Besluit Van De Vlaamse Regering van 16 december 2011
gepubliceerd op 16 januari 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen uit de regelgeving betreffende de woonzorgvoorzieningen, wat betreft de uitbreiding van Vesta naar aanvullende thuiszorg en de diensten voor logistieke hulp

bron
vlaamse overheid
numac
2012035016
pub.
16/01/2012
prom.
16/12/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

16 DECEMBER 2011. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen uit de regelgeving betreffende de woonzorgvoorzieningen, wat betreft de uitbreiding van Vesta naar aanvullende thuiszorg en de diensten voor logistieke hulp


De Vlaamse Regering, Gelet op het Woonzorg decreet van 13 maart 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 13/03/2009 pub. 14/05/2009 numac 2009202091 bron vlaamse overheid Woonzorgdecreet sluiten, gewijzigd bij het decreet van 18 november 2011, artikel 48, tweede en vijfde lid, artikel 60, tweede en derde lid, artikel 67, tweede lid, en artikel 73, eerste lid;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 05/06/2009 pub. 14/08/2009 numac 2009203683 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de procedures voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers sluiten betreffende de procedures voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2009 pub. 17/12/2009 numac 2009036117 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers sluiten betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers;

Gelet op het ministerieel besluit van 13 mei 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/05/2002 pub. 22/05/2002 numac 2002031257 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit betreffende de toepassingsvoorwaarden van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 maart 2002 betreffende de toekenning van toelagen aan verenigingen of groeperingen van verenigingen die een programma uitvoeren op type ministerieel besluit prom. 13/05/2002 pub. 19/06/2002 numac 2002016118 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 maart 1997 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 14 maart 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau sluiten tot bepaling van de vorm en de inhoud van het werkingsverslag van de diensten voor logistieke hulp en aanvullende thuiszorg en van de bewijsvoering van de tewerkstelling van het begeleidend en leidinggevend personeel van deze diensten;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 15 december 2011;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat op 1 januari 2012 het systeem van elektronische gegevensuitwisseling Vesta, dat op dit ogenblik gebruikt wordt voor het deel « gezinszorg » van de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg, uitgebreid wordt naar het deel « aanvullende thuiszorg » van die diensten en naar de diensten voor logistieke hulp, waarvoor een aantal technische aanpassingen aan de regelgeving noodzakelijk zijn;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Aan artikel 18, derde lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 05/06/2009 pub. 14/08/2009 numac 2009203683 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de procedures voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers sluiten betreffende de procedures voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers worden de volgende zinnen toegevoegd : « Als de aanvraag tot wijziging van de erkenning van een dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg of een dienst voor logistieke hulp gevolgen heeft voor de subsidiëring van die dienst, wordt die wijziging doorgevoerd met ingang van 1 januari van het jaar dat volgt op het jaar waarin de ontvankelijke aanvraag is ingediend. Die aanvraag moet voor 1 augustus ingediend worden. ».

Art. 2.In artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2009 pub. 17/12/2009 numac 2009036117 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers sluiten betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 25 februari 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 25/02/2011 pub. 11/04/2011 numac 2011035277 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen uit de regelgeving betreffende de woonzorgvoorzieningen sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° aan het derde lid wordt de zinsnede «, en aan de specifieke erkenningsvoorwaarden in verband met Vesta, vermeld in artikel 4, D, van bijlage I » toegevoegd;2° aan het vierde lid wordt de zinsnede «, en aan de specifieke erkenningsvoorwaarden in verband met Vesta, vermeld in artikel 3, D, van bijlage II » toegevoegd.

Art. 3.In artikel 1 van bijlage I bij hetzelfde besluit wordt punt 19° vervangen door wat volgt: « 19° Vesta: het systeem van elektronische gegevensuitwisseling waarvan elke dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg moet gebruikmaken om de gegevens over zijn personeel en zijn gebruikers, die nodig zijn om de subsidies te berekenen en om operationele en beleidsinformatie te genereren, aan het agentschap te bezorgen;».

Art. 4.In artikel 4, B, 7°, van bijlage I bij hetzelfde besluit wordt het woord « doelgroepmedewerkers » vervangen door het woord « doelgroepwerknemers ».

Art. 5.Aan artikel 4, B, van bijlage I bij hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 25 februari 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 25/02/2011 pub. 11/04/2011 numac 2011035277 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen uit de regelgeving betreffende de woonzorgvoorzieningen sluiten, wordt een punt 13° toegevoegd, dat luidt als volgt : « 13° elk verzorgend, logistiek, begeleidend of leidinggevend personeelslid, elke doelgroepwerknemer en elk lid van het omkaderingspersoneel moet beschikken over een inschrijvingsnummer bij het agentschap voor hij tewerkgesteld mag worden bij een dienst. Het agentschap kent dat nummer toe nadat de dienst het identificatienummer van de sociale zekerheid (INSZ-nummer) van de betrokken persoon bezorgd heeft. Er wordt per functietype een apart inschrijvingsnummer toegekend. ».

Art. 6.Aan artikel 4 van bijlage I bij hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 25 februari 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 25/02/2011 pub. 11/04/2011 numac 2011035277 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen uit de regelgeving betreffende de woonzorgvoorzieningen sluiten, wordt een punt D toegevoegd, dat luidt als volgt : « D. Voorwaarden in verband met Vesta 1° de dienst maakt gebruik van Vesta om de gegevens over zijn personeel en zijn gebruikers, die nodig zijn om de subsidies te berekenen en om operationele en beleidsinformatie te genereren, aan het agentschap te bezorgen;2° de dienst past bij het doorsturen van gegevens naar Vesta de richtlijnen toe die het agentschap ter beschikking stelt;3° de dienst houdt rekening met het informatieveiligheidsbeleid bij het doorsturen van gegevens naar Vesta.».

Art. 7.In hoofdstuk IV van bijlage I bij hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 17 december 2010 en 25 februari 2011, wordt het opschrift van afdeling I vervangen door wat volgt : « Algemene bepaling over de subsidiëring ».

Art. 8.Artikel 5 van bijlage I bij hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 5.Binnen de beschikbare begrotingskredieten en overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk IV van dit besluit kan de administrateur-generaal subsidies toekennen aan de erkende diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg op voorwaarde dat : 1° aan alle erkenningsvoorwaarden voldaan wordt;2° het financiële verslag aan het agentschap bezorgd wordt overeenkomstig artikel 17 van dit besluit.».

Art. 9.Artikel 6 en 7 van bijlage I bij hetzelfde besluit worden opgeheven.

Art. 10.In hoofdstuk IV van bijlage I bij hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 17 december 2010 en 25 februari 2011, wordt voor artikel 8 een afdeling I/1 ingevoegd, die luidt als volgt : « Afdeling I/1. Subsidiëring van gezinszorg ».

Art. 11.Artikel 9 en 24 van bijlage I bij hetzelfde besluit worden opgeheven.

Art. 12.In artikel 33 van bijlage I bij hetzelfde besluit wordt paragraaf 3 opgeheven.

Art. 13.Artikel 35 van bijlage I bij hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 35.Elk trimester wordt een voorschot uitbetaald van 22,5% van de subsidie-enveloppe, berekend overeenkomstig artikel 25 tot en met 30, op basis van het aantal VTE logistiek personeel, het aantal VTE doelgroepwerknemers en het aantal GESCO-VTE in de verschillende functiecategorieën die in het voorafgaande jaar toegewezen werden. Die voorschotten worden uitbetaald voor het einde van de tweede maand van het trimester waarop ze betrekking hebben. Het saldo wordt uitbetaald na afloop van het begrotingsjaar. Als een dienst meer voorschotten ontvangen heeft dan zijn definitieve subsidiebedrag, wordt het verschil teruggevorderd. ».

Art. 14.In artikel 35/1, § 1, tweede lid, van bijlage I bij hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/2010 pub. 18/01/2011 numac 2011200100 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2002 betreffende de erkenning en subsidiëring van de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning sluiten, wordt tussen de zinsnede « diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg » en de zinsnede « waarvoor het koninklijk besluit van 14 april 1988 » de zinsnede « en alle erkende diensten voor logistieke hulp, vermeld in bijlage II, » ingevoegd.

Art. 15.Aan artikel 1 van bijlage II bij hetzelfde besluit wordt een punt 11° toegevoegd, dat luidt als volgt : « 11° Vesta: het systeem van elektronische gegevensuitwisseling waarvan elke dienst voor logistieke hulp moet gebruikmaken om de gegevens over zijn personeel en zijn gebruikers, die nodig zijn om de subsidies te berekenen en om operationele en beleidsinformatie te genereren, aan het agentschap te bezorgen. ».

Art. 16.In artikel 3, B, 1°, van bijlage II bij hetzelfde besluit wordt het woord « doelgroepmedewerkers » vervangen door het woord « doelgroepwerknemers ».

Art. 17.Aan artikel 3, B, van bijlage II bij hetzelfde besluit wordt een punt 8° toegevoegd, dat luidt als volgt : « 8° elk logistiek, begeleidend of leidinggevend personeelslid, elke doelgroepwerknemer en elk lid van het omkaderingspersoneel moet beschikken over een inschrijvingsnummer bij het agentschap voor hij tewerkgesteld mag worden bij een dienst. Het agentschap kent dat nummer toe nadat de dienst het identificatienummer van de sociale zekerheid (INSZ-nummer) van de betrokken persoon bezorgd heeft. Er wordt per functietype een apart inschrijvingsnummer toegekend. ».

Art. 18.Aan artikel 3 van bijlage II bij hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 25 februari 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 25/02/2011 pub. 11/04/2011 numac 2011035277 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen uit de regelgeving betreffende de woonzorgvoorzieningen sluiten, wordt een punt D toegevoegd, dat luidt als volgt : « D. Voorwaarden in verband met Vesta 1° de dienst maakt gebruik van Vesta om de gegevens over zijn personeel en zijn gebruikers, die nodig zijn om de subsidies te berekenen en om operationele en beleidsinformatie te genereren, aan het agentschap te bezorgen;2° de dienst past bij het doorsturen van gegevens naar Vesta de richtlijnen toe die het agentschap ter beschikking stelt;3° de dienst houdt rekening met het informatieveiligheidsbeleid bij het doorsturen van gegevens naar Vesta.».

Art. 19.Artikel 5 van bijlage II bij hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 5.Binnen de beschikbare begrotingskredieten en overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk IV van dit besluit kan de administrateur-generaal subsidies toekennen aan de erkende diensten voor logistieke hulp op voorwaarde dat : 1° aan alle erkenningsvoorwaarden voldaan wordt;2° het financiële verslag aan het agentschap bezorgd wordt overeenkomstig artikel 17 van dit besluit.».

Art. 20.In artikel 12 van bijlage II bij hetzelfde besluit wordt paragraaf 3 opgeheven.

Art. 21.Artikel 14 van bijlage II bij hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: «

Art. 14.Elk trimester wordt een voorschot uitbetaald van 22,5% van de subsidie-enveloppe, berekend overeenkomstig artikel 6 tot en met 11, op basis van het aantal VTE logistiek personeel, het aantal VTE doelgroepwerknemers en het aantal GESCO-VTE in de verschillende functiecategorieën die in het voorafgaande jaar toegewezen werden. Die voorschotten worden uitbetaald voor het einde van de tweede maand van het trimester waarop ze betrekking hebben. Het saldo wordt uitbetaald na afloop van het begrotingsjaar. Als een dienst meer voorschotten ontvangen heeft dan zijn definitieve subsidiebedrag, wordt het verschil teruggevorderd. ».

Art. 22.Het ministerieel besluit van 13 mei 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/05/2002 pub. 22/05/2002 numac 2002031257 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit betreffende de toepassingsvoorwaarden van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 maart 2002 betreffende de toekenning van toelagen aan verenigingen of groeperingen van verenigingen die een programma uitvoeren op type ministerieel besluit prom. 13/05/2002 pub. 19/06/2002 numac 2002016118 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 maart 1997 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 14 maart 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau sluiten tot bepaling van de vorm en de inhoud van het werkingsverslag van de diensten voor logistieke hulp en aanvullende thuiszorg en van de bewijsvoering van de tewerkstelling van het begeleidend en leidinggevend personeel van deze diensten wordt opgeheven.

Art. 23.Artikel 24 van bijlage I bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2009 pub. 17/12/2009 numac 2009036117 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers sluiten betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers blijft van toepassing voor de toekenning van de subsidies voor het begrotingsjaar 2011.

Artikel 5 van bijlage II bij het voormelde besluit, zoals het van kracht was voor de inwerkingtreding van dit besluit, blijft van toepassing voor de toekenning van de subsidies voor het begrotingsjaar 2011.

Art. 24.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2012, met uitzondering van artikel 2, dat in werking treedt op 1 januari 2013.

In afwijking van het eerste lid hebben artikel 4 en artikel 16 uitwerking met ingang van 1 januari 2010.

Art. 25.De Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 16 december 2011.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^