Besluit Van De Vlaamse Regering van 14 februari 2003
gepubliceerd op 26 augustus 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse regering betreffende de indeplaatsstelling van het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2003035481
pub.
26/08/2003
prom.
14/02/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

14 FEBRUARI 2003. - Besluit van de Vlaamse regering betreffende de indeplaatsstelling van het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap


De Vlaamse regering, Gelet op het decreet van 27 juni 1990 houdende oprichting van een Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap, inzonderheid op artikel 6, zoals vervangen bij het decreet van 8 mei 2002 en op artikel 40, § 4;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 24 juli 1991 betreffende de inschrijving bij het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse regering van 3 juni 1992, 28 april 1993, 23 juli 1993, 30 maart 1994, 20 juli 1994, 5 april 1995, 15 november 1995, 16 september 1997, 23 juli 1998, 15 december 2000, 19 januari 2001, 13 juli 2001 en 19 juli 2002;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 2001 tot vaststelling van de criteria, voorwaarden en refertebedragen van de tussenkomsten in de individuele materiële bijstand voor de sociale integratie van personen met een handicap, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse regering van 19 juli 2002;

Gelet op het advies van de raad van bestuur van het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap, gegeven op 17 december 2002;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 20 januari 2003;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat het dringend noodzakelijk is om maatregelen te nemen die de uitoefening van het subrogatierecht, bepaald in artikel 6 van het decreet van 27 juni 1990, begeleiden door de invoering van een informatie- en medewerkingsplicht in hoofde van de persoon met een handicap;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Gezondheid, Gelijke Kansen en Ontwikkelingssamenwerking;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Aan artikel 3 van het besluit van de Vlaamse regering van 24 juli 1991 betreffende de inschrijving bij het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap waarvan de bestaande tekst § 1 zal vormen, wordt een § 2 toegevoegd, die luidt als volgt : « § 2. De in artikel 6, § 3, van het decreet van 27 juni 1990 houdende oprichting van een Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap bedoelde toekenning van tegemoetkomingen is, op straffe van terugvordering van ten onrechte genoten tegemoetkomingen, afhankelijk van de voorwaarde dat de aanvrager het Fonds het volgende meedeelt : 1° dat de schade waarvoor de aanvraag wordt gedaan, gedekt kan worden door andere wettelijke, decretale, ordonnantiële of reglementaire bepalingen of krachtens gemeen recht;2° alle gegevens of omstandigheden waardoor kan worden uitgemaakt of de schadeloosstelling geheel of gedeeltelijk kan gebeuren krachtens de in 1° vermelde regelingen, met inbegrip van de gerechtelijke informatie of handelingen waarvan de persoon met een handicap in verband met de schade het voorwerp zou zijn;3° de ingestelde vordering of andere procedure om de schadeloosstelling te verkrijgen krachtens de in 1° bedoelde regeling. De persoon met een handicap is verplicht, op straffe van terugvordering van ten onrechte genoten tegemoetkomingen, om alle onderzoeken, inzonderheid geneeskundige, administratieve, fiscale, gerechtelijke onderzoeken, toe te staan als die noodzakelijk zijn met het oog op de vaststelling of het behoud van zijn rechten in de andere wettelijke, decretale, ordonnantiële of reglementaire bepalingen of krachtens het gemeenrecht.

Eveneens op straffe van terugvordering van ten onrechte genoten tegemoetkomingen, brengt de aanvrager het Fonds op de hoogte van de schadeloosstellingen die hij op grond van dezelfde handicap als die welke de aanleiding vormt voor zijn aanvraag heeft verkregen, krachtens andere wettelijke, decretale, ordonnantiële of reglementaire bepalingen of krachtens gemeen recht. »

Art. 2.Aan artikel 10 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse regering van 23 juli 1993, worden de volgende woorden toegevoegd : « en met de bepalingen van artikel 6, § 1, en § 2, van het decreet van 27 juni 1990 houdende oprichting van een Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap. »

Art. 3.In artikel 6, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 2001 tot vaststelling van de criteria, voorwaarden en refertebedragen van de tussenkomsten in de individuele materiële bijstand voor de sociale integratie van personen met een handicap wordt 1° opgeheven.

Art. 4.Artikel 8 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 5.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2003.

Art. 6.De Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 14 februari 2003.

De minister-president van de Vlaamse regering, P. DEWAEL De Vlaamse minister van Welzijn, Gezondheid, Gelijke Kansen en Ontwikkelingssamenwerking, M. VOGELS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^