Besluit Van De Vlaamse Regering van 16 september 1997
gepubliceerd op 06 november 1997
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 1983 betreffende de studietoelagen voor hoger onderwijs

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
1997036254
pub.
06/11/1997
prom.
16/09/1997
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

16 SEPTEMBER 1997. Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 1983 betreffende de studietoelagen voor hoger onderwijs


De Vlaamse regering, Gelet op de wet van 19 juli 1971 betreffende de toekenning van studietoelagen en -leningen, inzonderheid op artikel 9;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 oktober 1972 betreffende de criteria voor het vaststellen van het bedrag van de studietoelagen en -leningen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 1983 betreffende de studietoelagen voor hoger onderwijs, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse regering van 10 oktober 1984, 29 oktober 1986, 24 juli 1991, 31 juli 1992, 17 december 1992 en van 22 juli 1993, 4 mei 1994, 15 juni 1994 en 10 oktober 1995;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 15 september 1997;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Artikel 11, § 2, van het besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 1983 betreffende de studietoelagen voor hoger onderwijs, wordt vervangen door de volgende bepaling : « § 2. De kandidaat die voldoet aan de in § 1 bepaalde voorwaarden, heeft recht op een volledige studietoelage, waarvan het bedrag gelijk is aan : 1° F 100 300 wanneer hij intern is in de onderwijsinstelling of logies neemt in de stad waar de onderwijsinstelling gelegen is;2° F 65 100 wanneer hij zich dagelijks verplaatst naar de onderwijsinstelling die op 10 km of meer verwijderd is van zijn woonplaats;3° F 59 400 wanneer hij op minder dan 10 km van de onderwijsinstelling woont.».

Art. 2.Dit besluit treedt in werking met ingang van het school- en academiejaar 1997-1998.

Art. 3.De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 16 september 1997.

De minister-president van de Vlaamse regering, L. VAN DEN BRANDE De Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken, L. VAN DEN BOSSCHE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^