Besluit Van De Vlaamse Regering van 14 december 2012
gepubliceerd op 23 januari 2013

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de invoering van een puntensysteem voor ernstige inbreuken in de zeevisserij

bron
vlaamse overheid
numac
2013035017
pub.
23/01/2013
prom.
14/12/2012
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

14 DECEMBER 2012. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de invoering van een puntensysteem voor ernstige inbreuken in de zeevisserij


De Vlaamse Regering, Gelet op de wet van 12 april 1957 waarbij de koning wordt gemachtigd maatregelen voor te schrijven ter bescherming van de biologische hulpbronnen van de zee, artikel 1, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1973 en 22 april 1999;

Gelet op de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten, artikel 3, § 1, 1°, vervangen bij de wet van 29 december 1990;

Gelet op Verordening (EG) nr. 1005/2008 van de Raad van 29 september 2008 houdende de totstandbrenging van een communautair systeem om illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij te voorkomen, tegen te gaan en te beëindigen, tot wijziging van Verordeningen (EEG) nr. 2847/93, (EG) nr. 1936/2001 en (EG) nr. 601/2004 en tot intrekking van Verordeningen (EG) nr. 1093/94 en (EG) nr. 1447/1999, artikel 3 en 42;

Gelet op Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de Raad van 20 november 2009 tot vaststelling van een communautaire controleregeling die de naleving van de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid moet garanderen, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 847/96, (EG) nr. 2371/2002, (EG) nr. 811/2004, (EG) nr. 768/2005, (EG) nr. 2115/2005, (EG) nr. 2166/2005, (EG) nr. 388/2006, (EG) nr. 509/2007, (EG) nr. 676/2007, (EG) nr. 1098/2007, (EG) nr. 1300/2008, (EG) nr. 1342/2008 en tot intrekking van Verordeningen (EEG) nr. 2847/93, (EG) nr. 1627/94 en (EG) nr. 1966/2006, artikel 90 en 92;

Gelet op Verordening (EU) nr. 404/2011 van de Commissie van 8 april 2011 houdende bepalingen voor de uitvoering van Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de Raad tot vaststelling van een communautaire controleregeling die de naleving van de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid moet garanderen, titel VII;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 10 juli 2012;

Gelet op het advies van de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij, gegeven op 20 september 2012;

Gelet op advies 52.313/3 van de Raad van State, gegeven op 20 november 2012, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In dit besluit wordt verstaan onder : 1° Verordening (EG) nr.1005/2008 : Verordening (EG) nr. 1005/2008 van de Raad van 29 september 2008 houdende de totstandbrenging van een communautair systeem om illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij te voorkomen, tegen te gaan en te beëindigen, tot wijziging van Verordeningen (EEG) nr. 2847/93, (EG) nr. 1936/2001 en (EG) nr. 601/2004 en tot intrekking van Verordeningen (EG) nr. 1093/94 en (EG) nr. 1447/1999; 2° : Verordening (EG) nr.1224/2009 : Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de Raad van 20 november 2009 tot vaststelling van een communautaire controleregeling die de naleving van de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid moet garanderen, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 847/96, (EG) nr. 2371/2002, (EG) nr. 811/2004, (EG) nr. 768/2005, (EG) nr. 2115/2005, (EG) nr. 2166/2005, (EG) nr. 388/2006, (EG) nr. 509/2007, (EG) nr. 676/2007, (EG) nr. 1098/2007, (EG) nr. 1300/2008, (EG) nr. 1342/2008 en tot intrekking van Verordeningen (EEG) nr. 2847/93, (EG) nr. 1627/94 en (EG) nr. 1966/2006; 3° Verordening (EU) nr.404/2011 : UitvoeringsVerordening (EU) nr. 404/2011 van de Commissie van 8 april 2011 houdende bepalingen voor de uitvoering van Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de Raad tot vaststelling van een communautaire controleregeling die de naleving van de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid moet garanderen; 4° de minister : de Vlaamse minister bevoegd voor het landbouwbeleid en de zeevisserij.

Art. 2.Overeenkomstig artikel 3 en 42 van Verordening (EG) nr. 1005/2008 en artikel 90 van Verordening (EG) nr. 1224/2009 worden de volgende activiteiten beschouwd als ernstige inbreuken op de bepalingen van het gemeenschappelijk visserijbeleid en op het communautaire systeem om illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij te voorkomen : 1° het vissen zonder een geldige visvergunning of vismachtiging of een geldig visdocument, afgegeven door de vlaggenstaat of de betrokken kuststaat;2° het vissen in een gesloten gebied, tijdens een gesloten seizoen, zonder quotum of na volledige benutting van het quotum of onder een gestelde dieptegrens;3° de gerichte visserij bedrijven op een bestand waarvoor een vangstmoratorium of -verbod geldt;4° gebruikmaken van vistuig dat verboden of niet conform de voorschriften is;5° zijn kentekens, de identiteit of de registratie vervalsen of verborgen houden;6° bewijsmateriaal dat van belang is in het kader van een onderzoek, verbergen, met dergelijk bewijsmateriaal knoeien of dergelijk bewijsmateriaal doen verdwijnen;7° de werkzaamheden bemoeilijken van functionarissen bij de uitvoering van hun taak van controle op de naleving van de geldende instandhoudings- en beheersmaatregelen, of van waarnemers bij de uitvoering van hun taak, namelijk de naleving van de geldende regels van de Unie na te gaan;8° vangsten overladen op of deelnemen aan gezamenlijke visserijactiviteiten met, of zorgen voor ondersteuning of bevoorrading van andere vissersvaartuigen waarvan is geconstateerd dat ze IOO-visserij als vermeld in Verordening (EG) nr.1005/2008 hebben bedreven, in het bijzonder vaartuigen die zijn opgenomen in de communautaire lijst van IOO-vaartuigen of in de lijst van IOO-vaartuigen van een regionale visserijorganisatie; 9° in het gebied van een regionale visserijorganisatie visserijactiviteiten verrichten op een wijze die onverenigbaar is met of indruist tegen de instandhoudings- en beheersmaatregelen van die organisatie, en de vlag voeren van een staat die geen partij is bij die organisatie, of die niet samenwerkt met die organisatie, zoals door die organisatie is vastgesteld;10° geen nationaliteit hebben en derhalve een staatloos vaartuig zijn, overeenkomstig de internationale wetgeving;11° zakelijke activiteiten verrichten die rechtstreeks samenhangen met IOO-visserij, onder meer de handel in of de invoer van visserijproducten;12° documenten als vermeld in deze verordening vervalsen of dergelijke valse of ongeldige documenten gebruiken; 13 een aangifte van aanlanding of een verkoopdocument niet indienen als de vangst in de haven van een derde land is aangeland; 14° een motor opvoeren tot boven het maximale continu vermogen, vermeld op het motorcertificaat;15° tijdens een visserijactiviteit gevangen soorten waarvoor een quotum geldt, niet aanlanden, tenzij die aanlanding ingaat tegen verplichtingen die voortvloeien uit hoofde van de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid, in visserijtakken of visserijzones waar die regels van toepassing zijn. Activiteiten als vermeld worden in artikel 3, eerste lid en artikel 42 van Verordening (EG) nr. 1005/2008 of in artikel 90, eerste lid, van Verordening (EG) nr. 1224/2009, en die niet in het eerste lid worden vermeld, zullen toch een ernstige inbreuk uitmaken als aan een van de volgende voorwaarden is voldaan : 1° het vissen, aan boord houden of aanlanden van soorten waarvan de vangst verboden is krachtens Europese of nationale bepalingen voor een hoeveelheid die groter is dan 100 kg per soort;2° het vissen, aan boord houden of aanlanden van exemplaren van soorten, kleiner dan de minimummaat, die krachtens Europese of nationale bepalingen is vastgelegd, voor een hoeveelheid, groter dan 100 kg per soort;3° een foutenmarge, groter dan 20 %, op de vangsthoeveelheden die als vangstraming geregistreerd worden in het logboek, met een minimale fout van 100 kg per soort;4° een afwijking van de aanlandingsverklaring ten opzichte van de verkoopgegevens groter dan 100 kg per soort;5° het gebruik van vistuig met een maaswijdte die meer dan 2 mm afwijkt van de minimale legale maaswijdte, of het gebruik van netvoorzieningen die de selectiviteit van het vistuig verminderen;6° ten minste driemaal niet tijdig voldaan hebben aan een bestaande rapporteringsplicht, zoals het bijhouden van een logboek met vangstramingen of inspanningsrapporten, het indienen van een aanlandingsverklaring, het verzorgen van een notificatie bij aanlanding of het operationeel houden van het elektronisch logboek of het satellietvolgsysteem aan boord, binnen een periode van drie maanden na de eerste vaststelling ervan.

Art. 3.. § 1. Met behoud van de toepassing van de geldende strafsancties en administratieve sancties kent de minister, na de vaststelling van een ernstige inbreuk als vermeld in artikel 2 die tot een strafrechtelijke of administratieve sanctie aanleiding heeft gegeven, punten toe aan : 1° de houder van de visvergunning, volgens de bepalingen, vermeld in artikel 92 van Verordening (EG) nr.1224/2009; 2° aan de kapitein van het vissersvaartuig onder de verantwoordelijkheid van wie ernstige inbreuken als vermeld in artikel 2 van dit besluit zijn gepleegd, overeenkomstig de bepalingen in : a) bijlage XXX van Verordening (EU) nr.404/2011; b) artikel 126, tweede tot en met vijfde lid,van Verordening (EU) nr. 404/2011; c) artikel 133, eerste en tweede lid, van Verordening (EU) nr. 404/2011;

Als aan een kapitein op grond van de bepalingen vermeld in het eerste lid het volgende aantal punten is toegewezen, is het hem gedurende de periode, vermeld achter het aantal vermelde punten, verboden als kapitein op een vissersvaartuig te varen : 1° 18 punten : twee maanden;2° 36 punten : vier maanden;3° 54 punten : acht maanden;4° 72 punten : twaalf maanden;5° 90 punten : drie jaar. Het is aan een houder van een visvergunning verboden een kapitein waarop het verbod, vermeld in derde lid, betrekking heeft, op een vissersvaartuig waarvoor de visvergunning geldt, als kapitein te laten varen gedurende de desbetreffende periode.

Indien de kapitein van een vissersvaartuig binnen drie jaar vanaf de datum van de laatste ernstige inbreuk geen nieuwe ernstige inbreuk begaat, worden alle punten geschrapt. § 2. De minister is ook bevoegd voor : 1° de overdracht van de punten van een vissersvaartuig dat wordt verkocht of overgedragen of op een andere wijze van eigenaar verandert, aan de volgende houder van de visvergunning voor dat vissersvaartuig;2° de registratie van het aantal punten die voor elke visvergunning aan de houder ervan zijn toegewezen.

Art. 4.De Vlaamse minister, bevoegd voor het landbouwbeleid en de zeevisserij, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 14 december 2012.

De minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, K. PEETERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^