Besluit Van De Vlaamse Regering van 15 maart 2019
gepubliceerd op 18 april 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de studiebekrachtiging in het volwassenenonderwijs, wat betreft het hoger beroepsonderwijs en de specifieke lerarenopleiding

bron
vlaamse overheid
numac
2019011739
pub.
18/04/2019
prom.
15/03/2019
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2019011739

VLAAMSE OVERHEID


15 MAART 2019. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2007 pub. 28/08/2007 numac 2007036450 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de studiebekrachtiging in het volwassenenonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2007 pub. 04/09/2007 numac 2007036483 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 2 maart 2007 houdende het statuut van de reisbureaus sluiten betreffende de studiebekrachtiging in het volwassenenonderwijs, wat betreft het hoger beroepsonderwijs en de specifieke lerarenopleiding


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, artikel 40, § 1, tweede lid, gewijzigd bij het decreet van 21 december 2012;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2007 pub. 28/08/2007 numac 2007036450 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de studiebekrachtiging in het volwassenenonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2007 pub. 04/09/2007 numac 2007036483 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 2 maart 2007 houdende het statuut van de reisbureaus sluiten betreffende de studiebekrachtiging in het volwassenenonderwijs;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 18 januari 2019;

Gelet op advies 63.345/1 van de Raad van State, gegeven op 1 maart 2019, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2007 pub. 28/08/2007 numac 2007036450 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de studiebekrachtiging in het volwassenenonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2007 pub. 04/09/2007 numac 2007036483 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 2 maart 2007 houdende het statuut van de reisbureaus sluiten betreffende de studiebekrachtiging in het volwassenenonderwijs, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 25 september 2015, wordt de zinsnede "bijlage I tot en met V en bijlage VII" vervangen door de zinsnede "bijlage I tot en met IV".

Art. 2.In artikel 2 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 25 april 2008, 4 september 2009 en 25 september 2015, worden het tweede en het derde lid opgeheven.

Art. 3.Bijlage V bij hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2010, wordt opgeheven.

Art. 4.Bijlage VII bij hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2019.

Art. 6.De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 15 maart 2019.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Onderwijs, H. CREVITS


begin


Publicatie : 2019-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^