Besluit Van De Vlaamse Regering van 15 juli 2002
gepubliceerd op 10 september 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 24 november 1998 betreffende de regels voor het uitreiken van het getuigschrift van basisonderwijs en het vastleggen van de vorm ervan

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2002036138
pub.
10/09/2002
prom.
15/07/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

15 JULI 2002. - Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 24 november 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/11/1998 pub. 05/02/1999 numac 1999035081 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de regels voor het uitreiken van het getuigschrift van basisonderwijs en het vastleggen van de vorm ervan sluiten betreffende de regels voor het uitreiken van het getuigschrift van basisonderwijs en het vastleggen van de vorm ervan


De Vlaamse regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 20;

Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, inzonderheid op artikel 19, vervangen bij decreet van 13 juli 2001Relevante gevonden documenten type decreet prom. 13/07/2001 pub. 07/08/2001 numac 2001035847 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van artikel 257 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, wat de onroerende voorheffing betreft sluiten, en artikel 57;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 24 november 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/11/1998 pub. 05/02/1999 numac 1999035081 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de regels voor het uitreiken van het getuigschrift van basisonderwijs en het vastleggen van de vorm ervan sluiten betreffende de regels voor het uitreiken van het getuigschrift van basisonderwijs en het vastleggen van de vorm ervan, inzonderheid op artikel 6, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse regering van 16 juni 2000 en 1 juni 2001;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 8 maart 2002;

Gelet op de beraadslaging van de Vlaamse regering op 29 maart 2002, betreffende de aanvraag om advies bij de Raad van State binnen een maand;

Gelet op het advies nr. 33.335/1 van de Raad van State, gegeven op 22 mei 2002, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 6 van het besluit van de Vlaamse regering van 24 november 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/11/1998 pub. 05/02/1999 numac 1999035081 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de regels voor het uitreiken van het getuigschrift van basisonderwijs en het vastleggen van de vorm ervan sluiten betreffende de regels voor het uitreiken van het getuigschrift van basisonderwijs en het vastleggen van de vorm ervan, inzonderheid artikel 6, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse regering van 16 juni 2000 en 1 juni 2001, worden de woorden "11 jaar is" vervangen door de woorden "9 jaar is - behoudens, in uitzonderlijke omstandigheden, afwijking verleend wordt door de Vlaamse minister bevoegd voor het onderwijs -".

Art. 2.De bevoegdheid tot het verlenen van de in artikel 19 van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 bedoelde afwijking wordt uitgeoefend door de Vlaamse minister bevoegd voor het onderwijs.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2002.

Art. 4.De Vlaamse minister bevoegd voor het onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 15 juli 2002.

De minister-president van de Vlaamse regering, P. DEWAEL De Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming M. VANDERPOORTEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^