Besluit Van De Vlaamse Regering van 16 oktober 2009
gepubliceerd op 28 april 2010
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder basisallocatie CB0143B van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2009

bron
vlaamse overheid
numac
2010202240
pub.
28/04/2010
prom.
16/10/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

16 OKTOBER 2009. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder basisallocatie CB0143B van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2009


De Vlaamse Regering, Gelet op de gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit;

Gelet op het decreet van 19 december 2008 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2009, inzonderheid artikel 62;

Gelet op het decreet van 20 februari 2009 houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2009;

Gelet op het decreet van 30 april 2009 houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2009;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister bevoegd voor Financiën en Begroting van 9 oktober 2009;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie, Besluit :

Artikel 1.Het provisioneel krediet ingeschreven onder de basisallocatie CB0143B van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2009 wordt gedeeltelijk verdeeld overeenkomstig onderstaande tabel. (in duizend euro)

Verdeling van

Verdeling naar

PR

BA

KS

Bedrag

PR

BA

KS

Bedrag

CB

0143B

GVK

8.000

LE

5310E

GVK

8.000

GOK

8.000

GOK

8.000


Art. 2.Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving toegestuurd aan het Rekenhof, het Vlaams Parlement en het departement van het Vlaams ministerie van Financiën en Begroting.

Brussel, 16 oktober 2009.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Economie, Wonen, Steden en Sociale Economie, Mevr. F. VAN DEN BOSSCHE De Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, Ph. MUYTERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^