Besluit Van De Vlaamse Regering van 14 november 2007
gepubliceerd op 03 december 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van de benaming van het Agentschap Infrastructuur in het Agentschap Wegen en Verkeer

bron
vlaamse overheid
numac
2007037116
pub.
03/12/2007
prom.
14/11/2007
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

14 NOVEMBER 2007. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van de benaming van het Agentschap Infrastructuur in het Agentschap Wegen en Verkeer


De Vlaamse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 87, § 1;

Gelet op het bijzonder decreet van 7 juli 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten1 over de Vlaamse instellingen, inzonderheid op artikel 21 en 22;

Gelet op het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003, inzonderheid op artikel 6, § 2;

Gelet op de wet van 9 augustus 1948 houdende wijziging van de wetgeving inzake wegen, inzonderheid op artikel 8;

Gelet op de wet van 12 juli 1956Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1956 pub. 06/07/2011 numac 2011000414 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot vaststelling van het statuut der autosnelwegen sluiten tot vaststelling van het statuut der autosnelwegen, inzonderheid op artikel 10;

Gelet op de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie op het wegverkeer, inzonderheid op artikel 9;

Gelet op het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen, inzonderheid op artikel 54, vervangen bij het decreet van 20 april 1994;

Gelet op het decreet van 19 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1999, inzonderheid op artikel 61;

Gelet op het decreet van 20 april 2001Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/04/2001 pub. 24/05/2001 numac 2001035554 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de mobiliteitsconvenants type decreet prom. 20/04/2001 pub. 21/08/2001 numac 2001035930 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg en tot oprichting van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen sluiten betreffende de mobiliteitsconvenants, inzonderheid op artikel 6, eerste lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 4 juni 1958 betreffende de vrije stroken langs autosnelwegen, inzonderheid op artikel 9, gewijzigd bij het besluit van 7 oktober 2005;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 augustus 1967 tot reglementering van de wielerwedstrijden en van de veldritten, inzonderheid op artikel 21, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 6 februari 1970 en het besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 07/10/2005 pub. 01/12/2005 numac 2005036483 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap Infrastructuur type besluit van de vlaamse regering prom. 07/10/2005 pub. 30/11/2005 numac 2005036448 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust sluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 maart 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 21/03/2003 pub. 08/05/2003 numac 2003035407 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot bestrijding van de schade aan het wegdek door gewichtsoverschrijding sluiten tot bestrijding van de schade aan het wegdek door gewichtsoverschrijding, gewijzigd bij de besluiten van 7 oktober 2005 en 1 december 2006;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003036241 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 15 juli 2002 tot vaststelling van de tarieven van het loodsgeld en andere vergoedingen en kosten voor loodsverrichtingen in het Belgische loodsvaarwater type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 11/02/2004 numac 2004035214 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 24 januari 2003 tot vaststelling en indeling van de ambten in het buitengewoon onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 04/05/2004 numac 2004035514 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling, voor de jaren 2004 en 2005, van de lijst van vrijwilligersactiviteiten die bij voorrang voor subsidiëring in aanmerking komen type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 30/01/2004 numac 2004035104 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de omslagsleutel tot aanwending van de middelen van het Grindfonds voor het begrotingsjaar 2004 sluiten tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer, inzonderheid op artikel 9.1, gewijzigd bij het besluit van 7 oktober 2005;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 27/07/2004 pub. 02/12/2004 numac 2004036733 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie in het onderwijs voor sociale promotie voor het schooljaar 2004-2005 en houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 december 2000 betreffende de structuur van het secundair o sluiten tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, inzonderheid op artikel 4, gewijzigd bij het besluit van 23 december 2005;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 03/06/2005 pub. 22/09/2005 numac 2005036144 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie sluiten met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 07/10/2005 pub. 01/12/2005 numac 2005036483 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap Infrastructuur type besluit van de vlaamse regering prom. 07/10/2005 pub. 30/11/2005 numac 2005036448 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust sluiten tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap Infrastructuur;

Gelet op het ministerieel besluit van 21 december 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/12/2001 pub. 27/02/2002 numac 2002016040 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van ministeriële besluiten betreffende Landbouw naar aanleiding van de invoering van de euro type ministerieel besluit prom. 21/12/2001 pub. 08/01/2003 numac 2002036512 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de mobiliteitsconvenants sluiten betreffende de mobiliteitsconvenants, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 28 juni 2002, 3 juli 2002, 18 december 2002 en 22 februari 2007;

Gelet op het ministerieel besluit van 4 juli 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/07/2002 pub. 01/08/2002 numac 2002035964 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de vaststelling van de voorwaarden onder dewelke het Vlaams Gewest bijdraagt in de kosten bij de overdracht van een gewestweg of een gedeelte van een gewestweg naar de gemeenten sluiten houdende vaststelling van de voorwaarden onder dewelke het Vlaamse Gewest bijdraagt in de kosten bij de overdracht van een gewestweg of een gedeelte van de gewestweg naar de gemeenten, inzonderheid op artikel 4 en 5, gewijzigd bij het besluit van 7 oktober 2005;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 2 juli 2007;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 9 oktober 2007, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 9 van het koninklijk besluit van 4 juni 1958 betreffende de vrije stroken langs autosnelwegen, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 07/10/2005 pub. 01/12/2005 numac 2005036483 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap Infrastructuur type besluit van de vlaamse regering prom. 07/10/2005 pub. 30/11/2005 numac 2005036448 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust sluiten, worden de woorden « Agentschap Infrastructuur » vervangen door de woorden « Agentschap Wegen en Verkeer ».

Art. 2.In artikel 21 van het koninklijk besluit van 21 augustus 1967 tot reglementering van de wielerwedstrijden en van de veldritten, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 21 augustus 1967 en het besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 07/10/2005 pub. 01/12/2005 numac 2005036483 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap Infrastructuur type besluit van de vlaamse regering prom. 07/10/2005 pub. 30/11/2005 numac 2005036448 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust sluiten, worden de woorden « Agentschap Infrastructuur » vervangen door de woorden « Agentschap Wegen en Verkeer ».

Art. 3.In het besluit van de Vlaamse Regering van 21 maart 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 21/03/2003 pub. 08/05/2003 numac 2003035407 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot bestrijding van de schade aan het wegdek door gewichtsoverschrijding sluiten tot bestrijding van de schade aan het wegdek door gewichtsoverschrijding, gewijzigd bij het besluit van 7 oktober 2005 en 1 december 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in artikel 2, § 1, worden de woorden « Agentschap Infrastructuur » vervangen door de woorden « Agentschap Wegen en Verkeer »;2° in artikel 2, § 2, worden de woorden « Agentschap Infrastructuur » vervangen door de woorden « Agentschap Wegen en Verkeer »;3° in artikel 2, § 1, 1°, van bijlage I, worden de woorden « Agentschap Infrastructuur » vervangen door de woorden « Agentschap Wegen en Verkeer »;4° in artikel 2, § 3, van bijlage I, worden de woorden « Agentschap Infrastructuur » vervangen door de woorden « Agentschap Wegen en Verkeer ».

Art. 4.In artikel 9.1, § 1, 5°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003036241 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 15 juli 2002 tot vaststelling van de tarieven van het loodsgeld en andere vergoedingen en kosten voor loodsverrichtingen in het Belgische loodsvaarwater type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 11/02/2004 numac 2004035214 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 24 januari 2003 tot vaststelling en indeling van de ambten in het buitengewoon onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 04/05/2004 numac 2004035514 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling, voor de jaren 2004 en 2005, van de lijst van vrijwilligersactiviteiten die bij voorrang voor subsidiëring in aanmerking komen type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 30/01/2004 numac 2004035104 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de omslagsleutel tot aanwending van de middelen van het Grindfonds voor het begrotingsjaar 2004 sluiten tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer, gewijzigd bij het besluit van 7 oktober 2005, worden de woorden « Agentschap Infrastructuur » vervangen door de woorden « Agentschap Wegen en Verkeer ».

Art. 5.In artikel 4, 11°, h), van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 27/07/2004 pub. 02/12/2004 numac 2004036733 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie in het onderwijs voor sociale promotie voor het schooljaar 2004-2005 en houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 december 2000 betreffende de structuur van het secundair o sluiten tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, gewijzigd bij besluit van 23 december 2005, worden de woorden « Agentschap Infrastructuur » vervangen door de woorden « Agentschap Wegen en Verkeer ».

Art. 6.In artikel 28, § 1, 1°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 03/06/2005 pub. 22/09/2005 numac 2005036144 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie sluiten met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie, worden de woorden « Agentschap Infrastructuur » vervangen door de woorden « Agentschap Wegen en Verkeer ».

Art. 7.In het besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 07/10/2005 pub. 01/12/2005 numac 2005036483 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap Infrastructuur type besluit van de vlaamse regering prom. 07/10/2005 pub. 30/11/2005 numac 2005036448 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust sluiten tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap Infrastructuur, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het opschrift worden de woorden « Agentschap Infrastructuur » vervangen door de woorden « Agentschap Wegen en Verkeer »;2° in artikel 1, 1°, worden de woorden « Agentschap Infrastructuur » vervangen door de woorden « Agentschap Wegen en Verkeer »;3° in artikel 2, eerste lid, worden de woorden « Agentschap Infrastructuur » vervangen door de woorden « Agentschap Wegen en Verkeer »;4° in artikel 4, § 1, worden de woorden « Agentschap Infrastructuur » vervangen door de woorden « Agentschap Wegen en Verkeer ».

Art. 8.In het ministerieel besluit van 4 juli 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/07/2002 pub. 01/08/2002 numac 2002035964 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de vaststelling van de voorwaarden onder dewelke het Vlaams Gewest bijdraagt in de kosten bij de overdracht van een gewestweg of een gedeelte van een gewestweg naar de gemeenten sluiten houdende vaststelling van de voorwaarden onder dewelke het Vlaamse Gewest bijdraagt in de kosten bij de overdracht van een gewestweg of een gedeelte van de gewestweg naar de gemeenten, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 07/10/2005 pub. 01/12/2005 numac 2005036483 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap Infrastructuur type besluit van de vlaamse regering prom. 07/10/2005 pub. 30/11/2005 numac 2005036448 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in artikel 4 worden de woorden « Agentschap Infrastructuur » vervangen door de woorden « Agentschap Wegen en Verkeer »;2° in artikel 5 worden de woorden « Agentschap Infrastructuur » vervangen door de woorden « Agentschap Wegen en Verkeer ».

Art. 9.In het ministerieel besluit van 21 december 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/12/2001 pub. 27/02/2002 numac 2002016040 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van ministeriële besluiten betreffende Landbouw naar aanleiding van de invoering van de euro type ministerieel besluit prom. 21/12/2001 pub. 08/01/2003 numac 2002036512 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de mobiliteitsconvenants sluiten betreffende de mobiliteitsconvenants, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 28 juni 2002, 3 juli 2002, 18 december 2002 en 22 februari 2007 worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in artikel 3, § 3, tweede lid, van bijlage VI : Module 4, worden de woorden « Agentschap Infrastructuur » vervangen door de woorden « Agentschap Wegen en Verkeer »;2° in artikel 1, § 2, tweede lid, van bijlage VII : Module 5, worden de woorden « Agentschap Infrastructuur » vervangen door de woorden « Agentschap Wegen en Verkeer ».

Art. 10.De Vlaamse minister, bevoegd voor de Openbare Werken, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 14 november 2007.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, H. CREVITS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^