang en het gebruik, vermeld in dit hoofdstuk.

Art. 7.De toegang tot en het gebruik van geografische gegevensbronnen en geografische diensten, gekoppeld aan het netwerk, is altijd kosteloos voor instanties. HOOFDSTUK 5. - Uitzonderingen op de toegang

Art. 8.§ 1. De Vlaamse Regering kan, op voorstel van de stuurgroep GDI-Vlaanderen, de toegang tot de geografische gegevensbronnen en geografische diensten, gekoppeld aan het netwerk, beperken als die toegang een gevaar oplevert voor de volgende aangelegenheden : 1° het vertrouwelijke karakter van de internationale betrekkingen van het Vlaamse Gewest of de Vlaamse Gemeenschap en van de betrekkingen van het Vlaamse Gewest of de Vlaamse Gemeenschap met de supranationale instellingen, met de Federale Staat en met andere gemeenschappen en gewesten;2° de openbare veiligheid en de nationale defensie;3° de rechtspleging in een strafrechtelijk, burgerlijk, administratief of sociaalrechtelijk rechtsgeding. § 2. Als de geografische gegevens, gekoppeld aan het netwerk, informatie van geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen bevatten, moeten die gegevens worden gekwalificeerd als persoonsgegevens als vermeld in artikel 1, § 1, van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. De toegang tot die geografische persoonsgegevens wordt verleend volgens de bepalingen, vermeld in artikelen 8 en 9 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer.

De toegang tot geografische persoonsgegevens door instanties wordt in ieder geval uitsluitend verleend als de latere verwerking ervan past in of verenigbaar is met de wettelijk of reglementair bepaalde taken van de instantie in kwestie die de toegang tot of het gebruik van de betreffende gegevens vraagt. HOOFDSTUK 6. - Ontkoppeling van de geografische gegevensbronnen en geografische diensten, gekoppeld aan het netwerk

Art. 9.§ 1. De geografische gegevensbron en geografische dienst, gekoppeld aan het netwerk, zullen worden ontkoppeld als de derde partij, die de geografische gegevensbron en geografische dienst beheert, daarom verzoekt. De derde partij moet het AGIV daarvan minstens drie maanden voor de ontkoppeling op de hoogte brengen. § 2. De geografische gegevensbron en geografische dienst, gekoppeld aan het netwerk, zullen worden ontkoppeld op verzoek van de derde partij, wanneer het AGIV zijn verplichtingen niet nakomt.

De derde partij zal het AGIV op de hoogte brengen van haar verzoek.

Indien AGIV niet binnen drie maanden zijn verplichtingen nakomt, zal de ontkoppeling effectief plaatsvinden. § 3. De geografische gegevensbron en geografische dienst, gekoppeld aan het netwerk, zullen worden ontkoppeld op voorstel van de stuurgroep GDI-Vlaanderen in de volgende gevallen : 1° als de geografische gegevensbron of geografische dienst niet langer voldoet aan de technische vereisten, vermeld in artikel 27 van het GDI-decreet van 20 februari 2009;2° als de metagegevens niet worden bijgehouden. De derde partij, die de geografische gegevensbron en geografische dienst beheert, zal daarvan op de hoogte worden gebracht. Als de derde partij niet binnen drie maanden alle verplichtingen nakomt, zal de ontkoppeling effectief plaatsvinden. HOOFDSTUK 7. - Slotbepaling

Art. 10.De Vlaamse minister, bevoegd voor het algemeen regeringsbeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 14 december 2012.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS

Bijlage Model overeenkomst tot koppeling van een geografische gegevensbron en geografische dienst, in beheer van een derde partij, aan het netwerk als vermeld in artikel 2 LICENTIEOVEREENKOMST Tussen Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen, Gebroeders Van Eyckstraat 16, 9000 Gent, vertegenwoordigd door de heer Armand De Troyer, administrateur-generaal, hierna AGIV te noemen, en (...), met officieel adres (...), vertegenwoordigd door (...), hierna de licentienemer te noemen, wordt het volgende overeengekomen :

Artikel 1.Voorwerp van de licentie Het AGIV verleent aan de licentienemer, die aanvaardt, het recht om zijn geografische gegevensbron en geografische dienst te koppelen aan het netwerk, vermeld in artikel 26 van het GDI-decreet. (Omschrijving van de geografische gegevensbron en geografische dienst)

Art. 2.Verplichtingen van de licentienemer De licentienemer verbindt zich ertoe om voor minstens drie jaar in de koppeling te voorzien.

Art. 3.Verplichtingen van het AGIV Het AGIV neemt de geografische gegevensbron en geografische dienst, gekoppeld aan het netwerk, op in zijn GDI-catalogus.

De geografische gegevensbron en geografische dienst, gekoppeld aan het netwerk, worden door AGIV toegankelijk gemaakt via de e-commercedienst.

Art. 4.Intellectuele-eigendomsrechten De licentienemer behoudt alle intellectuele-eigendomsrechten op de geografische gegevensbron en geografische dienst, gekoppeld aan het netwerk.

Art. 5.Termijn Deze licentie is gesloten voor een periode van (aantal) jaar, vanaf (datum) tot en met (datum).

Deze licentie wordt stilzwijgend verlengd, tenzij een van beide partijen de licentie opzegt drie maanden voor het verstrijken van de duur ervan.

Art. 6.Beëindiging Voor het einde van de periode waarvoor ze is gesloten, kan elke partij deze licentie eenzijdig beëindigen, zonder schadevergoeding en met een opzegtermijn van drie maanden, als de tegenpartij zijn verplichtingen niet nakomt.

Art. 7.Aansprakelijkheid Het AGIV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor foutieve, ontbrekende of onregelmatige gegevens in de geografische gegevensbron en geografische dienst, gekoppeld aan het netwerk.

Art. 8.Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank Deze overeenkomst moet worden geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht. Voor elk conflict over de inhoud of de uitvoering van deze overeenkomst zijn alleen de rechtbanken van Gent (België) bevoegd.

Deze overeenkomst is in tweevoud opgesteld op... Elke partij verklaart één origineel exemplaar ontvangen te hebben.

Voor het AGIV, de administrateur-generaal, A. DE TROYER Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2012 tot bepaling van de nadere regels voor de koppeling van geografische gegevensbronnen en geografische diensten in beheer van een derde partij aan het netwerk, vermeld in artikel 26 van het GDI-decreet en de toegang tot en het gebruik ervan door instanties.

Brussel, 14 december 2012.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^