Besluit Van De Vlaamse Regering van 14 mei 2004
gepubliceerd op 15 oktober 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de definitieve regularisatie en toekenning van een subsidie aan bepaalde initiatieven binnen polders, wateringen, milieu- en natuurverenigingen die personeelsleden tewerkstellen in een gewezen DAC-statuut

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2004036540
pub.
15/10/2004
prom.
14/05/2004
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

14 MEI 2004. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de definitieve regularisatie en toekenning van een subsidie aan bepaalde initiatieven binnen polders, wateringen, milieu- en natuurverenigingen die personeelsleden tewerkstellen in een gewezen DAC-statuut


De Vlaamse regering, Gelet op de Bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 4, gewijzigd bij de wet van 16 juli 1993;

Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op artikel 55 tot en met 58;

Gelet op het decreet van 19 december 2003 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004;

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister bevoegd voor de Begroting, gegeven op 14 mei 2004;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Landbouw en Ontwikkelingssamenwerking;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK I. - Definities

Artikel 1.In dit besluit wordt verstaan onder : 1° DAC-projecten : de dac-projecten, die voorkomen in de lijst als bijlagen III;2° arbeidsplaatsen : de voormalige DAC-arbeidssplaatsen;3° Polders : de openbare besturen geregeld bij de wet van 3 juni 1957 betreffende de polders 4° Wateringen : de openbare besturen geregeld bij de wet van 5 juli 1956 betreffende de wateringen.5° sectoren : de groep van Vlaamse milieu- en natuurverenigingen die onder het beleidsdomein leefmilieu vallen en de groep van polders en wateringen, zoals omschreven in 3° en 4° van dit artikel, die onder het beleidsdomein leefmilieu vallen;6° initiatiefnemer : de organisatie die deel uitmaakt van één van de sectoren en die verantwoordelijk is voor één of meerdere voormalige dac-tewerkstellingsplaatsen;7° administratie : de administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap;8° werknemer : de werknemer, tewerkgesteld in het kader van een voormalig DAC-project;9° vervanger : de werknemer die een werknemer, tewerkgesteld in het kader van een voormalig dac-project, vervangt wanneer de arbeidsovereenkomst van deze laatste werknemer geschorst wordt en wanneer er geen gewaarborgd loon uitbetaald wordt aan hem;10° opvolger : de werknemer die een werknemer, tewerkgesteld in het kader van een voormalig DAC-project, vervangt wanneer de arbeidsovereenkomst van deze laatste werknemer beëindigd is;11° loonkosten : de som van de reële jaarlijkse kosten van het bruto maandloon volgens de barema's waarbij de anciënniteit vóór 1987 niet in aanmerking genomen wordt, de eindejaarspremie, het wettelijk dubbel en enkelvoudig vakantiegeld, de wettelijke vakantiegelden bij uitdiensttreding, RSZ-bijdragen met inbegrip van de RSZ-kortingen, de tussenkomst in de verplaatsing van en naar het werk begrensd tot de algemeen wettelijk voorziene regelingen, de wettelijke bijdrage voor de dienst voor preventie en bescherming van het werk, en de premie arbeidsongevallenverzekering, opgenomen als bijlagen I en II van dit besluit;12° maandloon : het maandelijkse salaris dat de werknemer ontvangt, zonder premies, toeslagen of extra-legale voordelen.13° minister : het lid van de Vlaamse Regering, bevoegd voor Leefmilieu. HOOFDSTUK II. - Subsidiëring van de voormalige dac-projecten

Art. 2.§ 1. Binnen de perken van de begrotingskredieten kan de minister subsidies aan de initiatiefnemers toekennen. § 2. De subsidies voor de dac-projecten worden omgezet naar reguliere subsidies als tegemoetkoming in de loonkosten van de werknemer.

Art. 3.§ 1. Aan de initiatiefnemer wordt per voormalig DAC-project een subsidie toegekend die overeenstemt met de loonkosten en begrensd tot de loonkosten, opgenomen in de bijlagen I en II van dit besluit en omschreven in artikel 1 van dit besluit. § 2. Het begrensde bedrag van het maandloon dat in aanmerking komt voor subsidiëring en dat van toepassing is volgens bijlage I of II, wordt verhoogd tot het bedrag van het actuele maandloon van de werknemer, indien dit actuele maandloon hoger ligt dan het begrensde maandloon dat van toepassing is op de werknemer. De verhoging is evenwel beperkt tot het bedrag van de rechten op het vlak van verloning, die de werknemer verworven heeft, tijdens de periode wanneer werknemer in DAC-statuut tewerkgesteld was. HOOFDSTUK III. - Procedure

Art. 4.Het eerste semester wordt een voorschot uitgekeerd ten belope van 55 % van het in artikel 3 bepaalde subsidiebedrag. Het tweede semester wordt een voorschot uitgekeerd ten belope van 40 %. Deze voorschotten worden uitbetaald voor het einde van de eerste maand van het semester waarop ze betrekking hebben.

Art. 5.Voor 1 april van het jaar dat volgt op het jaar dat in aanmerking genomen wordt voor de subsidiëring, bezorgt de initiatiefnemer aan de administratie de bewijsvoering van de effectieve tewerkstelling van de personeelsleden, tewerkgesteld in een voormalig DAC-project en een overzicht van de reëel betaalde loonkosten.

De minister bepaalt de vorm en inhoud van deze bewijsvoering.

Art. 6.§ 1. Het definitieve subsidiebedrag wordt berekend, toegekend en gesaldeerd na goedkeuring door de administratie van de in artikel 5 vermelde bewijsvoering. § 2. Als zou blijken dat een initiatiefnemer meer voorschotten heeft ontvangen dan het definitieve subsidiebedrag, dan wordt het verschil door de administratie teruggevorderd en/of in mindering gebracht van het eerstvolgende voorschot. § 3. De initiatiefnemer wordt, voor het einde van de 5e maand volgend op het jaar waarop de subsidie betrekking heeft, in kennis gesteld van de berekening van het definitieve subsidiebedrag en het uit te betalen of terug te vorderen saldo. § 4. Het verschil van het definitieve subsidiebedrag en de voorschotten van het jaar waarop dit subsidiebedrag berekend wordt, wordt uitbetaald voor het einde van de laatste maand van het eerste semester. In geval dit verschil negatief is, wordt dit verrekend bij het voorschot voor de tweede semester van het jaar.

Art. 7.§ 1. Wanneer de arbeidsovereenkomst met een werknemer geschorst wordt en wanneer deze werknemer geen loon meer ontvangt, dan kan zijn vervanger gesubsidieerd worden. § 2. Het subsidiebedrag wordt berekend conform de bepalingen van artikel 3 en volgens dezelfde functie als de te vervangen werknemer.

De maximale loonanciënniteit van de vervanger is beperkt tot 6 jaar, gebaseerd op effectieve en relevante ervaring. § 3. De initiatiefnemer moet de administratie onmiddellijk op de hoogte brengen van elke schorsing van een arbeidsovereenkomst en van elke nieuwe tewerkstelling.

Art. 8.§ 1. Wanneer de arbeidsovereenkomst met een werknemer wordt beëindigd, dan wordt de opvolger in deze functie gesubsidieerd indien de indiensttreding plaatsvindt binnen de eerste zes maanden, volgend op het einde van de arbeidsovereenkomst. Op gemotiveerde aanvraag van de initiatiefnemer kan de administratie een verlenging toestaan van deze periode met maximaal 3 maanden. § 2. Het subsidiebedrag wordt berekend conform de bepalingen van artikel 3. De maximale loonanciënniteit van de opvolger is beperkt tot 6 jaar, gebaseerd op effectieve en relevante ervaring. § 3. De initiatiefnemer moet de administratie onmiddellijk op de hoogte brengen van elke beëindiging van een arbeidsovereenkomst en van elke nieuwe tewerkstelling.

Art. 9.§ 1. Wanneer een arbeidsovereenkomst met een werknemer wordt beëindigd en hierdoor de arbeidsplaats gedurende meer dan zes maanden niet ingevuld wordt, vervalt de arbeidsplaats en wordt zij volgens parameters toegewezen binnen dezelfde sector.

De minister bepaalt de procedure en parameters voor de toewijzing van vervallen arbeidsplaatsen. § 2. Onder invulling van de arbeidsplaats wordt de ondertekening van een arbeidsovereenkomst verstaan. § 3. Ook niet-initiatiefnemers kunnen een aanvraagdossier indienen. § 4. De nieuwe gecreëerde arbeidsplaatsen worden gesubsidieerd volgens de barema's zoals voorzien voor de onderscheiden sectoren in bijlagen I en II van dit besluit en volgens de functie zoals toegekend in het voorheen goedgekeurde DAC-project, en met een startanciënniteit van maximum 6 jaar.

Art. 10.§ 1. Wanneer een werkgever of de afdeling waar de werknemer in gewezen dac-statuut werkzaam is, ophoudt te bestaan moet hij dit onmiddellijk melden aan de administratie. Hij kan voorstellen om het project, samen met de werknemer in gewezen dac-statuut, over te dragen aan een andere organisatie. De overdracht kan enkel binnen de sector plaatsvinden. Ook niet-initiatiefnemers binnen de sector kunnen het project overnemen. Het gemotiveerde overdrachtsvoorstel, dat mede ondertekend wordt door de kandidaat-overnemer, wordt door de werkgever ter goedkeuring voorgelegd aan de administratie. Iedere sluiting van een afdeling of organisatie waar een werknemer in gewezen DAC-statuut werkzaam is, moet de werkgever onmiddellijk melden aan de administratie. § 2. De werkgever kan een vraag tot wijziging van de functie-inhoud van een arbeidsplaats indienen bij de administratie. De minister bepaalt de voorwaarden tot goedkeuring van de vraag tot wijziging en de modaliteiten voor het onderzoek ervan. § 3. De minister kan bijkomende bepalingen vastleggen, waaraan het voorstel dient te voldoen.

Art. 11.Bij een fusie, in gelijk welke vorm, van de initiatiefnemer met een of meerdere andere organisaties, en bij splitsing, in gelijk welke vorm, van een initiatiefnemer, wordt het project volledig of gedeeltelijk overgedragen naar de andere of nieuwe overnemende organisatie of organisaties. De minister kan bijkomende bepalingen vaststellen. HOOFDSTUK IV. - Toezicht

Art. 12.De administratie oefent ter plaatse of op stukken toezicht uit met betrekking tot de naleving van de bepalingen van dit besluit.

Dit toezicht brengt het recht mee om de initiatiefnemer te bezoeken en om kennis te nemen van alle stukken en bescheiden die met de uitvoering van dit toezicht verband houden.

De initiatiefnemer verleent zijn volle medewerking aan de uitoefening van dit toezicht. Hij bezorgt de administratie, op eenvoudig verzoek, de stukken die met de uitoefening van dit toezicht verband houden.

Art. 13.§ 1. Onverminderd de toepassing van artikelen 57 en 58 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, kan de minister, als de initiatiefnemer niet voldoet aan een of meer subsidiëringvoorwaarden, als subsidiefraude wordt vastgesteld, als dubbelsubsidiëring wordt vastgesteld of als de initiatiefnemer niet meewerkt aan de uitoefening van het in artikel 11 bedoelde toezicht, de vereffening van de subsidies geheel of gedeeltelijk stopzetten voor een door hem te bepalen termijn. Ook kan de minister de reeds vereffende subsidies geheel of gedeeltelijk terugvorderen voor een door hem te bepalen termijn.

Het voornemen van de minister tot stopzetting van de subsidiëring of tot terugvordering van subsidies wordt door de administratie aan de initiatiefnemer verzonden met een aangetekende brief, waarin de mogelijkheden en de voorwaarden om een bezwaarschrift in te dienen worden vermeld. § 2. Op straffe van niet-ontvankelijkheid kan de initiatiefnemer tot uiterlijk 45 dagen na ontvangst van het voornemen tot stopzetting van de subsidiëring of tot terugvordering van subsidies, hiertegen met een aangetekende brief een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de administratie. De initiatiefnemer kan hierin uitdrukkelijk vragen om te worden gehoord.

In voorkomend geval zal de minister binnen zestig dagen na ontvangst van dit bezwaarschrift zijn beslissing bevestigen of intrekken.

Als de initiatiefnemer geen bezwaarschrift heeft ingediend binnen de gestelde termijn of als de minister zijn beslissing binnen de gestelde termijn heeft bevestigd, wordt de subsidiëring geheel of gedeeltelijk stopgezet of worden de subsidies geheel of gedeeltelijk teruggevorderd.

Als de minister zijn beslissing intrekt of als hij zijn beslissing binnen de gestelde termijn niet bevestigt, wordt de subsidiëring voortgezet of blijven de subsidies behouden. HOOFDSTUK V. - Overgang- en slotbepalingen

Art. 14.In afwijking van artikel 3 wordt voor het jaar 2004, het voorschot verminderd met 10.006 euro, gelet op de besluiten van de Vlaamse Regering van 12 maart 2004 houdende de toekenning van een niet gereglementeerde subsidie als voorschot voor de loonkosten aan bepaalde initiatieven binnen polders, wateringen, milieuverenigingen en natuurverenigingen die personeelsleden tewerkstellen in een gewezen DAC-statuut.

Art. 15.De initiatiefnemer moet de administratie onmiddellijk op de hoogte brengen, bij elke belangrijke wijziging in de arbeidsrelatie met de gesubsidieerde werknemer. Onder belangrijke wijzigingen worden onder meer verstaan : wijziging van de arbeidsduur, de beëindiging van de arbeidsovereenkomst en alle schorsingsgevallen zonder loonwaarborg.

Art. 16.De minister kan extra voorwaarden opleggen waaraan de arbeidsovereenkomst onder meer inzake de continuering van de tewerkstellingssituatie en de toe te kennen anciënniteit moet voldoen.

Art. 17.De Vlaamse minister, bevoegd voor Leefmilieu, wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 14 mei 2004.

De minister-president van de Vlaamse Regering, B. SOMERS De Vlaamse minister van Leefmilieu, Landbouw en Ontwikkelingssamenwerking, J. TAVERNIER

Bijlage I Besluit van de Vlaamse Regering houdende de defintieve regularisatie en toekenning van een subsidie aan bepaalde initiatieven binnen polders, wateringen, milieu- en natuurverenigingen die personeelsleden te werk stellen in een gewezen DAC-statuut Subsidieerbare loonkosten, van toepassing op de initiatiefnemers in de sector milieu- en natuurverenigingen De subsidieerbare loonkosten in deze bijlage gelden voor werknemers die in een werkweek van 38 of meer uren tewerkgesteld zijn.

De intiatiefnemers van werknemers met een arbeidsregime dat lager dan 38 uren, worden proportioneel hun arbeidsregime gesubsidieerd 1) Subsidieerbare baremastructuur van toepassing op de werknemer van initiatiefnemers in de sector Milieu- en natuurverenigingen : (Salarisschalen geldig op 1 januari 2003 en werknemers in een werkweek van 38 uren) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld 2) Subsidieerbare eindejaarspremie, van toepassing op de initiatiefnemers in de sector milieu- en natuurverenigingen : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld 3) Subsidieerbare vakantiegelden, van toepassing op initiatiefnemer in de sector milieu- en atuurverenigingen : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld 4) Subsidieerbare bijdrage voor de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld De éénmalige forfaitaire bijdrage wordt niet gesubsidieerd.5) Verplaatsing van/naar het werk : algemeen geldende regeling 70 % sociaal abonnement. Brussel, 14 mei 2004.

De minister-president van de Vlaamse Regering, B. SOMERS De Vlaamse minister van Leefmilieu, Landbouw en Ontwikkelingssamenwerking, J. TAVERNIER

Bijlage II bij het besluit van de Vlaamse Regering houdende de definitieve regularisatie en toekenning van een subsidie aan bepaalde initiatieven binnen polders, wateringen, milieu- en natuurverenigingen die personeelsleden te werk stellen in een gewezen DAC-statuut Subsidieerbare loonkosten, van toepassing op de initiatiefnemers in de sector polders en wateringen De subsidieerbare loonkosten in deze bijlage gelden voor werknemers die in een werkweek van 38 of meer uren tewerkgesteld zijn.

De intiatiefnemers van werknemers met een arbeidsregime dat lager dan 38 uren, worden proportioneel hun arbeidsregime gesubsidieerd : 1) Subsidieerbare baremastructuur van toepassing op de werknemer van initiatiefnemers in de sector polders en wateringen (Salarisschalen aan 100 %, geldig op 1 januari 2002 en werknemers in een werkweek van 38 uren) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld 2) Subsidieerbare eindejaarspremie, van toepassing op de initiatiefnemers in de sector polders en wateringen : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld 3) Subsidieerbare haard- en standplaatsvergoeding, van toepassing op de initiatiefnemers in de sector polders en wateringen : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld 4) Subsidieerbare vakantiegelden, van toepassing op de initiatiefnemers in de sector polders en wateringen : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld 5) Subsidieerbare bijdrage voor de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld 6) Verplaatsing van/naar het werk : algemeen geldende regeling 70 % sociaal abonnement. Brussel, 14 mei 2004.

De minister-president van de Vlaamse Regering, B. SOMERS De Vlaamse minister van Leefmilieu, Landbouw, en Ontwikkelingssamenwerking, J. TAVERNIER

Bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering houdende de definitieve regularisatie en toekenning van een subsidie aan bepaalde initiatieven binnen polders, wateringen, milieu- en natuurverenigingen die personeel te werk stellen in een gewezen DAC-statuut Sector milieu- en natuurverenigingen Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld De minister-president van de Vlaamse regering, B SOMERS De Vlaamse minister van Leefmilieu, Landbouw en Ontwikkelingssamenwerking, J. TAVERNIER

Bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering houdende de definitieve regularisatie en toekenning van een subsidie aan bepaalde initiatieven binnen polders, wateringen, milieu- en natuurverenigingen die personeel te werk stellen in een gewezen DAC-statuut Sector Polders en Wateringen Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld De minister-president van de Vlaamse Regering, B. SOMERS De Vlaamse minister van Leefmilieu, Landbouw en Ontwikkelingssamenwerking, J. TAVERNIER

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^