Besluit Van De Vlaamse Regering van 14 februari 2003
gepubliceerd op 21 mei 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van het beheer en de werking van het Vlaams-Brussel Fonds

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2003035506
pub.
21/05/2003
prom.
14/02/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

14 FEBRUARI 2003. - Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van het beheer en de werking van het Vlaams-Brussel Fonds


De Vlaamse regering, Gelet op de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle van sommige instellingen van openbaar nut, gewijzigd bij de decreten van 13 juli 1988, 27 maart 1991, 15 juli 1997, 20 april 2001 en 18 mei 2001;

Gelet op het decreet van 21 december 2001 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002, inzonderheid op artikel 65 tot en met 71;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 31 januari 2003;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat bij de oprichting van het Vlaams-Brussel Fonds de opdrachtomschrijving en de aanwendingsmogelijkheden van de middelen in dermate ruime termen werden opgesteld dat een verduidelijking van het toepassingsgebied nodig is. In het kader van de opmaak van de algemene uitgavenbegroting 2003 werden in het decreet van 21 december 2001 de bepalingen over dit onderwerp aangepast en de bestemming van de kredieten verfijnd;

Overwegende dat de werkzaamheden thans onverwijld moeten worden geregeld;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Sport en Brusselse Aangelegenheden;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1° het decreet : het decreet van 21 december 2001 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002;2° het Fonds : het Vlaams-Brussel Fonds, bedoeld in artikel 65 van het decreet;3° de Vlaamse minister : het lid van de Vlaamse regering, bevoegd voor Brusselse aangelegenheden;4° de leidend ambtenaar : de leidend ambtenaar van de administratie Kanselarij en Voorlichting van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap;5° het besluit van de Vlaamse regering van 21 mei 1997 : het besluit van de Vlaamse regering van 21 mei 1997 betreffende een geïntegreerde economische boekhouding en budgettaire rapportering voor de Vlaamse openbare instellingen. HOOFDSTUK II. - Beheer en werking van het Fonds

Art. 2.De werking en het beheer van het Fonds ressorteren onder de bevoegdheid van de Vlaamse minister.

Indien de kredieten worden aangewend voor initiatieven en projecten die gelieerd zijn aan een gemeenschapsbevoegdheid van een ander lid van de Vlaamse regering en ook via andere reguliere basisallocaties kunnen worden gefinancierd, sluit de Vlaamse minister met dat lid een protocol af. Het protocol stelt de samenwerkingsregels vast en regelt de wijze waarop de boekhoudkundige verantwoordingstukken worden aan de leidend ambtenaar voorgelegd.

Art. 3.De leidend ambtenaar is belast met de leiding en het dagelijkse en financiële beheer van het Fonds.

Art. 4.Onder het dagelijkse en financiële beheer van het Fonds wordt verstaan : 1° het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling, de nota's, de ambtberichten en de documenten met betrekking tot het Fonds;2° het ontvangen van de gewone en de aangetekende zendingen, inclusief de dagvaardingen betekend aan het Fonds;3° het eensluidend verklaren van uittreksels en afschriften van documenten;4° het geven van alle goedkeuringen en het nemen van alle beslissingen die voor de afhandeling van de dossiers noodzakelijk zijn, met inbegrip van de ontvangst, het nazicht, het doorsturen en de voortgangsbewaking van de dossiers, maar met uitzondering van het nemen van de subsidiebeslissing;5° het terugvorderen van ten onrechte gedane betalingen;6° het opstellen van de jaarlijkse uitvoeringsrekening van de begroting, de balans- en de resultatenrekening.

Art. 5.De leidend ambtenaar kan de taken, genoemd in artikel 4, geheel of gedeeltelijk overdragen aan ambtenaren van niveau A. Indien de periode van de overdracht ten hoogste dertig dagen duurt, deelt hij dit mee aan de Vlaamse minister. Indien die periode langer is dan dertig dagen, vraagt hij vooraf een machtiging aan de Vlaamse minister.

Art. 6.De leidend ambtenaar beslist welke personeelsleden, uitrusting en installaties ter beschikking worden gesteld van het Fonds.

Art. 7.Tweemaal per jaar rapporteert de leidend ambtenaar aan de Vlaamse minister over de aanwending van de krachtens dit besluit verleende machtigingen, de betalingen en de ontvangsten.

Art. 8.Het Fonds maakt jaarlijks een begroting op conform de richtlijnen van de Vlaamse regering.

De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig het besluit van de Vlaamse regering van 21 mei 1997.

Art. 9.De leidend ambtenaar stelt jaarlijks een verslag op over de werking en het beheer van het Fonds zodat de Vlaamse regering kan voldoen aan de verplichting, haar opgelegd bij artikel 71 van het decreet.

Conform artikel 10 van het besluit van de Vlaamse regering van 21 mei 1997 wordt het verslag uiterlijk 30 juni van het jaar dat volgt op het boekjaar, bezorgd aan de Vlaamse minister en aan de Vlaamse minister, bevoegd voor de financiën en de begroting. HOOFDSTUK III. - Inwerkingtredings- en uitvoeringsbepaling

Art. 10.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 31 december 2002.

Art. 11.De Vlaamse minister, bevoegd voor de Brusselse aangelegenheden, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 14 februari 2003.

De minister-president van de Vlaamse regering, P. DEWAEL De minister vice-president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie, S. STEVAERT De Vlaamse minister van Welzijn, Gezondheid, Gelijke Kansen en Ontwikkelingssamenwerking, M. VOGELS De Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming, M. VANDERPOORTEN De Vlaamse minister van Werkgelegenheid en Toerisme, R. LANDUYT De Vlaamse minister van Leefmilieu en Landbouw, V. DUA De Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Innovatie, Media en Ruimtelijke Ordening, D. VAN MECHELEN De Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken, P. VAN GREMBERGEN De Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid, Buitenlandse Handel en Huisvesting, J. GABRIELS De Vlaamse minister van Sport en Brusselse Aangelegenheden, G. VANHENGEL

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^