Besluit Van De Vlaamse Regering van 15 juni 2012
gepubliceerd op 16 juli 2012
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de erkenning en subsidiëring van een Vlaamse centrale dienst voor sociaal telefoontolken en sociaal vertalen, vermeld in de artikelen 45/1 en 45/3 van het decreet van 28 april 1998 betreffende het Vlaamse integrat

bron
vlaamse overheid
numac
2012035791
pub.
16/07/2012
prom.
15/06/2012
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

15 JUNI 2012. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de erkenning en subsidiëring van een Vlaamse centrale dienst voor sociaal telefoontolken en sociaal vertalen, vermeld in de artikelen 45/1 en 45/3 van het decreet van 28 april 1998Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/04/1998 pub. 19/06/1998 numac 1998035668 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet inzake het Vlaamse beleid ten aanzien van etnisch-culturele minderheden type decreet prom. 28/04/1998 pub. 20/05/1998 numac 1998035539 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Deceet tot wijziging van sommige bepalingen van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 25 januari 1995 sluiten betreffende het Vlaamse integratiebeleid en houdende de vaststelling van de regels voor de betaling van de te presteren tolkprestaties, vermeld in artikel 45/3, vierde lid, en artikel 45/4, § 1, van het voormelde decreet


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 28 april 1998Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/04/1998 pub. 19/06/1998 numac 1998035668 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet inzake het Vlaamse beleid ten aanzien van etnisch-culturele minderheden type decreet prom. 28/04/1998 pub. 20/05/1998 numac 1998035539 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Deceet tot wijziging van sommige bepalingen van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 25 januari 1995 sluiten betreffende het Vlaamse integratiebeleid, artikel 45/1, 45/3 en 45/4, ingevoegd bij het decreet van 30 april 2009;

Gelet op het decreet van 8 juli 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/07/2011 pub. 05/08/2011 numac 2011035642 bron vlaamse overheid Decreet houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof sluiten houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof, artikel 53 tot en met 57;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 6 juni 2012;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In dit besluit wordt verstaan onder : decreet van 28 april 1998Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/04/1998 pub. 19/06/1998 numac 1998035668 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet inzake het Vlaamse beleid ten aanzien van etnisch-culturele minderheden type decreet prom. 28/04/1998 pub. 20/05/1998 numac 1998035539 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Deceet tot wijziging van sommige bepalingen van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 25 januari 1995 sluiten : het decreet van 28 april 1998Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/04/1998 pub. 19/06/1998 numac 1998035668 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet inzake het Vlaamse beleid ten aanzien van etnisch-culturele minderheden type decreet prom. 28/04/1998 pub. 20/05/1998 numac 1998035539 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Deceet tot wijziging van sommige bepalingen van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 25 januari 1995 sluiten betreffende het Vlaamse integratiebeleid;2° gebruikersvergoeding : de vergoeding die de gebruiker, vermeld in artikel 2, eerste lid, 10°, van het decreet van 28 april 1998Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/04/1998 pub. 19/06/1998 numac 1998035668 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet inzake het Vlaamse beleid ten aanzien van etnisch-culturele minderheden type decreet prom. 28/04/1998 pub. 20/05/1998 numac 1998035539 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Deceet tot wijziging van sommige bepalingen van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 25 januari 1995 sluiten, of de gebruikersoverheid, vermeld in artikel 2, eerste lid, 11°, van het voormelde decreet, betaalt voor de te presteren tolkprestaties;3° minister : de Vlaamse minister, bevoegd voor het beleid inzake onthaal en integratie van inwijkelingen.

Art. 2.Ter uitvoering van artikel 45/1, § 1, van het decreet van 28 april 1998Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/04/1998 pub. 19/06/1998 numac 1998035668 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet inzake het Vlaamse beleid ten aanzien van etnisch-culturele minderheden type decreet prom. 28/04/1998 pub. 20/05/1998 numac 1998035539 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Deceet tot wijziging van sommige bepalingen van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 25 januari 1995 sluiten wordt Babel, Vlaamse Tolkentelefoon vzw erkend als Vlaamse centrale dienst voor sociaal telefoontolken en vertalen.

Overeenkomstig artikel 45/1, § 1, eerste lid, heeft Babel, Vlaamse Tolkentelefoon vzw, de opdracht om : 1° telefonische tolkhulp te bieden aan de gebruikers die behoefte hebben aan een sociaal telefoontolk;2° vanuit een centrale loketfunctie voor de gebruikers documenten te vertalen waarvan het belang het lokale of provinciale niveau overstijgt.

Art. 3.Overeenkomstig artikel 45/1, § 2, van het decreet van 28 april 1998Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/04/1998 pub. 19/06/1998 numac 1998035668 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet inzake het Vlaamse beleid ten aanzien van etnisch-culturele minderheden type decreet prom. 28/04/1998 pub. 20/05/1998 numac 1998035539 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Deceet tot wijziging van sommige bepalingen van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 25 januari 1995 sluiten, sluit de minister met Babel, Vlaamse Tolkentelefoon vzw, een overeenkomst voor vijf jaar, op basis van een voorstel van overeenkomst, opgemaakt door Babel, Vlaamse Tolkentelefoon vzw.

Art. 4.Ter uitvoering van artikel 45/3, tweede lid, 1°, van het decreet van 28 april 1998Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/04/1998 pub. 19/06/1998 numac 1998035668 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet inzake het Vlaamse beleid ten aanzien van etnisch-culturele minderheden type decreet prom. 28/04/1998 pub. 20/05/1998 numac 1998035539 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Deceet tot wijziging van sommige bepalingen van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 25 januari 1995 sluiten, en op basis van de overeenkomst, vermeld in artikel 3, kent de minister jaarlijks, binnen de beschikbare begrotingskredieten, een subsidie toe aan Babel, Vlaamse Tolkentelefoon vzw als tegemoetkoming in de personeelskosten, in de kosten van de activiteiten die verbonden zijn aan de opdrachten en de infrastructuur die daarvoor nodig is en in de logistieke uitgaven om de werking van Babel te continueren.

Art. 5.Ter uitvoering van artikel 45/3, vierde lid, van het decreet van 28 april 1998Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/04/1998 pub. 19/06/1998 numac 1998035668 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet inzake het Vlaamse beleid ten aanzien van etnisch-culturele minderheden type decreet prom. 28/04/1998 pub. 20/05/1998 numac 1998035539 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Deceet tot wijziging van sommige bepalingen van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 25 januari 1995 sluiten, wordt voor de te presteren tolkprestaties een gebruikersvergoeding betaald aan Babel, Vlaamse Tolkentelefoon vzw.

De gebruikersvergoeding omvat de volgende twee delen : 1° het honorarium van de sociaal tolk ten bedrage van 45 euro per uur;2° de gemaakte telefoonkosten ten bedrage van 0,14 euro per minuut. De gebruikersvergoeding wordt geïndexeerd op de wijze die bepaald is in de wet van 1 maart 1977Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. Die koppeling aan het indexcijfer wordt berekend en toegepast overeenkomstig artikel 2 van het koninklijk besluit van 24 december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van 's lands concurrentievermogen.

Art. 6.In uitvoering van artikel 45/4, § 1, van het decreet van 28 april 1998Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/04/1998 pub. 19/06/1998 numac 1998035668 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet inzake het Vlaamse beleid ten aanzien van etnisch-culturele minderheden type decreet prom. 28/04/1998 pub. 20/05/1998 numac 1998035539 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Deceet tot wijziging van sommige bepalingen van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 25 januari 1995 sluiten, wordt de regeling betreffende de dienstverlening van Babel, Vlaamse Tolkentelefoon vzw en het betalen van de gebruikersvergoeding vastgelegd in een overeenkomst tussen de gebruiker of gebruikersoverheid en Babel, Vlaamse Tolkentelefoon vzw.

De minister stelt een model van overeenkomst ter beschikking.

Art. 7.Artikel 45/1, van het decreet van 28 april 1998Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/04/1998 pub. 19/06/1998 numac 1998035668 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet inzake het Vlaamse beleid ten aanzien van etnisch-culturele minderheden type decreet prom. 28/04/1998 pub. 20/05/1998 numac 1998035539 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Deceet tot wijziging van sommige bepalingen van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 25 januari 1995 sluiten, treedt in werking op 1 januari 2013.

Artikel 45/3 en artikel 45/4, § 1, van het voormelde decreet, treden in werking op 1 januari 2013 voor zover het de Vlaamse centrale dienst voor sociaal telefoontolken en sociaal vertalen betreft.

Art. 8.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2013 met uitzondering van artikel 2, tweede lid, 2°, dat in werking zal treden op een door de minister vast te stellen datum.

Art. 9.De Vlaamse minister, bevoegd voor het beleid inzake onthaal en integratie van inwijkelingen, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 15 juni 2012.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, G. BOURGEOIS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^