Besluit Van De Vlaamse Regering van 16 december 2011
gepubliceerd op 16 januari 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot het project Outreach vanuit het PC Sleidinge naar de Bijzondere Jeugdbijstand

bron
vlaamse overheid
numac
2012035007
pub.
16/01/2012
prom.
16/12/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

16 DECEMBER 2011. - Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot het project Outreach vanuit het PC Sleidinge naar de Bijzondere Jeugdbijstand


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 23 december 2010 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011, inzonderheid op artikel 12;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2001 houdende regeling van de begrotingscontrole en -opmaak, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 23 juni 2006 en 5 september 2008;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009, 4 december 2009, 6 juli 2010, 7 juli 2010, 24 september 2010, 19 november 2010, 13 mei 2011, 10 juni 2011 en 9 september 2011;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de ondertekening van de overeenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en het project Outreach vanuit het P.C. Sleidinge zo snel mogelijk dient te gebeuren gezien de overeenkomst ingaat vanaf 1 november 2011;

Overwegende dat er nog een ministerieel besluit dient te worden genomen voor het verlenen van de jaarlijkse subsidie;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 15 december 2011;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De Vlaamse Regering hecht haar goedkeuring aan het ontwerp van overeenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Psychiatrisch Centrum Sleidinge voor het project Outreach vanuit het PC Sleidinge naar de Bijzondere Jeugdbijstand, die als bijlage bij dit besluit is gevoegd.

Art. 2.De Vlaamse Regering verleent de Vlaamse minister, bevoegd voor het gezondheidsbeleid, delegatie voor de ondertekening van deze overeenkomst.

Art. 3.De Vlaamse minister, bevoegd voor het gezondheidsbeleid, is belast met de uitvoering van deze overeenkomst.

Art. 4.De Vlaamse minister, bevoegd voor het gezondheidsbeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 16 december 2011.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^