Besluit Van De Vlaamse Regering van 16 mei 2014
gepubliceerd op 30 september 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 betreffende de procedures voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers en van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 ju

bron
vlaamse overheid
numac
2014035968
pub.
30/09/2014
prom.
16/05/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

16 MEI 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 05/06/2009 pub. 14/08/2009 numac 2009203683 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de procedures voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers sluiten betreffende de procedures voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers en van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2009 pub. 17/12/2009 numac 2009036117 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers sluiten betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers, wat betreft de dagverzorgingscentra


De Vlaamse Regering Gelet op het Woonzorg decreet van 13 maart 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 13/03/2009 pub. 14/05/2009 numac 2009202091 bron vlaamse overheid Woonzorgdecreet sluiten, artikel 40, artikel 48, vijfde lid, artikel 52, artikel 57, eerste lid, en artikel 58, § 1, tweede lid;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 05/06/2009 pub. 14/08/2009 numac 2009203683 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de procedures voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers sluiten betreffende de procedures voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2009 pub. 17/12/2009 numac 2009036117 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers sluiten betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregelingvoor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 28 maart 2014;

Gelet op advies 55.928/3 van de Raad van State, gegeven op 30 april 2014, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK 1. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 05/06/2009 pub. 14/08/2009 numac 2009203683 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de procedures voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers sluiten betreffende de procedures voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers

Artikel 1.Aan artikel 4, § 1, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 05/06/2009 pub. 14/08/2009 numac 2009203683 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de procedures voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers sluiten betreffende de procedures voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2012, wordt een punt 11° toegevoegd, dat luidt als volgt: "11° voor dagverzorgingscentra die uitsluitend gebruikers met een chronische aandoening verzorgen als vermeld in artikel 51/1 van bijlage IX bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2009 pub. 17/12/2009 numac 2009036117 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers sluiten betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers: het bewijs dat het dagverzorgingscentrum in staat is om aan de gebruikers van de doelgroep of de doelgroepen waarvoor het de erkenning aanvraagt, op een kwaliteitsvolle wijze zorg- en dienstverlening te verstrekken, meer bepaald op het vlak van zorg en bejegening, samenwerking met andere welzijns- of gezondheidsvoorzieningen en visie op leven en verzorgen, tenzij dat bewijs al was gevoegd bij de aanvraag voor een voorafgaande vergunning voor het centrum.".

Art. 2.Aan artikel 10, eerste lid, van hetzelfde besluit wordt een punt 8° toegevoegd, dat luidt als volgt: "8° voor dagverzorgingscentra die uitsluitend gebruikers met een chronische aandoening verzorgen als vermeld in artikel 51/1 van bijlage IX bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2009 pub. 17/12/2009 numac 2009036117 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers sluiten betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers: het bewijs dat het dagverzorgingscentrum in staat is om aan de gebruikers van de doelgroep of de doelgroepen waarvoor het de erkenning aanvraagt, op een kwaliteitsvolle wijze zorg- en dienstverlening te verstrekken, meer bepaald op het vlak van zorg en bejegening, samenwerking met andere welzijns- of gezondheidsvoorzieningen en visie op leven en verzorgen, tenzij dat bewijs al was gevoegd bij de aanvraag voor een voorafgaande vergunning voor het centrum.". HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2009 pub. 17/12/2009 numac 2009036117 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers sluiten betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers

Art. 3.In artikel 10/1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2009 pub. 17/12/2009 numac 2009036117 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers sluiten betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 september 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 14/09/2012 pub. 14/11/2012 numac 2012036155 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juni 1999 tot vaststelling van de totale investeringssubsidie en de bouwtechnische normen voor voorzieningen voor ouderen en voorzieningen in de thuiszorg, wat de type besluit van de vlaamse regering prom. 14/09/2012 pub. 05/11/2012 numac 2012206135 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2001 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de centra voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemin sluiten, wordt de zin "Maximaal 25 percent van het aantal gebruikers van het dagverzorgingscentrum kan daarvoor in aanmerking komen." vervangen door de zin "Behalve als de erkenningsvoorwaarden voor dagverzorgingscentra als vermeld in artikel 52 van het Woonzorg decreet van 13 maart 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 13/03/2009 pub. 14/05/2009 numac 2009202091 bron vlaamse overheid Woonzorgdecreet sluiten het anders bepalen, kan maximaal 25% van het aantal gebruikers van het dagverzorgingscentrum daarvoor in aanmerking komen.".

Art. 4.In artikel 4 van bijlage IX bij hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 september 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 14/09/2012 pub. 14/11/2012 numac 2012036155 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juni 1999 tot vaststelling van de totale investeringssubsidie en de bouwtechnische normen voor voorzieningen voor ouderen en voorzieningen in de thuiszorg, wat de type besluit van de vlaamse regering prom. 14/09/2012 pub. 05/11/2012 numac 2012206135 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2001 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de centra voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemin sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in punt 3° worden de woorden "voor ouderen" opgeheven; 2° er wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt: "Voor dagverzorgingscentra als vermeld in artikel 52 van het Woonzorg decreet van 13 maart 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 13/03/2009 pub. 14/05/2009 numac 2009202091 bron vlaamse overheid Woonzorgdecreet sluiten kan de minister ook rekening houden met de specifieke kenmerken en behoeften van de gebruikers.".

Art. 5.Aan hoofdstuk 3 van bijlage IX bij hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 september 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 14/09/2012 pub. 14/11/2012 numac 2012036155 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juni 1999 tot vaststelling van de totale investeringssubsidie en de bouwtechnische normen voor voorzieningen voor ouderen en voorzieningen in de thuiszorg, wat de type besluit van de vlaamse regering prom. 14/09/2012 pub. 05/11/2012 numac 2012206135 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2001 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de centra voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemin sluiten, wordt een afdeling 6, die bestaat uit artikel 51/1 en 51/2, toegevoegd, die luidt als volgt: "Afdeling 6. Specifieke erkenningsvoorwaarden voor dagverzorgingscentra die uitsluitend gebruikers met een chronische aandoening verzorgen

Art. 51/1.Een dagverzorgingscentrum kan erkend worden voor het verstrekken van zorg- en dienstverlening aan een of meer categorieën van gebruikers met een specifieke chronische aandoening als het voldoet aan de specifieke voorwaarden van afdeling 1 tot en met 4 van dit hoofdstuk, waarbij: 1° het dagverzorgingscentrum zorg- en dienstverlening verstrekt aan uitsluitend gebruikers, ongeacht hun leeftijd, met een specifieke chronische aandoening waardoor die gebruikers behoefte hebben aan ondersteuning in het dagelijkse leven.Onder meer de volgende gebruikers worden beoogd: personen met jongdementie, personen met het syndroom van Korsakov, personen met de ziekte van Parkinson of personen met multiple sclerose; 2° het dagverzorgingscentrum zorg- en dienstverlening verstrekt aan uitsluitend gebruikers als vermeld in punt 1°, die behoren tot de doelgroep of doelgroepen waarvoor het centrum erkend is;3° het dagverzorgingscentrum voor elke gebruiker van bij de aanvang van de zorg- en dienstverlening beschikt over een attest van een arts, waaruit blijkt dat de gebruiker behoort tot de doelgroep of doelgroepen waarvoor het centrum erkend is;4° het dagverzorgingscentrum in staat is aan de gebruikers van de doelgroep of de doelgroepen waarvoor het erkend is, op een kwaliteitsvolle wijze zorg- en dienstverlening te verstrekken, meer bepaald op het vlak van zorg en bejegening, samenwerking met andere welzijns- of gezondheidsvoorzieningen en visie op leven en verzorgen.

Art. 51/2.Op een dagverzorgingscentrum dat erkend is met toepassing van artikel 51, blijven de voorwaarden van dat artikel verder van toepassing. HOOFDSTUK 3. - Slotbepalingen

Art. 6.Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2014.

Art. 7.De Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 16 mei 2014.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^