Besluit Van De Vlaamse Regering van 15 februari 2008
gepubliceerd op 31 maart 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 1994 houdende vaststelling van de regels volgens dewelke het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap de kosten van bijstand door tolken voor doven e

bron
vlaamse overheid
numac
2008200917
pub.
31/03/2008
prom.
15/02/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

15 FEBRUARI 2008. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 1994 houdende vaststelling van de regels volgens dewelke het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap de kosten van bijstand door tolken voor doven en slechthorenden ten laste nemen


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, inzonderheid op artikel 8, 2° en 3°;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 1994 houdende vaststelling van de regels volgens dewelke het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap de kosten van bijstand door tolken voor doven en slechthorenden ten laste nemen, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 25 november 1997, 17 juli 2000, 3 mei 2002, 23 april 2004, 22 juli 2005, 7 juli 2006, 17 november 2006 en 19 juli 2007;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor financiën en de begroting, gegeven op 13 februari 2008;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat dringend de nodige maatregelen genomen moeten worden om de overheveling van de organisatie van de dienstverlening door tolken voor doven en slechthorenden in arbeidssituaties naar de VDAB te realiseren met ingang van 1 januari 2008 om de continuïteit van die dienstverlening te kunnen verzekeren.

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 1994 houdende vaststelling van de regels volgens dewelke het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap de kosten van bijstand door tolken voor doven en slechthorenden ten laste nemen, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 17 juli 2000, 7 juli 2006 en 19 juli 2007, wordt opgeheven.

Art. 2.Artikel 5bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 november 2006, wordt opgeheven.

Art. 3.In artikel 8, § 1, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 22 juli 2005, 7 juli 2006 en 19 juli 2007, wordt het getal "9500" vervangen door het getal "4750".

Art. 4.In artikel 11 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 25 november 1997, 17 juli 2000, 3 mei 2002, 22 juli 2005, 7 juli 2006 en 19 juli 2007, wordt het getal "2000" vervangen door het getal "6000".

Art. 5.Artikel 18 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt : "De attesten, getuigschriften en gemotiveerde aanvragen, vermeld in dit besluit, mogen vervangen worden door gelijkwaardige en relevante gegevens die vervat zijn in of gevoegd zijn bij het multidisciplinaire verslag van een instantie die door het agentschap is erkend om een multidisciplinair verslag af te leveren."

Art. 6.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2008.

Art. 7.De Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 15 februari 2008.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, S. VANACKERE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^