Besluit Van De Vlaamse Regering van 15 september 2017
gepubliceerd op 26 september 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2007 houdende vaststelling van de retributies voor de inschrijving van de rassen in de nationale rassencatalogi, voor de uitoefening van bepaalde beroepen

bron
vlaamse overheid
numac
2017020427
pub.
26/09/2017
prom.
15/09/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017020427

VLAAMSE OVERHEID


15 SEPTEMBER 2017. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2007 houdende vaststelling van de retributies voor de inschrijving van de rassen in de nationale rassencatalogi, voor de uitoefening van bepaalde beroepen in de sector van het plantaardige teeltmateriaal en voor de keuring van dat materiaal, wat betreft de retributies voor de inschrijving van de rassen in de rassenlijsten en voor de opname in het rassenregister van rassen van teeltmateriaal van fruitgewassen


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 19 mei 2006 betreffende de oprichting en de werking van het Fonds voor Landbouw en Visserij, artikel 8, eerste lid, 2° ingevoegd bij het decreet van 28 juni 2013;

Gelet op het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid, artikel 4, 5° ;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2007 houdende vaststelling van de retributies voor de inschrijving van de rassen in de nationale rassencatalogi, voor de uitoefening van bepaalde beroepen in de sector van het plantaardige teeltmateriaal en voor de keuring van dat materiaal;

Gelet op het advies van de Raad van het Fonds voor Landbouw en Visserij van 21 februari 2017;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 31 maart 2017;

Gelet op het overleg tussen de gewesten en de Federale Regering op 16 februari 2017, bekrachtigd door de Interministeriële Conferentie Landbouwbeleid op 16 maart 2017;

Gelet op advies 66.448/3 van de Raad van State, gegeven op 2 juni 2017, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Aan artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2007 houdende vaststelling van de retributies voor de inschrijving van de rassen in de nationale rassencatalogi, voor de uitoefening van bepaalde beroepen in de sector van het plantaardige teeltmateriaal en voor de keuring van dat materiaal, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 21 januari 2011 en 19 december 2014, worden een punt 12° en 13° toegevoegd, die luiden als volgt : "12° ras met een officiële beschrijving : een ras van teeltmateriaal van fruitgewassen dat voldoet aan de eisen, vermeld in artikel 7, eerste lid, van het ministerieel besluit van 25 juli 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/07/2016 pub. 11/10/2016 numac 2016036447 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de registratie van leveranciers en van rassen sluiten betreffende de registratie van leveranciers en van rassen; 13° ras met een officieel erkende beschrijving : ras van teeltmateriaal van fruitgewassen met een beschrijving die door de bevoegde entiteit erkend is, die de specifieke kenmerken van het ras bevat, die het ras identificeerbaar maakt en die is verkregen op een andere wijze dan met een onderzoek naar zijn onderscheidbaarheid, homogeniteit en bestendigheid.".

Art. 2.In artikel 2 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 januari 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° punt 9° wordt vervangen door wat volgt : "9° het besluit van de Vlaamse Regering van 22 januari 2010 betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal van fruitgewassen, alsmede van fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt;"; 2° er worden een punt 14° en een punt 15° toegevoegd, die luiden als volgt : "14° het ministerieel besluit van 2 juni 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/06/2009 pub. 23/09/2009 numac 2009035903 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 8 maart 2007 betreffende de herverdeling van de steunbedragen via de reserve type ministerieel besluit prom. 02/06/2009 pub. 09/07/2009 numac 2009203018 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de nadere regels voor de uitvoering van artikel 72 van het besluit van de Waalse Regering van 5 juli 2007 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit sluiten tot vaststelling van bepaalde afwijkingen voor de toelating van landrassen en rassen in de landbouw die zich op natuurlijke wijze hebben aangepast aan de lokale en regionale omstandigheden en die door genetische erosie worden bedreigd, en voor het in de handel brengen van zaaizaad en pootaardappelen van die landrassen en rassen; 15° het ministerieel besluit van 2 december 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/12/2010 pub. 23/12/2010 numac 2010035981 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van bepaalde afwijkingen voor de toelating van landrassen en rassen van groenten die van oudsher op bepaalde plaatsen en in bepaalde gebieden worden gekweekt en die door genetische erosie worden bedreigd, en van groen sluiten tot vaststelling van bepaalde afwijkingen voor de toelating van landrassen en rassen van groenten die van oudsher op bepaalde plaatsen en in bepaalde gebieden worden gekweekt en die door genetische erosie worden bedreigd, en van groenterassen die geen intrinsieke waarde hebben voor de commerciële productie van gewassen, maar die ontwikkeld zijn voor teelt onder bijzondere omstandigheden, en voor het in de handel brengen van zaaizaad van die landrassen en rassen.".

Art. 3.In artikel 4, eerste lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 januari 2011, wordt de zinsnede "op de uiterste datum voor de ontvangst van de aanvraag, vermeld in bijlage I bij het procedurebesluit Rassenlijst" vervangen door de woorden "binnen dertig kalenderdagen na de verzending van de factuur".

Art. 4.Artikel 5 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt : "

Art. 5.Voor een OHB-onderzoek, uitgevoerd op verzoek van de bevoegde entiteit of voor de overname van het resultaat van een OHB-onderzoek, is de verschuldigde som het bedrag dat de onderzoeksinstelling die het onderzoek heeft uitgevoerd, aan de bevoegde entiteit gefactureerd heeft. Als voorschot op het verschuldigde bedrag wordt per onderzoeksperiode het retributiebedrag, vermeld in bijlage 1, betaald binnen dertig kalenderdagen na de verzending van de factuur.

In voorkomend geval wordt de conformiteitstest beschouwd als een onderdeel van het OHB-onderzoek. Een conformiteitstest is een vergelijkende test tussen verschillende zaadmonsters van hetzelfde ras die uitgevoerd wordt om de rasidentiteit ervan te bevestigen.

Als het totaal van de voorschotten, vermeld in het eerste lid en betaald over alle onderzoeksperioden, hoger blijkt te zijn dan het totale verschuldigde bedrag, zal het verschil terugbetaald worden.".

Art. 5.In hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 20 juni 2008, 21 januari 2011 en 19 december 2014, wordt een hoofdstuk II/1, dat bestaat uit artikel 8/1 tot en met 8/3, ingevoegd, dat luidt als volgt : "Hoofdstuk II/1. Retributies voor de opname in het rassenregister van rassen van teeltmateriaal van fruitgewassen

Art. 8/1.De aanvrager van de opname van een ras met een officiële beschrijving in het rassenregister van rassen van teeltmateriaal van fruitgewassen is een retributie verschuldigd aan het Fonds voor : 1° de neerlegging van de aanvraag tot opname;2° de deelname aan het OHB-onderzoek, per onderzoeksperiode. De aanvrager van de opname van een ras met een officieel erkende beschrijving in het rassenregister van rassen van teeltmateriaal van fruitgewassen is een retributie verschuldigd aan het Fonds voor de neerlegging van de aanvraag tot opname, met uitzondering voor rassen met een officieel erkende beschrijving die al op de markt waren voor 1 januari 2017.

Er is geen retributie verschuldigd voor het behoud van de registratie in het rassenregister of een verlenging ervan, als vermeld in artikel 11 van het ministerieel besluit van 25 juli 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/07/2016 pub. 11/10/2016 numac 2016036447 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de registratie van leveranciers en van rassen sluiten betreffende de registratie van leveranciers en van rassen.

Het bedrag van de retributies, vermeld in het eerste en tweede lid, wordt vastgesteld conform bijlage I/1 die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 8/2.De retributie, verschuldigd voor het neerleggen van de aanvraag tot opname, wordt uiterlijk betaald binnen dertig kalenderdagen na de verzending van de factuur.

Bij de terugtrekking van een aanvraag of bij een onontvankelijke aanvraag, conform artikel 8 van het ministerieel besluit van 25 juli 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/07/2016 pub. 11/10/2016 numac 2016036447 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de registratie van leveranciers en van rassen sluiten betreffende de registratie van leveranciers en van rassen, wordt de retributie voor het neerleggen van de aanvraag tot opname niet terugbetaald.

Art. 8/3.§ 1. Voor een OHB-onderzoek, uitgevoerd op verzoek van de bevoegde entiteit of voor de overname van het resultaat van een OHB-onderzoek, is de verschuldigde som het bedrag dat de onderzoeksinstelling die het onderzoek heeft uitgevoerd, aan de bevoegde entiteit gefactureerd heeft. Als voorschot op het verschuldigde bedrag wordt per onderzoeksperiode het retributiebedrag, vermeld in bijlage I/1, betaald binnen dertig kalenderdagen na de verzending van de factuur. § 2. De retributie voor de deelname aan het OHB-onderzoek wordt alleen terugbetaald als de aanvraag tot opname is ingetrokken voor de uiterste datum waarop een onderzoeksinstelling het teeltmateriaal ontvangen moet hebben.

Als het totaal van de voorschotten, vermeld in paragraaf 1 en betaald over alle onderzoeksperioden, hoger blijkt te zijn dan het totale verschuldigde bedrag, zal het verschil terugbetaald worden. § 3. Als het een genetisch gemodificeerd ras betreft, betaalt de aanvrager voor de deelname aan de OHB-onderzoeken, bovenop het bedrag van de retributie, vermeld in bijlage I/1, de reële aanvullende onkosten. Voorafgaandelijk wordt een bestek voorgelegd door de bevoegde entiteit.".

Art. 6.Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt : "

Art. 15.§ 1. Op 1 juli van het jaar (x) wordt het bedrag van de retributies met 5% verhoogd indien het indexcijfer van de consumptieprijzen in minstens een van de maanden van het jaar ervoor (x-1) met 5% of een veelvoud van 5% is gestegen ten opzichte van het basisindexcijfer. § 2. Voor de retributies, vermeld in bijlage I en I/1, is het basisindexcijfer het indexcijfer van de consumptieprijzen van januari 2017. § 3. Voor de retributies, vermeld in bijlage II en III, is het basisindexcijfer het indexcijfer van de consumptieprijzen op 1 juli 2007.

Na de eerste verhoging, vermeld in paragraaf 1, van de retributies, vermeld in het eerste lid van deze paragraaf, en bij iedere volgende verhoging, is het basisindexcijfer het indexcijfer van de consumptieprijzen op 1 juli van het jaar waarin de laatste verhoging is ingevoerd.".

Art. 7.Bijlage I bij hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juni 2008, wordt vervangen door bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 8.In hetzelfde besluit gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 20 juni 2008, 21 januari 2011 en 19 december 2014, wordt een bijlage I/1 ingevoegd, die als bijlage 2 bij dit besluit is gevoegd.

Art. 9.De Vlaamse minister, bevoegd voor de landbouw, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 15 september 2017.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, J. SCHAUVLIEGE

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld


begin


Publicatie : 2017-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^