Besluit Van De Vlaamse Regering van 15 februari 2019
gepubliceerd op 18 april 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 662/6 van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming, wat betreft het voorschot in de tw

bron
vlaamse overheid
numac
2019011730
pub.
18/04/2019
prom.
15/02/2019
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2019011730

VLAAMSE OVERHEID


15 FEBRUARI 2019. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 662/6 van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 30/11/2018 pub. 28/12/2018 numac 2018032546 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming sluiten houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming, wat betreft het voorschot in de tweede fase van de gespreide uitrol voor woonzorgcentra, centra voor kortverblijf en dagverzorgingscentra


DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming, artikel 145, § 3, artikel 148, § 3, artikel 150, § 3 en artikel 152, § 3;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 30/11/2018 pub. 28/12/2018 numac 2018032546 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming sluiten houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 5 februari 2019;

Gelet op de wetten van de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de betreffende voorzieningen uiterlijk 20 februari 2019 aan het agentschap moeten meedelen of ze al dan niet een afwijkingsaanvraag indienen voor fase 2 van de gespreide uitrol;

Overwegende dat het voor de betreffende voorzieningen daarbij belangrijk is, met het oog op de liquiditeitspositie, budgettaire zekerheid te verwerven over de inkomsten tijdens de tweede fase van de gespreide uitrol;

Overwegende dat het agentschap de voorschotten voor de tweede fase van de gespreide uitrol met de juiste parameters kan berekenen en tijdig in betaling kan stellen;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 662/6, § 2, eerste en tweede lid van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 30/11/2018 pub. 28/12/2018 numac 2018032546 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming sluiten houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018, wordt het getal "0,80" vervangen door het getal "0,90".

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op de dag die volgt op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Art. 3.De Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 15 februari 2019.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN


begin


Publicatie : 2019-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^