Besluit Van De Vlaamse Regering van 15 februari 2008
gepubliceerd op 28 maart 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling en indeling van de ambten in de Centra voor Volwassenenonderwijs

bron
vlaamse overheid
numac
2008200935
pub.
28/03/2008
prom.
15/02/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

15 FEBRUARI 2008. - Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling en indeling van de ambten in de Centra voor Volwassenenonderwijs


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, inzonderheid op artikel 129;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 4 oktober 2007;

Gelet op protocol nr. 647 van 26 oktober 2007 houdende de conclusies van de onderhandelingen die werden gevoerd in de gemeenschappelijke vergadering van Sectorcomité X en van onderafdeling Vlaamse Gemeenschap van afdeling 2 van het Comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op protocol nr. 412 van 26 oktober 2007 houdende de conclusies van de onderhandelingen die werden gevoerd in het overkoepelend onderhandelingscomité, bedoeld in het decreet van 5 april 1995 tot oprichting van onderhandelingscomités in het vrij gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op advies 43.821/1 van de Raad van State, gegeven op 6 december 2007, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Dit besluit is van toepassing op de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel en het ondersteunend personeel die tewerkgesteld zijn in centra voor volwassenenonderwijs die gefinancierd of gesubsidieerd worden door de Vlaamse overheid.

Art. 2.De ambten die de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel kunnen uitoefenen in een centrum voor volwassenenonderwijs, worden als volgt vastgelegd en ingedeeld : 1° wervingsambten : a) leraar secundair volwassenenonderwijs;b) leraar hoger beroepsonderwijs;2° selectieambten : a) technisch adviseur;b) adjunct-directeur secundair volwassenenonderwijs;c) adjunct-directeur hoger beroepsonderwijs;3° bevorderingsambten : a) technisch adviseur-coördinator;b) directeur. De ambten onder 1° behoren tot het onderwijzend personeel en de ambten onder 2° en 3° behoren tot het bestuurspersoneel.

Art. 3.De ambten die de leden van het ondersteunend personeel kunnen uitoefenen in een centrum voor volwassenenonderwijs, worden als volgt vastgelegd en ingedeeld : 1° wervingsambten : a) administratief medewerker;2° selectieambten : nihil;3° bevorderingsambten : nihil.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2009.

Art. 5.De Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 15 februari 2008.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming, F. VANDENBROUCKE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^