Besluit Van De Vlaamse Regering van 16 december 2011
gepubliceerd op 03 februari 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de gedeeltelijke herverdeling van het provisioneel krediet, ingeschreven onder basisallocatie HB0 HB001 0100 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011

bron
vlaamse overheid
numac
2012035098
pub.
03/02/2012
prom.
16/12/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

16 DECEMBER 2011. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de gedeeltelijke herverdeling van het provisioneel krediet, ingeschreven onder basisallocatie HB0 HB001 0100 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011


De Vlaamse Regering, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, het laatst gewijzigd bij de wet van 25 juli 2008;

Gelet op het decreet van 23 december 2010 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011, artikel 71;

Gelet op het decreet van 29 juni 2011 houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 9 december 2011 tot gedeeltelijke verdeling van het provisionele krediet op basisallocatie CB0 CB013 1100 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 16 december 2011;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De kredieten ingeschreven onder de basisallocatie HB0 HB001 0100 UITGAVEN TE VERDELEN OVER DE HOOFDGROEPEN 1 TOT EN MET 9 - NIET VERDEELD - VIA - PROVISIE (UITBREIDINGSBELEID) van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011 worden gedeeltelijk herverdeeld volgens onderstaande tabel :

ENT

PR

ESR

NGK in min

NGK in meer

HB0

HB001

0100

37


HB0

HC026

3300

37


Art. 2.Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving naar het Rekenhof, het Vlaams Parlement en het Departement van Financiën en Begroting gestuurd.

Art. 3.De Vlaamse minister, bevoegd voor de culturele aangelegenheden, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 16 december 2011.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, J. SCHAUVLIEGE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^