Besluit Van De Vlaamse Regering van 15 februari 2019
gepubliceerd op 03 april 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1992 betreffende de verdeling van de betrekkingen, de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en

bron
vlaamse overheid
numac
2019011241
pub.
03/04/2019
prom.
15/02/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019011241

VLAAMSE OVERHEID


15 FEBRUARI 2019. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1992 betreffende de verdeling van de betrekkingen, de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en de toekenning van een wachtgeld of wachtgeldtoelage, wat betreft maatregelen voor de centra voor volwassenenonderwijs


DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs van 28 oktober 2016, bekrachtigd bij het decreet van 23 december 2016, artikel V.74, artikel V.75, gewijzigd bij het decreet van 16 juni 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 16/06/2017 pub. 18/08/2017 numac 2017030978 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onderwijs XXVII sluiten, artikel V.77, V.79 en V.80;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1992 betreffende de verdeling van betrekkingen, de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en de toekenning van een wachtgeld of wachtgeldtoelage;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 23 oktober 2018;

Gelet op protocol nr. 113 van 21 december 2018 houdende de conclusies van de onderhandelingen die werden gevoerd in de gemeenschappelijke vergadering van Sectorcomité X, van onderafdeling Vlaamse Gemeenschap van afdeling 2 van het Comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van het overkoepelend onderhandelingscomité, vermeld in het decreet van 5 april 1995 tot oprichting van onderhandelingscomités in het vrij gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op advies 65.165/1 van de Raad van State, gegeven op 11 februari 2019, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 2 van het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1992 betreffende de verdeling van betrekkingen, de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en de toekenning van een wachtgeld of wachtgeldtoelage, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 01/06/2018 pub. 10/07/2018 numac 2018040161 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 1992 betreffende de verdeling van betrekkingen, de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en de sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, 2°, wordt punt 3 vervangen door wat volgt: "3.het deeltijds kunstonderwijs, dat bestaat uit het lager secundair niveau en het hoger secundair niveau. De eerste, tweede en derde graad behoren tot het lager secundair niveau en de vierde graad en de kortlopende studierichtingen behoren tot het hoger secundair niveau;"; 2° in paragraaf 1 worden punt 4° en 5° opgeheven;3° in paragraaf 2 worden punt 12° tot en met punt 16° opgeheven;4° in paragraaf 11 worden de woorden "het HBO5" vervangen door de zinsnede "het hoger beroepsonderwijs, opleiding verpleegkunde";5° in paragraaf 12 wordt het tweede lid opgeheven.

Art. 2.Artikel 9 van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juni 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 12/06/2015 pub. 06/07/2015 numac 2015035841 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse personeelsmaatregelen in het onderwijs sluiten, wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 9.Voor het volwassenenonderwijs wordt "hetzelfde ambt" gedefinieerd als het ambt zoals het opgenomen is in de reglementering tot rangschikking en indeling van de ambten van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het ondersteunend personeel en daarenboven: 1° als het een ambt van leraar secundair volwassenenonderwijs betreft: a) een opdracht in dezelfde opleiding of dezelfde module waarvan het personeelslid titularis was op het einde van het voorgaande schooljaar of waarvoor het personeelslid ter beschikking is gesteld.Deze bepaling is alleen geldig als het personeelslid voor wie het begrip "hetzelfde ambt" moet worden toegepast, een vereist of voldoende geacht bekwaamheidsbewijs heeft of geacht wordt in het bezit te zijn van een vereist of van een voldoende geacht bekwaamheidsbewijs voor die opleiding of die module; b) een opdracht in elke andere opleiding of elke andere module dan een opleiding of module als vermeld in punt a) waarvoor het personeelslid aan een van de volgende voorwaarden voldoet: 1) het personeelslid bezit het vereiste bekwaamheidsbewijs of hij wordt bij overgangsmaatregel geacht in het bezit te zijn van het vereiste bekwaamheidsbewijs;2) het personeelslid heeft die opleiding of die module, als hij daarvoor vastbenoemd was op basis van een voldoende geacht bekwaamheidsbewijs of een bekwaamheidsbewijs dat bij overgangsmaatregel beschouwd wordt als een voldoende geacht bekwaamheidsbewijs, onderwezen gedurende een periode van ten minste zes maanden in de loop van de laatste vijf schooljaren die voorafgaan aan het ogenblik waarop toepassing gemaakt wordt van de bepalingen van dit besluit.De toepassing van deze bepaling wordt beperkt tot de instellingen die afhangen van de inrichtende macht die de vaste benoeming heeft verleend of die de instelling waaraan de betrokkene vast benoemd was, van een andere inrichtende macht heeft overgenomen door gewone overname of door fusie van instellingen; 2° een ambt dat ten minste een gelijke salarisschaal oplevert en een geldelijke anciënniteit die voor die salarisschaal gelijk is, zelfs als het aantal prestaties die volledige dienstprestaties uitmaken, niet hetzelfde is in beide ambten;3° voor het bestuurs- en ondersteunend personeel levert het ambt hetzelfde puntengewicht en dezelfde salarisschaal op. In afwijking van het eerste lid, 1°, a) en b), behoort een opdracht in een opleiding of module die door inperking van de draagwijdte van de vaste benoeming als vermeld in artikel 3, § 2bis, niet langer tot de draagwijdte van de vaste benoeming behoort, voor dat personeelslid niet tot "hetzelfde ambt.".

Art. 3.In artikel 11 van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 01/06/2018 pub. 10/07/2018 numac 2018040161 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 1992 betreffende de verdeling van betrekkingen, de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en de sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 2 wordt in de zevende tabel in de linkerkolom de zin "de personeelsleden, ter beschikking gesteld in de categorie van het administratief personeel/het ambt van administratief medewerker met uitzondering van deze in het basisonderwijs" vervangen door de zin "de personeelsleden, ter beschikking gesteld in de categorie van het administratief personeel, in het ambt van stafmedewerker in het volwassenenonderwijs of in het ambt van administratief medewerker, met uitzondering van de administratief medewerker in het basisonderwijs";2° paragraaf 3 wordt vervangen door wat volgt: " § 3.Een vastbenoemd personeelslid van een centrum voor volwassenenonderwijs dat met toepassing van artikel V.79/1, § 1, artikel V.206/1 of artikel V.206/4 van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013 niet wordt overgenomen door een universiteit of door een hogeschool en aldus ter beschikking gesteld wordt wegens ontstentenis van betrekking bij de inrichtende macht van dat centrum voor volwassenenonderwijs, kan conform artikel V.79/4 of artikel V.206/7 van de Codex Hoger Onderwijs een tewerkstelling opnemen bij een hogeschool of bij een universiteit. Die tewerkstelling verloopt in wederzijdse toestemming tussen het ter beschikking gestelde personeelslid en de hogeschool of de universiteit en wordt als een wedertewerkstelling beschouwd voor de toepassing van dit besluit.".

Art. 4.In artikel 17, eerste lid, 5°, van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 01/06/2018 pub. 10/07/2018 numac 2018040161 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 1992 betreffende de verdeling van betrekkingen, de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en de sluiten, worden de woorden "beschikbaar stellen als administratieve ondersteuning" vervangen door de woorden "toewijzen in een niet-organieke betrekking".

Art. 5.In artikel 18 van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 01/06/2018 pub. 10/07/2018 numac 2018040161 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 1992 betreffende de verdeling van betrekkingen, de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en de sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 wordt punt 2 vervangen door wat volgt: "2.De inrichtende macht is verplicht een dreigende terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking ten laste te laten komen van de vastbenoemde titularis in "hetzelfde ambt" met de kleinste dienstanciënniteit. Als het om een personeelslid van het ondersteunend personeel in het secundair onderwijs gaat, houdt de inrichtende macht rekening met artikel 2, § 10. Als door de voormelde terbeschikkingstelling het aantal opvoeders onder de 50% van het aantal personeelsleden van het ondersteunend personeel van de instelling daalt, wordt de vastbenoemde titularis met de kleinste dienstanciënniteit in het ambt van administratief medewerker ter beschikking gesteld. Als het om een personeelslid in het volwassenenonderwijs gaat, houdt de inrichtende macht rekening met artikel 2, § 12. Als het om een personeelslid van de centra gaat, houdt de inrichtende macht rekening met artikel 2, § 14."; 2° aan paragraaf 3 wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt: "Voor de toepassing van dit artikel houdt de inrichtende macht in het volwassenenonderwijs steeds rekening met artikel 40duodecies van het decreet rechtspositie personeelsleden gemeenschapsonderwijs van 27 maart 1991 of artikel 36novies/2 van het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs van 27 maart 1991.".

Art. 6.In artikel 20 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2003 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 17 oktober 2008, 28 mei 2010 en 1 juni 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in punt 3° van paragraaf 1, tweede lid wordt de zin "Als door voormelde beëindiging van de tijdelijke aanstelling van een personeelslid het aantal betrekkingen van 63 en 82 punten in het ambt van administratief medewerker onder de 50 % van de basisenveloppe van het centrum dreigt te dalen, wordt de vastbenoemde titularis met de kleinste dienstanciënniteit in een ambt van het bestuurspersoneel ter beschikking gesteld, rekening houdend met de criteria die in het lokaal comité werden vastgelegd." opgeheven; 2° paragraaf 9 wordt opgeheven.

Art. 7.In artikel 21, § 2, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 31 augustus 1999Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 31/08/1999 pub. 07/03/2000 numac 2000035148 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1992 betreffende de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en de toekenning van een wachtgeld of sluiten, worden de woorden "sociale promotie" vervangen door de woorden "het volwassenenonderwijs".

Art. 8.In artikel 22, § 2, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 23/09/2005 pub. 07/02/2006 numac 2006035051 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 1992 betreffende de verdeling van betrekkingen, de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en de sluiten en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 17 oktober 2008, 28 mei 2010 en 1 juni 2018, wordt punt 4° vervangen door wat volgt: "4° In het volwassenenonderwijs wordt: a) in het gemeenschapsonderwijs en in het gesubsidieerd vrij onderwijs in de instelling waar de vermindering van prestaties zich voordoet, degene ter beschikking gesteld die de kleinste dienstanciënniteit heeft;b) in het gesubsidieerd officieel onderwijs naar keuze in de instelling waar de vermindering van prestaties zich voordoet of in het geheel van de instellingen die een inrichtende macht op het grondgebied van dezelfde gemeente organiseert, degene ter beschikking gesteld die de kleinste dienstanciënniteit heeft.Eens de keuze gemaakt is, geldt die voor een periode van zes jaar voor alle personeelsleden in alle categorieën of voor de lopende of aanvangende legislatuur.

Bij de terbeschikkingstelling houdt de inrichtende macht altijd rekening met artikel 2, § 12.".

Art. 9.In artikel 23 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 1997 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2014 en 1 juni 2018, wordt paragraaf 3 opgeheven.

Art. 10.In artikel 39 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 oktober 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/10/2008 pub. 22/12/2008 numac 2008204563 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 1992 betreffende de verdeling van de betrekkingen, de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en sluiten en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 10 september 2010, 24 oktober 2014 en 1 juni 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, A, 1°, a), wordt de zin "In het modulair georganiseerde onderwijs geldt deze verplichting t.a.v. elke nieuwe vacature die in de loop van het schooljaar wordt ingericht." vervangen door de zin "Die verplichting geldt ook in de loop van het schooljaar voor elke nieuwe vacature."; 2° in paragraaf 1, A, 1°, b), wordt de zin "In het modulair georganiseerde onderwijs geldt deze verplichting t.a.v. elke nieuwe vacature die in de loop van het schooljaar wordt ingericht." vervangen door de zin "Die verplichting geldt ook in de loop van het schooljaar voor elke nieuwe vacature."; 3° in paragraaf 1, A, wordt punt 2° vervangen door wat volgt: "2° verplicht om de ter beschikking gestelde personeelsleden van centra voor volwassenenonderwijs van de inrichtende macht in dienst te nemen bij wijze van wedertewerkstelling binnen dezelfde categorie.De wedertewerkstelling vindt in eerste instantie plaats in het centrum waar het personeelslid ter beschikking is gesteld en, als dat niet mogelijk is, in een ander centrum van de inrichtende macht. Als de inrichtende macht en het personeelslid akkoord gaan, kan van die volgorde worden afgeweken. De verplichting tot wedertewerkstelling geldt ook voor betrekkingen die zijn ingenomen door tijdelijke personeelsleden die aangesteld zijn voor doorlopende duur en door personeelsleden die waarnemend of tijdelijk aangesteld zijn in een selectie- of bevorderingsambt. Die verplichting geldt ook in de loop van het schooljaar voor elke nieuwe vacature;"; 4° in paragraaf 1, A, wordt een punt 2° bis ingevoegd, dat luidt als volgt: "2° bis voor het personeelslid dat ter beschikking gesteld is in een centrum voor volwassenenonderwijs van de inrichtende macht, en voor wie met toepassing van punt 1° en 2° geen passende reaffectatie of wedertewerkstelling wordt gevonden in een centrum van de inrichtende macht, stelt de inrichtende macht in overleg met het personeelslid in kwestie een professionaliseringstraject op als vermeld in artikel 47quater;"; 5° in paragraaf 1, B, 1°, a), wordt de zin "In het modulair georganiseerde onderwijs geldt deze verplichting t.a.v. elke nieuwe vacature die in de loop van het schooljaar wordt ingericht." vervangen door de zin "Die verplichting geldt ook in de loop van het schooljaar voor elke nieuwe vacature."; 6° in paragraaf 1, B, 1°, b), wordt de zin "In het modulair georganiseerde onderwijs geldt deze verplichting t.a.v. elke nieuwe vacature die in de loop van het schooljaar wordt ingericht." vervangen door de zin "Die verplichting geldt ook in de loop van het schooljaar voor elke nieuwe vacature."; 7° in paragraaf 1, B, wordt punt 2° vervangen door wat volgt: "2° verplicht om de ter beschikking gestelde personeelsleden van centra voor volwassenenonderwijs van de inrichtende macht in dienst te nemen bij wijze van wedertewerkstelling binnen dezelfde categorie.De wedertewerkstelling vindt in eerste instantie plaats in het centrum waar het personeelslid ter beschikking is gesteld en, als dat niet mogelijk is, in een ander centrum van de inrichtende macht. Als de inrichtende macht en het personeelslid akkoord gaan, kan van die volgorde worden afgeweken. De verplichting tot wedertewerkstelling geldt ook voor betrekkingen die zijn ingenomen door tijdelijke personeelsleden die aangesteld zijn voor doorlopende duur en door personeelsleden die waarnemend of tijdelijk aangesteld zijn in een selectie- of bevorderingsambt. Die verplichting geldt ook in de loop van het schooljaar voor elke nieuwe vacature;"; 8° in paragraaf 1, B, wordt een punt 2° bis ingevoegd, dat luidt als volgt: "2° bis voor het personeelslid dat ter beschikking gesteld is in een centrum voor volwassenenonderwijs van de inrichtende macht, en voor wie met toepassing van punt 1° en 2° geen passende reaffectatie of wedertewerkstelling wordt gevonden in een centrum van de inrichtende macht, stelt de inrichtende macht in overleg met het personeelslid in kwestie een professionaliseringstraject op als vermeld in artikel 47quater;".

Art. 11.In artikel 45, 1°, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 september 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/09/2010 pub. 21/10/2010 numac 2010035759 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 1992 betreffende de verdeling van de betrekkingen, de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de sluiten en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2014, 21 november 2014 en 1 juni 2018, wordt de zin "Dit geldt niet als een personeelslid wordt gereaffecteerd of wedertewerkgesteld in de eigen instelling, met inbegrip van alle vestigingsplaatsen die deze instelling heeft." vervangen door de zin "Met uitzondering van het volwassenenonderwijs geldt dit niet als een personeelslid wordt gereaffecteerd of wedertewerkgesteld in de eigen instelling, met inbegrip van alle vestigingsplaatsen van deze instelling.".

Art. 12.Aan artikel 47, § 1, tweede lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 07/10/2011 pub. 23/11/2011 numac 2011205584 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 1992 betreffende de verdeling van de betrekkingen, de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de sluiten, wordt een punt 10° toegevoegd, dat luidt als volgt: "10° de gesloten onderwijsinstellingen die niet zijn of worden overgedragen aan een andere inrichtende macht, op voorwaarde dat voor die gesloten onderwijsinstellingen alleen de Vlaamse reaffectatiecommissie bestaat.".

Art. 13.Artikel 47quater van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/10/2014 pub. 03/12/2014 numac 2014036829 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 1992 betreffende de verdeling van de betrekkingen, de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en sluiten, wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 47quater.Als een inrichtende macht een personeelslid dat voor de volledige opdracht van vaste benoeming ter beschikking is gesteld wegens ontstentenis van betrekking niet kan reaffecteren of wedertewerkstellen als vermeld in artikel 39, biedt ze aan het personeelslid een professionaliseringstraject aan onder de voorwaarden vermeld in artikel 47quinquies. Dit professionaliseringstraject moet er voorzorgen dat het personeelslid inzetbaar wordt in een andere opleiding of in een ander ambt in een centrum voor volwassenenonderwijs. De opleiding of het ambt wordt gekozen in overleg tussen het personeelslid en de inrichtende macht. In onderling overleg kunnen de inrichtende macht en het personeelslid ook overeenkomen om een professionaliseringstraject op te stellen dat leidt tot tewerkstelling in een ambt in een ander onderwijsniveau.

Het duidelijk uitgeschreven professionaliseringstraject maakt het mogelijk dat het personeelslid in kwestie binnen de tijdspanne, vermeld in artikel 47quinquies, de nodige competenties kan verwerven die vereist zijn om ingezet te worden in de andere opleiding of in het andere ambt in het volwassenenonderwijs of, in voorkomend geval, in een ambt in een ander onderwijsniveau, als dat in onderling overleg is overeengekomen.

Tijdens de loopbaan van een personeelslid kan hem maar één keer een professionaliseringstraject worden aangeboden.

De inrichtende macht draagt de kosten die verbonden zijn aan het afgesproken professionaliseringstraject.".

Art. 14.Artikel 47quinquies van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/10/2014 pub. 03/12/2014 numac 2014036829 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 1992 betreffende de verdeling van de betrekkingen, de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en sluiten, wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 47quinquies.Het professionaliseringstraject, vermeld in artikel 47quater, wordt opgesteld in overleg tussen de inrichtende macht en het personeelslid en omvat minstens de volgende elementen: 1° een omschrijving van de bijkomende competenties die het personeelslid moet verwerven en de doelstelling daarvan;2° de wijze waarop het personeelslid de competenties, vermeld in punt 1°, moet behalen.Dat houdt minstens in dat de inrichtende macht het personeelslid een heel concreet en haalbaar professionaliseringstraject aanbiedt om de bijkomende competenties te verwerven. De inrichtende macht houdt daarbij rekening met de andere opdrachten die het personeelslid eventueel uitoefent; 3° de duur van het traject, die niet langer mag zijn dan de duur, vermeld in artikel V.79, § 5, van de Codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs van 28 oktober 2016; 4° de wijze waarop de inrichtende macht beoordeelt of de bijkomende competenties zijn verworven nadat het personeelslid het traject heeft gevolgd.Die competenties zijn in elk geval verworven als dat blijkt uit een certificaat, getuigschrift, diploma of ander document dat het personeelslid krijgt nadat het dat traject heeft gevolgd, en dat opgenomen is op de lijst van bekwaamheidsbewijzen die de overheid bepaalt voor de opleiding of het ambt in kwestie; 5° de concrete afspraken over de betaling van alle kosten die verbonden zijn aan het volgen van het professionaliseringstraject. Als het overleg, vermeld in het eerste lid, tot een akkoord leidt, wordt het professionaliseringstraject schriftelijk vastgelegd en voor akkoord ondertekend door het personeelslid en de inrichtende macht.

Het professionaliseringstraject wordt ook opgenomen in de functiebeschrijving van het personeelslid.

Als het overleg, vermeld in het eerste lid, niet tot een akkoord leidt, blijft het personeelslid ter beschikking gesteld wegens ontstentenis van betrekking en moet de inrichtende macht het personeelslid aanmelden bij de Vlaamse reaffectatiecommissie".

Art. 15.In artikel 47sexies van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/10/2014 pub. 03/12/2014 numac 2014036829 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 1992 betreffende de verdeling van de betrekkingen, de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° paragraaf 2 wordt vervangen door wat volgt: " § 2.Als het personeelslid het professionaliseringstraject niet succesvol beëindigt omdat hij het traject vroegtijdig stopzet en vervolgens niet onmiddellijk in een organieke betrekking kan worden gereaffecteerd of wedertewerkgesteld conform dit besluit, kan dit personeelslid niet toegewezen worden in een niet-organieke betrekking als vermeld in artikel 47bis en 52/2, § 3. Het personeelslid blijft dan ter beschikking gesteld wegens ontstentenis van betrekking en de al gepresteerde duur van het professionaliseringstraject werkt, in afwijking van artikel 29, § 3, niet opschortend voor de vaststelling van de vermindering van zijn wachtgeld of wachtgeldtoelage conform artikel 29, § 1. De duur van het professionaliseringstraject wordt dan onmiddellijk in mindering gebracht van de periode van twee jaar, vermeld in artikel 29, § 1, naar rato van het volume van de opdracht waarvoor het personeelslid ter beschikking is gesteld wegens ontstentenis van betrekking."; 2° paragraaf 3 wordt opgeheven.

Art. 16.Artikel 47septies van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/10/2014 pub. 03/12/2014 numac 2014036829 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 1992 betreffende de verdeling van de betrekkingen, de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en sluiten, wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 47septies.Na de succesvolle beëindiging van het professionaliseringstraject met het oog op inzetbaarheid in de afgesproken opleiding als vermeld in artikel 47quater, kan het vastbenoemde personeelslid ingezet worden in een betrekking in die opleiding.

Na de succesvolle beëindiging van het professionaliseringstraject met het oog op inzetbaarheid in een ander ambt of in een ander onderwijsniveau als vermeld in artikel 47quater, blijft het vastbenoemde personeelslid ter beschikking gesteld wegens ontstentenis van betrekking in zijn ambt van vaste benoeming. Hij komt dan in aanmerking voor een reaffectatie of wedertewerkstelling in dat andere ambt of in een ander onderwijsniveau conform dit besluit. De inrichtende macht meldt in dat geval het ter beschikking gestelde personeelslid aan bij de bevoegde reaffectatiecommissie.".

Art. 17.In hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering 1 juni 2018, wordt een artikel 52/2 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 52/2.§ 1. Met ingang van 1 september 2019 en tot een door de Vlaamse Regering te bepalen datum wordt voor de instellingen van het volwassenenonderwijs de werking van de reaffectatiecommissie van de scholengroep, vermeld in artikel 12ter, en de Vlaamse reaffectatiecommissie, vermeld in artikel 15, opgeschort. § 2. Tijdens de periode, vermeld in paragraaf 1, worden alle verplichtingen opgeschort die de inrichtende machten, instellingen en personeelsleden met toepassing van dit besluit hebben ten aanzien van de reaffectatiecommissie van de scholengroep en de Vlaamse reaffectatiecommissie.

In afwijking van het eerste lid geldt voor de inrichtende macht ten aanzien van de Vlaamse reaffectatiecommissie wel nog de verplichting om een ter beschikking gesteld personeelslid aan te melden in uitvoering van artikel 47quinquies, derde lid. § 3. De ter beschikking gestelde personeelsleden, vermeld in paragraaf 1, die na de toepassing van artikel 39, § 1, A, 1° tot en met 2° bis, of artikel 39, § 1, B, 1° tot en met 2° bis, geen reaffectatie of wedertewerkstelling hebben verkregen, worden toegewezen aan bij voorkeur één instelling of aan meer instellingen van hun inrichtende macht. Ze worden daarbij altijd toegewezen in een niet-organieke betrekking in het ambt waarin de personeelsleden in kwestie ter beschikking gesteld zijn.

Voor de toewijzingen, vermeld in het eerste lid, doet de inrichtende macht het personeelslid een voorstel. Daarbij gelden de volgende principes: 1° het personeelslid dat op basis van dat voorstel een betrekking toegewezen krijgt die als "hetzelfde ambt" kan worden beschouwd, is verplicht die betrekking te aanvaarden;2° als een toewijzing in "hetzelfde ambt" niet mogelijk is, kan de inrichtende macht aan het personeelslid een betrekking in dezelfde categorie toewijzen die niet als "hetzelfde ambt" kan worden beschouwd.Het personeelslid kan die toewijzing weigeren. In dat geval stelt de inrichtende macht het personeelslid tewerk als administratieve ondersteuning van de instelling en geldt de bijbehorende prestatie- en vakantieregeling.

Iedere toewijzing conform deze paragraaf houdt maximaal rekening met de arbeidsomstandigheden van het personeelslid in kwestie. Artikel 45 is ook van toepassing op de toewijzingen conform deze paragraaf.

De toewijzing in een niet-organieke betrekking wordt beschouwd als een reaffectatie voor de toepassing van dit besluit. In die betrekking is geen vaste benoeming mogelijk. De toewijzing in een niet-organieke betrekking wordt telkens opgeschort voor een reaffectatie of een wedertewerkstelling. Bij het begin van elk schooljaar gelden voor het ter beschikking gestelde personeelslid dat in een niet-organieke betrekking is toegewezen, ook altijd opnieuw de verplichtingen op het vlak van reaffectatie en wedertewerkstelling, vermeld in dit besluit.

Een ter beschikking gesteld personeelslid van het gemeenschapsonderwijs dat een reaffectatie of een wedertewerkstelling in een organieke betrekking verkiest boven een toewijzing als vermeld in deze paragraaf, kan daarvoor een vraag richten aan de reaffectatiecommissie van de eigen scholengroep in het gemeenschapsonderwijs of aan de Vlaamse reaffectatiecommissie. De reaffectatiecommissie van de scholengroep of de Vlaamse reaffectatiecommissie is verplicht op de vraag van het personeelslid in te gaan. Als de reaffectatiecommissie van de scholengroep of de Vlaamse reaffectatiecommissie een vacature heeft, wijst ze die vacature toe aan het voormelde personeelslid. In afwachting van een dergelijke reaffectatie of wedertewerkstelling door de reaffectatiecommissie van de scholengroep of door de Vlaamse reaffectatiecommissie blijft de toewijzing in de niet-organieke betrekking, vermeld in het tweede lid, van kracht.

Een ter beschikking gesteld personeelslid van het gesubsidieerd onderwijs dat een reaffectatie of een wedertewerkstelling in een organieke betrekking verkiest boven een toewijzing als vermeld in deze paragraaf, kan daarvoor een vraag richten aan de Vlaamse reaffectatiecommissie. De Vlaamse reaffectatiecommissie is verplicht op de vraag van het personeelslid in te gaan. Als de Vlaamse reaffectatiecommissie een vacature heeft, wijst ze die vacature toe aan het voormelde personeelslid. In afwachting van een dergelijke reaffectatie of wedertewerkstelling door de Vlaamse reaffectatiecommissie blijft de toewijzing in de niet-organieke betrekking, vermeld in het tweede lid, van kracht.

Een ter beschikking gesteld personeelslid dat succesvol een professionaliseringstraject heeft beëindigd met het oog op inzetbaarheid in een ander ambt of in een ander onderwijsniveau als vermeld in artikel 47quater, wordt door de inrichtende macht bij de bevoegde reaffectatiecommissie aangemeld. In afwachting van een reaffectatie of wedertewerkstelling door de bevoegde reaffectatiecommissie blijft de toewijzing in de niet-organieke betrekking, vermeld in het tweede lid, van kracht.".

Art. 18.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2019.

Art. 19.De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 15 februari 2019.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Onderwijs, H. CREVITS


begin


Publicatie : 2019-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^