Besluit Van De Vlaamse Regering van 14 september 2012
gepubliceerd op 16 oktober 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2003 houdende de voorwaarden van subsidiëring van een centrum voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote onderneminge

bron
vlaamse overheid
numac
2012036088
pub.
16/10/2012
prom.
14/09/2012
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

14 SEPTEMBER 2012. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 04/03/2004 numac 2004035329 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de voorwaarden van subsidiëring van een centrum voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen, als bedoeld bij het besluit van de Vlaamse regering van 14 december 2001 betreffende de erkenn sluiten houdende de voorwaarden van subsidiëring van een centrum voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen, als bedoeld bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2001 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de centra voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 09/06/2004 numac 2004035898 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » sluiten tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen », artikel 36, gewijzigd bij het decreet van 20 april 2012, artikel 37, gewijzigd bij de decreten van 10 juli 2008, 8 mei 2009 en 20 april 2012, en artikel 38, gewijzigd bij de decreten van 10 juli 2008, 9 juli 2010 en 20 april 2012;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 04/03/2004 numac 2004035329 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de voorwaarden van subsidiëring van een centrum voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen, als bedoeld bij het besluit van de Vlaamse regering van 14 december 2001 betreffende de erkenn sluiten houdende de voorwaarden van subsidiëring van een centrum voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen, als bedoeld bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2001 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de centra voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen;

Gelet op het advies van de raad van bestuur van het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen, gegeven op 11 mei 2012;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 12 juli 2012;

Gelet op advies 51.743/1 van de Raad van State, gegeven op 23 augustus 2012, met toepassing van artikel 84, § 3, eerste lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 04/03/2004 numac 2004035329 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de voorwaarden van subsidiëring van een centrum voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen, als bedoeld bij het besluit van de Vlaamse regering van 14 december 2001 betreffende de erkenn sluiten houdende de voorwaarden van subsidiëring van een centrum voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen, als bedoeld bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2001 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de centra voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 maart 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 14/03/2008 pub. 20/08/2008 numac 2008035985 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de regelgeving die de werking van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen regelt type besluit van de vlaamse regering prom. 14/03/2008 pub. 21/03/2008 numac 2008035428 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen op het vlak van wonen sluiten, wordt vervangen door wat volgt : «

Artikel 1.In dit besluit wordt verstaan onder : 1° besluit op de erkenning en subsidiëring : het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2001 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de centra voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen, vermeld in het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 09/06/2004 numac 2004035898 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » sluiten tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen";2° besluit op de leertijd : het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 13/02/2009 pub. 19/03/2009 numac 2009201080 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de leertijd, vermeld in het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen sluiten betreffende de leertijd, vermeld in het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 09/06/2004 numac 2004035898 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » sluiten tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen";3° besluit op de lesgevers : het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1991 tot bepaling van de werkvoorwaarden en de geldelijke regeling van de lesgevers in de leertijd en in de ondernemerschapstrajecten;4° besluit op de ondernemerschapstrajecten : het besluit van de Vlaamse Regering van 14 september 2012 betreffende de ondernemerschapstrajecten, vermeld in het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 09/06/2004 numac 2004035898 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » sluiten tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen";5° decreet : het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 09/06/2004 numac 2004035898 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » sluiten tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen";6° Syntra Vlaanderen : het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen, opgericht bij artikel 3 van het decreet.».

Art. 2.In artikel 2, § 2, van hetzelfde besluit, wordt de zinsnede « , artikel 3 van het besluit op de ondernemersopleiding en artikel 16 van het besluit op de voortgezette vorming » vervangen door de zinsnede « en artikel 2 van het besluit op de ondernemerschapstrajecten ».

Art. 3.In artikel 3 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 maart 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 14/03/2008 pub. 20/08/2008 numac 2008035985 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de regelgeving die de werking van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen regelt type besluit van de vlaamse regering prom. 14/03/2008 pub. 21/03/2008 numac 2008035428 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen op het vlak van wonen sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1 worden de punten 2° tot en met 5° opgeheven;2° paragraaf 2 wordt opgeheven.

Art. 4.In artikel 5 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 maart 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 14/03/2008 pub. 20/08/2008 numac 2008035985 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de regelgeving die de werking van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen regelt type besluit van de vlaamse regering prom. 14/03/2008 pub. 21/03/2008 numac 2008035428 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen op het vlak van wonen sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, 2°, worden de woorden « gecertificeerde opleidingen » vervangen door het woord « ondernemerschapstrajecten »;2° in paragraaf 1 wordt punt 5° opgeheven;3° in paragraaf 5, eerste lid, worden de woorden « gecertificeerde en niet-gecertificeerde opleidingen » vervangen door het woord « ondernemerschapstrajecten ».

Art. 5.In artikel 6 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 maart 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 14/03/2008 pub. 20/08/2008 numac 2008035985 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de regelgeving die de werking van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen regelt type besluit van de vlaamse regering prom. 14/03/2008 pub. 21/03/2008 numac 2008035428 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen op het vlak van wonen sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1 wordt de zinsnede « artikel 19, 2° » vervangen door de zinsnede « artikel 19, 3° »;2° paragraaf 2 wordt opgeheven.

Art. 6.In artikel 9, § 2, 1°, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 maart 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 14/03/2008 pub. 20/08/2008 numac 2008035985 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de regelgeving die de werking van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen regelt type besluit van de vlaamse regering prom. 14/03/2008 pub. 21/03/2008 numac 2008035428 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen op het vlak van wonen sluiten, wordt de zinsnede « artikel 38, § 2, 5°, » vervangen door de zinsnede « artikel 38, § 2, eerste lid, 3°, ».

Art. 7.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2012 en treedt buiten werking op 1 september 2013.

Art. 8.De Vlaamse minister, bevoegd voor de professionele vorming, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 14 september 2012.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, Ph. MUYTERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^