Besluit Van De Vlaamse Regering van 16 december 2011
gepubliceerd op 25 januari 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van bijlage I en bijlage II bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van

bron
vlaamse overheid
numac
2012200213
pub.
25/01/2012
prom.
16/12/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

16 DECEMBER 2011. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van bijlage I en bijlage II bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2009 pub. 17/12/2009 numac 2009036117 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers sluiten betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers en bijlage II bij het ministerieel besluit van 26 juli 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/07/2001 pub. 31/07/2001 numac 2001016255 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2000 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten tot vaststelling van het bijdragesysteem voor de gebruiker van gezinszorg


De Vlaamse Regering, Gelet op het Woonzorgdecreet van 13 maart 2009, gewijzigd bij het decreet van 18 november 2011, artikel 60 en 70;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2009 pub. 17/12/2009 numac 2009036117 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers sluiten betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers;

Gelet op het ministerieel besluit van 26 juli 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/07/2001 pub. 31/07/2001 numac 2001016255 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2000 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten tot vaststelling van het bijdragesysteem voor de gebruiker van gezinszorg;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 15 december 2011;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat vanaf 1 juli 2011 de meerlingenhulp werd overgedragen van Kind en Gezin aan het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, dat de meerlingenhulp voor de gebruiker ook na die overdracht nog betaalbaar moet blijven, en dat de nodige middelen ter beschikking moeten worden gesteld aan de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg en aan de diensten voor logistieke hulp om het inkomstenverlies aan gebruikersbijdragen te compenseren;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK 1. - Wijzigingen in bijlage I bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2009 pub. 17/12/2009 numac 2009036117 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers sluiten betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers

Artikel 1.In artikel 1 van bijlage I bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2009 pub. 17/12/2009 numac 2009036117 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers sluiten betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2011, worden een punt 6°/1 en een punt 6°/2 ingevoegd, die luiden als volgt : "6°/1 meerling : minstens een drieling of twee tweelingen van wie de leeftijd niet meer verschilt dan 18 maanden tot een van beide tweelingen de leeftijd van 3 jaar heeft bereikt; 6°/2 meerlingenhulp : het aanbieden van gezinszorg en/of poetshulp aan gezinnen met een meerling tot het derde levensjaar;".

Art. 2.Aan artikel 4, A, 2°, van bijlage I bij hetzelfde besluit wordt de volgende zin toegevoegd : "In geval van acute zorg mag het sociaal onderzoek, vermeld in punt 1°, door de dienst ook na de start van de hulpverlening uitgevoerd worden tot maximaal een week erna. Acute zorg is gezinszorg die gedurende maximaal 14 dagen wordt geboden in geval van een noodsituatie die niet vooraf kan worden ingeschat en waarin onmiddellijk zorg vereist is;".

Art. 3.In artikel 4, A, van bijlage I bij hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° er wordt een punt 2°/1 ingevoegd, dat luidt als volgt : "2°/1 de dienst biedt gedurende maximaal drie maanden op verzoek van het gezin dat door een overlijden van een of meer kinderen niet meer voldoet aan de definitie van een meerling als vermeld in artikel 1, nog meerlingenhulp;"; 2° er wordt een punt 10°/1 ingevoegd, dat luidt als volgt : "10°/1 in afwijking van punt 10° vordert de dienst in het kader van meerlingenhulp een bijdrage van de gebruiker per gepresteerd uur poetshulp, geboden door logistiek personeel of doelgroepwerknemers, volgens de bepalingen in het ministerieel besluit van 26 juli 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/07/2001 pub. 31/07/2001 numac 2001016255 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2000 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten tot vaststelling van het bijdragesysteem voor de gebruiker van gezinszorg, bijlage I en bijlage II;".

Art. 4.In hoofdstuk IV, afdeling I/1, van bijlage I bij hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2011, wordt een artikel 13/1 ingevoegd, dat luidt als volgt : "

Art. 13/1.§ 1. Boven op de subsidies, vermeld in artikel 10, wordt in het kader van meerlingenhulp een toeslag uitbetaald als compensatie voor het verlies aan inkomsten uit gebruikersbijdragen. Die toeslag bedraagt : 1° een forfaitair bedrag van 240 euro per kalendermaand waarin er meerlingenhulp is geboden, per geholpen gezin;2° vanaf de kalendermaand waarin de meerling een jaar wordt, wordt de toeslag verlaagd naar 120 euro per kalendermaand waarin er meerlingenhulp is geboden, per geholpen gezin;3° vanaf de kalendermaand waarin de meerling twee jaar wordt, wordt er geen toeslag meer toegekend. § 2. De toeslag, vermeld in paragraaf 1, wordt jaarlijks bij het agentschap aangevraagd door de dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg of de dienst voor logistieke hulp, vermeld in bijlage II, die meerlingenhulp heeft geboden. Als meerdere diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg of diensten voor logistieke hulp bij hetzelfde gezin meerlingenhulp bieden, stellen ze onderling een coördinerende dienst aan. Die coördinerende dienst is verantwoordelijk voor de aanvraag van de toeslag, vermeld in paragraaf 1, en verdeelt de ontvangen toeslag over de betrokken diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg of de diensten voor logistieke hulp, naar rata van het aantal uren meerlingenhulp in hetzelfde gezin.

De toeslag wordt samen met het saldo, vermeld in artikel 21, uitbetaald.".

Art. 5.In hoofdstuk IV, afdeling I/1, van bijlage I bij hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2011, wordt een artikel 13/2 ingevoegd, dat luidt als volgt : "

Art. 13/2.De dienst of coördinerende dienst bezorgt jaarlijks aan het agentschap tegen uiterlijk 1 april een overzicht met het aantal geholpen gezinnen per kalendermaand van het afgelopen jaar, en per geholpen gezin het dossiernummer of in voorkomend geval de dossiernummers die worden gebruikt in Vesta, alsook een bewijsstuk van gezinssamenstelling. De coördinerende dienst bezorgt ook een overzicht van de diensten die betrokken zijn bij de hulpverlening in hetzelfde gezin." HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen in bijlage II bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2009 pub. 17/12/2009 numac 2009036117 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers sluiten betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers

Art. 6.Aan artikel 1 van bijlage II bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2009 pub. 17/12/2009 numac 2009036117 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers sluiten betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2011, worden een punt 12° en een punt 13° toegevoegd, die luiden als volgt : "12° meerling : minstens een drieling of twee tweelingen van wie de leeftijd niet meer verschilt dan 18 maanden tot een van beide tweelingen de leeftijd van 3 jaar heeft bereikt; 13° meerlingenhulp : het aanbieden van poetshulp aan gezinnen met een meerling tot het derde levensjaar.".

Art. 7.In artikel 3, A, van bijlage II bij hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° er wordt een punt 2°/1 ingevoegd, dat luidt als volgt : "2°/1 de dienst biedt gedurende maximaal drie maanden op verzoek van het gezin dat door een overlijden van een of meer kinderen niet meer voldoet aan de definitie van een meerling als vermeld in artikel 1, nog meerlingenhulp;"; 2° er wordt een punt 6°/1 ingevoegd, dat luidt als volgt : "6°/1 in afwijking van punt 6° vordert de dienst in het kader van meerlingenhulp een bijdrage van de gebruiker per gepresteerd uur poetshulp, geboden door logistiek personeel of doelgroepwerknemers, volgens de bepalingen in het ministerieel besluit van 26 juli 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/07/2001 pub. 31/07/2001 numac 2001016255 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2000 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten tot vaststelling van het bijdragesysteem voor de gebruiker van gezinszorg, bijlage I en bijlage II;".

Art. 8.In hoofdstuk IV van bijlage II bij hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2011, wordt een artikel 11/1 ingevoegd, dat luidt als volgt : "

Art. 11/1.In het kader van meerlingenhulp wordt er een toeslag boven op de enveloppe, vermeld in artikel 6, uitbetaald, als compensatie voor het verlies aan inkomsten uit gebruikersbijdragen. Die toeslag wordt vastgesteld en uitbetaald conform de bepalingen van artikel 13/1 en artikel 13/2 van bijlage I." HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen in bijlage II bij het ministerieel besluit van 26 juli 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/07/2001 pub. 31/07/2001 numac 2001016255 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2000 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten tot vaststelling van het bijdragesysteem voor de gebruiker van gezinszorg

Art. 9.Aan bijlage II bij het ministerieel besluit van 26 juli 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/07/2001 pub. 31/07/2001 numac 2001016255 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2000 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten tot vaststelling van het bijdragesysteem voor de gebruiker van gezinszorg, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 26 oktober 2001, 10 februari 2003, 29 juni 2007, 8 december 2009 en 6 oktober 2010, en bij het besluit van de Vlaamse Regering van 25 februari 2011, wordt voor hoofdstuk I. De bijdrage, een tweede lid ingevoegd, dat luidt als volgt : "Die handleiding moet ook toegepast worden voor poetshulp in het kader van meerlingenhulp. De poetshulp kan zowel door een erkende dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg als door een erkende dienst voor logistieke hulp geboden worden."

Art. 10.In hoofdstuk I van bijlage II bij hetzelfde besluit, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 10 februari 2003, 8 december 2009 en 6 oktober 2010, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° er worden voor de eerste alinea, vier alinea's ingevoegd, die luiden als volgt : "Voor een gebruiker van acute zorg wordt de bijdrage per uur bepaald op 7,5 euro per gepresteerd uur gezinszorg.Als de gebruiker een OMNIO- of WIGW-statuut heeft of recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming, wordt de forfaitaire bijdrage verlaagd naar 4,5 euro per gepresteerd uur gezinszorg.

Die forfaitaire bijdrage kan maximaal 14 dagen gehanteerd worden, te rekenen vanaf de eerste dag van de hulpverlening. Na die periode wordt bij een voortzetting van de gezinszorg, de bijdrage berekend volgens de werkwijze die gehanteerd wordt voor een gebruiker van gezinszorg.

Voor de hulpverlening wordt opgestart, brengt de dienst de gebruiker op de hoogte van de beperking in tijd van de forfaitaire bijdrage voor acute zorg, en geeft hij aan dat bij een mogelijke voortzetting van de hulp er een nieuwe bijdrage zal worden berekend, die hoger of lager kan zijn.

Het begeleidend personeelslid van de dienst motiveert afdoend waarom er sprake is van acute zorg bij een gebruiker. Die motivering wordt in het persoonlijke dossier van de gebruiker bewaard."; 2° in de laatste alinea worden tussen de woorden "een gebruiker van kraamzorg" en de woorden "zijn de bepalingen" de woorden "of van meerlingenhulp" ingevoegd.

Art. 11.In stap 3 van hoofdstuk V van bijlage II bij hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 8 december 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/12/2009 pub. 22/12/2009 numac 2009205885 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de gewestelijke steun die aan de melkproducenten verleend wordt in het kader van de buitengewone daling van de melkprijzen sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de eerste alinea wordt tussen de zinsnede "de basisbijdrage per uur." en de woorden "Deze basisbijdrage" de zin "Als in het kader van meerlingenhulp de basisbijdrage per uur voor een gebruiker hoger is dan 7,5 euro per uur, wordt de bijdrage afgetopt op 7,5 euro per uur." ingevoegd; 2° in de derde alinea wordt tussen de woorden "voor alle gebruikers" en de woorden "die woonachtig zijn" de zinsnede ", met uitzondering van de gebruikers van meerlingenhulp," ingevoegd.

Art. 12.In stap 4 van hoofdstuk V van bijlage II bij hetzelfde besluit, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 26 oktober 2001 en 8 december 2009, wordt voor de eerste alinea een alinea ingevoegd, die luidt als volgt : "Deze stap is niet van toepassing op de bijdrage van gebruikers van meerlingenhulp.".

Art. 13.In stap 6, zesde alinea, van hoofdstuk V van bijlage II bij hetzelfde besluit, wordt tussen de woorden "het resultaat hiervan kan" en de woorden "echter nooit minder bedragen dan 0,5 euro per uur" de zinsnede ", met uitzondering van de bijdrage in het kader van meerlingenhulp," ingevoegd.

Art. 14.In hoofdstuk VI van bijlage II bij hetzelfde besluit, gewijzigd bij ministerieel besluit van 8 december 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/12/2009 pub. 22/12/2009 numac 2009205885 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de gewestelijke steun die aan de melkproducenten verleend wordt in het kader van de buitengewone daling van de melkprijzen sluiten, wordt de eerste alinea vervangen door wat volgt : "1. Factuur voor de gebruiker van meerlingenhulp De maandelijkse factuur voor de gebruiker van meerlingenhulp wordt gelimiteerd op : a) 6 % van het nettomaandinkomen van het gezin gedurende het eerste levensjaar van de meerling;b) vanaf de kalendermaand waarin de meerling een jaar wordt : 9 % van het nettomaandinkomen van het gezin;c) vanaf de kalendermaand waarin de meerling twee jaar wordt : 12 % van het nettomaandinkomen van het gezin. Het nettomaandinkomen, dat berekend werd in stap 1 van hoofdstuk V, wordt gehanteerd.

De maandelijkse factuur heeft betrekking op het totaalpakket aan meerlingenhulp. Als meerdere diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg of diensten voor logistieke hulp bij hetzelfde gezin meerlingenhulp bieden, stellen ze onderling een coördinerende dienst aan. Die coördinerende dienst zorgt voor de facturering. 2. Algemene bepalingen De gebruikersbijdragen kunnen alleen door de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg bij de gebruikers worden geïnd.In geen enkel geval mag het verzorgend personeel, noch een derde die vreemd is aan de dienst, als tussenpersoon optreden bij financiële regelingen tussen de diensten en het betrokken gezin. Uitzonderingen zijn mogelijk in het kader van budgetbegeleiding of budgettaire problemen van de gebruiker. Die uitzonderingen kunnen alleen worden toegestaan als daartoe in het gebruikersdossier een gemotiveerde beslissing van het leidinggevend personeel te vinden is."

Art. 15.In hoofdstuk VIII van bijlage II bij hetzelfde besluit, wordt punt 6 vervangen door wat volgt : "6. de motiveringen over acute zorg, vermeld in hoofdstuk I, vierde alinea ". HOOFDSTUK 4. - Slotbepalingen

Art. 16.Artikel 5 treedt in werking zodra het advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer werd verkregen en uiterlijk op 1 januari 2013. De diensten zullen op de hoogte gebracht worden van de datum van inwerkingtreding.

Art. 17.In afwachting van de inwerkingtreding van artikel 5 vraagt de dienst of coördinerende dienst jaarlijks bij het agentschap tegen uiterlijk 1 april de totale toeslag voor het afgelopen jaar aan waarop die dienst volgens artikel 4 recht heeft. De aanvraag kan bij de diensten in kwestie ter plaatse worden gecontroleerd door het intern verzelfstandigd agentschap Zorginspectie, opgericht bij het besluit van de Vlaamse Regering van 26 maart 2004.

Art. 18.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2011.

Art. 19.De Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 16 december 2011.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^