Besluit Van De Vlaamse Regering van 16 januari 2009
gepubliceerd op 12 maart 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 augustus 2000 houdende oprichting en samenstelling van de lokale comités voor de personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs

bron
vlaamse overheid
numac
2009200896
pub.
12/03/2009
prom.
16/01/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

16 JANUARI 2009. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 augustus 2000 houdende oprichting en samenstelling van de lokale comités voor de personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs


De Vlaamse Regering, Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, artikel 10, gewijzigd bij de wet van 19 juli 1983;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 28 augustus 2000 houdende oprichting en samenstelling van de lokale comités voor de personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 18 augustus 2008;

Gelet op het met redenen omkleed advies van 24 oktober 2008, uitgebracht door het Hoog Overlegcomité, opgericht in het gebied van Sectorcomité X;

Gelet op advies 45.471/1 van de Raad van State, gegeven op 11 december 2008 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 augustus 2000 houdende oprichting en samenstelling van de lokale comités voor de personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs, waarvan de bestaande tekst paragraaf 1 zal vormen, wordt aangevuld met een paragraaf 2, luidende : « § 2. Voor de materies die behoren tot de bevoegdheid van de directeur van de permanente ondersteuningscel, vermeld in artikel 89 van het decreet van 1 december 1998 betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding, wordt een basiscomité voor de permanente ondersteuningscel opgericht. De directeur van de permanente ondersteuningscel zit het basiscomité voor. »

Art. 2.Artikel 7 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met twee leden, luidende : « Het tussencomité van de scholengroep is eveneens bevoegd om te onderhandelen over de materies die tot de bevoegdheid van de scholengemeenschap behoren.

Het tussencomité is niet bevoegd voor de materies die zijn toegewezen aan het lokaal comité, opgericht op het niveau van de netoverschrijdende scholengemeenschappen opgericht bij artikel 125duodetricies van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs en bij artikel 81quinquies decies van het decreet van 14 juli 1998 houdende diverse maatregelen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs. »

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2008.

Art. 4.De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 16 januari 2009.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming, F. VANDENBROUCKE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^