Besluit Van De Vlaamse Regering van 16 juli 2021
gepubliceerd op 14 september 2021
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 24 mei 2002 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van de personeelsleden van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap en van de Hogere Zeevaartschool, h

bron
vlaamse overheid
numac
2021032815
pub.
14/09/2021
prom.
16/07/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2021032815

VLAAMSE OVERHEID


16 JULI 2021. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 24 mei 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/05/2002 pub. 07/09/2002 numac 2002036130 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van de personeelsleden van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap en van de Hogere Zeevaartschool type besluit van de vlaamse regering prom. 24/05/2002 pub. 18/09/2002 numac 2002036126 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van Bijlage II gevoegd bij het decreet van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap sluiten betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van de personeelsleden van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap en van de Hogere Zeevaartschool, het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 09/09/2011 pub. 05/12/2011 numac 2011205980 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de loopbaanonderbreking van de personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding sluiten betreffende de loopbaanonderbreking van de personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding en het besluit van de Vlaamse Regering van 26 juli 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 26/07/2016 pub. 03/08/2016 numac 2016036222 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van onderbrekingsuitkeringen voor zorgkrediet sluiten tot toekenning van onderbrekingsuitkeringen voor zorgkrediet, wat betreft loopbaanonderbreking


Rechtsgronden Dit besluit is gebaseerd op: - de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 87, § 1, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993, en § 3, vervangen bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988 en gewijzigd bij de bijzondere wet van 6 januari 2014; - de herstel wet van 22 januari 1985Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende sociale bepalingen, artikel 100, gewijzigd bij de wetten van 21 december 1994, 26 maart 1999 en 30 december 2001; - het decreet rechtspositie personeelsleden gemeenschapsonderwijs van 27 maart 1991, artikel 77, eerste lid; - het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs van 27 maart 1991, artikel 51, eerste lid; - de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013036201 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2014 sluiten, artikel V.84; - de Codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs van 28 oktober 2016, bekrachtigd bij het decreet van 23 december 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/12/2016 pub. 24/01/2017 numac 2017020075 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 166 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, wat betreft de regionale televisieomroeporganisaties sluiten, artikel V.51, gewijzigd bij het decreet van 16 juni 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 16/06/2017 pub. 18/08/2017 numac 2017030978 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onderwijs XXVII type decreet prom. 16/06/2017 pub. 04/07/2017 numac 2017012949 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat betreft de vergroening van de verkeersfiscaliteit voor lichte vracht en oldtimers sluiten; - het decreet van 7 juli 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/07/2017 pub. 15/09/2017 numac 2017013120 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de rechtspositie van de personeelsleden in de basiseducatie sluiten betreffende de rechtspositie van de personeelsleden in de basiseducatie, artikel 17.

Vormvereisten De volgende vormvereisten zijn vervuld: - De Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, heeft zijn advies gegeven op 25 juni 2021. - De gemeenschappelijke vergadering van Sectorcomité X, van onderafdeling Vlaamse Gemeenschap van afdeling 2 van het Comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van het overkoepelend onderhandelingscomité, vermeld in het decreet van 5 april 1995 tot oprichting van onderhandelingscomités in het vrij gesubsidieerd onderwijs, heeft protocol nr. 183 gesloten op 29 juni 2021. - Het Vlaams Onderhandelingscomité voor de Basiseducatie, vermeld in het decreet van 23 januari 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/01/2009 pub. 26/03/2009 numac 2009201243 bron vlaamse overheid Decreet houdende oprichting van onderhandelingscomités voor de basiseducatie en voor het Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs sluiten houdende oprichting van onderhandelingscomités voor de basiseducatie en voor het Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs, heeft protocol nr. 116 gesloten op 29 juni 2021. - Het Vlaams Onderhandelingscomité voor het Hoger Onderwijs en het Universitair Ziekenhuis Gent, vermeld in de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, heeft protocol nr. 115 gesloten op 29 juni 2021. - De eerste afdeling van het comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten, onderafdeling Vlaams Gewest en Vlaamse Gemeenschap heeft protocol nr. 2021/6 gesloten op 9 juli 2021. - Het Sectorcomité XVIII Vlaamse Gemeenschap en Vlaams Gewest heeft protocol nr. 401.1276 gesloten op 5 juli 2021. - Er is een verzoek om spoedbehandeling ingediend, gemotiveerd door de omstandigheid dat de aanhoudende coronacrisis de personeelsbehoeften in onderwijs en bij de Vlaamse en lokale overheden danig in de war stuurt. Dat tijdens de zomer onder andere zomerscholen worden georganiseerd om de schoolse vertraging ten gevolge van corona in te halen en hiervoor voldoende personeelsleden dienen te worden gemobiliseerd.

Dat voorliggend voorontwerp van besluit om die reden zo snel mogelijk dient in te gaan opdat de betrokken personeelsleden duidelijk zicht hebben op de impact van hun beslissing op hun onderbreking.

De Raad van State heeft advies 69.764/1 gegeven op 8 juli 2021, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

Motivering Dit besluit is gebaseerd op het volgende motief: - De Vlaamse Regering wil naar aanleiding van de coronacrisis voorzien in de mogelijkheid om het onderbrekingspercentage van een lopende loopbaanonderbreking te wijzigen zodat het personeel tijdens de crisisperiode weer aan de slag kan gaan of meer kan werken, en na afloop van de crisisperiode de loopbaanonderbreking kan hervatten.

Initiatiefnemers Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw, de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen en de Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand.

Na beraadslaging, DE VLAAMSE REGERING BESLUIT: HOOFDSTUK 1. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 24 mei 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/05/2002 pub. 07/09/2002 numac 2002036130 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van de personeelsleden van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap en van de Hogere Zeevaartschool type besluit van de vlaamse regering prom. 24/05/2002 pub. 18/09/2002 numac 2002036126 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van Bijlage II gevoegd bij het decreet van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap sluiten betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van de personeelsleden van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap en van de Hogere Zeevaartschool

Artikel 1.In artikel 17, § 6, van het besluit van de Vlaamse regering van 24 mei 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/05/2002 pub. 07/09/2002 numac 2002036130 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van de personeelsleden van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap en van de Hogere Zeevaartschool type besluit van de vlaamse regering prom. 24/05/2002 pub. 18/09/2002 numac 2002036126 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van Bijlage II gevoegd bij het decreet van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap sluiten betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van de personeelsleden van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap en van de Hogere Zeevaartschool, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 2020, wordt de zinsnede "16 maart 2020 tot en met 30 juni 2020" vervangen door de zinsnede "16 maart 2020 tot en met 30 juni 2020 of 3 mei 2021 tot en met 31 augustus 2021". HOOFDSTUK 2. - Wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006

Art. 2.In artikel X 92, § 2, derde lid, van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 29/05/2020 pub. 09/06/2020 numac 2020010394 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 en het besluit van de Vlaamse Regering van 26 juli 2016 tot toekenning van onderbrekingsuitkeringen voor zorgkrediet, wat betreft loopbaanonderbreking type besluit van de vlaamse regering prom. 29/05/2020 pub. 11/06/2020 numac 2020021250 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 en het besluit van de Vlaamse Regering van 26 juli 2016 tot toekenning van onderbrekingsuitkeringen voor zorgkrediet, wat betreft de invoering van het coron sluiten, wordt de zinsnede "16 maart 2020 tot en met 1 juli 2020" vervangen door de zinsnede "16 maart 2020 tot en met 1 juli 2020 of 3 mei 2021 tot en met 31 augustus 2021". HOOFDSTUK 3. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 09/09/2011 pub. 05/12/2011 numac 2011205980 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de loopbaanonderbreking van de personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding sluiten betreffende de loopbaanonderbreking van de personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding

Art. 3.In artikel 13, § 5/2, van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 09/09/2011 pub. 05/12/2011 numac 2011205980 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de loopbaanonderbreking van de personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding sluiten betreffende de loopbaanonderbreking van de personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 2020, wordt de zinsnede "16 maart 2020 tot en met 30 juni 2020" vervangen door de zinsnede "16 maart 2020 tot en met 30 juni 2020 of 3 mei 2021 tot en met 31 augustus 2021".

Hoofdstuk 4. Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 juli 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 26/07/2016 pub. 03/08/2016 numac 2016036222 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van onderbrekingsuitkeringen voor zorgkrediet sluiten tot toekenning van onderbrekingsuitkeringen voor zorgkrediet

Art. 4.In artikel 37 van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 juli 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 26/07/2016 pub. 03/08/2016 numac 2016036222 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van onderbrekingsuitkeringen voor zorgkrediet sluiten tot toekenning van onderbrekingsuitkeringen voor zorgkrediet, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 22 september 2017 en 29 mei 2020, wordt de zinsnede "16 maart 2020 tot en met 1 juli 2020" telkens vervangen door de zinsnede "16 maart 2020 tot en met 1 juli 2020 of 3 mei 2021 tot en met 31 augustus 2021".

Art. 5.In 37/1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 22 september 2017 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 29/05/2020 pub. 09/06/2020 numac 2020010394 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 en het besluit van de Vlaamse Regering van 26 juli 2016 tot toekenning van onderbrekingsuitkeringen voor zorgkrediet, wat betreft loopbaanonderbreking type besluit van de vlaamse regering prom. 29/05/2020 pub. 11/06/2020 numac 2020021250 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 en het besluit van de Vlaamse Regering van 26 juli 2016 tot toekenning van onderbrekingsuitkeringen voor zorgkrediet, wat betreft de invoering van het coron sluiten, wordt de zinsnede "16 maart 2020 tot en met 1 juli 2020" telkens vervangen door de zinsnede "16 maart 2020 tot en met 1 juli 2020 of 3 mei 2021 tot en met 31 augustus 2021".

Art. 6.In artikel 38, tweede lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 29/05/2020 pub. 09/06/2020 numac 2020010394 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 en het besluit van de Vlaamse Regering van 26 juli 2016 tot toekenning van onderbrekingsuitkeringen voor zorgkrediet, wat betreft loopbaanonderbreking type besluit van de vlaamse regering prom. 29/05/2020 pub. 11/06/2020 numac 2020021250 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 en het besluit van de Vlaamse Regering van 26 juli 2016 tot toekenning van onderbrekingsuitkeringen voor zorgkrediet, wat betreft de invoering van het coron sluiten, wordt de zinsnede "16 maart 2020 tot en met 1 juli 2020" vervangen door de zinsnede "16 maart 2020 tot en met 1 juli 2020 of 3 mei 2021 tot en met 31 augustus 2021". HOOFDSTUK 5. - Slotbepalingen

Art. 7.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 3 mei 2021.

Art. 8.De Vlaamse minister, bevoegd voor werk, de Vlaamse minister, bevoegd voor de human resources, en de Vlaamse minister, bevoegd voor onderwijs en vorming, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 16 juli 2021.

De minister-president van de Vlaamse Regering, J. JAMBON De Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw, H. CREVITS De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen, B. SOMERS De Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, B. WEYTS


begin


Publicatie : 2021-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^