Besluit Van De Vlaamse Regering van 15 mei 2020
gepubliceerd op 25 mei 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2016 houdende vaststelling van de werking en het beheer van het Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquacultuursector en de verrichtinge

bron
vlaamse overheid
numac
2020041436
pub.
25/05/2020
prom.
15/05/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020041436

VLAAMSE OVERHEID


15 MEI 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 05/02/2016 pub. 29/03/2016 numac 2016035330 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de werking en het beheer van het Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquacultuursector en de verrichtingen die voor steun in aanmerking komen sluiten houdende vaststelling van de werking en het beheer van het Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquacultuursector (FIVA) en de verrichtingen die voor steun in aanmerking komen


Rechtsgronden Dit besluit is gebaseerd op: - de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993; - het decreet van 13 mei 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 13/05/1997 pub. 17/06/1997 numac 1997035663 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende oprichting van een Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquicultuursector sluiten houdende oprichting van een Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquacultuursector, artikel 4, vervangen bij het decreet van 21 oktober 2005 en gewijzigd bij de decreten van 19 december 2008, 9 juli 2010 en 28 juni 2013, en artikel 12, gewijzigd bij het decreet van 19 december 2008; - het decreet van 28 juni 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/06/2013 pub. 12/09/2013 numac 2013204905 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het landbouw- en visserijbeleid sluiten betreffende het landbouw- en visserijbeleid, artikel 9, eerste lid, 5°, artikel 23 en 24, 4°.

Vormvereisten De volgende vormvereisten zijn vervuld: - De Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, heeft zijn akkoord gegeven op 14 mei 2020. - Er is geen advies gevraagd aan de Raad van State, met toepassing van artikel 3, § 1, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973. Er is een dringende noodzakelijkheid omdat als gevolg van de COVID-19-crisismaatregelen de horeca en de openbare markten gesloten zijn. Daardoor is de vraag naar vis sterk gedaald, waardoor bij een gelijkblijvend aanbod de prijzen sterk zijn gedaald en blijven dalen. Daardoor staat de visserijsector zwaar onder druk. Door te voorzien in een stilligpremie kan het aanbod van verse vis op korte termijn worden beperkt, waardoor de prijzen in afwachting van een heropening van horeca en openbare markten worden gestabiliseerd. Het is bijgevolg dringend noodzakelijk dat er op zeer korte termijn steunmaatregelen genomen worden ter ondersteuning van de visserijsector.

Juridisch kader Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving: - verordening (EU) nr. 508/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 2328/2003, (EG) nr. 861/2006, (EG) nr. 1198/2006 en (EG) nr. 791/2007 van de Raad en Verordening (EU) nr. 1255/2011 van het Europees Parlement en de Raad.

Initiatiefnemer Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw.

Na beraadslaging, DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Artikel 1.Aan artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 05/02/2016 pub. 29/03/2016 numac 2016035330 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de werking en het beheer van het Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquacultuursector en de verrichtingen die voor steun in aanmerking komen sluiten houdende vaststelling van de werking en het beheer van het Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquacultuursector (FIVA) en de verrichtingen die voor steun in aanmerking komen, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 07/09/2018 pub. 07/11/2018 numac 2018014536 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 07/09/2018 pub. 11/10/2018 numac 2018014129 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 2, 4, 6 tot en met 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 juni 2012 betreffende de gegevensverstrekking door de Centra voor Basiseducatie en de Centra voor Volwassenenonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 07/09/2018 pub. 03/10/2018 numac 2018014082 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2016 houdende vaststelling van de werking en het beheer van het Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquacultuursec sluiten, worden een punt 26° tot en met 30° toegevoegd, die luiden als volgt: "26° kustvisserssegment: het kustvisserssegment, vermeld in artikel 1, 8°, van het besluit van 16 december 2005; 27° GVS: het groot vlootsegment, zoals omschreven in artikel 1, 6° van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2005 pub. 29/12/2005 numac 2005036645 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 27 maart 1991 inzake medisch verantwoorde sportbeoefening type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2005 pub. 06/04/2006 numac 2006035480 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 1994 tot uitvoering van het decreet van 23 maart 1994 betreffende het georganiseerd vrijwilligerswerk in de welzijns- en gezondheidssector type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2005 pub. 30/01/2006 numac 2006035061 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het financiële en materiële beheer van de Dienst Afzonderlijk Beheer Waarborgfonds Microfinanciering sluiten;28° KVS: het klein vlootsegment, zoals omschreven in artikel 1, 7° van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2005 pub. 29/12/2005 numac 2005036645 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 27 maart 1991 inzake medisch verantwoorde sportbeoefening type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2005 pub. 06/04/2006 numac 2006035480 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 1994 tot uitvoering van het decreet van 23 maart 1994 betreffende het georganiseerd vrijwilligerswerk in de welzijns- en gezondheidssector type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2005 pub. 30/01/2006 numac 2006035061 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het financiële en materiële beheer van de Dienst Afzonderlijk Beheer Waarborgfonds Microfinanciering sluiten;29° stilligvergoeding: de steun, vermeld in artikel 19/1; 30° VMS: het V.M.S., vermeld in artikel 1, 5°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 december 2011 houdende de installatie van de satellietvolgapparatuur en het elektronische registratie- en meldsysteem op vissersvaartuigen.".

Art. 2.In artikel 4, tweede lid, 2°, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 07/09/2018 pub. 07/11/2018 numac 2018014536 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 07/09/2018 pub. 11/10/2018 numac 2018014129 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 2, 4, 6 tot en met 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 juni 2012 betreffende de gegevensverstrekking door de Centra voor Basiseducatie en de Centra voor Volwassenenonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 07/09/2018 pub. 03/10/2018 numac 2018014082 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2016 houdende vaststelling van de werking en het beheer van het Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquacultuursec sluiten, wordt de zinsnede ", vermeld in artikel 1, 8°, van het besluit van 16 december 2005" opgeheven.

Art. 3.In artikel 6, vijfde lid, 2°, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 07/09/2018 pub. 07/11/2018 numac 2018014536 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 07/09/2018 pub. 11/10/2018 numac 2018014129 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 2, 4, 6 tot en met 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 juni 2012 betreffende de gegevensverstrekking door de Centra voor Basiseducatie en de Centra voor Volwassenenonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 07/09/2018 pub. 03/10/2018 numac 2018014082 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2016 houdende vaststelling van de werking en het beheer van het Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquacultuursec sluiten, wordt de zinsnede ", vermeld in artikel 1, 8°, van het besluit van 16 december 2005" opgeheven.

Art. 4.Aan hoofdstuk 2 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 07/09/2018 pub. 07/11/2018 numac 2018014536 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 07/09/2018 pub. 11/10/2018 numac 2018014129 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 2, 4, 6 tot en met 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 juni 2012 betreffende de gegevensverstrekking door de Centra voor Basiseducatie en de Centra voor Volwassenenonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 07/09/2018 pub. 03/10/2018 numac 2018014082 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2016 houdende vaststelling van de werking en het beheer van het Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquacultuursec sluiten, wordt een afdeling 13, die bestaat uit artikel 19/1 tot en met 19/8, toegevoegd, die luidt als volgt: "Afdeling 13. Steun voor tijdelijke stopzetting van visserijactiviteiten

Art. 19/1.Het FIVA kan aan de begunstigde, vermeld in artikel 1, 3°, a), b) of b/1), van dit besluit, binnen de gevallen en voorwaarden, vermeld in artikel 33 van de EFMZV-verordening, steun verlenen voor de tijdelijke stopzetting van visserijactiviteiten in de periode van 1 mei 2020 tot en met 31 augustus 2020.

Art. 19/2.De stilligvergoeding bedraagt: 1° 1.500 euro per week voor een begunstigde die behoort tot het kustvisserssegment; 2° 2.250 euro per week voor een begunstigde die behoort tot het KVS; 3° 6.000 euro per week voor een begunstigde die behoort tot het GVS. De financiële bijdrage vanuit het FIVA voor een stilligvergoeding bedraagt maximaal 25% van de bedragen, vermeld in het eerste lid, en is begrensd op een totaalbedrag van 250.000 euro.

Art. 19/3.De begunstigde vraagt de stilligvergoeding aan per week.

Een week als vermeld in het eerste lid, bestaat uit minimaal één ononderbroken periode van zeven dagen.

De begunstigde kan de startdag van de periode, vermeld in het tweede lid, vrij kiezen.

De periode, vermeld in het tweede lid, neemt een aanvang om 00.00 uur van de eerste dag en eindigt om 23.59 uur van de zevende dag.

De begunstigde kan de stilligvergoeding aanvragen voor een maximum van drie weken.

Art. 19/4.Een begunstigde komt in aanmerking voor een stilligvergoeding als aan al de volgende voorwaarden is voldaan: 1° tijdens de periode van tijdelijke stopzetting van visserijactiviteiten oefent de begunstigde geen enkele vaaractiviteit uit;2° de begunstigde kiest als startdag van de periode als vermeld in artikel 19/3, derde lid, van dit besluit, een dag die valt in de week voorzien in het rotatieschema, vermeld in artikel 19/6 van dit besluit;3° de begunstigde vraagt de stilligvergoeding aan bij de managementautoriteit met een formulier dat de managementautoriteit ter beschikking stelt;4° de begunstigde verstuurt met de post of via e-mail het aanvraagformulier, vermeld in punt 3°, uiterlijk op 30 september 2020 naar de managementautoriteit;5° de begunstigde heeft minimaal 120 dagen visserijactiviteiten op zee verricht in de twee kalenderjaren vóór de datum van de indiening van de steunaanvraag.Als de begunstigde nog geen twee kalenderjaren actief is op het moment van de aanvraag, worden de voormelde 120 dagen a rato verminderd volgens artikel 33, lid 3bis, van de EFMZV-verordening;

Art. 19/5.De managementautoriteit controleert de tijdelijke stopzetting van visserijactiviteiten aan de hand van de VMS-satellietgegevens.

Het VMS van de begunstigde is continu geactiveerd tijdens de volledige stilligperiode waarvoor steun wordt aangevraagd.

Als er in de stilligperiode van zeven dagen een onderbreking wordt vastgesteld in de VMS-satellietgegevens, wordt er geen stilligvergoeding uitbetaald voor die periode, tenzij de begunstigde een voldoende gewichtige externe oorzaak kan aantonen. De managementautoriteit onderzoekt en beoordeelt elke ingeroepen oorzaak.

De managementautoriteit kan altijd bijkomende bewijsstukken opvragen bij de betrokken begunstigde.

Als onregelmatigheden worden vastgesteld, wordt er geen stilligvergoeding toegekend voor de week waarin de onregelmatigheid is vastgesteld.

Art. 19/6.§ 1. Voor de organisatie van de opstart van een stilligvergoeding stelt de erkende producentenorganisatie, Rederscentrale CVBA, een ontwerp van rotatieschema op.

Het rotatieschema, vermeld in het eerste lid, voldoet aan al de volgende voorwaarden: 1° maximaal 40% van de totale vloot kan op hetzelfde moment stilliggen;2° per veilweek wordt een inschatting gemaakt van het aantal begunstigden die het voornemen hebben om stil te liggen. § 2. De erkende producentenorganisatie, Rederscentrale CVBA, legt het rotatieschema, vermeld in paragraaf 1, binnen een week na de bekendmaking van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2020 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 05/02/2016 pub. 29/03/2016 numac 2016035330 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de werking en het beheer van het Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquacultuursector en de verrichtingen die voor steun in aanmerking komen sluiten houdende vaststelling van de werking en het beheer van het Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquacultuursector (FIVA) en de verrichtingen die voor steun in aanmerking komen in het Belgisch Staatsblad ter goedkeuring voor aan de minister.

Art. 19/7.Voor de periode waarin de begunstigden vrijwillig tijdelijk stilliggen, hoeven er geen vaartdagen te worden ingeruild.

Art. 19/8.De minister kan de regels over de procedure, de inhoud, de voorwaarden, de vorm van de stilligging, de indiening van de aanvraag, het onderzoek van de aanvraag, de toekenning en de uitbetaling van de stilligvergoeding, de controle en het toezicht, vermeld in dit besluit, nader bepalen.".

Art. 5.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 mei 2020.

Art. 6.De Vlaamse minister, bevoegd voor de landbouw en de zeevisserij, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 15 mei 2020.

De minister-president van de Vlaamse Regering, J. JAMBON De Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw, H. CREVITS


begin


Publicatie : 2020-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^