Besluit Van De Vlaamse Regering van 16 maart 2012
gepubliceerd op 15 mei 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de delegatie van sommige bevoegdheden inzake de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen, de stadsdistrictsraadsverkiezingen, de verkiezingen van de raad voor maatschappelijk welzijn en de provincieraadsverkiez

bron
vlaamse overheid
numac
2012035528
pub.
15/05/2012
prom.
16/03/2012
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

16 MAART 2012. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de delegatie van sommige bevoegdheden inzake de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen, de stadsdistrictsraadsverkiezingen, de verkiezingen van de raad voor maatschappelijk welzijn en de provincieraadsverkiezingen aan de Vlaamse minister, bevoegd voor de binnenlandse aangelegenheden


De Vlaamse Regering, Gelet op het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011, artikel 4, 15, § 5, vijfde lid, artikel 20, 51, 54, 56, 60, 62, 63, 66, 70, 78, 84, 10°, artikel 98, 109, 121, 123, 134, 149, 158, 161, 174, 189, 190, 191, 192, 196, 197, 199 en 262;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 maart 2006 houdende de delegatie van sommige bevoegdheden inzake de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen, de districtsraadsverkiezingen, de verkiezingen van de raad voor maatschappelijk welzijn en de provincieraadsverkiezingen aan de Vlaamse minister, bevoegd voor de Binnenlandse Aangelegenheden;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 25 januari 2012;

Gelet op advies 50.919/3 van de Raad van State, gegeven op 28 februari 2012;

Overwegende dat het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011 in de bovenvermelde artikelen de Vlaamse Regering opdrachten geeft;

Overwegende dat het noodzakelijk is dat, voor een ordelijke organisatie en het goede verloop van de verkiezingen, de betrokken actoren, waaronder de hoofdbureaus, de gemeenten en provincies, maar ook de mogelijke kandidaten, zo snel mogelijk over de nodige uitvoeringsbesluiten, waaronder de modellen en formulieren, kunnen beschikken; dat ze op korte termijn op de hoogte gebracht moeten worden van de aanvullende regels voor de verkiezingsorganisatie; dat het een soepele werkwijze vereist die door delegatie aan de Vlaamse minister, bevoegd voor de binnenlandse aangelegenheden, kan worden bereikt, zodat die onverwijld de nodige besluiten kan nemen en de modellen, formulieren en onderrichtingen kan vaststellen;

Overwegende dat het voor het goede verloop van de verkiezingen noodzakelijk is dat de besluiten die nodig zijn om de desbetreffende artikelen van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet uit te voeren, dringend genomen worden;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In dit besluit wordt verstaan onder : 1° het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet : het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011;2° de minister : de Vlaamse minister, bevoegd voor de binnenlandse aangelegenheden.

Art. 2.De minister stelt de onderrichtingen, modellen en formulieren voor de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen, de stadsdistrictsraadsverkiezingen, de verkiezingen van de raad voor maatschappelijk welzijn en de provincieraadsverkiezingen vast.

Art. 3.Ter uitvoering van artikel 4 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet, neemt de minister alle noodzakelijke maatregelen met het oog op het goede verloop van de verkiezingen. Hij kan de provinciegouverneur daartoe eveneens de vereiste opdrachten geven.

Art. 4.Ter uitvoering van artikel 15, § 5, vijfde lid, van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet, bepaalt de minister de manier waarop de gemeentebesturen de kennisgeving van de onbekwaamverklaring en van de opheffing ervan, behandelen, bewaren en doorzenden ingeval van verandering van verblijfplaats.

Art. 5.Ter uitvoering van artikel 20 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet, kan de minister andere betekeniswijzen dan een aangetekende brief toelaten waarmee aan de burgemeester kan worden verzocht om een digitaal exemplaar van de kiezerslijst te krijgen.

Art. 6.Ter uitvoering van artikel 51 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet, deelt de minister de dag van de stemming en van de uren van opening en sluiting van de stemlokalen mee in het Belgisch Staatsblad.

Art. 7.Ter uitvoering van artikel 54 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet, stelt de minister het model van de oproepingsbrief vast.

Art. 8.Ter uitvoering van artikel 56 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet, bepaalt de minister het model van de volmacht.

Art. 9.Ter uitvoering van artikel 60 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet, legt de minister de in een lijstnaam toegelaten tekens vast.

Art. 10.Ter uitvoering van artikel 62 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet, kan de minister, de vermelding van een lijstnaam waarvan gebruik gemaakt is door een politieke partij die door minstens drie leden vertegenwoordigd is in het Vlaams Parlement en waaraan bij een vorige verkiezing met het oog op de vernieuwing van parlementen op Europees, federaal en regionaal niveau bescherming werd verleend, op gemotiveerd verzoek van die politieke partij, verbieden. De minister maakt de lijst van lijstnamen waarvan het gebruik verboden is, de drieënveertigste dag voor de verkiezing bekend in het Belgisch Staatsblad.

De minister kan het gebruik van de lijstnamen die op de kandidatenlijsten voor de provincieraadsverkiezing voorkomen en waarvan het gebruik ontzegd is, verbieden voor de gemeenteraadsverkiezing en stadsdistrictsraadsverkiezing.

Art. 11.Ter uitvoering van artikel 63 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet, kent de minister bij loting aan de beschermde lijstnaam onmiddellijk na het indienen van de voorstellen tot bescherming, een gemeenschappelijk volgnummer toe en maakt hij binnen vier dagen de lijstnamen en de gemeenschappelijke volgnummers bekend in het Belgisch Staatsblad; de minister stuurt een lijst met de toegekende gemeenschappelijke volgnummers, de aan de nummers voorbehouden lijstnamen, en de voornaam of voornamen, de achternaam en het adres van de personen die de politieke formaties op het niveau van het administratief arrondissement hebben aangewezen en van hun plaatsvervangers die gemachtigd zijn de kandidatenlijsten voor echt te erkennen, naar de voorzitters van de provinciedistrictshoofdbureaus die gevestigd zijn in de provinciehoofdplaats.

Art. 12.Ter uitvoering van artikel 66 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet, stelt de minister de voorzitters van de gemeentelijke hoofdbureaus in kennis van de toegekende gemeenschappelijke volgnummers, van de aan de verschillende nummers voorbehouden lijstnamen, en de voornaam of voornamen, de achternaam en het adres van de personen van hun plaatsvervangers die door de politieke formaties zijn aangewezen op het vlak van het administratief arrondissement en die alleen bevoegd zijn voor de echtverklaring van de kandidatenlijsten.

Art. 13.Ter uitvoering van artikel 70 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet, bepaalt de minister de wijze waarop de kandidatenlijsten worden ingediend.

Art. 14.Ter uitvoering van artikel 78 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet, legt de minister de modellen van voordrachtsakte, van verbeteringsakte en van de individuele geschreven en ondertekende verklaring, vermeld in artikel 73 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet, vast.

Art. 15.Ter uitvoering van artikel 84, 10°, van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet, legt de minister de modellen van voordrachtsakte en van verbeteringsakte vast.

Art. 16.Ter uitvoering van artikel 109 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet, maakt de minister de tabel van de lijstenverbinding bekend in het Belgisch Staatsblad.

Art. 17.Ter uitvoering van artikel 121 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet, bepaalt de minister het model van het stembiljet.

Art. 18.Ter uitvoering van artikel 123, § 1, van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet, bepaalt de minister het model voor de inrichting van het stemlokaal en van de stemhokjes.

Art. 19.Ter uitvoering van artikel 98 en 123, § 3, van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet, bepaalt de minister de onderrichtingen voor de kiezers.

Art. 20.Ter uitvoering van artikel 134 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet, kan de minister het sluitingsuur van de stembureaus wijzigen.

Art. 21.Ter uitvoering van artikel 149 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet, bepaalt de minister de modaliteiten waaraan de in ditzelfde artikel vermelde processen-verbaal, de lijsten, harmonica-enveloppen, enveloppen, formulieren, verzegelingen en stembussen moeten voldoen.

Art. 22.Ter uitvoering van artikel 158 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet, bepaalt de minister de modaliteiten waaraan de processen-verbaal, de tabel en de enveloppen vermeld in Deel 3, Titel 4, van voormeld decreet moeten voldoen.

Art. 23.Ter uitvoering van artikel 161 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet, bepaalt de minister de wijze waarop de voorzitter van het hoofdbureau via digitale weg aan de Vlaamse Regering het totaal van de neergelegde stembiljetten, het totaal van de geldige stembiljetten, het totaal van de blanco en ongeldige stembiljetten en het door elke kandidaat behaalde aantal naamstemmen bezorgt.

Art. 24.Ter uitvoering van artikel 161 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet, kan de minister de voorzitters van de hoofdbureaus machtigen om gedeeltelijke uitslagen via digitale weg mee te delen en bepaalt hij onder welke voorwaarden dat gebeurt.

Art. 25.Ter uitvoering van artikel 174 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet, bepaalt de minister de richtlijnen voor de opslag, de organisatie en de vernietiging van de stukken betreffende de gemeenteraads- en stadsdistrictsraadsverkiezingen.

Art. 26.Ter uitvoering van artikel 189 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet, bepaalt de minister de richtlijnen voor de opslag, de organisatie en de vernietiging van de stukken betreffende de provincieraadsverkiezingen.

Art. 27.Ter uitvoering van artikel 190 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet, kan de minister de bedragen, vermeld in artikel 190 van voormeld decreet, indexeren.

Art. 28.Ter uitvoering van artikel 191 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet, kan de minister de bedragen, vermeld in artikel 191 van voormeld decreet, indexeren.

Art. 29.Ter uitvoering van artikel 192 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet, deelt de minister de maximumbedragen mee die voor de verkiezingen mogen worden uitgegeven door de lijsten en de kandidaten.

Art. 30.Ter uitvoering van artikel 196 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet, stelt de minister de formulieren voor de aangifte van de verkiezingsuitgaven van de politieke partijen en van de herkomst van de geldmiddelen ter beschikking.

Art. 31.Ter uitvoering van artikel 197 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet, stelt de minister de formulieren waarop het verslag van de verkiezingsuitgaven van de politieke partijen wordt opgesteld, ter beschikking.

Art. 32.Ter uitvoering van artikel 199 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet, stelt de minister de formulieren voor de aangifte van de verkiezingsuitgaven van de lijsten en de kandidaten en van de herkomst van de geldmiddelen ter beschikking.

Art. 33.Ter uitvoering van artikel 262 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet, kan de minister de waarnemers die afkomstig zijn van internationale organisaties of die afgevaardigd zijn door andere landen, machtigen om alle kiesverrichtingen te volgen.

Art. 34.Het besluit van de Vlaamse Regering van 10 maart 2006 houdende de delegatie van sommige bevoegdheden inzake de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen, de districtsraadsverkiezingen, de verkiezingen van de raad voor maatschappelijk welzijn en de provincieraadsverkiezingen aan de Vlaamse minister bevoegd voor de Binnenlandse Aangelegenheden, wordt opgeheven.

Art. 35.Dit besluit treedt heden in werking.

Art. 36.De Vlaamse minister, bevoegd voor de binnenlandse aangelegenheden, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 16 maart 2012.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, G. BOURGEOIS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^