Besluit Van De Vlaamse Regering van 14 maart 2008
gepubliceerd op 20 augustus 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de regelgeving die de werking van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen regelt

bron
vlaamse overheid
numac
2008035985
pub.
20/08/2008
prom.
14/03/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

14 MAART 2008. - Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de regelgeving die de werking van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen regelt


De Vlaamse Regering, Gelet op artikel 20 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen;

Gelet op artikel 2 van de wet van 29 juni 1983Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de leerplicht sluiten betreffende de leerplicht;

Gelet op het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003, gewijzigd bij de decreten van 7 mei 2004, 15 juli 2005, 23 juni 2006, 22 december 2006 en 27 april 2007;

Gelet op het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen, gewijzigd bij het decreet van 27 april 2007;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 1988 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 januari 1988 houdende sommige maatregelen tot harmonisatie van de toelagen en presentiegelden aan commissarissen, gemachtigden van Financiën, afgevaardigden van de Vlaamse Regering, voorzitters en leden van niet-adviserende bijzondere commissies of van raden van bestuur van instellingen en ondernemingen die onder de Vlaamse Regering behoren, het laatst gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 27 juni 2003;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 houdende de organisatie, de normering en de financiering van de erkende vorming in het kader van de deeltijdse leerplicht, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 24 juli 1996, 8 juli 2005 en 16 februari 2007;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 1991 houdende nadere regelen voor de uitoefening van de opdracht van de gemeenschapscommissarissen bij het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 1991 tot vaststelling van het presentiegeld en de vergoedingen van de voorzitters, de gemeenschapscommissarissen, de leden van de raad van bestuur en de praktijkcommissie van het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig ondernemen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1991 tot bepaling van de werkvoorwaarden en de geldelijke regeling van de lesgevers in de leertijd, in de ondernemersopleiding, in de bijscholing, in de omscholing en in de opleiding tot bedrijfsbegeleider, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 16 maart 1994, 3 mei 2002 en 4 april 2003;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 1993 tot vaststelling van de vergoedingen van de voorzitters en leden van de commissies van het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten1;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 1996 betreffende de leertijd, bedoeld bij het decreet van 23 januari 1991 betreffende de vorming en de begeleiding van de zelfstandigen en de kleine en middelgrote ondernemingen, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 10 februari 1998, 3 mei 2002, 28 september 2007 en 7 december 2007;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten5 houdende erkenning van het vormingsprogramma van het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen als vorming die voor de vervulling van de deeltijdse leerplicht in aanmerking komt;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 1999Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 23/02/1999 pub. 06/05/1999 numac 1999035482 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de ondernemersopleiding, bedoeld in het decreet van 23 januari 1991 betreffende de vorming en de begeleiding van de zelfstandigen en de kleine en middelgrote ondernemingen sluiten betreffende de ondernemersopleiding, bedoeld in het decreet van 23 januari 1991 betreffende de vorming en de begeleiding van de zelfstandigen en de kleine en middelgrote ondernemingen, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 3 mei 2002, 10 december 2004, 28 september 2007 en 7 december 2007;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 juni 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 30/06/2000 pub. 26/09/2000 numac 2000035890 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de regeling van de rechtspositie van het personeel van sommige Vlaamse openbare instellingen sluiten houdende de regeling van de rechtspositie van het personeel van sommige Vlaamse openbare instellingen, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2006;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 2001Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 01/06/2001 pub. 13/09/2001 numac 2001035931 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende een economische boekhouding voor de centra voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen sluiten betreffende een economische boekhouding voor de centra voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de centra voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen, vermeld in het decreet van 23 januari 1991 betreffende de vorming en de begeleiding van de zelfstandigen en de kleine en middelgrote ondernemingen, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 5 december 2003 en 12 december 2003;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten1 inzake de functiebeschrijving van de directeur-afgevaardigd beheerder van een centrum voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten2 houdende de subsidiëring van een centrum voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen, als bedoeld bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de centra voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 maart 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/03/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003000223 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de toegang tot de informatiegegevens en van het gebruik van het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen voor het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen sluiten tot regeling van de toegang tot de informatiegegevens en van het gebruik van het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen voor het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 4 april 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4 betreffende de voortgezette vorming, bedoeld in artikel 11 van het decreet van 23 januari 1991 betreffende de vorming en de begeleiding van de zelfstandigen en de kleine en middelgrote ondernemingen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 04/03/2004 numac 2004035329 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de voorwaarden van subsidiëring van een centrum voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen, als bedoeld bij het besluit van de Vlaamse regering van 14 december 2001 betreffende de erkenn type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 27/01/2004 numac 2004035034 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het stambesluit VOI van 30 juni 2000 wat betreft de vaststelling van dringende bepalingen type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 21/01/2004 numac 2004035078 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 28 juli 1995 betreffende het verlof om een ambt uit te oefenen in een ministerieel kabinet door personeelsleden van het onderwijs en van de psycho-medisch-sociale ce type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 21/01/2004 numac 2004035059 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende het financiële en materiële beheer van de dienst met afzonderlijk beheer "Vlaams Kenniscentrum PPS" sluiten houdende de voorwaarden van subsidiëring van een centrum voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen, als bedoeld bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de centra voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten3 houdende de bonus van de centra voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen, bedoeld bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de centra voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/12/2004 pub. 15/07/2005 numac 2005035799 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning en het statuut van de leersecretaris type besluit van de vlaamse regering prom. 10/12/2004 pub. 29/07/2005 numac 2005035889 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende de organisatie van het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen en de instellingsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel type besluit van de vlaamse regering prom. 10/12/2004 pub. 10/01/2005 numac 2004036913 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regeling van de rechtspositie van het personeel van het Vlaams Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie sluiten betreffende de erkenning en het statuut van de leersecretaris;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/12/2004 pub. 15/07/2005 numac 2005035799 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning en het statuut van de leersecretaris type besluit van de vlaamse regering prom. 10/12/2004 pub. 29/07/2005 numac 2005035889 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende de organisatie van het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen en de instellingsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel type besluit van de vlaamse regering prom. 10/12/2004 pub. 10/01/2005 numac 2004036913 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regeling van de rechtspositie van het personeel van het Vlaams Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie sluiten houdende de organisatie van het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen en de instellingsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 en 29 september 2006;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2005 pub. 16/02/2006 numac 2006035200 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Wonen-Vlaanderen type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005036612 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot inwerkingtreding van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap Ondernemen sluiten tot aanstelling van bedrijfsrevisoren bij het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/06/2005 pub. 05/08/2005 numac 2005035771 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende de erkenning als energiedeskundige voor woningen en houdende de uitvoeringsvoorwaarden van de energieaudit voor woningen sluiten houdende de erkenning als energiedeskundige voor woningen en houdende de uitvoeringsvoorwaarden van de energieaudit voor woningen, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 24 maart 2006 en 23 juni 2006;

Gelet op het ministerieel besluit van 20 november 1978 betreffende de voortgezette opleiding, de beroepsomscholing, de aanvullende pedagogische volmaking en de bijscholing van lesgevers, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 27 september 1989 en 4 april 2003;

Gelet op het ministerieel besluit van 27 maart 1979 houdende bepaling van de rijkstoelagen voor het stelsel van de voortdurende vorming, geregeld bij het koninklijk besluit van 4 oktober 1976 betreffende de voortdurende vorming van de middenstand, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten1;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 6 november 2007;

Gelet op het advies nr. 43.882/1 van de Raad van State, gegeven op 24 januari 2008, met toepassing van artikel 84, § 3, eerste lid, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK I. - Bepalingen over de rechtspositie van het personeel Afdeling I. - Wijzigingen in het besluit van de Vlaamse Regering van

10 december 2004 houdende de organisatie van het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen en de instellingsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel

Artikel 1.In het opschrift van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/12/2004 pub. 15/07/2005 numac 2005035799 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning en het statuut van de leersecretaris type besluit van de vlaamse regering prom. 10/12/2004 pub. 29/07/2005 numac 2005035889 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende de organisatie van het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen en de instellingsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel type besluit van de vlaamse regering prom. 10/12/2004 pub. 10/01/2005 numac 2004036913 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regeling van de rechtspositie van het personeel van het Vlaams Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie sluiten houdende de organisatie van het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen en de instellingsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel worden de woorden « Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen » vervangen door de woorden « publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen ».

Art. 2.In artikel 1 van hetzelfde besluit worden de woorden « Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen » vervangen door de woorden « publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen ».

Art. 3.Artikel 2 van het hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 2.In aanvulling op artikel I 2 van het stambesluit VOI wordt voor de toepassing van dit besluit verstaan onder : 1° het decreet : het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen;2° de praktijkcommissie : de praktijkcommissie, vermeld in artikel 13 tot en met 18 van het decreet;3° stambesluit VOI;het besluit van de Vlaamse Regering van 30 juni 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 30/06/2000 pub. 26/09/2000 numac 2000035890 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de regeling van de rechtspositie van het personeel van sommige Vlaamse openbare instellingen sluiten houdende de regeling van de rechtspositie van het personeel van sommige Vlaamse openbare instellingen; 4° de instelling : het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen, opgericht bij artikel 3 van het decreet.»

Art. 4.In artikel 6 van hetzelfde besluit worden de woorden « titel II, afdeling 7 » vervangen door de woorden « hoofdstuk IV ».

Art. 5.In artikel 7 van hetzelfde besluit worden de woorden « ter goedkeuring » vervangen door de woorden « voor advies ».

Art. 6.In artikel 9, § 2, 2°, van hetzelfde besluit wordt het woord « beleidsvoorbereiding » vervangen door het woord « beleidsuitvoering ».

Art. 7.Artikel 10 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 8.In artikel 11 van hetzelfde besluit worden de woorden « bedrijfsadviseur, pedagogisch adviseur en kunstadviseur » vervangen door de woorden « bedrijfsadviseur en pedagogisch adviseur ».

Art. 9.In artikel 13 van hetzelfde besluit worden de woorden « bedrijfs-, pedagogisch en kunstadviseur » vervangen door de woorden « bedrijfsadviseur en pedagogisch adviseur ». Afdeling II. - Wijzigingen in het besluit van de Vlaamse Regering van

30 juni 2000 houdende de regeling van de rechtspositie van het personeel van sommige Vlaamse openbare Instellingen

Art. 10.In artikel VIII 83, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 juni 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 30/06/2000 pub. 26/09/2000 numac 2000035890 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de regeling van de rechtspositie van het personeel van sommige Vlaamse openbare instellingen sluiten houdende de regeling van de rechtspositie van het personeel van sommige Vlaamse openbare Instellingen wordt het woord « kunstadviseur » geschrapt.

Art. 11.In artikel XIII 32, § 2, van hetzelfde besluit worden de woorden « Bedrijfs-, pedagogisch- en kunstadviseur » vervangen door de woorden « Bedrijfsadviseur en pedagogisch adviseur ». HOOFDSTUK II. - Bepalingen over financiën en begroting en vergoeding van bestuurders Afdeling I. - Wijzigingen in het besluit van de Vlaamse Regering van

16 december 2005 tot aanstelling van bedrijfsrevisoren

Art. 12.In het opschrift van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2005 pub. 16/02/2006 numac 2006035200 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Wonen-Vlaanderen type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005036612 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot inwerkingtreding van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap Ondernemen sluiten tot aanstelling van bedrijfsrevisoren bij het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen worden de woorden « Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen » vervangen door de woorden « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen ».

Art. 13.In artikel 1 van hetzelfde besluit worden de woorden « Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen » vervangen door de woorden « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen ». Afdeling II. - Wijziging in het besluit van de Vlaamse Regering van 13

juli 1988 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 januari 1988 houdende sommige maatregelen tot harmonisatie van de toelagen en presentiegelden aan commissarissen, gemachtigden van Financiën, afgevaardigden van de Vlaamse Regering, voorzitters en leden van niet-adviserende bijzondere commissies of van raden van bestuur van instellingen en ondernemingen die onder de Vlaamse Regering behoren

Art. 14.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 1988 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 januari 1988 houdende sommige maatregelen tot harmonisatie van de toelagen en presentiegelden aan commissarissen, gemachtigden van Financiën, afgevaardigden van de Vlaamse Regering, voorzitters en leden van niet-adviserende bijzondere commissies of van raden van bestuur van instellingen en ondernemingen die onder de Vlaamse Regering behoren worden de woorden « het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen » vervangen door de woorden « het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen ». Afdeling III. - Wijzigingen in het besluit van de Vlaamse Regering van

29 mei 1991 tot vaststelling van het presentiegeld en de vergoedingen van de voorzitters, de gemeenschapscommissarissen, de leden van de raad van bestuur en de praktijkcommissie

Art. 15.In het opschrift van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 1991 tot vaststelling van het presentiegeld en de vergoedingen van de voorzitters, de gemeenschapscommissarissen, de leden van de raad van bestuur en de praktijkcommissie van het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen worden de woorden « Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen » vervangen door de woorden « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen ».

Art. 16.In artikel 3, § 1, van hetzelfde besluit worden de woorden « Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen » vervangen door de woorden « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen ». Afdeling IV. - Wijzigingen in het besluit van de Vlaamse Regering van

15 december 1993 tot vaststelling van de vergoedingen van de voorzitters en leden van de commissies van het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen

Art. 17.In het opschrift van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 1993 tot vaststelling van de vergoedingen van de voorzitters en leden van de commissies van het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen worden de woorden « Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen » vervangen door de woorden « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen ».

Art. 18.Artikel 1 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt : «

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1° Syntra Vlaanderen : het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen, opgericht bij artikel 3 van het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen;2° de commissies : de bijzondere commissies, vermeld in artikel 19 van het decreet, vermeld in 1°.»

Art. 19.In artikel 2, § 2, en artikel 5 van hetzelfde besluit worden de woorden « het VIZO » vervangen door de woorden « Syntra Vlaanderen ». Afdeling V. - Wijzigingen in het besluit van de Vlaamse Regering van

29 mei 1991 houdende nadere regelen voor de uitoefening van de opdracht van de gemeenschapscommissarissen van het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen

Art. 20.In het opschrift van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 1991 houdende nadere regelen voor de uitoefening van de opdracht van de gemeenschapscommissarissen bij het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen worden de woorden « Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen » vervangen door de woorden « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen ».

Art. 21.In artikel 1 van hetzelfde besluit wordt § 1 vervangen door wat volgt : « § 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1° decreet : het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen;2° Syntra Vlaanderen : het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen, opgericht bij artikel 3 van het decreet;3° commissarissen : de gemeenschapscommissarissen;4° raad van bestuur : de raad van bestuur van Syntra Vlaanderen, vermeld in artikel 7 tot en met 12 van het decreet;5° praktijkcommissie : de praktijkcommissie, vermeld in artikel 13 tot en met 18 van het decreet.»

Art. 22.In artikel 2 van hetzelfde besluit worden de woorden « artikel 29 » vervangen door de woorden « artikel 19 » en worden de woorden « zoals bepaald in artikel 52 van het decreet » geschrapt.

Art. 23.In artikel 3, § 1, derde lid, van hetzelfde besluit worden de woorden « administrateur-generaal van het VIZO » vervangen door de woorden « gedelegeerd bestuurder van Syntra Vlaanderen ». HOOFDSTUK III. - Bepalingen over de opleidingen Afdeling I. - Wijzigingen in het besluit van de Vlaamse Regering van

31 juli 1990 houdende de organisatie, de normering en de financiering van de erkende vorming in het kader van de deeltijdse leerplicht

Art. 24.In artikel 3bis van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 houdende de organisatie, de normering en de financiering van de erkende vorming in het kader van de deeltijdse leerplicht, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 februari 2007, worden de woorden « voorheen het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen » vervangen door de woorden « opgericht bij artikel 3 van het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen ».

Art. 25.In artikel 15 van hetzelfde besluit worden de woorden « Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen » vervangen door de woorden « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen ». Afdeling II. - Wijzigingen in het besluit van de Vlaamse Regering van

15 juli 1997 houdende erkenning van het vormingsprogramma van het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen als vorming die voor de vervulling van de deeltijdse leerplicht in aanmerking komt

Art. 26.In het opschrift van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten5 houdende erkenning van het vormingsprogramma van het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen als vorming die voor de vervulling van de deeltijdse leerplicht in aanmerking komt worden de woorden « Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen » vervangen door de woorden « publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen, opgericht bij artikel 3 van het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen ».

Art. 27.In artikel 1 van hetzelfde besluit worden de woorden « Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen, georganiseerd overeenkomstig de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 1996 betreffende de leertijd, bedoeld bij het decreet van 23 januari 1991 betreffende de vorming en de begeleiding van de zelfstandigen en de kleine en middelgrote ondernemingen » vervangen door de woorden « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen, georganiseerd overeenkomstig de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 1996 betreffende de leertijd, vermeld in het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen ». Afdeling III. - Wijzigingen in het besluit van de Vlaamse Regering van

24 juli 1996 betreffende de leertijd, bedoeld bij het decreet van 23 januari 1991 betreffende de vorming en de begeleiding van de zelfstandigen en de kleine en middelgrote ondernemingen

Art. 28.In het opschrift van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 1996 betreffende de leertijd, bedoeld bij het decreet van 23 januari 1991 betreffende de vorming en de begeleiding van de zelfstandigen en de kleine en middelgrote ondernemingen, worden de woorden « bedoeld bij het decreet van 23 januari 1991 betreffende de vorming en de begeleiding van de zelfstandigen en de kleine en middelgrote ondernemingen » vervangen door de woorden « vermeld in het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen ».

Art. 29.Artikel 1 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt : «

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1° het decreet : het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen;2° Syntra Vlaanderen : het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen, opgericht bij artikel 3 van het decreet;3° de raad van bestuur : de raad van bestuur van Syntra Vlaanderen, vermeld in artikel 7 tot en met 12 van het decreet;4° de praktijkcommissie : de praktijkcommissie, vermeld in artikel 13 tot en met 18 van het decreet;5° de leersecretaris : de leersecretaris, vermeld in artikel 39 en 40 van het decreet;6° de centra : de centra voor vorming van zelfstandigen en kleine of middelgrote ondernemingen, vermeld in artikel 36 tot en met 38 van het decreet;7° de leerlingen : de jongeren die verbonden zijn door een leerovereenkomst of leerverbintenis, die erkend is door de praktijkcommissie;8° de ondernemersopleiding : een basisvorming die voorbereidt op de algemeen technische, commerciële, financiële en administratieve uitoefening van een zelfstandig beroep en het beheer van een kleine of middelgrote onderneming, vermeld in artikel 31 tot en met 33 van het decreet;9° het normeringsbesluit : het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 houdende de organisatie, de normering en de financiering van de erkende vorming in het kader van de deeltijdse leerplicht;10° kmo : kleine of middelgrote onderneming.»

Art. 30.In artikel 2, § 1, van hetzelfde besluit worden de woorden « artikel 4 » vervangen door de woorden « artikel 27 ».

Art. 31.In artikel 6, § 2, van hetzelfde besluit worden de woorden « artikel 5, § 1 » vervangen door de woorden « artikel 28, § 1, ».

Art. 32.In artikel 27 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1 worden de woorden « artikel 62, f » vervangen door de woorden « artikel 39, 6°, »;2° in § 2 worden de woorden « het VIZO » vervangen door de woorden « Syntra Vlaanderen » en worden de woorden « artikel 65 » vervangen door de woorden « artikel 42 »;3° in § 3 worden de woorden « het VIZO georganiseerd » vervangen door de woorden « Syntra Vlaanderen erkend », en worden de woorden « artikel 18 » vervangen door de woorden « artikel 35, § 3, ».

Art. 33.In artikel 40, § 1, van hetzelfde besluit worden de woorden « artikel 4 » vervangen door de woorden « artikel 27 ».

Art. 34.In artikel 45, 7°, van hetzelfde besluit worden de woorden « de leertijd, in de ondernemersopleiding, in de bijscholing, in de omscholing en in de opleiding tot bedrijfsbegeleider » vervangen door de woorden « de leertijd en in de gecertificeerde opleidingen ».

Art. 35.In artikel 49, § 2, artikel 50, § 2, artikel 62, 71, § 1, artikel 99, § 2 en artikel 101 van hetzelfde besluit worden de woorden « het VIZO » vervangen door de woorden « Syntra Vlaanderen ».

Art. 36.In artikel 53 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1 worden de woorden « de leertijd, in de ondernemersopleiding, in de bijscholing, in de omscholing en in de opleiding tot bedrijfsbegeleider » vervangen door de woorden « de leertijd en in de gecertificeerde opleidingen »;2° in § 2 worden de woorden « Het VIZO » vervangen door de woorden « Syntra Vlaanderen ».

Art. 37.In artikel 59 van hetzelfde besluit worden de woorden « de provinciale dienst » vervangen door de woorden « Syntra Vlaanderen ».

Art. 38.In artikel 60, § 1, artikel 63, § 2, artikel 65, § 1, artikel 69, § 1, artikel 76, § 3, artikel 78, § 3, artikel 82, § 2, artikel 83, § 2, artikel 85, § 1 en § 2, artikel 87, § 2, artikel 88, § 1, artikel 90, § 2, artikel 91, § 5, artikel 93, 94, § 1, § 2 en § 3, artikel 96, § 1, artikel 103, § 1 en § 2, artikel 104, § 2, artikel 105, § 1, § 2 en § 4, van hetzelfde besluit worden de woorden « de provinciale dienst van het VIZO » vervangen door de woorden « Syntra Vlaanderen ».

Art. 39.In artikel 61, § 3, van hetzelfde besluit worden de woorden « artikel 62 » vervangen door de woorden « artikel 39 ».

Art. 40.In artikel 68, § 2, van hetzelfde besluit worden de woorden « de provinciale diensten van het VIZO » vervangen door de woorden « Syntra Vlaanderen ».

Art. 41.In artikel 73 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1 worden de woorden « Het VIZO » vervangen door de woorden « Syntra Vlaanderen »;2° in § 2 worden de woorden « de provinciale dienst van het VIZO » vervangen door de woorden « Syntra Vlaanderen ». Afdeling IV. - Wijzigingen in het besluit van de Vlaamse Regering van

23 februari 1999 betreffende de ondernemersopleiding, bedoeld in het decreet van 23 januari 1991 betreffende de vorming en de begeleiding van de zelfstandigen en de kleine en middelgrote ondernemingen

Art. 42.In het opschrift van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 1999Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 23/02/1999 pub. 06/05/1999 numac 1999035482 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de ondernemersopleiding, bedoeld in het decreet van 23 januari 1991 betreffende de vorming en de begeleiding van de zelfstandigen en de kleine en middelgrote ondernemingen sluiten betreffende de ondernemersopleiding, bedoeld in het decreet van 23 januari 1991 betreffende de vorming en de begeleiding van de zelfstandigen en de kleine en middelgrote ondernemingen, worden de woorden « bedoeld in het decreet van 23 januari 1991 betreffende de vorming en de begeleiding van de zelfstandigen en de kleine en middelgrote ondernemingen » vervangen door de woorden « vermeld in het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen ».

Art. 43.Artikel 1 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt : «

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1° decreet : het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen;2° Syntra Vlaanderen : het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen, opgericht bij artikel 3 van het decreet;3° raad van bestuur : de raad van bestuur van Syntra Vlaanderen, vermeld in artikel 7 tot en met 12 van het decreet;4° praktijkcommissie : de praktijkcommissie van Syntra Vlaanderen, vermeld in artikel 13 tot en met 18 van het decreet;5° centra : de centra voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen, vermeld in artikel 36 tot en met 38 van het decreet;6° leersecretaris : de leersecretaris, vermeld in artikel 39 en 40 van het decreet;7° besluit op het statuut van de leersecretaris : het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/12/2004 pub. 15/07/2005 numac 2005035799 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning en het statuut van de leersecretaris type besluit van de vlaamse regering prom. 10/12/2004 pub. 29/07/2005 numac 2005035889 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende de organisatie van het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen en de instellingsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel type besluit van de vlaamse regering prom. 10/12/2004 pub. 10/01/2005 numac 2004036913 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regeling van de rechtspositie van het personeel van het Vlaams Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie sluiten betreffende de erkenning en het statuut van de leersecretaris;8° leertijd : een basisvorming die opleidt in een zelfstandig beroep en die voorbereidt op de ondernemersopleiding, vermeld in artikel 27 tot en met 30 van het decreet;9° leerovereenkomst : de leerovereenkomst, vermeld in artikel 28 van het decreet;10° besluit op de leertijd : het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 1996 betreffende de leertijd, vermeld in het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen;11° kmo : kleine of middelgrote onderneming.»

Art. 44.In artikel 7, § 1 en § 2, 3°, artikel 12, § 2, § 3 en § 4, artikel 13, § 3, artikel 14, § 1 en § 2, artikel 15, artikel 16, § 2, artikel 19, 1°, artikel 21, § 1, § 3, § 4, § 6, § 7 en § 8, artikel 22, § 1, artikel 24, § 1, § 3 en § 4, artikel 25, artikel 26, § 1, artikel 28, 2°, artikel 57, § 2 en § 3, artikel 81, § 5, artikel 82, § 2, artikel 84, § 2 en § 3, artikel 85, § 3 en § 5, artikel 86, artikel 90, § 2, artikel 91, § 2, artikel 92, § 1, artikel 94, artikel 97, § 1 en § 2, artikel 98, § 1 en § 2, artikel 99, § 1 en § 2, artikel 100 en artikel 101, § 2, van hetzelfde besluit worden de woorden « het instituut » vervangen door de woorden « Syntra Vlaanderen ».

Art. 45.In artikel 2, § 1, van hetzelfde besluit worden de woorden « artikel 8 » vervangen door de woorden « artikel 31 ».

Art. 46.In artikel 7, § 2, 7°, van hetzelfde besluit worden de woorden « de leertijd, in de ondernemersopleiding, in de bijscholing, in de omscholing en in de opleiding tot bedrijfsbegeleider » vervangen door de woorden « de leertijd en in de gecertificeerde opleidingen ».

Art. 47.In artikel 16, § 1, van hetzelfde besluit worden de woorden « de leertijd, in de ondernemersopleiding, in de bijscholing, in de omscholing en in de opleiding tot bedrijfsbegeleider » vervangen door de woorden « de leertijd en in de gecertificeerde opleidingen ».

Art. 48.In artikel 34, § 1, van hetzelfde besluit worden de woorden « artikel 5 » vervangen door de woorden « artikel 28 ».

Art. 49.In artikel 57 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1 worden de woorden « artikel 62, f, » vervangen door de woorden « artikel 39, 6°, »;2° in § 2 worden de woorden « artikel 65 » vervangen door de woorden « artikel 42 »;3° in § 3 worden de woorden « artikel 18 » vervangen door de woorden « artikel 35 » en wordt het woord « georganiseerd » vervangen door het woord « erkend ». Afdeling V. - Wijzigingen in het ministerieel besluit van 20 november

1978 betreffende de voortgezette opleiding, de beroepsomscholing, de aanvullende pedagogische volmaking en de bijscholing van lesgevers

Art. 50.In artikel 5, e) en h), artikel 6, § 2, a) en § 3, a) van het ministerieel besluit van 20 november 1978 betreffende de voortgezette opleiding, de beroepsomscholing, de aanvullende pedagogische volmaking en de bijscholing van lesgevers worden de woorden « Instituut voor Voortdurende Vorming » vervangen door de woorden « publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen, opgericht bij artikel 3 van het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen ».

Art. 51.In artikel 6quater, a), van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 september 1989, worden de woorden « VZW's Instituut voor Voortdurende Vorming van de Middenstand » vervangen door de woorden « het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen, opgericht bij artikel 3 van het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen ».

Art. 52.In artikel 6sexies van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 september 1989, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in a) worden de woorden « de VZW's Instituut » vervangen door de woorden « het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen, opgericht bij artikel 3 van het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen »;2° in a) en c) worden de woorden « Instituut » vervangen door de woorden « publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen, opgericht bij artikel 3 van het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen ». Afdeling VI. - Wijziging in het ministerieel besluit van 27 maart 1979

houdende bepaling van de rijkstoelagen voor het stelsel van de voortdurende vorming, geregeld bij het koninklijk besluit van 4 oktober 1976 betreffende de voortdurende vorming van de middenstand

Art. 53.In artikel 7, tweede lid, van het ministerieel besluit van 27 maart 1979 houdende bepaling van de rijkstoelagen voor het stelsel van de voortdurende vorming, geregeld bij het koninklijk besluit van 4 oktober 1976 betreffende de voortdurende vorming van de middenstand, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1991, worden de woorden « de leertijd, in de ondernemersopleiding, in de bijscholing, in de omscholing en in de opleiding tot bedrijfsbegeleider » vervangen door de woorden « de leertijd en in de gecertificeerde opleidingen ». Afdeling VII. - Wijzigingen in het besluit van de Vlaamse Regering van

4 april 2003 betreffende de voortgezette vorming, bedoeld in artikel 11 van het decreet van 23 januari 1991 betreffende de vorming en de begeleiding van de zelfstandigen en de kleine en middelgrote ondernemingen

Art. 54.Het opschrift van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 april 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4 betreffende de voortgezette vorming, bedoeld in artikel 11 van het decreet van 23 januari 1991 betreffende de vorming en de begeleiding van de zelfstandigen en de kleine en middelgrote ondernemingen, wordt vervangen door wat volgt : « Besluit van de Vlaamse Regering van 4 april 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4 betreffende de vervolmaking en de bijscholing, vermeld in artikel 34 en 35 van het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen ».

Art. 55.Artikel 1 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt : «

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1° het decreet : het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen;2° Syntra Vlaanderen : het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen, opgericht bij artikel 3 van het decreet;3° de raad van bestuur : de raad van bestuur van Syntra Vlaanderen, vermeld in artikel 7 tot en met 12 van het decreet;4° Syntra-opleidingsplaats : een centrum voor vorming van zelfstandigen en kleine of middelgrote ondernemingen als vermeld in artikel 36 tot en met 38 van het decreet;5° de ondernemersopleiding : een basisvorming die voorbereidt op de algemeen technische, commerciële, financiële en administratieve uitoefening van een zelfstandig beroep en het beheer van een kleine en middelgrote onderneming, vermeld in artikel 31 tot en met 33 van het decreet;6° de kmo : kleine of middelgrote onderneming.»

Art. 56.In artikel 2 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1 worden de woorden « artikel 11 » vervangen door de woorden « artikel 34 en 35 » en worden de woorden « voortgezette vorming » vervangen door de woorden « vervolmaking en de bijscholing »;2° in § 4 worden de woorden « voortgezette vorming » vervangen door de woorden « vervolmaking en de bijscholing »;3° in § 4, 1°, worden de woorden « artikel 11, § 3 en § 4 » vervangen door de woorden « artikel 34, § 3, en artikel 35, § 2, »;4° in § 4, 2°, worden de woorden « bedoeld in artikel 2, 1, » vervangen door de woorden « vermeld in artikel 2, 2° en 3°, ».

Art. 57.In artikel 3, 4, § 1, 5, van hetzelfde besluit worden de woorden « voortgezette vorming » vervangen door de woorden « vervolmaking en de bijscholing ».

Art. 58.In artikel 6 van hetzelfde besluit worden de woorden « Krachtens artikel 11, § 2, van het decreet omvat de voortgezette vorming inzonderheid : » vervangen door de woorden « De vervolmaking en de bijscholing omvatten : ».

Art. 59.In artikel 7 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden « het VIZO » worden telkens vervangen door de woorden « Syntra Vlaanderen »;2° de woorden « voortgezette vorming » worden vervangen door de woorden « vervolmaking en de bijscholing ».

Art. 60.In artikel 9, 10, 4°, artikel 11, § 2, artikel 12, 13, 14, 6° en 7°, artikel 15, 16, 2° en 5°, 18, 19, § 1, artikel 20, 5°, artikel 21, tweede lid en artikel 22 van hetzelfde besluit worden de woorden « het VIZO » vervangen door de woorden « Syntra Vlaanderen ». HOOFDSTUK IV. - Bepalingen over de centra Afdeling I. - Wijzigingen in het besluit van de Vlaamse Regering van

14 december 2001 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de centra voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen, bedoeld bij het decreet van 23 januari 1991 betreffende de vorming van zelfstandigen en de kleine en middelgrote ondernemingen

Art. 61.In het opschrift van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de centra voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen, bedoeld bij het decreet van 23 januari 1991 betreffende de vorming en de begeleiding van de zelfstandigen en de kleine en middelgrote ondernemingen, worden de woorden « bedoeld bij het decreet van 23 januari 1991 betreffende de vorming en de begeleiding van de zelfstandigen en de kleine en middelgrote ondernemingen » vervangen door de woorden « vermeld in het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen ».

Art. 62.Artikel 1 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt : «

Artikel 1.In dit besluit wordt verstaan onder : 1° decreet : het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen;2° besluit op de leertijd : het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 1996 betreffende de leertijd, vermeld in het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen;3° besluit op de ondernemersopleiding : het besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 1999Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 23/02/1999 pub. 06/05/1999 numac 1999035482 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de ondernemersopleiding, bedoeld in het decreet van 23 januari 1991 betreffende de vorming en de begeleiding van de zelfstandigen en de kleine en middelgrote ondernemingen sluiten betreffende de ondernemersopleiding, vermeld in het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen;4° besluit op de voortgezette vorming : het besluit van de Vlaamse Regering van 4 april 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4 betreffende de vervolmaking en de bijscholing, vermeld in artikel 34 en 35 van het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen;5° besluit op de lesgevers : het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1991 tot bepaling van de werkvoorwaarden en de geldelijke regeling van de lesgevers in de leertijd en in de gecertificeerde opleidingen;6° minister : de Vlaamse minister, bevoegd voor de beroepsomscholing en -bijscholing;7° Syntra Vlaanderen : het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen, opgericht bij artikel 3 van het decreet;8° raad van bestuur : de raad van bestuur van Syntra Vlaanderen, vermeld in artikel 7 tot en met 12 van het decreet;9° centrum : een centrum voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen als vermeld in artikel 36 tot en met 38 van het decreet;10° leertijd : een basisvorming die opleidt in een zelfstandig beroep en die voorbereidt op de ondernemersopleiding, vermeld in artikel 27 tot en met 30 van het decreet;11° ondernemersopleiding : een basisvorming die voorbereidt op de algemeen technische, commerciële, financiële en administratieve uitoefening van een zelfstandig beroep en het beheer van een kleine of middelgrote onderneming, vermeld in artikel 31 tot en met 33 van het decreet;12° voortgezette vorming : een vorming die via vervolmaking, bijscholing of taalcursussen aan degenen die de ondernemersopleiding volgen of met goed gevolg hebben beëindigd, alsook aan de ondernemingshoofden en de leidinggevende en naaste medewerkers in de onderneming de mogelijkheid biedt om hun beroepswaarde te verhogen en om zich aan de technische, economische en sociale ontwikkeling aan te passen, vermeld in artikel 34 tot en met 35 van het decreet;13° gecertificeerde opleiding : het geheel van de ondernemersopleiding, vermeld in artikel 31 tot en met 33 van het decreet, en de bijscholing, vermeld in artikel 35 van het decreet, als die na evaluatie recht geeft op een attest;14° niet-gecertificeerde opleiding : de voortgezette vorming, vermeld in punt 12°, met uitzondering van de bijscholing, vermeld in artikel 35 van het decreet;15° project : een initiatief dat uitgaat van een of meerdere centra, dat aansluit bij de doelstellingen van het decreet en dat vooral tot doel heeft om voor bestaande of nieuwe doelgroepen opleidingen, pedagogische methodieken, concepten en andere diensten te ontwikkelen en toe te passen;16° fusie : de rechtshandeling waarbij een of meer verenigingen zonder winstoogmerk worden ontbonden en het gehele vermogen wordt ingebracht in een andere reeds bestaande of op te richten vereniging zonder winstoogmerk met een gelijksoortig doel en waarbij een zekere continuïteit van het ledenbestand wordt beoogd.»

Art. 63.In artikel 2, § 3, artikel 3, artikel 6, 3°, artikel 7, artikel 9, § 1 en § 2, artikel 11, § 1 en § 2, artikel 12, eerste lid en 2°, artikel 14, § 1, § 2 en § 4, artikel 15, 1°, artikel 16, § 3, 1°, 2°, 3° en 4°, artikel 17, § 1 en § 4, artikel 18, artikel 20, 2°, e), artikel 22, artikel 23, artikel 24, § 3, § 4 en § 5, artikel 25, artikel 26, § 1, § 2 en § 3, artikel 28, artikel 31, § 2 en artikel 36 van hetzelfde besluit worden de woorden « het instituut » vervangen door de woorden « Syntra Vlaanderen ».

Art. 64.In artikel 2, § 1, van hetzelfde besluit worden de woorden « artikel 58, § 1, » vervangen door de woorden « artikel 37, § 1, ».

Art. 65.Artikel 3 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 3.Overeenkomstig artikel 37, § 2, van het decreet moeten de bestuursorganen van de vereniging zonder winstoogmerk uitsluitend toegankelijk zijn voor alle representatieve middenstands-, zelfstandigen- en werkgeversorganisaties die voldoen aan de voorwaarden, gesteld door de Vlaamse Regering. »

Art. 66.Artikel 6 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 6.Overeenkomstig artikel 37, § 4, van het decreet moet de vereniging uitsluitend tot doel hebben : 1° leertijd, gecertificeerde en niet-gecertificeerde opleidingen organiseren;2° de cursisten die de door de vereniging georganiseerde vorming volgen, pedagogisch begeleiden;3° aan de Vlaamse Regering en aan het instituut medewerking verlenen voor bepaalde verwezenlijkingen op het gebied van de opleiding, vorming en begeleiding;4° samenwerkingsakkoorden aangaan met en deelnemen in de andere centra of derden met het oog op het optimaal functioneren van een centrum op zich of van de centra als totaliteit.»

Art. 67.In artikel 8, 10, eerste lid, artikel 11, § 2, artikel 12, eerste lid, artikel 13 en 15, van hetzelfde besluit wordt het woord « beheerder » vervangen door het woord « bestuurder ».

Art. 68.In artikel 9 en 14 van hetzelfde besluit wordt het woord « beheerder » telkens vervangen door het woord « bestuurder » en wordt het woord « beheer » vervangen door het woord « bestuur ».

Art. 69.In artikel 16 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1, 2°, wordt het woord « beheerder » vervangen door het woord « bestuurder »;2° in § 2 worden de woorden « besluit op de voortgezette vorming » vervangen door de woorden « besluit betreffende de vervolmaking en de bijscholing »;3° in § 3, 4°, worden de woorden « bedoeld in artikel 61, laatste lid, » vervangen door de woorden « vermeld in artikel 38, laatste lid, ».

Art. 70.In artikel 17 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 2, 2°, worden de woorden « bedoeld in artikel 61, eerste lid, 3° en 6° » vervangen door de woorden « vermeld in artikel 38, § 2, 3° en 6° »;2° in § 3 worden de woorden « bedoeld in artikel 61, eerste lid, 5° » vervangen door de woorden « vermeld in artikel 38, § 2, 5° ».

Art. 71.In artikel 24 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 04/03/2004 numac 2004035329 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de voorwaarden van subsidiëring van een centrum voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen, als bedoeld bij het besluit van de Vlaamse regering van 14 december 2001 betreffende de erkenn type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 27/01/2004 numac 2004035034 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het stambesluit VOI van 30 juni 2000 wat betreft de vaststelling van dringende bepalingen type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 21/01/2004 numac 2004035078 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 28 juli 1995 betreffende het verlof om een ambt uit te oefenen in een ministerieel kabinet door personeelsleden van het onderwijs en van de psycho-medisch-sociale ce type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 21/01/2004 numac 2004035059 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende het financiële en materiële beheer van de dienst met afzonderlijk beheer "Vlaams Kenniscentrum PPS" sluiten, worden de woorden « bedoeld in artikel 61, eerste lid, 5°, » telkens vervangen door de woorden « vermeld in artikel 38, § 2, 5°, ».

Art. 72.In artikel 29 van hetzelfde besluit worden de woorden « artikel 65 tot 67 » vervangen door de woorden « artikel 42 tot en met 44 ».

Art. 73.In de bijlage bij hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in artikel 2, 6, 7, 10, 11, 12, 17 tot en met 26, 33 en 34 worden de woorden « raad van beheer » telkens vervangen door de woorden « raad van bestuur »;2° in artikel 12, 13, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 30, 35 en 36 wordt het woord « beheerder » vervangen door het woord « bestuurder » en wordt het woord « beheerders » vervangen door het woord « bestuurders »;3° in artikel 2 worden de woorden « bedoeld bij het decreet van 23 januari 1991 betreffende de vorming en de begeleiding van de zelfstandigen en de kleine en middelgrote ondernemingen » vervangen door de woorden « vermeld in het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen »;4° artikel 3 wordt vervangen door wat volgt : « Art.3. De vereniging heeft uitsluitend tot doel de opdrachten te vervullen die haar toegewezen zijn bij artikel 37, § 4, van het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen, namelijk : 1° leertijd, gecertificeerde en niet-gecertificeerde opleidingen organiseren;2° de cursisten die de door de vereniging georganiseerde vorming volgen, pedagogisch begeleiden;3° aan de Vlaamse Regering en aan het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen medewerking verlenen voor bepaalde verwezenlijkingen op het gebied van de opleiding, vorming en begeleiding;4° samenwerkingsakkoorden aangaan met en deelnemen in de andere centra of derden met het oog op het optimaal functioneren van een centrum op zich of van de centra als totaliteit.»; 5° artikel 5 wordt vervangen door wat volgt : « Art.5. De vereniging is samengesteld uit leden waarvan het aantal onbeperkt is, maar niet minder dan drie mag bedragen. De bestuursorganen van de verenigingen zijn uitsluitend toegankelijk voor alle representatieve middenstands-, zelfstandigen- en werkgeversorganisaties die voldoen aan de voorwaarden, gesteld door de Vlaamse Regering. »; 6° in het opschrift van titel 4 wordt het woord « beheer » vervangen door het woord « bestuur »;7° in artikel 17, § 1, c, worden de woorden « en in elk geval een vertegenwoordiger van de Kamer voor Ambachten en Neringen van de provincie waarin de zetel van de vereniging zich bevindt » geschrapt en worden de woorden « het VIZO » vervangen door de woorden « Syntra Vlaanderen »;8° in artikel 23 worden de woorden « het VIZO » vervangen door de woorden « Syntra Vlaanderen »;9° in artikel 32 worden de woorden « decreet van 23 januari 1991 » vervangen door de woorden « decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6 »; 10° in de formule (« Gezien om te worden gevoegd bij... ») worden de woorden « decreet van 23 januari 1991 betreffende de vorming en de begeleiding van de zelfstandigen en de kleine en middelgrote ondernemingen » vervangen door de woorden « decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen ». Afdeling II. - Wijziging in het besluit van de Vlaamse Regering van 13

december 2002 houdende de subsidiëring van een centrum voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen, als bedoeld bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de centra voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen

Art. 74.Artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten2 houdende de subsidiëring van een centrum voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen, als bedoeld bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de centra voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen, wordt vervangen door wat volgt : «

Artikel 1.In dit besluit wordt verstaan onder : 1° besluit op de erkenning en subsidiëring : het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de centra voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen, vermeld in het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen;2° besluit op de ondernemersopleiding : het besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 1999Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 23/02/1999 pub. 06/05/1999 numac 1999035482 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de ondernemersopleiding, bedoeld in het decreet van 23 januari 1991 betreffende de vorming en de begeleiding van de zelfstandigen en de kleine en middelgrote ondernemingen sluiten betreffende de ondernemersopleiding, vermeld in het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen;3° besluit op de lesgevers : besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1991 tot bepaling van de werkvoorwaarden en de geldelijke regeling van de lesgevers in de leertijd en in de gecertificeerde opleidingen;4° Syntra Vlaanderen : het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen, opgericht bij artikel 3 van het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen;5° centrum : een centrum voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen als vermeld in artikel 36 tot en met 38 van het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen.»

Art. 75.In artikel 6, § 3, artikel 7 en artikel 8 van hetzelfde besluit worden de woorden « het instituut » vervangen door de woorden « Syntra Vlaanderen ». Afdeling III. - Wijziging in het besluit van de Vlaamse Regering van

12 december 2003 houdende de bonus van de centra voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen, bedoeld bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de centra voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen

Art. 76.In artikel 1, 1°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten3 houdende de bonus van de centra voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen, bedoeld bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de centra voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen, worden de woorden »bedoeld bij het decreet van 13 januari 1991 betreffende de vorming en de begeleiding van de zelfstandigen en de kleine en middelgrote ondernemingen » vervangen door de woorden « vermeld in het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen ». Afdeling IV. - Wijzigingen in het besluit van de Vlaamse Regering van

5 december 2003 houdende de voorwaarden van subsidiëring van een centrum voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen, als bedoeld bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de centra voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen

Art. 77.Artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 04/03/2004 numac 2004035329 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de voorwaarden van subsidiëring van een centrum voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen, als bedoeld bij het besluit van de Vlaamse regering van 14 december 2001 betreffende de erkenn type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 27/01/2004 numac 2004035034 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het stambesluit VOI van 30 juni 2000 wat betreft de vaststelling van dringende bepalingen type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 21/01/2004 numac 2004035078 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 28 juli 1995 betreffende het verlof om een ambt uit te oefenen in een ministerieel kabinet door personeelsleden van het onderwijs en van de psycho-medisch-sociale ce type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 21/01/2004 numac 2004035059 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende het financiële en materiële beheer van de dienst met afzonderlijk beheer "Vlaams Kenniscentrum PPS" sluiten houdende de voorwaarden van subsidiëring van een centrum voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen, als bedoeld bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de centra voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen wordt vervangen door wat volgt : «

Artikel 1.In dit besluit wordt verstaan onder : 1° decreet : het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen;2° besluit op de erkenning en subsidiëring : het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de centra voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen, vermeld in het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen;3° besluit op de leertijd : het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 1996 betreffende de leertijd, vermeld in het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen;4° besluit op de ondernemersopleiding : het besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 1999Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 23/02/1999 pub. 06/05/1999 numac 1999035482 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de ondernemersopleiding, bedoeld in het decreet van 23 januari 1991 betreffende de vorming en de begeleiding van de zelfstandigen en de kleine en middelgrote ondernemingen sluiten betreffende de ondernemersopleiding, vermeld in het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen;5° besluit op de voortgezette vorming : het besluit van de Vlaamse Regering van 4 april 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4 betreffende de vervolmaking en de bijscholing, vermeld in artikel 34 en 35 van het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen;6° besluit op de lesgevers : het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1991 tot bepaling van de werkvoorwaarden en de geldelijke regeling van de lesgevers in de leertijd en in de gecertificeerde opleidingen;7° Syntra Vlaanderen : het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen, opgericht bij artikel 3 van het decreet;8° centrum : een centrum voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen als vermeld in artikel 36 tot en met 38 van het decreet.»

Art. 78.In artikel 3, § 1, 1°, 2°, 3°, 5° en § 2, artikel 4, § 1, 2° en § 2, artikel 5, § 1, 1°, § 2 en § 6, artikel 6, § 2, § 3 en § 4, artikel 7, § 1 en § 2, artikel 8 en artikel 9, § 1 en § 4, van hetzelfde besluit worden de woorden « het instituut » vervangen door de woorden « Syntra Vlaanderen ».

Art. 79.In artikel 5, § 3, van hetzelfde besluit worden de woorden « administrateur-generaal » vervangen door de woorden « gedelegeerd bestuurder ».

Art. 80.In artikel 9, § 2, 1°, van hetzelfde besluit worden de woorden « artikel 61, eerste lid, 5°, » vervangen door de woorden « artikel 38, § 2, 5°, ». Afdeling V. - Wijzigingen in het besluit van de Vlaamse Regering van 3

mei 2002 inzake de functiebeschrijving van de directeur-afgevaardigd beheerder van een centrum voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen

Art. 81.In het opschrift van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten1 inzake de functiebeschrijving van de directeur-afgevaardigd beheerder van een centrum voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen worden de woorden « directeur-afgevaardigd beheerder » vervangen door de woorden « directeur-afgevaardigd bestuurder ».

Art. 82.Artikel 1 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt : «

Artikel 1.In dit besluit wordt verstaan onder : 1° besluit op de erkenning en subsidiëring : het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de centra voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen, vermeld in het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen;2° directeur-afgevaardigd bestuurder : de directeur-afgevaardigd bestuurder van een centrum voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen, vermeld in artikel 8 tot en met 15 van het besluit op de erkenning en subsidiëring;3° Syntra Vlaanderen : het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen, opgericht bij artikel 3 van het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen.»

Art. 83.In artikel 2 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1 en § 2 worden de woorden « directeur-afgevaardigd beheerder » vervangen door de woorden « directeur-afgevaardigd bestuurder »;2° in § 4 worden de woorden « het instituut » vervangen door de woorden « Syntra Vlaanderen ». Afdeling VI. - Wijzigingen in het besluit van de Vlaamse Regering van

1 juni 2001 betreffende een economische boekhouding voor de centra voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen

Art. 84.Artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 2001Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 01/06/2001 pub. 13/09/2001 numac 2001035931 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende een economische boekhouding voor de centra voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen sluiten betreffende een economische boekhouding voor de centra voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen wordt vervangen door wat volgt : «

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1° decreet : het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen;2° Syntra Vlaanderen : het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen, opgericht bij artikel 3 van het decreet;3° raad van bestuur : de raad van bestuur van Syntra Vlaanderen, vermeld in artikel 7 tot en met 12 van het decreet;4° centrum : de centra voor vorming van zelfstandigen en kleine of middelgrote ondernemingen, vermeld in artikel 36 tot en met 38 van het decreet;5° jaarrekening : de balans, de resultatenrekening en de toelichting, die samen één integraal geheel vormen.»

Art. 85.In artikel 8, artikel 16, artikel 28, § 2 en artikel 29 van hetzelfde besluit worden de woorden « het instituut » vervangen door de woorden « Syntra Vlaanderen ».

Art. 86.In bijlage 1 bij hetzelfde besluit worden de woorden « door VIZO betaald » vervangen door de woorden « door Syntra Vlaanderen betaald ». HOOFDSTUK V. - Bepalingen over de leersecretarissen

Art. 87.Artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/12/2004 pub. 15/07/2005 numac 2005035799 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning en het statuut van de leersecretaris type besluit van de vlaamse regering prom. 10/12/2004 pub. 29/07/2005 numac 2005035889 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende de organisatie van het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen en de instellingsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel type besluit van de vlaamse regering prom. 10/12/2004 pub. 10/01/2005 numac 2004036913 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regeling van de rechtspositie van het personeel van het Vlaams Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie sluiten betreffende de erkenning en het statuut van de leersecretaris wordt vervangen door wat volgt : «

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1° decreet : het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen;2° Syntra Vlaanderen : het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen, opgericht bij artikel 3 van het decreet;3° leertrajectbegeleider : de leersecretaris, vermeld in artikel 39 en 40 van het decreet;4° praktijkcommissie : de praktijkcommissie, vermeld in artikel 13 tot en met 18 van het decreet;5° overeenkomst : de overeenkomst tussen de praktijkcommissie en de leersecretaris, vermeld in artikel 40 van het decreet;6° leerovereenkomst : de leerovereenkomst, vermeld in artikel 28 van het decreet;7° stageovereenkomst : de leerovereenkomst tot het vervullen van de praktijkstage, vermeld in artikel 31 van het decreet;8° Syntra : de centra voor vorming van zelfstandigen en kleine of middelgrote ondernemingen, vermeld in artikel 36 tot en met 38 van het decreet;9° Stambesluit VOI : het besluit van de Vlaamse Regering van 30 juni 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 30/06/2000 pub. 26/09/2000 numac 2000035890 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de regeling van de rechtspositie van het personeel van sommige Vlaamse openbare instellingen sluiten houdende de regeling van de rechtspositie van het personeel van sommige Vlaamse openbare instellingen.»

Art. 88.In artikel 2, § 1, van hetzelfde besluit worden de woorden « artikel 62 » telkens vervangen door de woorden « artikel 39 ».

Art. 89.In artikel 5, tweede lid, van hetzelfde besluit worden de woorden « De leidend ambtenaar of één van de adjunct leidend-ambtenaren of hun afgevaardigde » vervangen door de woorden « De gedelegeerd bestuurder of zijn afgevaardigde ».

Art. 90.In artikel 6, 8, § 1 en § 2, en artikel 11 van hetzelfde besluit worden de woorden « het VIZO » vervangen door de woorden « Syntra Vlaanderen ».

Art. 91.In bijlage I bij hetzelfde besluit worden de woorden « Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen (VIZO) » vervangen door de woorden « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » en worden de woorden « decreet van 23 januari 1991 betreffende de vorming en de begeleiding van de zelfstandigen en de kleine en middelgrote ondernemingen » vervangen door de woorden « decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen ».

Art. 92.Bijlage II bij hetzelfde besluit wordt vervangen door de bijlage, die bij dit besluit is gevoegd. HOOFDSTUK VI. - Bepalingen over de lesgevers

Art. 93.In het opschrift van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1991 tot bepaling van de werkvoorwaarden en de geldelijke regeling van de lesgevers in de leertijd, in de ondernemersopleiding, in de bijscholing, in de omscholing en in de opleiding tot bedrijfsbegeleider worden de woorden « de leertijd, in de ondernemersopleiding, in de bijscholing, in de omscholing en in de opleiding tot bedrijfsbegeleider » vervangen door de woorden « de leertijd en in de gecertificeerde opleidingen ».

Art. 94.Artikel 1 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt : «

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1° decreet : het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen;2° Syntra Vlaanderen : het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen, opgericht bij artikel 3 van het decreet;3° centra : de centra voor vorming van zelfstandigen en kleine of middelgrote ondernemingen, vermeld in artikel 36 tot en met 38 van het decreet;4° lesgevers : de lesgevers, vermeld in artikel 41 van het decreet;5° gecertificeerde opleiding : het geheel van de ondernemersopleiding, vermeld in artikel 31 tot en met 33 van het decreet, en de bijscholing, vermeld in artikel 35 van het decreet, als die na evaluatie recht geeft op een attest, erkend door de Vlaamse overheid. »

Art. 95.In artikel 2 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 maart 1994, worden de woorden « de leertijd, in de ondernemersopleiding, in de bijscholing, in de omscholing en in de opleiding tot bedrijfsbegeleider » vervangen door de woorden « de leertijd en in de gecertificeerde opleidingen ».

Art. 96.Artikel 3 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 maart 1994, wordt opgeheven.

Art. 97.In artikel 4 van hetzelfde besluit worden de woorden « Het VIZO » vervangen door de woorden « Syntra Vlaanderen ».

Art. 98.In artikel 5 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 16 maart 1994, 3 mei 2002 en 4 april 2003, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1 en § 2 worden de woorden « het VIZO » telkens vervangen door de woorden « Syntra Vlaanderen »;2° § 3 en § 5 worden opgeheven.»

Art. 99.In artikel 6, § 4, § 6, § 8 en § 9, van hetzelfde besluit worden de woorden « het VIZO » telkens vervangen door de woorden « Syntra Vlaanderen ».

Art. 100.In artikel 7, § 1, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 maart 1994, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1 worden de woorden « Het VIZO » vervangen door de woorden « Syntra Vlaanderen » en worden de woorden « ,in de ondernemersopleiding, in de bijscholing en in de omscholing » vervangen door de woorden « en in de gecertificeerde opleidingen »;2° in § 2 worden de woorden « het VIZO » telkens vervangen door de woorden « Syntra Vlaanderen ».

Art. 101.In artikel 10, § 2, van hetzelfde besluit worden de woorden « de leertijd, in de ondernemersopleiding, in de bijscholing, in de omscholing en in de opleiding tot bedrijfsbegeleider » vervangen door de woorden « de leertijd en in de gecertificeerde opleidingen ». HOOFDSTUK VII. - Diverse bepalingen

Art. 102.In artikel 12 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/06/2005 pub. 05/08/2005 numac 2005035771 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende de erkenning als energiedeskundige voor woningen en houdende de uitvoeringsvoorwaarden van de energieaudit voor woningen sluiten houdende de erkenning als energiedeskundige voor woningen en houdende de uitvoeringsvoorwaarden van de energieaudit voor woningen worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden « Vlaams Instituut voor Zelfstandig Ondernemen (VIZO) » vervangen door de woorden « publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen »;2° in het derde en vierde lid worden de woorden « Het VIZO » vervangen door de woorden « Syntra Vlaanderen ». HOOFDSTUK VIII. - Slotbepalingen

Art. 103.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 april 2006.

Art. 104.De Vlaamse minister, bevoegd voor de beroepsomscholing en -bijscholing, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 14 maart 2008.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming, F. VANDENBROUCKE

Bijlage MODEL B Overeenkomst tussen de praktijkcommissie en de leersecretaris betreffende de begeleiding van leer- en stageovereenkomsten en leerverbintenissen Tussen de praktijkcommissie van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen, gevestigd..............., vertegenwoordigd door.............................................................................................., voorzitter van de praktijkcommissie, en..............................................................................., gedelegeerd bestuurder, enerzijds, en de heer/mevrouw................................................................, geboren in ................, op ...../...../....., die woont.......................................................... en erkend als leersecretaris op ...../...../..... hierna leertrajectbegeleider te noemen, anderzijds, wordt overeengekomen wat volgt :

Artikel 1.Deze overeenkomst vindt haar oorzaak in het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen, meer bepaald in artikel 48.

Deze overeenkomst vervangt de overeenkomst betreffende de begeleiding van leerovereenkomsten en leerverbintenissen, gesloten tussen de leertrajectbegeleider en de praktijkcommissie van het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen.

Art. 2.De leertrajectbegeleider verbindt zich ertoe, gedurende de geldigheidsduur van deze overeenkomst, te zorgen voor de bemiddeling bij en de begeleiding van leerovereenkomsten, leerverbintenissen en stageovereenkomsten, hierna overeenkomsten te noemen.

Art. 3.§ 1. De leertrajectbegeleider verbindt zich ertoe de verantwoordelijkheid te dragen voor de opdrachten, bepaald in artikel 39 van het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen. § 2. Bovendien verbindt de leertrajectbegeleider zich ertoe : 1° de documenten die door de praktijkcommissie worden bepaald, op te stellen en bij te houden;2° een atelierbezoek af te leggen en een schriftelijk verslag te maken in de volgende gevallen : a) bij of na het sluiten van een overeenkomst met een nieuw ondernemingshoofd-opleider;b) bij wezenlijke veranderingen in de onderneming die worden vastgesteld uit de contacten met de partijen;c) bij het sluiten van een overeenkomst voor een ander beroep dan de bestaande beroepen;d) op verzoek van de praktijkcommissie. Binnen de werkregeling, die zelf door de leertrajectbeleider wordt bepaald, moet voor de overeenkomsten, die tussen 1 juli en 30 september zijn gesloten, uiterlijk op 31 december het atelierbezoek afgelegd zijn en het verslag ingediend zijn. Voor de overeenkomsten, die tussen 1 oktober en 30 juni gesloten zijn, moet dat binnen de drie maanden na het sluiten van de overeenkomst zijn gebeurd.

Het schriftelijke verslag moet aan de regionale vestigingsplaatsen van Syntra Vlaanderen worden bezorgd; 3° jaarlijks minstens één begeleidingscontact te hebben, zowel met de leerling of de stagiair als met het ondernemingshoofd-opleider.Dat begeleidingscontact vindt bij voorkeur in het tweede semester plaats.

Een verslag van die contacten wordt bijgehouden in het dossier van de leerling en het ondernemingshoofd-opleider. Naargelang de aard van het contact moet het verslag in beide dossiers te vinden zijn; 4° de voortgangscontrole uit te voeren van leerlingen met een Aanvullende Pedagogische Overeenkomst (APO).Die controle moet minstens eenmaal per maand plaatsvinden, bijvoorbeeld naar aanleiding van de afwezigheidsmeldingen van het centrum; 5° de overeenkomsten bij de regionale vestigingsplaats van Syntra Vlaanderen in te dienen binnen één maand na het ondertekenen ervan. Een afwijking van die termijn moet worden gemotiveerd; 6° aanwezig te zijn op vergaderingen, georganiseerd door Syntra Vlaanderen of Syntra;7° een ondersteuningssysteem toe te passen met betrekking tot de geldende tewerkstellingsmaatregelen, om de leerlingen, de stagiairs en de ondernemingshoofden-opleiders te informeren;8° de pedagogische en didactische begeleiding en opleiding van de ondernemingshoofden-opleiders en monitors te ondersteunen;9° mee te werken aan de opbouw van onderlinge samenwerkingsverbanden met andere leertrajectbegeleiders;10° in geval van een voltijdse leertrajectbegeleider : minstens tien spreekuren per week te houden, gedurende minstens 45 weken per jaar. In geval van een deeltijdse leertrajectbegeleider wordt het aantal uren bepaald in verhouding tot de deeltijdse prestatie. De leertrajectbegeleider bepaalt zelf zijn uurrooster, met dien verstande dat hij zijn uren evenwichtig moet verspreiden over de week. Het uurrooster, de locaties en wijzigingen worden meegedeeld aan de regionale vestigingsplaats van Syntra Vlaanderen.

Art. 4.De leertrajectbegeleider behoudt het statuut en de vergoeding die hem werden toegekend overeenkomstig het besluit van de Vlaamse Regering van 7 april 1998 betreffende het statuut van de leersecretaris, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 23 juli 1998 en 3 mei 2002.

Art. 5.De leertrajectbegeleider oefent zijn opdracht uit in de werkgebieden....................................

Art. 6.De leertrajectbegeleider verbindt zich ertoe geen enkele activiteit uit te oefenen die de objectieve uitvoering van zijn opdracht bemoeilijkt en zijn onafhankelijkheid in het gedrang brengt.

Dat impliceert dat zijn bemiddeling en begeleiding, alsook alle daarmee samenhangende diensten aan de betrokken partijen, kosteloos zijn.

Art. 7.Alle geschillen over deze overeenkomst zullen worden beslecht door de praktijkcommissie.

Art. 8.Als de leertrajectbegeleider de bepalingen van deze overeenkomst niet naleeft, kan de praktijkcommissie deze overeenkomst schorsen of beëindigen. De leertrajectbegeleider wordt daartoe in gebreke gesteld door de praktijkcommissie. De praktijkcommissie spreekt zich uit binnen een maand na het horen van de leertrajectbegeleider. De beslissing gaat in na betekening van de uitspraak. Na beëindiging van deze overeenkomst is de vergoeding, vermeld in artikel 4, niet meer verschuldigd.

Art. 9.Deze overeenkomst gaat in op de dag van de inwerkingtreding van het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen betreffende de erkenning en het statuut van de leersecretaris, namelijk 01 april 2006, en eindigt op..........................................................

De einddatum van deze overeenkomst mag in geen geval de einddatum die in de overeenkomst tussen de leertrajectbegeleider en de praktijkcommissie van het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen was bepaald, overschrijden.

Opgemaakt in twee exemplaren Brussel,..........................................................

Namens de praktijkcommissie, De leertrajectbegeleider, De voorzitter, De gedelegeerd bestuurder, Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 maart 2008 tot aanpassing van de regelgeving die de werking van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandig agentschap Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming) Syntra Vlaanderen regelt.

Brussel, 14 maart 2008.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming, F. VANDENBROUCKE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^