Besluit Van De Vlaamse Regering van 16 april 2004
gepubliceerd op 27 oktober 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het experimenteel onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers in het deeltijds beroepssecundair onderwijs

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2004036598
pub.
27/10/2004
prom.
16/04/2004
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

16 APRIL 2004. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het experimenteel onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers in het deeltijds beroepssecundair onderwijs


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 20 oktober 2000 betreffende het onderwijs XII-Ensor, inzonderheid op hoofdstuk X, afdeling 1;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 houdende inrichting van het deeltijds beroepssecundair onderwijs, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 7 januari 1992, 9 juni 1993, 16 mei 1995, 27 mei 1997 en 9 maart 2001;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de Begroting, gegeven op 21 mei 2003;

Gelet op het protocol nr. 508 van 12 september 2003 houdende de conclusies van de onderhandelingen gevoerd in de gemeenschappelijke vergadering van Sectorcomité X en van onderafdeling "Vlaamse Gemeenschap" van afdeling 2 van het comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op het protocol nr. 276 van 12 september 2003 houdende de conclusies van de onderhandelingen gevoerd in het overkoepelend onderhandelingscomité bedoeld in het decreet van 5 april 1995 tot oprichting van onderhandelingscomités in het vrij gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op het advies 35.888/1 van de Raad van State, gegeven op 25 september 2003, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Dit besluit is van toepassing op het deeltijds beroepssecundair onderwijs, bedoeld in het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs-II, titel IV, hoofdstuk I, afdeling 3.

Het behelst een onderwijsexperiment dat betrekking heeft op de schooljaren 2002-2003 (vanaf 16 mei 2003), 2003-2004 en 2004-2005 en dat gebaseerd is op de bepalingen van hoofdstuk X, afdeling 1, van het decreet van 20 oktober 2000 betreffende het onderwijs XII-Ensor.

Art. 2.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1) anderstalige nieuwkomer : een leerling die als regelmatige leerling tot het deeltijds beroepssecundair onderwijs kan worden toegelaten en bovendien voldoet aan alle volgende bijzondere voorwaarden : a) niet de Belgische of Nederlandse nationaliteit bezitten;b) het Nederlands niet als moedertaal hebben;c) geen volledig schooljaar onderwijs gevolgd hebben in een Nederlandstalige onderwijsinstelling;d) het Nederlands onvoldoende beheersen om een alternerend systeem van deeltijds leren en deeltijds werken met goed gevolg te doorlopen;e) op 31 december volgend op de aanvang van het schooljaar de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt;2) onthaalonderwijs : een specifiek en tijdelijk onderwijsaanbod dat anderstalige nieuwkomers voorbereidt op betere doorstroming naar het reguliere arbeidscircuit.Dit onderwijsaanbod is gericht op taalvaardigheid, inburgering en zelfredzaamheid; 3) onderwijsnet : het Gemeenschapsonderwijs, het gesubsidieerd officieel onderwijs respectievelijk het gesubsidieerd vrij onderwijs.

Art. 3.Per onderwijsnet kan in één door de Vlaamse Gemeenschap gefinancierd of gesubsidieerd centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers worden georganiseerd.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, duidt het centrum of de centra aan op voorstel van de inrichtende machten of hun representatieve verenigingen en rekening houdend met volgende criteria : 1) de relatieve grootte van de leerlingenpopulatie van het centrum;2) de ligging van het centrum in een gebied waar kansarmoede en socio-economische achterstelling meer uitgesproken aanwezig zijn;3) de aanpak van het centrum met betrekking tot de invulling van de tewerkstellingscomponent voor deeltijds lerenden en de bereikte tewerkstellingsratio;4) de samenwerking met een voltijds secundaire school die onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers aanbiedt en terzake expertise heeft opgebouwd;5) de visie van het centrum op de organisatie van onthaalonderwijs en de vooropgestelde acties tot implementatie ervan, vastgelegd in een raamplan.

Art. 4.§ 1. Het onthaalonderwijs kan zowel worden geïntegreerd in één of meer beroepsopleidingen die door het centrum worden verstrekt als worden aangeboden in een afzonderlijke opleiding. § 2. Het onthaalonderwijs omvat 15 wekelijkse lesuren, ingericht : 1) hetzij als een bundeling van algemene, technische en/of praktische vakken, waaronder alleszins ten minste 8 lesuren Nederlands;2) hetzij als een integratie van algemene, technische en/of praktische vakken, georganiseerd als uren die geen lesuren zijn onder de noemer "bijzondere pedagogische taken" en met bijzondere nadruk op de component Nederlandse taal;3) hetzij als een combinatie van beide voorgaande vormen.

Art. 5.Voor de uitvoering van het project tijdens het schooljaar 2002-2003 wordt aan elk centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs dat op de aanvangsdatum in het betrokken schooljaar ten minste 10 anderstalige nieuwkomers heeft ingeschreven, 3,4 uren-leraar per anderstalige nieuwkomer toegekend.

Voor de uitvoering van het project tijdens het schooljaar 2003-2004 wordt aan elk centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs dat op 1 oktober van het betrokken schooljaar ten minste 25 anderstalige nieuwkomers heeft ingeschreven, met ingang van 1 september van het betrokken schooljaar 3,4 uren-leraar per anderstalige nieuwkomer toegekend; indien het vereist minimum aantal anderstalige nieuwkomers evenwel slechts na 1 oktober wordt bereikt, dan wordt aan het centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs 3,4 uren-leraar per anderstalige nieuwkomer toegekend vanaf de datum waarop bedoeld minimum voor het eerst wordt bereikt. De Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs, kan in uitzonderlijke omstandigheden afwijking verlenen van bedoeld minimum.

Voor de uitvoering van het project tijdens het schooljaar 2004-2005 wordt aan elk centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs dat op 1 oktober van het betrokken schooljaar ten minste 25 anderstalige nieuwkomers heeft ingeschreven, met ingang van 1 september van het betrokken schooljaar 3,4 uren-leraar per anderstalige nieuwkomer toegekend. De Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs, kan in uitzonderlijke omstandigheden afwijking verlenen van bedoeld minimum.

In elk van voormelde schooljaren wordt, bij stijging of daling van het aantal anderstalige nieuwkomers met vier eenheden of een veelvoud daarvan, het pakket uren-leraar herberekend.

Voor de toepassing van deze bepalingen worden maximum 60 anderstalige nieuwkomers in aanmerking genomen.

Art. 6.De centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs zullen hun medewerking verlenen aan de evaluatie bedoeld in artikel 81 van het decreet van 20 oktober 2000 betreffende het onderwijs XII-Ensor.

Art. 7.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 16 mei 2003 en houdt op uitwerking te hebben op 31 augustus 2005.

Art. 8.De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 16 april 2004.

De minister-president van de Vlaamse Regering, B. SOMERS De Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming, M.VANDERPOORTEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^