Besluit Van De Vlaamse Regering van 15 december 2006
gepubliceerd op 26 juni 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de regelgeving in de sector van het agentschap Jongerenwelzijn in het kader van het project beter bestuurlijk beleid

bron
vlaamse overheid
numac
2007035852
pub.
26/06/2007
prom.
15/12/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

15 DECEMBER 2006. - Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de regelgeving in de sector van het agentschap Jongerenwelzijn in het kader van het project beter bestuurlijk beleid


De Vlaamse Regering, Gelet op de decreten inzake bijzondere jeugdbijstand, gecoördineerd op 4 april 1990, gewijzigd bij de decreten van 21 december 1990, 25 juni 1992, 15 juli 1997 en 7 mei 2004;

Gelet op het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003, inzonderheid op artikel 7;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 1988 houdende oprichting en werkwijze van de bemiddelingscommissie voor bijzondere jeugdbijstand en van het administratief secretariaat, gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering van 23 december 1988, 31 mei 1989, 10 oktober 1990, 22 mei 1991, 11 maart 1992, 19 januari 1994, 23 juli 1997 en 13 december 2002;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 1991 houdende organisatie en werkwijze van de sociale diensten van de Vlaamse Gemeenschap bij de jeugdrechtbanken, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 13 december 2002 en 31 maart 2006;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 1994 inzake de erkenningsvoorwaarden en de subsidienormen voor de voorzieningen van de bijzondere jeugdbijstand, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 19 november 1996, 8 december 1998, 7 april 2000, 8 december 2000, 30 maart 2001, 10 juli 2001, 14 mei 2004, 31 maart 2006, 28 april 2006 en 8 september 2006;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 1998 betreffende de organisatie en de werking van de comités voor bijzondere jeugdzorg, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 13 december 2002 en 31 maart 2006;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2002 houdende financiële bepalingen inzake uitgaven voor werkingskosten van de comités voor bijzondere jeugdzorg, de bemiddelingscommissies voor bijzondere jeugdbijstand, de sociale diensten van de Vlaamse Gemeenschap bij de jeugdrechtbanken en de regionale diensten van de afdeling Bijzondere Jeugdbijstand en inzake uitgaven voor de preventiewerking van de comités voor bijzondere jeugdzorg en de regionale preventiewerking van het intern verzelfstandigd agentschap Jongerenwelzijn, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 juni 2006;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de intern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 juni 2006;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Jongerenwelzijn, inzonderheid op artikel 16;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 betreffende het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, betreffende de inwerkingtreding van regelgeving tot oprichting van de agentschappen in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en betreffende de wijziging van regelgeving met betrekking tot het beleidsdomein;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 28 november 2006;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat het project bestuurlijke vernieuwing van de Vlaamse administratie tot gevolg heeft dat bepaalde beslissingsbevoegdheden die voorheen aan de bevoegde ministers waren toegekend nu door de Vlaamse Regering rechtstreeks aan de hoofden van de departementen en agentschappen werden gedelegeerd; dat die delegatieregeling weliswaar bepaalt dat drie maanden na de inwerkingtreding ervan sectorale regelgeving die strijdig is met de delegatieregeling als stilzwijgend opgeheven beschouwd moet worden;

Overwegende dat dit tot verwarring en eventueel misverstanden kan leiden en dat het omwille van de rechtszekerheid en de klantvriendelijkheid noodzakelijk is om de sectorale regelgeving onverwijld aan te passen aan die nieuwe delegatieregeling;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Artikel 1.Dit besluit is van toepassing op het intern verzelfstandigd agentschap Jongerenwelzijn, hierna het agentschap te noemen.

Art. 2.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1° de minister : de Vlaamse minister onder wiens bevoegdheid het Beleidsdomein Welzijn, Volkgezondheid en Gezin valt;2° de administrateur-generaal : het personeelslid dat belast is met de leiding van het agentschap. HOOFDSTUK II. - Aanpassingen aan de sectorale besluiten Afdeling 1. - Bemiddelingscommissie voor bijzondere jeugdbijstand

Art. 3.Aan artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 1988 houdende oprichting en werkwijze van de bemiddelingscommissie voor bijzondere jeugdbijstand en van het administratief secretariaat, vervangen bij besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 1990, wordt een punt 6° toegevoegd, dat luidt als volgt : « 6° de administrateur-generaal : het personeelslid dat belast is met de leiding van het agentschap Jongerenwelzijn. »

Art. 4.In artikel 15, 2°, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 10 oktober 1990 en 23 juli 1997, worden de woorden « van het Ministerie » geschrapt.

Art. 5.In artikel 33 van hetzelfde besluit worden de woorden « van het Ministerie » geschrapt.

Art. 6.In artikel 37, § 2, van hetzelfde besluit, worden de woorden « Vlaamse regering » vervangen door het woord « administrateur-generaal ». Afdeling 2. - Sociale diensten van de Vlaamse Gemeenschap

Art. 7.Aan artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 1991 houdende organisatie en werkwijze van de sociale diensten van de Vlaamse Gemeenschap bij de jeugdrechtbanken, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006, wordt een punt 22° toegevoegd, dat luidt als volgt : « 22° de administrateur-generaal : het personeelslid dat belast is met de leiding van het agentschap Jongerenwelzijn en van het agentschap Fonds Jongerenwelzijn. »;

Art. 8.In artikel 28, § 1, worden de woorden « Vlaamse minister » vervangen door het woord « administrateur-generaal ». Afdeling 3. - Erkennings- en subsidiëringsregeling

Art. 9.Aan artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 1994 inzake de erkenningsvoorwaarden en de subsidienormen voor de voorzieningen van de bijzondere jeugdbijstand, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 8 december 1998, 8 december 2000, 30 maart 2001 en 31 maart 2006, wordt een punt 30° toegevoegd, dat luidt als volgt : « 30° de administrateur-generaal : het personeelslid dat belast is met de leiding van het agentschap Jongerenwelzijn en van het agentschap Fonds Jongerenwelzijn. »

Art. 10.In artikel 25 en 26, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 1998, worden de woorden « Vlaamse minister » telkens vervangen door het woord « administrateur-generaal ».

Art. 11.Artikel 26bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 1998, wordt vervangen door wat volgt : « artikel 26bis. § 1. De inrichtende macht kan tot uiterlijk dertig dagen na de ontvangst van het voornemen van de administrateur-generaal om de erkenning van de voorziening of de verlenging ervan te weigeren of, in geval van toepassing van artikel 26, na het verstrijken van de termijn, vermeld in artikel 25, § 3, een bezwaarschrift indienen. Na die termijn van dertig dagen is het bezwaarschrift niet meer ontvankelijk. De inrichtende macht richt daartoe een aangetekende brief aan de administratie met vermelding van de motieven waarom ze de weigering ongegrond acht.

De administratie bezorgt het bezwaarschrift binnen vijftien dagen na de ontvangst ervan aan de adviserende beroepscommissie, samen met het volledige administratieve dossier en de eventuele verweermiddelen. Op de procedure voor de adviserende beroepscommissie zijn artikel 7 tot en met 14 van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 september 1998 betreffende de adviserende beroepscommissie inzake gezins- en welzijnsaangelegenheden van toepassing. § 2. Als de inrichtende macht geen bezwaarschrift heeft ingediend in overeenstemming met § 1, eerste lid, wordt de beslissing van de administrateur-generaal om de erkenning of de verlenging ervan te weigeren, aan de inrichtende macht betekend. De administratie betekent die beslissing met een aangetekende brief binnen dertig dagen na het verstrijken van de termijn, vermeld in § 1, eerste lid. »

Art. 12.In artikel 26quater van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 1998, worden na de woorden « Vlaams minister » de woorden « of de administrateur-generaal » toegevoegd.

Art. 13.In artikel 39, § 3, van het hetzelfde besluit worden de woorden « Vlaamse minister » vervangen door het woord « administrateur-generaal ».

Art. 14.In artikel 45 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 1998, worden de woorden « Vlaamse minister » vervangen door het woord « administrateur-generaal ». Afdeling 4. - Comités voor bijzondere jeugdzorg

Art. 15.Aan artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 1998 betreffende de organisatie en de werking van de comités voor bijzondere jeugdzorg, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006, wordt een punt 22° toegevoegd, dat luidt als volgt : « 22° de administrateur-generaal : het personeelslid dat belast is met de leiding van het agentschap Jongerenwelzijn en van het agentschap Fonds Jongerenwelzijn. »

Art. 16.In artikel 37 van hetzelfde besluit worden de woorden « Vlaamse minister » vervangen door het woord « administrateur-generaal. » Afdeling V. - Financiële bepalingen over uitgaven voor werkingskosten

Art. 17.Aan artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2002 houdende financiële bepalingen inzake uitgaven voor werkingskosten van de comités voor bijzondere jeugdzorg, de bemiddelingscommissies voor bijzondere jeugdbijstand, de sociale diensten van de Vlaamse Gemeenschap bij de jeugdrechtbanken en de regionale diensten van de afdeling Bijzondere Jeugdbijstand en inzake uitgaven voor de preventiewerking van de comités voor bijzondere jeugdzorg en de regionale preventiewerking van het intern verzelfstandigd agentschap Jongerenwelzijn, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006, wordt een punt 12° toegevoegd, dat luidt als volgt : « 12° de administrateur-generaal : het personeelslid dat belast is met de leiding van het agentschap Jongerenwelzijn en van het agentschap Fonds Jongerenwelzijn. »

Art. 18.In artikel 2, § 2, van hetzelfde besluit, worden de woorden « Vlaamse minister » vervangen door het woord « administrateur-generaal. » HOOFDSTUK III. - Slotbepalingen

Art. 19.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2007.

Art. 20.De Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 15 december 2006.

De minister-president van de Vlaamse Regering, Y. LETERME De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, I. VERVOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^