Besluit Van De Vlaamse Regering van 16 december 2016
gepubliceerd op 30 januari 2017
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016

bron
vlaamse overheid
numac
2017040005
pub.
30/01/2017
prom.
16/12/2016
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2017040005

VLAAMSE OVERHEID


16 DECEMBER 2016. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016


DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof;

Gelet op het decreet van 18 december 2015 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016, artikel 55;

Gelet op het decreet van 8 juli 2016 houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 30 november 2016;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De kredieten, ingeschreven onder de begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016, worden herverdeeld overeenkomstig de onderstaande tabel: (in duizend euro)

begrotingsartikel

basisallocatie

kredietsoort

van

naar

VAK

VEK

VAK

VEK

CB0-1CBX2AC-PR

CB0 CB028 0100

VAK

504


CB0-1CBX2AC-PR

CB0 CB028 0100

VEK

504


FB0-1FHE2AM-WT

FB0 1FH100 3300*

VAK

504


FB0-1FHE2AM-WT

FB0 1FH100 3300*

VEK

504

totaal

504

504

504

504


* Nieuwe basisallocatie

Art. 2.Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving toegestuurd aan het Vlaams Parlement, het Rekenhof en het Departement Financiën en Begroting.

Art. 3.De Vlaamse minister, bevoegd voor Onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 16 december 2016.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Onderwijs, H. CREVITS


begin


Publicatie : 2017-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^