Besluit Van De Vlaamse Regering van 14 mei 2004
gepubliceerd op 06 augustus 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse regering houdende wijziging van artikel 11, eerste lid, van en vaststelling van een tweede bijlage bij het koninklijk besluit van 11 januari 1940 betreffende de uitvoering van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierecht

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2004036270
pub.
06/08/2004
prom.
14/05/2004
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

14 MEI 2004. - Besluit van de Vlaamse regering houdende wijziging van artikel 11, eerste lid, van en vaststelling van een tweede bijlage bij het koninklijk besluit van 11 januari 1940 betreffende de uitvoering van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten


De Vlaamse regering, Gelet op het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, inzonderheid op het artikel 219, derde lid, vervangen bij de wet van 15 maart 1999;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 januari 1940 betreffende de uitvoering van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de Begroting, gegeven op 8 maart 2004;

Gelet op advies 36.919/1 van de Raad van State, gegeven op 22 april 2004, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Overwegende dat op heden een regeling voor de vermindering van de proportionele fiscale boeten voorzien in de artikelen 46bis, vierde en vijfde lid, 615, 212bis, achtste lid en 140undecies, van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten ontbreekt; dat een eventuele vermindering van de proportionele fiscale boeten op dit ogenblik enkel mogelijk is in het kader van een verzoekschrift aan de federale Minister van Financiën tot kwijtschelding van fiscale boeten voorzien door artikel 219, tweede lid, van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten; dat met het oog op de rechtszekerheid een uniforme regeling inzake vermindering van proportionele fiscale boeten wenselijk is;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Ruimtelijke Ordening, Wetenschappen en Technologische Innovatie;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 11, eerste lid, van het koninklijk besluit van 11 januari 1940 betreffende de uitvoering van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, zoals vervangen bij koninklijk besluit van 30 januari 1987, wordt tussen de woorden « als bijlage » en « bij dit besluit », de woorden « of als tweede bijlage » gevoegd.

Art. 2.Het bij dit besluit gevoegde barema tot vermindering van proportionele fiscale boeten wordt als tweede bijlage gevoegd bij het koninklijk besluit van 11 januari 1940 betreffende de uitvoering van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking op datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Art. 4.De Vlaamse minister, bevoegd voor de Financiën, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 14 mei 2004.

De minister-president van de Vlaamse regering, B. SOMERS Vlaams minister van Financiën en Begroting, Ruimtelijke Ordening, Wetenschappen en Technologische Innovatie, D. VAN MECHELEN

Bijlage Tweede bijlage bij het koninklijk besluit van 11 januari 1940 betreffende de uitvoering van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse regering van 14 mei 2004, houdende wijziging van artikel 11, eerste lid, van en vaststelling van een tweede bijlage bij het koninklijk besluit van 11 januari 1940 betreffende de uitvoering van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten.

De minister-president van de Vlaamse regering, B. SOMERS Vlaams minister van Financiën en Begroting, Ruimtelijke Ordening, Wetenschappen en Technologische Innovatie, D. VAN MECHELEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^