Besluit Van De Vlaamse Regering van 14 september 2012
gepubliceerd op 05 november 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2001 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de centra voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemin

bron
vlaamse overheid
numac
2012206135
pub.
05/11/2012
prom.
14/09/2012
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

14 SEPTEMBER 2012. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2001 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de centra voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen, vermeld in het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen", artikel 36, gewijzigd bij het decreet van 20 april 2012, artikel 37, gewijzigd bij de decreten van 10 juli 2008, 8 mei 2009 en 20 april 2012, en artikel 38, gewijzigd bij de decreten van 10 juli 2008, 9 juli 2010 en 20 april 2012;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2001 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de centra voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen, vermeld in het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen;

Gelet op het advies van de raad van bestuur van het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen, gegeven op 11 mei 2012;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 12 juli 2012;

Gelet op advies 51.741/1 van de Raad van State, gegeven op 23 augustus 2012, met toepassing van artikel 84, § 3, eerste lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2001 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de centra voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen, vermeld in het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 maart 2008 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 mei 2010, wordt vervangen door wat volgt : «

Artikel 1.In dit besluit wordt verstaan onder : 1° actor Syntra Vlaanderen : de afdeling binnen Syntra Vlaanderen die de taken uitvoert, vermeld in artikel 5, § 1, 3°, van het decreet;2° besluit op de leertijd : het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2009 betreffende de leertijd, vermeld in het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen;3° besluit op de lesgevers : het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1991 tot bepaling van de werkvoorwaarden en de geldelijke regeling van de lesgevers in de leertijd en in de ondernemerschapstrajecten;4° besluit op de ondernemerschapstrajecten : het besluit van de Vlaamse Regering van 14 september 2012 betreffende de ondernemerschapstrajecten, vermeld in het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen;5° decreet : het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen;6° fusie : de rechtshandeling waarbij een of meer verenigingen zonder winstoogmerk worden ontbonden en het hele vermogen wordt ingebracht in een andere reeds bestaande of op te richten vereniging zonder winstoogmerk met een gelijksoortig doel, waarbij een zekere continuïteit van het ledenbestand wordt beoogd;7° minister : de Vlaamse minister, bevoegd voor de professionele vorming;8° project : een initiatief dat wordt uitgevoerd door een of meer centra, dat aansluit bij de missie van Syntra Vlaanderen, vermeld in artikel 4 van het decreet, of dat bijdraagt aan de uitvoering van de beheersovereenkomst;9° raad van bestuur : de raad van bestuur van Syntra Vlaanderen, vermeld in artikel 7 tot en met 12 van het decreet;10° regisseur : de afdeling binnen Syntra Vlaanderen die de taken uitvoert, vermeld in artikel 5, § 1, 2°, van het decreet;11° Syntra Vlaanderen : het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen, opgericht bij artikel 3 van het decreet.».

Art. 2.In artikel 6 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 maart 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de inleidende zin wordt het woord "uitsluitend" opgeheven;2° in punt 1° wordt de zinsnede ", gecertificeerde en niet-gecertificeerde opleidingen" vervangen door de woorden "en ondernemerschapstrajecten";3° in punt 3° worden de woorden "het instituut" vervangen door de woorden "Syntra Vlaanderen";4° aan punt 3° wordt de zinsnede ", met inbegrip van de innovatie en (product)ontwikkeling" toegevoegd.

Art. 3.In artikel 15, 5°, van hetzelfde besluit, wordt de zinsnede "leeftijd van 65 jaar" vervangen door de woorden "pensioengerechtigde leeftijd".

Art. 4.Artikel 17 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 maart 2008, wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 17.§ 1. Overeenkomstig artikel 38, § 2, eerste lid, van het decreet, en binnen de perken van de kredieten, vastgelegd in de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap, kan Syntra Vlaanderen aan elk centrum een werkingssubsidie en een investeringssubsidie toekennen.

De totale subsidiemassa die door Syntra Vlaanderen aan de centra wordt toegekend, binnen de grenzen, vermeld in het eerste lid, is de som van de werkingssubsidies en de investeringssubsidies, berekend per centrum overeenkomstig de bepalingen van dit besluit. § 2. De werkingssubsidie omvat : 1° de subsidie leertijd;2° de subsidie ondernemerschapstrajecten;3° in het kader van de uitvoering van de beheerovereenkomst, een subsidie of financiële compensatie voor projectfinanciering;4° overeenkomstig de regels, vastgelegd door de Vlaamse Regering, een subsidie of financiële compensatie voor innovatie en productontwikkeling. § 3. De investeringssubsidie omvat de subsidie of de financiële compensatie, vermeld in artikel 38, § 2, eerste lid, 3°, van het decreet. § 4. Met behoud van de toepassing van de bepalingen van het besluit op de lesgevers kent Syntra Vlaanderen de werkingssubsidie toe aan de centra overeenkomstig de volgorde waarin de subsidies zijn vermeld in paragraaf 2. ».

Art. 5.In artikel 19, 2°, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 maart 2008, worden de zinnen "SYNTRA Vlaanderen kan in de periode i de lesgeverkosten subsidiëren in geval van splitsing van de cursussen maatschappijgerichte en beroepstechnische vorming, aanvullende taalcursussen en bijwerkingscursussen, op basis van artikel 51 van het besluit op de leertijd. De Vlaamse Regering legt die subsidie vast per centrum, rekening houdend met het aantal leerlingen, hun vooropleiding en thuistaal, en de bezettingsgraad van de cursussen beroepstechnische vorming." vervangen door de zinnen "Syntra Vlaanderen kan in de periode i de lesgeverkosten subsidiëren in geval van splitsing van de cursussen algemene en beroepsgerichte vorming, aanvullende taalcursussen en bijwerkingscursussen, op basis van artikel 47 van het besluit op de leertijd. De Vlaamse Regering legt die subsidie vast per centrum, rekening houdend met het aantal leerlingen, hun vooropleiding en thuistaal, en de bezettingsgraad van de cursussen beroepsgerichte vorming.".

Art. 6.In artikel 20 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 maart 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de zinsnede "enveloppe gecertificeerde opleiding van de subsidie gecertificeerde en niet-gecertificeerde opleiding" wordt vervangen door de zinsnede "subsidie ondernemerschapstrajecten omvat een productietoelage en een effectiviteitstoelage.De productietoelage"; 2° in punt 1° worden de woorden "gecertificeerde opleiding" vervangen door het woord "ondernemerschapstrajecten";3° in punt 2°, a), worden de woorden "gecertificeerde opleiding" vervangen door het woord "ondernemerschapstrajecten";4° in punt 2°, b), worden de woorden "gecertificeerde opleiding" vervangen door het woord "ondernemerschapstrajecten";5° in punt 2° wordt punt c) vervangen door wat volgt : « c) onder examen wordt verstaan : het examen, vermeld in artikel 71 tot en met 80 van het besluit op de ondernemerschapstrajecten, of de certificaten, uitgereikt overeenkomstig artikel 86, tweede lid, van hetzelfde besluit.».

Art. 7.In hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 5 december 2003, 21 maart 2008, 14 maart 2008, 10 juli 2008 en 21 mei 2010, wordt een artikel 20bis ingevoegd, dat luidt als volgt : «

Art. 20bis.Overeenkomstig artikel 38, § 2, tweede lid, van het decreet, kan binnen de subsidie ondernemerschapstrajecten aan de centra naast de productietoelage een effectiviteitstoelage toegekend worden, waarvan de berekening en de voorwaarden worden vastgelegd door de Vlaamse Regering. ».

Art. 8.Artikel 21 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 9.In artikel 21bis, eerste lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 maart 2008, worden de woorden "gecertificeerde of niet-gecertificeerde opleidingen" vervangen door het woord "ondernemerschapstrajecten".

Art. 10.In artikel 21ter van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 maart 2008, worden de woorden "gecertificeerde en niet-gecertificeerde opleidingen" vervangen door het woord "ondernemerschapstrajecten".

Art. 11.In artikel 22bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 maart 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden "gecertificeerde opleidingen" vervangen door het woord "ondernemerschapstrajecten";2° het tweede lid wordt opgeheven;3° in het vierde lid worden de woorden "gecertificeerde en niet-gecertificeerde opleidingen" vervangen door het woord "ondernemerschapstrajecten" en worden de woorden "en het tweede" opgeheven;4° in het vijfde lid worden de woorden "en tweede" opgeheven.

Art. 12.Artikel 23 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 maart 2008, wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 23.Overeenkomstig artikel 38, § 2, eerste lid, 5°, van het decreet, kan Syntra Vlaanderen binnen de beschikbare begrotingskredieten aan een centrum, na rapportering en goedkeuring, een subsidie of financiële compensatie voor projecten toekennen.

Een project kan worden geïnitieerd met betrekking tot onder meer : 1° grootsteden;2° leertijd;3° doel- en kansengroepen;4° de stimulering van de onderlinge samenwerking tussen de centra;5° de stimulering van de samenwerking van de centra met derden;6° de verbetering van de integrale kwaliteit van de dienstverlening, waaronder de competentieontwikkeling van ondernemers, docenten, begeleiders, kmo-medewerkers;7° initiatieven die door de raad van bestuur voorafgaandelijk als project worden goedgekeurd. De raad van bestuur bepaalt de technische uitvoeringsregels van de subsidie of financiële compensatie voor projecten. ».

Art. 13.In hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 5 december 2003, 21 maart 2008, 14 maart 2008, 10 juli 2008 en 21 mei 2010, wordt een artikel 23bis ingevoegd, dat luidt als volgt : «

Art. 23bis.Overeenkomstig artikel 38, § 2, eerste lid, 4°, van het decreet, kan Syntra Vlaanderen binnen de beschikbare begrotingskredieten aan een centrum, na rapportering en goedkeuring, een subsidie of financiële compensatie voor innovatie en productontwikkeling toekennen.

De raad van bestuur bepaalt de technische uitvoeringsregels voor de toekenning van de subsidie of financiële compensatie voor innovatie en productontwikkeling. ».

Art. 14.In artikel 24, § 1, van hetzelfde besluit worden de woorden "gecertificeerde en niet-gecertificeerde opleiding" telkens vervangen door het woord "ondernemerschapstrajecten".

Art. 15.In artikel 25 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 14 maart 2008 en 21 maart 2008, wordt het tweede lid vervangen door wat volgt : « Syntra Vlaanderen kan het verworven aandeel van de verkoopsom of van de geactualiseerde waarde, vermeld in het eerste lid, een nieuwe bestemming geven door : 1° de herinvestering in de huur, het verwerven, de nieuwbouw, het eigenaarsonderhoud en de uitrusting van gebouwen, vermeld in artikel 38, § 2, eerste lid, 3°, van het decreet;2° de toekenning van een subsidie of financiële compensatie voor projecten met toepassing van artikel 23;3° de toekenning van een subsidie of financiële compensatie voor innovatie en productontwikkeling aan de centra met toepassing van artikel 23bis.».

Art. 16.In hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 5 december 2003, 21 maart 2008, 14 maart 2008, 10 juli 2008 en 21 mei 2010, wordt een artikel 36bis ingevoegd, dat luidt als volgt : «

Art. 36bis.Gecertificeerde bijscholingen kunnen tot en met 31 augustus 2013 worden vergoed overeenkomstig de regels van dit besluit die van toepassing zijn op 31 augustus 2012.

Onder gecertificeerde bijscholing als vermeld in het eerste lid wordt verstaan : een door Syntra Vlaanderen op 31 augustus 2012 erkende bijscholing die na evaluatie recht geeft op een attest. ».

Art. 17.In artikel 3 van de bijlage bij hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 maart 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de inleidende zin wordt het woord "uitsluitend" opgeheven;2° in punt 1° wordt de zinsnede ", gecertificeerde en niet-gecertificeerde opleidingen" vervangen door de woorden "en ondernemerschapstrajecten".

Art. 18.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2012 en treedt buiten werking op 1 september 2013.

Art. 19.De Vlaamse minister, bevoegd voor de professionele vorming, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 14 september 2012.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, Ph. MUYTERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^