Besluit Van De Vlaamse Regering van 16 januari 2004
gepubliceerd op 25 februari 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de heffingscoëfficiënt inzake de grindwinning voor 2004

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2004035152
pub.
25/02/2004
prom.
16/01/2004
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

16 JANUARI 2004. - Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de heffingscoëfficiënt inzake de grindwinning voor 2004


De Vlaamse regering, Gelet op het decreet van 14 juli 1993 tot oprichting van het Grindfonds en tot regeling van de grindwinning zoals gewijzigd bij decreet van 6 juli 2001, inzonderheid artikel 15, § 5;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 27 september 2002 tot uitvoering van artikel 15bis van het decreet van 14 juli 1993 tot oprichting van het Grindfonds en tot regeling van de grindwinning;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister bevoegd voor Begroting van 9 december 2003;

Gelet op het advies van het Grindcomité van 6 oktober 2003;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid en E-government;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De heffingscoëfficiënt voor het jaar 2004 bedraagt 1,2971.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2004.

Art. 3.De Vlaamse minister bevoegd voor de Natuurlijke Rijkdommen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 16 januari 2004.

De minister-president van de Vlaamse regering, B. SOMERS De Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid en E-government, P. CEYSENS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^