Besluit Van De Vlaamse Regering van 15 december 2017
gepubliceerd op 16 maart 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2000 houdende vaststelling van de voorwaarden van toekenning van een persoonlijke-assistentiebudget aan personen met een handicap en het besluit

bron
vlaamse overheid
numac
2018030605
pub.
16/03/2018
prom.
15/12/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018030605

VLAAMSE OVERHEID


15 DECEMBER 2017. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 15/12/2000 pub. 30/01/2001 numac 2001035050 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de voorwaarden van toekenning van een persoonlijk assistentiebudget aan personen met een handicap sluiten houdende vaststelling van de voorwaarden van toekenning van een persoonlijke-assistentiebudget aan personen met een handicap en het besluit van de Vlaamse Regering van 19 oktober 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/10/2012 pub. 30/11/2012 numac 2012036198 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2000 houdende vaststelling van de voorwaarden van toekenning van een persoonlijke assistentiebudget aan personen met een handicap, wat betreft de combina sluiten tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 15/12/2000 pub. 30/01/2001 numac 2001035050 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de voorwaarden van toekenning van een persoonlijk assistentiebudget aan personen met een handicap sluiten houdende vaststelling van de voorwaarden van toekenning van een persoonlijke assistentiebudget aan personen met een handicap, wat betreft de combinatie met andere zorgvormen, de spoedprocedure en diverse bepalingen en houdende de regeling van de inwerkingtreding van artikel 95 tot en met 98 van het decreet van 15 juli 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/07/2016 pub. 19/08/2016 numac 2016036305 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin sluiten houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin


DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993;

Gelet op het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 11/06/2004 numac 2004035909 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap sluiten tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, artikelen 19/2 tot 19/4, ingevoegd bij het decreet van 15 juli 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/07/2016 pub. 19/08/2016 numac 2016036305 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin sluiten;

Gelet op het decreet van 15 juli 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/07/2016 pub. 19/08/2016 numac 2016036305 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin sluiten houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, artikel 116, zesde lid;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 15/12/2000 pub. 30/01/2001 numac 2001035050 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de voorwaarden van toekenning van een persoonlijk assistentiebudget aan personen met een handicap sluiten houdende vaststelling van de voorwaarden van toekenning van een persoonlijke-assistentiebudget aan personen met een handicap;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 oktober 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/10/2012 pub. 30/11/2012 numac 2012036198 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2000 houdende vaststelling van de voorwaarden van toekenning van een persoonlijke assistentiebudget aan personen met een handicap, wat betreft de combina sluiten tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 15/12/2000 pub. 30/01/2001 numac 2001035050 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de voorwaarden van toekenning van een persoonlijk assistentiebudget aan personen met een handicap sluiten houdende vaststelling van de voorwaarden van toekenning van een persoonlijke assistentiebudget aan personen met een handicap, wat betreft de combinatie met andere zorgvormen, de spoedprocedure en diverse bepalingen;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 30 juni 2017;

Gelet op advies 61.910/1/V, van de Raad van State, gegeven op 31 augustus 2017, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK 1. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 15/12/2000 pub. 30/01/2001 numac 2001035050 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de voorwaarden van toekenning van een persoonlijk assistentiebudget aan personen met een handicap sluiten houdende vaststelling van de voorwaarden van toekenning van een persoonlijke-assistentiebudget aan personen met een handicap

Artikel 1.In artikel 1, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 15/12/2000 pub. 30/01/2001 numac 2001035050 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de voorwaarden van toekenning van een persoonlijk assistentiebudget aan personen met een handicap sluiten houdende vaststelling van de voorwaarden van toekenning van een persoonlijke-assistentiebudget aan personen met een handicap, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 november 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/11/2006 pub. 10/01/2007 numac 2006037012 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2000 houdende vaststelling van de voorwaarden van toekenning van een persoonlijkassistentiebudget aan personen met een handicap en tot instelling van een type besluit van de vlaamse regering prom. 17/11/2006 pub. 10/01/2007 numac 2006037015 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de goedkeuring en subsidiëring van geïntegreerde woonprojecten voor personen met een handicap sluiten, en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 en 21 februari 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in punt 3° wordt de zinsnede "artikel 16, 2°, " vervangen door de zinsnede " artikel 19/2"; 2° punt 4° wordt vervangen door wat volgt: "4° budgethouder: de persoon met een handicap aan wie het agentschap een PAB toekent of zijn wettelijke vertegenwoordiger;"; 3° punt 5° wordt vervangen door wat volgt: "5° assistentie: elke vorm van individuele ondersteuning die wordt vergoed met PAB en die wordt geboden in een een-op- een relatie aan een persoon met een handicap op basis van een overeenkomst met de persoon met een handicap of zijn wettelijke vertegenwoordiger, waarbij de persoon met een handicap of zijn wettelijke vertegenwoordiger het recht heeft zelf instructie te geven over de inhoud van de ondersteuning, alsook wie de ondersteuning biedt, voor welke taken, op welke tijdstippen en plaatsen, en hoe de individuele ondersteuning moet gebeuren.Hierbij is de persoon met een handicap of zijn wettelijke vertegenwoordiger vrij om de mate van controle over de assistentieverlening te bepalen die overeenkomt met zijn behoeften, bekwaamheden, actuele levensomstandigheden, voorkeuren en betrachtingen."; 4° punt 6° wordt vervangen door wat volgt: "6° jeugdhulpverleningsbeslissing: een jeugdhulpverleningsbeslissing als vermeld in artikel 2, § 1, 28°, van het decreet van 12 juli 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/07/2013 pub. 13/09/2013 numac 2013035791 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de integrale jeugdhulp sluiten betreffende de integrale jeugdhulp;"; 5° punt 7° en punt 8° worden opgeheven.

Art. 2.In artikel 4 van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 27/11/2015 pub. 23/02/2016 numac 2016035143 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning type besluit van de vlaamse regering prom. 27/11/2015 pub. 15/01/2016 numac 2015036642 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over de indiening en de afhandeling van de aanvraag van een budget voor niet rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor meerderjarige personen met een handicap en over de terbeschikkingstelling van dat budget type besluit van de vlaamse regering prom. 27/11/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015036562 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 1991 betreffende de indiening en afhandeling van de aanvraag tot ondersteuning bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, wat betreft de vergo sluiten, wordt het eerste lid opgeheven.

Art. 3.In artikel 5 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 27/11/2015 pub. 23/02/2016 numac 2016035143 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning type besluit van de vlaamse regering prom. 27/11/2015 pub. 15/01/2016 numac 2015036642 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over de indiening en de afhandeling van de aanvraag van een budget voor niet rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor meerderjarige personen met een handicap en over de terbeschikkingstelling van dat budget type besluit van de vlaamse regering prom. 27/11/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015036562 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 1991 betreffende de indiening en afhandeling van de aanvraag tot ondersteuning bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, wat betreft de vergo sluiten, wordt punt 2° opgeheven.

Art. 4.In artikel 8 van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 06/02/2015 pub. 11/03/2015 numac 2015035253 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen inzake het persoonlijke-assistentiebudget type besluit van de vlaamse regering prom. 06/02/2015 pub. 17/03/2015 numac 2015035252 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 februari 2014 betreffende de integrale jeugdhulp type besluit van de vlaamse regering prom. 06/02/2015 pub. 20/03/2015 numac 2015035269 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 betreffende de biologische productie en de etikettering van biologische producten sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, eerste lid, wordt de zinsnede "De deskundigencommissie bedoeld in artikel 20, of" opgeheven;2° in paragraaf 1, derde lid, en paragraaf 2 worden de woorden "De deskundigencommissie of" opgeheven;3° paragraaf 3 wordt opgeheven;4° in paragraaf 4 wordt het eerste lid opgeheven;5° paragraaf 5 wordt vervangen door wat volgt: " § 5.De eerste inschaling neemt een aanvang op de eerste dag van de maand die volgt op de datum van de jeugdhulpverleningsbeslissing. Het uitstappen uit het PAB neemt een aanvang op de eerste dag van het kalenderkwartaal dat volgt op de datum van de jeugdhulpverleningsbeslissing."; 6° in paragraaf 6, derde lid, worden de woorden "de deskundigencommissie of" opgeheven;7° er wordt een paragraaf 9 toegevoegd, die luidt als volgt: " § 9.De toekenning van een PAB wordt in de volgende gevallen opgeschort: 1° de betrokken persoon met een handicap heeft een jeugdhulpverleningsbeslissing waarbij jeugdhulpverlening waarvoor de betrokken persoon met een handicap bij de toegangspoort is aangemeld, door een gemandateerde voorziening als vermeld in hoofdstuk 8, afdeling 2, van het decreet van 12 juli 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/07/2013 pub. 13/09/2013 numac 2013035791 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de integrale jeugdhulp sluiten betreffende de integrale jeugdhulp, wordt omgezet in een of meer modules niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening;2° de betrokken persoon met een handicap heeft een jeugdhulpverleningsbeslissing waarbij jeugdhulpverlening waarvoor een verzoek van de jeugdrechter als vermeld in artikel 55 van het voormelde decreet, is ingediend bij de toegangspoort, wordt omgezet in een of meer modules niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening;3° de betrokken persoon met een handicap is geplaatst door de jeugdrechter. Het PAB wordt opgeschort met ingang van de eerste dag van de vierde maand die volgt op de aanvangsdatum, vermeld in jeugdhulpbeslissing, of die volgt op de aanvangsdatum van de plaatsing.".

Art. 5.In artikel 8bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 november 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/11/2006 pub. 10/01/2007 numac 2006037012 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2000 houdende vaststelling van de voorwaarden van toekenning van een persoonlijkassistentiebudget aan personen met een handicap en tot instelling van een type besluit van de vlaamse regering prom. 17/11/2006 pub. 10/01/2007 numac 2006037015 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de goedkeuring en subsidiëring van geïntegreerde woonprojecten voor personen met een handicap sluiten en het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 27/11/2015 pub. 23/02/2016 numac 2016035143 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning type besluit van de vlaamse regering prom. 27/11/2015 pub. 15/01/2016 numac 2015036642 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over de indiening en de afhandeling van de aanvraag van een budget voor niet rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor meerderjarige personen met een handicap en over de terbeschikkingstelling van dat budget type besluit van de vlaamse regering prom. 27/11/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015036562 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 1991 betreffende de indiening en afhandeling van de aanvraag tot ondersteuning bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, wat betreft de vergo sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het eerste lid wordt vervangen door wat volgt: "In afwijking van artikel 2, 5, 6, 7 en 8, § 1, kan het team Jeugdhulpregie, als het een vraag van een minderjarige persoon betreft of van een meerderjarige persoon die voortzetting van de jeugdhulpverlening vraagt als vermeld in artikel 18, § 3, van het decreet van 12 juli 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/07/2013 pub. 13/09/2013 numac 2013035791 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de integrale jeugdhulp sluiten betreffende de integrale jeugdhulp, een PAB voor het maximumbedrag, vermeld in artikel 9, § 1, eerste lid, van dit besluit, toekennen aan personen met een handicap vanaf de leeftijd van zes jaar op basis van een gemotiveerde aanvraag als vermeld in artikel 2, § 2, van dit besluit, en een medisch attest van een specialist in metabole aandoeningen van een centrum voor metabole aandoeningen of van een specialist-neuroloog van een neuromusculair referentiecentrum."; 2° tussen het tweede en het derde lid worden twee leden ingevoegd, die luiden als volgt: "In afwijking van het tweede lid, 2°, is de procedure, vermeld in het eerste lid, ook van toepassing als de toestand van de persoon met een handicap voor de leeftijd van zes jaar aan de navolgende voorwaarden voldoet: 1° de persoon met een handicap kan onmogelijk opstaan of kan zich onmogelijk verplaatsen zonder hulp van derden;2° de persoon met een handicap kan zich onmogelijk zelfstandig wassen en aankleden;3° de persoon met een handicap kan onmogelijk zelfstandig eten;4° de persoon met een handicap moet volledig geholpen worden om naar toilet te gaan en zich te reinigen. De activiteiten, vermeld in derde lid, 1° tot en met 4°, moeten volledig overgenomen worden door derden en de toestand is van die aard dat er geen verdere of positieve ontwikkeling meer verwacht kan worden."; 3° het bestaande derde lid, dat het vijfde lid wordt, wordt vervangen door wat volgt: "Uit het medisch attest, vermeld in het eerste lid, moet blijken dat aan de voorwaarden, vermeld in het tweede lid, of aan de voorwaarden, vermeld in het derde en vierde lid, is voldaan.".

Art. 6.In artikel 10, § 1, eerste lid, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 06/02/2015 pub. 11/03/2015 numac 2015035253 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen inzake het persoonlijke-assistentiebudget type besluit van de vlaamse regering prom. 06/02/2015 pub. 17/03/2015 numac 2015035252 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 februari 2014 betreffende de integrale jeugdhulp type besluit van de vlaamse regering prom. 06/02/2015 pub. 20/03/2015 numac 2015035269 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 betreffende de biologische productie en de etikettering van biologische producten sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de zinsnede ", met uitzondering van opleidingen die gegeven worden door een budgethoudersvereniging," wordt opgeheven;2° het woord "zorgconsulentschap" wordt vervangen door de zinsnede "de kosten die verband houden met de inzet van hoogdrempelige individuele bijstand als vermeld in artikel 12, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 december 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 11/12/2015 pub. 27/01/2016 numac 2016035015 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vergunningsvoorwaarden en de subsidieregeling van bijstandsorganisaties om budgethouders bij te staan in het kader van persoonsvolgende financiering sluiten houdende de vergunningsvoorwaarden en de subsidieregeling van bijstandsorganisaties om budgethouders bij te staan in het kader van persoonsvolgende financiering".

Art. 7.In hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016, worden een artikel 13/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 13/1.Aan iedere budgethouder die start met het PAB-budget, verleent het agentschap boven op het toegekende PAB-budget een aanvullende subsidie van 150 euro om een verkennend gesprek te voeren met een bijstandsorganisatie als vermeld in artikel 1, 2°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 december 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 11/12/2015 pub. 27/01/2016 numac 2016035015 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vergunningsvoorwaarden en de subsidieregeling van bijstandsorganisaties om budgethouders bij te staan in het kader van persoonsvolgende financiering sluiten houdende de vergunningsvoorwaarden en de subsidieregeling van bijstandsorganisaties om budgethouders bij te staan in het kader van persoonsvolgende financiering.

Het subsidiebedrag, vermeld in het tweede lid, wordt betaald aan de bijstandsorganisaties en wordt vanaf 1 januari 2008 jaarlijks aangepast overeenkomstig artikel 18, § 2.

Art. 8.In hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016, wordt een artikel 13/2 ingevoegd, dat luidt als volgt: Art.13/2. Iedere budgethouder ontvangt van het agentschap een bedrag van 50 euro boven op het toegekende PAB. De budgethouder kan het bedrag van 50 euro, vermeld in het eerste lid, aanwenden voor het betalen van het lidgeld van de bijstandsorganisatie, die vergund is door het agentschap waarvan hij lid wordt.

Als de budgethouder geen lid wordt van een bijstandsorganisatie kan hij het bedrag van 50 euro, vermeld in het eerste lid, besteden aan vergoedbare assistentie overeenkomstig artikel 10.

Het subsidiebedrag, vermeld in het eerste lid, wordt vanaf 1 januari 2008 jaarlijks aangepast overeenkomstig artikel 18, § 2.".

Art. 9.In hetzelfde besluit, het laatste gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016, wordt hoofdstuk VI, dat bestaat uit artikel 14 tot en met 16, opgeheven.

Art. 10.In hetzelfde besluit, het laatste gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016, wordt hoofdstuk VII, dat bestaat uit artikel 17 tot en met 18bis, opgeheven. HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 oktober 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/10/2012 pub. 30/11/2012 numac 2012036198 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2000 houdende vaststelling van de voorwaarden van toekenning van een persoonlijke assistentiebudget aan personen met een handicap, wat betreft de combina sluiten tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 15/12/2000 pub. 30/01/2001 numac 2001035050 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de voorwaarden van toekenning van een persoonlijk assistentiebudget aan personen met een handicap sluiten houdende vaststelling van de voorwaarden van toekenning van een persoonlijke assistentiebudget aan personen met een handicap, wat betreft de combinatie met andere zorgvormen, de spoedprocedure en diverse bepalingen

Art. 11.Artikel 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 oktober 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/10/2012 pub. 30/11/2012 numac 2012036198 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2000 houdende vaststelling van de voorwaarden van toekenning van een persoonlijke assistentiebudget aan personen met een handicap, wat betreft de combina sluiten tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 15/12/2000 pub. 30/01/2001 numac 2001035050 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de voorwaarden van toekenning van een persoonlijk assistentiebudget aan personen met een handicap sluiten houdende vaststelling van de voorwaarden van toekenning van een persoonlijke assistentiebudget aan personen met een handicap, wat betreft de combinatie met andere zorgvormen, de spoedprocedure en diverse bepalingen, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 06/02/2015 pub. 11/03/2015 numac 2015035253 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen inzake het persoonlijke-assistentiebudget type besluit van de vlaamse regering prom. 06/02/2015 pub. 17/03/2015 numac 2015035252 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 februari 2014 betreffende de integrale jeugdhulp type besluit van de vlaamse regering prom. 06/02/2015 pub. 20/03/2015 numac 2015035269 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 betreffende de biologische productie en de etikettering van biologische producten sluiten, wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 7.Met behoud van de toepassing van artikel 13 van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2017 houdende de wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 15 december 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 15/12/2000 pub. 30/01/2001 numac 2001035050 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de voorwaarden van toekenning van een persoonlijk assistentiebudget aan personen met een handicap sluiten houdende vaststelling van de voorwaarden van toekenning van een persoonlijke-assistentiebudget aan personen met een handicap en het besluit van de Vlaamse Regering van 19 oktober 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/10/2012 pub. 30/11/2012 numac 2012036198 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2000 houdende vaststelling van de voorwaarden van toekenning van een persoonlijke assistentiebudget aan personen met een handicap, wat betreft de combina sluiten tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 15/12/2000 pub. 30/01/2001 numac 2001035050 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de voorwaarden van toekenning van een persoonlijk assistentiebudget aan personen met een handicap sluiten houdende vaststelling van de voorwaarden van toekenning van een persoonlijke assistentiebudget aan personen met een handicap, wat betreft de combinatie met andere zorgvormen, de spoedprocedure en diverse bepalingen en houdende de regeling van de inwerkingtreding van artikel 95 tot en met 98 van het decreet van 15 juli 2006 houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, blijft voor de personen met een handicap die op 1 januari 2017 jonger waren dan achttien jaar, het toegekende PAB-budget behouden bij combinatie van het PAB met ondersteuning verleend door een voorziening voor opvang, behandeling en begeleiding van personen met een handicap, als met die combinatie is gestart voor 1 september 2012.". HOOFDSTUK 3. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 14/07/2017 pub. 11/08/2017 numac 2017040501 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vrijstelling van kwalificatie- en registratieverplichtingen voor zorg- en bijstandsverleners die persoonlijke assistentie verlenen aan personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 14/07/2017 pub. 06/09/2017 numac 2017040672 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de procedureregels voor de subsidiëring van infrastructuur van ziekenhuizen sluiten tot vrijstelling van kwalificatie- en registratieverplichtingen voor zorg- en bijstandsverleners die persoonlijke assistentie verlenen aan personen met een handicap

Art. 12.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 14/07/2017 pub. 11/08/2017 numac 2017040501 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vrijstelling van kwalificatie- en registratieverplichtingen voor zorg- en bijstandsverleners die persoonlijke assistentie verlenen aan personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 14/07/2017 pub. 06/09/2017 numac 2017040672 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de procedureregels voor de subsidiëring van infrastructuur van ziekenhuizen sluiten tot vrijstelling van kwalificatie- en registratieverplichtingen voor zorg- en bijstandsverleners die persoonlijke assistentie verlenen aan personen met een handicap wordt punt 5° vervangen door wat volgt: 5° persoonlijke assistentie: elke vorm van individuele ondersteuning die wordt vergoed met een persoonlijke-assistentiebudget als vermeld in artikel 1, § 1, 3°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 15/12/2000 pub. 30/01/2001 numac 2001035050 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de voorwaarden van toekenning van een persoonlijk assistentiebudget aan personen met een handicap sluiten houdende vaststelling van de voorwaarden van toekenning van een persoonlijke-assistentiebudget aan personen met een handicap of elke vorm van individuele ondersteuning als vermeld in artikel 4, 1°, c), van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2016 over de besteding van het budget voor niet- rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor meerderjarige personen met een handicap en over organisatiegebonden kosten voor vergunde zorgaanbieders, die wordt geboden in een een-op-eenrelatie aan een persoon met een handicap op basis van een overeenkomst met de persoon met een handicap of zijn wettelijke vertegenwoordiger, waarbij de persoon met een handicap of zijn wettelijke vertegenwoordiger het recht heeft zelf instructie te geven over de inhoud van de ondersteuning, alsook wie de ondersteuning biedt, voor welke taken, op welke tijdstippen en plaatsen, en hoe de individuele ondersteuning moet gebeuren.Hierbij is de persoon met een handicap of zijn wettelijke vertegenwoordiger vrij om de mate van controle over de assistentieverlening te bepalen die overeenkomt met zijn behoeften, bekwaamheden, actuele levensomstandigheden, voorkeuren en betrachtingen. HOOFDSTUK 4. - Slotbepalingen

Art. 13.De beslissingen van het agentschap tot toekenning van een PAB aan personen met een handicap die op 1 januari 2017 jonger dan achttien jaar waren, vervallen op de dag dat de persoon met een handicap 22 jaar wordt.

Art. 14.Artikel 95 tot en met artikel 98 van het decreet van 15 juli 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/07/2016 pub. 19/08/2016 numac 2016036305 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin sluiten houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, hebben uitwerking met ingang van 1 april 2016.

Art. 15.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2017, met uitzondering van artikel 4, 7°, dat in werking treedt de tiende dag na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Art. 16.De Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 15 december 2017.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN


begin


Publicatie : 2018-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^