Besluit Van De Vlaamse Regering van 14 december 2018
gepubliceerd op 11 februari 2019

Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse aanpassingen van de besluiten van de Vlaamse Regering ecologiepremie, strategische ecologiesteun, strategische transformatiesteun, kmo-portefeuille/kmo-groeisubsidie, steun O&O-talent en steun samenwerkings

bron
vlaamse overheid
numac
2019010693
pub.
11/02/2019
prom.
14/12/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2019010693

VLAAMSE OVERHEID


14 DECEMBER 2018. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse aanpassingen van de besluiten van de Vlaamse Regering ecologiepremie, strategische ecologiesteun, strategische transformatiesteun, kmo-portefeuille/kmo-groeisubsidie, steun O&O-talent en steun samenwerkingsverband


DE VLAAMSE REGERING, Gelet op verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun;

Gelet op verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard, gewijzigd bij verordening (EU) 2017/1084 van de Commissie van 14 juni 2017;

Gelet op het decreet van 21 december 2001Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001036491 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002 sluiten houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting van 2002, artikel 41ter, § 2, ingevoegd bij het decreet van 20 november 2015;

Gelet op het decreet van 16 maart 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 16/03/2012 pub. 27/04/2012 numac 2012202237 bron vlaamse overheid DECREET betreffende het economisch ondersteuningsbeleid sluiten betreffende het economisch ondersteuningsbeleid, artikel 10, 14, eerste lid, artikel 22, 37, en 38, derde lid, vervangen bij het decreet van 20 maart 2015;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/2010 pub. 28/01/2011 numac 2011035041 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest sluiten tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 november 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 16/11/2012 pub. 03/01/2013 numac 2012207281 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan ondernemingen voor strategische ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest type besluit van de vlaamse regering prom. 16/11/2012 pub. 08/01/2013 numac 2012036278 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest sluiten tot toekenning van steun aan ondernemingen voor strategische ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2013 pub. 06/09/2013 numac 2013035726 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van strategische transformatiesteun aan ondernemingen in het Vlaamse Gewest sluiten tot toekenning van strategische transformatiesteun aan ondernemingen in het Vlaamse Gewest;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 26/02/2016 pub. 11/04/2016 numac 2016035422 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten en kmo-groeitrajecten sluiten tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten en kmo-groeitrajecten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 12 mei 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 12/05/2017 pub. 29/06/2017 numac 2017020393 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van steun aan ondernemingen voor onderzoeksprojecten voor de uitvoering van doctoraatsonderzoek of postdoctoraal onderzoek in samenwerking met onderzoeksorganisaties sluiten tot regeling van steun aan ondernemingen voor onderzoeksprojecten voor de uitvoering van doctoraatsonderzoek of postdoctoraal onderzoek in samenwerking met onderzoeksorganisaties;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 22 december 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 22/12/2017 pub. 12/02/2018 numac 2018010262 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van steun aan consortia van ondernemingen voor onderzoek en ontwikkeling, ingebed in een ruimer samenwerkingsverband met onderzoeksorganisaties sluiten tot regeling van steun aan consortia van ondernemingen voor onderzoek en ontwikkeling, ingebed in een ruimer samenwerkingsverband met onderzoeksorganisaties;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 16 oktober 2018;

Gelet op advies 64.578/1 van de Raad van State, gegeven op 28 november 2018, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK 1. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering ecologiepremie

Artikel 1.In artikel 6 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/2010 pub. 28/01/2011 numac 2011035041 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest sluiten tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 20/03/2015 pub. 10/08/2015 numac 2015035989 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de aanpassing van het kaderdecreet en de besluiten van de Vlaamse Regering bedrijvencentra en doorgangsgebouwen, kmo-portefeuille, ecologiepremie, strategische ecologiesteun en strategische transformatiesteun aan d sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het tweede lid wordt vervangen door wat volgt: "De onderneming mag op de indieningsdatum van de steunaanvraag geen achterstallige schulden hebben bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en op de datum van de steuntoekenning geen onderneming in moeilijkheden zijn als vermeld in artikel 2, 18, van de algemene groepsvrijstellingsverordening, en geen procedure op basis van Europees, nationaal of regionaal recht hebben lopen waarbij een toegekende steun wordt teruggevorderd."; 2° er wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt: "In afwijking van het tweede lid geldt de voorwaarde over ondernemingen in moeilijkheden niet voor een starter als vermeld in artikel 22, 2, van de algemene groepsvrijstellingsverordening.Het maximale steunbedrag, vermeld in artikel 22, lid 3, c), en lid 5, van de voormelde verordening, wordt alleen toegepast als dat lager is dan de maximale steunintensiteit, vermeld in dit besluit en de uitvoeringsbesluiten ervan.".

Art. 2.In artikel 24, 3°, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 november 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 16/11/2012 pub. 03/01/2013 numac 2012207281 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan ondernemingen voor strategische ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest type besluit van de vlaamse regering prom. 16/11/2012 pub. 08/01/2013 numac 2012036278 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest sluiten, wordt punt c) opgeheven.

Art. 3.In artikel 24/1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 20/03/2015 pub. 10/08/2015 numac 2015035989 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de aanpassing van het kaderdecreet en de besluiten van de Vlaamse Regering bedrijvencentra en doorgangsgebouwen, kmo-portefeuille, ecologiepremie, strategische ecologiesteun en strategische transformatiesteun aan d sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "Europees of nationaal" worden vervangen door de zinsnede "Europees, nationaal of regionaal"; 2° er wordt een zin toegevoegd, die luidt als volgt: "Als er een procedure tot terugvordering loopt, wordt de uitbetaling van de subsidie opgeschort tot de onderneming het bewijs levert dat het terug te vorderen bedrag is terugbetaald of de procedure tot terugvordering is afgelopen.".

Art. 4.In artikel 25 van hetzelfde besluit wordt het woord "zes" telkens vervangen door het woord "twaalf". HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering strategische ecologiesteun

Art. 5.In artikel 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 november 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 16/11/2012 pub. 03/01/2013 numac 2012207281 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan ondernemingen voor strategische ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest type besluit van de vlaamse regering prom. 16/11/2012 pub. 08/01/2013 numac 2012036278 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest sluiten tot toekenning van steun aan ondernemingen voor strategische ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 20/03/2015 pub. 10/08/2015 numac 2015035989 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de aanpassing van het kaderdecreet en de besluiten van de Vlaamse Regering bedrijvencentra en doorgangsgebouwen, kmo-portefeuille, ecologiepremie, strategische ecologiesteun en strategische transformatiesteun aan d sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het tweede lid wordt vervangen door wat volgt: "De onderneming mag op de indieningsdatum van de steunaanvraag geen achterstallige schulden hebben bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en op de datum van de steuntoekenning geen onderneming in moeilijkheden zijn als vermeld in artikel 2, 18, van de algemene groepsvrijstellingsverordening, en geen procedure op basis van Europees, nationaal of regionaal recht hebben lopen waarbij een toegekende steun wordt teruggevorderd."; 2° er wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt: "In afwijking van het tweede lid geldt de voorwaarde over ondernemingen in moeilijkheden niet voor een starter als vermeld in artikel 22, 2, van de algemene groepsvrijstellingsverordening.Het maximale steunbedrag, vermeld in artikel 22, lid 3, c), en lid 5, van de voormelde verordening, wordt alleen toegepast als dat lager is dan de maximale steunintensiteit, vermeld in dit besluit en de uitvoeringsbesluiten ervan.".

Art. 6.In artikel 37, 3°, van hetzelfde besluit wordt punt c) opgeheven.

Art. 7.In artikel 37/1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 20/03/2015 pub. 10/08/2015 numac 2015035989 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de aanpassing van het kaderdecreet en de besluiten van de Vlaamse Regering bedrijvencentra en doorgangsgebouwen, kmo-portefeuille, ecologiepremie, strategische ecologiesteun en strategische transformatiesteun aan d sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "Europees of nationaal" worden vervangen door de zinsnede "Europees, nationaal of regionaal"; 2° er wordt een zin toegevoegd, die luidt als volgt: "Als er een procedure tot terugvordering loopt, wordt de uitbetaling van de subsidie opgeschort tot de onderneming het bewijs levert dat het terug te vorderen bedrag is terugbetaald of de procedure tot terugvordering is afgelopen.".

Art. 8.In artikel 38 van hetzelfde besluit wordt het woord "zes" telkens vervangen door het woord "twaalf". HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering strategische transformatiesteun

Art. 9.In artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2013 pub. 06/09/2013 numac 2013035726 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van strategische transformatiesteun aan ondernemingen in het Vlaamse Gewest sluiten tot toekenning van strategische transformatiesteun aan ondernemingen in het Vlaamse Gewest, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 20/03/2015 pub. 10/08/2015 numac 2015035989 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de aanpassing van het kaderdecreet en de besluiten van de Vlaamse Regering bedrijvencentra en doorgangsgebouwen, kmo-portefeuille, ecologiepremie, strategische ecologiesteun en strategische transformatiesteun aan d sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het tweede lid wordt vervangen door wat volgt: "De onderneming mag op de indieningsdatum van de steunaanvraag geen achterstallige schulden hebben bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en op de datum van de steuntoekenning geen onderneming in moeilijkheden zijn als vermeld in artikel 2, 18, van de algemene groepsvrijstellingsverordening, en geen procedure op basis van Europees, nationaal of regionaal recht hebben lopen waarbij een toegekende steun wordt teruggevorderd."; 2° er wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt: "In afwijking van het tweede lid geldt de voorwaarde over ondernemingen in moeilijkheden niet voor een starter als vermeld in artikel 22, 2, van de algemene groepsvrijstellingsverordening.Het maximale steunbedrag, vermeld in artikel 22, lid 3, c), en lid 5, van de voormelde verordening, wordt alleen toegepast als dat lager is dan de maximale steunintensiteit, vermeld in dit besluit en de uitvoeringsbesluiten ervan.".

Art. 10.In artikel 8 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/2015 pub. 28/12/2015 numac 2015036588 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft aanpassingen aan diverse bepalingen inzake de energieprestatieregelgeving type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015036617 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende het beheer en de werking van het Fonds voor Flankerend Economisch en Innovatiebeleid en de werking van het beslissingscomité bij dat fonds type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015036628 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering inzake de ontbinding zonder vereffening van het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie en tot regeling van de overdracht van zijn activiteiten aan het Agentschap Innoveren en Ondernemen type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/2015 pub. 26/02/2016 numac 2016035174 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de erkenning en subsidiëring van milieu- en natuurverenigingen sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 wordt het eerste lid vervangen door wat volgt: "Een individuele onderneming of minstens drie samenwerkende ondernemingen kunnen per kalenderjaar meerdere dossiers indienen die zowel een luik met opleidingen, als een luik met investeringen moet bevatten die verband houden met het door te voeren transformatieproject."; 2° in paragraaf 1 wordt aan het tweede lid een zin toegevoegd: "De ondernemingen, vermeld in het eerste lid, kunnen maximaal een keer per transformatieproject een dossier indienen."; 3° in paragraaf 2 worden aan het tweede lid de woorden "en per kalenderjaar" toegevoegd.

Art. 11.In artikel 21, eerste lid, 3°, en artikel 36, eerste lid, 3°, van hetzelfde besluit worden de woorden "en zij is financieel gezond op basis van de berekende solvabiliteitsratio en ratio liquiditeit in de ruime zin" opgeheven.

Art. 12.In artikel 40, 3°, b), van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/2015 pub. 28/12/2015 numac 2015036588 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft aanpassingen aan diverse bepalingen inzake de energieprestatieregelgeving type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015036617 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende het beheer en de werking van het Fonds voor Flankerend Economisch en Innovatiebeleid en de werking van het beslissingscomité bij dat fonds type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015036628 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering inzake de ontbinding zonder vereffening van het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie en tot regeling van de overdracht van zijn activiteiten aan het Agentschap Innoveren en Ondernemen type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/2015 pub. 26/02/2016 numac 2016035174 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de erkenning en subsidiëring van milieu- en natuurverenigingen sluiten, wordt punt 3) opgeheven.

Art. 13.In artikel 41, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "en het bewijs dat de onderneming geen achterstallige schulden heeft bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid" opgeheven.

Art. 14.In artikel 41/1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 20/03/2015 pub. 10/08/2015 numac 2015035989 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de aanpassing van het kaderdecreet en de besluiten van de Vlaamse Regering bedrijvencentra en doorgangsgebouwen, kmo-portefeuille, ecologiepremie, strategische ecologiesteun en strategische transformatiesteun aan d sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "Europees of nationaal" worden vervangen door de zinsnede "Europees, nationaal of regionaal"; 2° er wordt een zin toegevoegd, die luidt als volgt: "Als er een procedure tot terugvordering loopt, wordt de uitbetaling van de subsidie opgeschort tot de onderneming het bewijs levert dat het terug te vorderen bedrag is terugbetaald of de procedure tot terugvordering is afgelopen.".

Art. 15.In artikel 42 van hetzelfde besluit wordt het woord "zes" vervangen door het woord "twaalf". HOOFDSTUK 4. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering kmo-portefeuille/kmo-groeisubsidie

Art. 16.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 26/02/2016 pub. 11/04/2016 numac 2016035422 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten en kmo-groeitrajecten sluiten tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten en kmo-groeitrajecten worden punt 2° en punt 8° opgeheven.

Art. 17.Aan artikel 2 van hetzelfde besluit wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt: "In het eerste lid wordt verstaan onder algemene groepsvrijstellingsververordening: de verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (Publicatieblad van 26 juni 2014, L 187, blz. 1 - 78), en de latere wijzigingen ervan.".

Art. 18.In artikel 5 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het tweede lid wordt vervangen door wat volgt: "De onderneming mag op de indieningsdatum van de steunaanvraag geen procedure op basis van Europees, nationaal of regionaal recht hebben lopen waarbij de toegekende steun wordt teruggevorderd, om in aanmerking te komen voor steun."; 2° er wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt: "Bij een steunaanvraag voor kmo-groeitrajecten via de kmo-groeisubsidie, vermeld in hoofdstuk 3, mag de onderneming op de indieningsdatum van de steunaanvraag geen negatief eigen vermogen hebben.".

Art. 19.Artikel 42 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 42.Er wordt geen subsidie uitbetaald aan ondernemingen die een procedure op basis van Europees, nationaal of regionaal recht hebben lopen waarbij een toegekende steun wordt teruggevorderd. Als er een procedure tot terugvordering loopt, wordt de uitbetaling van de subsidie opgeschort tot de onderneming het bewijs levert dat het terug te vorderen bedrag is terugbetaald of de procedure tot terugvordering is afgelopen.". HOOFDSTUK 5. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering O&O-talent

Art. 20.In het besluit van de Vlaamse Regering van 12 mei 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 12/05/2017 pub. 29/06/2017 numac 2017020393 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van steun aan ondernemingen voor onderzoeksprojecten voor de uitvoering van doctoraatsonderzoek of postdoctoraal onderzoek in samenwerking met onderzoeksorganisaties sluiten tot regeling van steun aan ondernemingen voor onderzoeksprojecten voor de uitvoering van doctoraatsonderzoek of postdoctoraal onderzoek in samenwerking met onderzoeksorganisaties wordt voor artikel 6 het volgende opschrift ingevoegd: "Afdeling 1. Steun voor onderzoek".

Art. 21.In hetzelfde besluit wordt na artikel 6 een afdeling 2, die bestaat uit artikel 6/1, ingevoegd, die luidt als volgt: "Afdeling 2. Starterssteun

Art. 6/1.Het beslissingscomité bij het Hermesfonds kan aan kleine innovatieve ondernemingen starterssteun toekennen als vermeld in artikel 22 van de algemene groepsvrijstellingsverordening.

De steunintensiteit per begunstigde bedraagt maximaal het steunbedrag, vermeld in artikel 22, lid 3, c), en lid 5, van de voormelde verordening.

Het verhoogde maximale steunbedrag, vermeld in artikel 22, lid 3, c), en lid 5, van de voormelde verordening, kan worden toegekend aan kleine en innovatieve ondernemingen die op de regionale steunkaart liggen.

In het derde lid wordt verstaan onder regionale steunkaart: de kaart met gebieden die op sociaal-economisch gebied achtergebleven zijn en die beantwoorden aan de voorwaarden, vermeld in de richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen 2014-2020 (EU Publicatieblad van 23 juli 2013, C 209/1) en de latere wijzigingen ervan. Die gebieden zijn voor Vlaanderen vastgelegd in de regionale steunkaart van het Vlaamse Gewest, goedgekeurd door de Europese Commissie op 16 september 2014 en door de Vlaamse Regering op 21 november 2014 voor de periode van 1 juli 2014 tot en met 31 december 2020 (SA.38577 Regional Aid Map for Belgium (2014-2020)).

Als de steunkaart, vermeld in het derde en vierde lid, wordt herzien door de Europese Commissie of de Vlaamse Regering, wordt de nieuwe steunkaart in aanmerking genomen.

Het beslissingscomité bij het Hermesfonds beslist of de begunstigde in aanmerking komt om als innovatieve onderneming erkend te worden.

In het zesde lid wordt verstaan onder innovatieve onderneming: de innovatieve onderneming, vermeld in artikel 2, 80, van de algemene groepsvrijstellingsverordening.".

Art. 22.In hetzelfde besluit wordt voor artikel 7 het volgende opschrift ingevoegd: "Afdeling 3. Gemeenschappelijke bepalingen over steun voor onderzoek en over starterssteun". HOOFDSTUK 6. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering samenwerkingsverband

Art. 23.In het besluit van de Vlaamse Regering van 22 december 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 22/12/2017 pub. 12/02/2018 numac 2018010262 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van steun aan consortia van ondernemingen voor onderzoek en ontwikkeling, ingebed in een ruimer samenwerkingsverband met onderzoeksorganisaties sluiten tot regeling van steun aan consortia van ondernemingen voor onderzoek en ontwikkeling, ingebed in een ruimer samenwerkingsverband met onderzoeksorganisaties wordt na artikel 6 een nieuwe afdeling 2, die bestaat uit artikel 6/1 ingevoegd, die luidt als volgt: "Afdeling 2. Starterssteun

Art. 6/1.Het beslissingscomité bij het Hermesfonds kan aan kleine ondernemingen starterssteun toekennen als vermeld in artikel 22 van de algemene groepsvrijstellingsverordening.

De steunintensiteit per begunstigde bedraagt maximaal het steunbedrag, vermeld in artikel 22, lid 3, c), en lid 5, van de voormelde verordening.

Het verhoogde maximale steunbedrag, vermeld in artikel 22, lid 3, c), en lid 5, van de voormelde verordening, kan worden toegekend aan kleine ondernemingen die op de regionale steunkaart liggen.

In het derde lid wordt verstaan onder regionale steunkaart: de kaart met gebieden die op sociaal-economisch gebied achtergebleven zijn en die beantwoorden aan de voorwaarden, vermeld in de richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen 2014-2020 (EU Publicatieblad van 23 juli 2013, C 209/1) en de latere wijzigingen ervan. Die gebieden zijn voor Vlaanderen vastgelegd in de regionale steunkaart van het Vlaamse Gewest, goedgekeurd door de Europese Commissie op bij beschikking van 16 september 2014 (C(2014) 6430 final) en door de Vlaamse Regering op 21 november 2014 voor de periode van 1 juli 2014 tot en met 31 december 2020 (SA.38577 Regionale steunkaart 2014-2020).

Als de steunkaart, vermeld in het derde en vierde lid, wordt herzien door de Europese Commissie of de Vlaamse Regering, wordt de nieuwe steunkaart in aanmerking genomen.

Het beslissingscomité bij het Hermesfonds beslist of de begunstigde in aanmerking komt om als innovatieve onderneming erkend te worden.

In het zesde lid wordt verstaan onder innovatieve onderneming: de innovatieve onderneming, vermeld in artikel 2, 80, van de algemene groepsvrijstellingsverordening.".

Art. 24.In hetzelfde besluit wordt voor artikel 7 het volgende opschrift ingevoegd: "Afdeling 3. Gemeenschappelijke bepalingen over steun voor onderzoek en ontwikkeling, en over starterssteun".

Art. 25.In hetzelfde besluit wordt het bestaande opschrift "Afdeling 2. Cumulatie met andere steun" opgeheven. HOOFDSTUK 7. - Slotbepalingen

Art. 26.Op de steunaanvragen die zijn beslist vóór de inwerkingtreding van dit besluit, blijven de besluiten ecologiepremie, strategische ecologiesteun, strategische transformatiesteun, kmo-portefeuille/kmo-groeisubsidie, steun O&O-talent en steun samenwerkingsverband van toepassing, zoals ze golden vóór de inwerkingtreding van dit besluit.

Art. 27.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2019, met uitzondering van: 1° artikel 4, 8 en 15, die uitwerking hebben met ingang van 1 januari 2016;2° artikel 16 tot en met 19, die uitwerking hebben met ingang van 1 april 2016.

Art. 28.De Vlaamse minister, bevoegd voor de economie, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 14 december 2018.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, Ph. MUYTERS


begin


Publicatie : 2019-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^