Besluit Van De Vlaamse Regering van 17 december 1999
gepubliceerd op 07 maart 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse regering betreffende de toegang tot de grondafhandelingsmarkt op de Vlaamse regionale luchthavens

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2000035177
pub.
07/03/2000
prom.
17/12/1999
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

17 DECEMBER 1999. - Besluit van de Vlaamse regering betreffende de toegang tot de grondafhandelingsmarkt op de Vlaamse regionale luchthavens


De Vlaamse regering, Gelet op de wet van 27 juni 1937 houdende herziening van de wet van 16 november 1919 betreffende de regeling der luchtvaart, inzonderheid op artikel 5;

Gelet op de Richtlijn 96/67/EG van de Raad van 15 oktober 1996, betreffende de toegang tot de grondafhandelingsmarkt op de luchthavens van de Gemeenschap;

Gelet op de beraadslaging van de Vlaamse regering op 8 juni 1999, betreffende de aanvraag om advies bij de Raad van State binnen een maand;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 5 oktober 1999, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Dit besluit is van toepassing op de Vlaamse regionale luchthavens die voor commercieel verkeer zijn opengesteld, met dien verstande dat : 1° de bepalingen met betrekking tot de in artikel 6, § 1, bedoelde categorieën van afhandelingsdiensten die niet onder artikel 6, § 2, vallen, van toepassing zijn op iedere luchthaven, ongeacht de verkeersomvang;2° de bepalingen met betrekking tot de in artikel 6, § 2 bedoelde categorieën van afhandelingsdiensten van toepassing zijn op de luchthavens met een jaarlijkse verkeersomvang van ten minste 1 miljoen passagiersbewegingen of 25 000 ton vracht.3° de bepalingen met betrekking tot de in artikel 5 bedoelde categorieën afhandelingsdiensten van toepassing zijn : a) op de luchthavens met een jaarlijkse verkeersomvang van ten minste 3 miljoen passagiersbewegingen of 75 000 ton vracht;b) op de luchthavens die gedurende zes maanden tot 1 april of 1 oktober van het voorgaande jaar een verkeersomvang van ten minste 2 miljoen passagiersbewegingen of 50 000 ton vracht hebben geregistreerd. Wanneer een luchthaven één van de in dit artikel genoemde minima voor het vrachtverkeer bereikt zonder evenwel het overeenkomstige minimum voor het passagiersverkeer te bereiken, zijn de bepalingen van dit besluit niet van toepassing voor wat betreft de categorieën van afhandelingsdiensten die uitsluitend voor passagiers bestemd zijn.

Onverminderd het eerste lid zijn de bepalingen van dit besluit met ingang van 1 januari 2001 van toepassing op elke luchthaven met een verkeersomvang van ten minste 2 miljoen passagiersbewegingen of 50 000 ton vracht.

Jaarlijks vòòr 1 juli brengt de Vlaamse minister, bevoegd voor het vervoer, de Europese Commissie de gegevens mee die nodig zijn voor het opstellen van de lijst van de luchthavens waarop de Europese Richtlijn 96/67/EG van toepassing is.

Art. 2.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1° Vlaamse regionale luchthaven : elke luchthaven die op het grondgebied van het Vlaamse Gewest gelegen is met uitzondering van de luchthaven Brussel-Nationaal;2° Luchthaven : elk terrein dat speciaal is ingericht om luchtvaartuigen de mogelijkheid te bieden om te landen, op te stijgen of manoeuvers uit te voeren, met inbegrip van de eventueel bijhorende installaties ten behoeve van het verkeer van en de dienstverlening aan luchtvaartuigen en de nodige installaties ten behoeve van de commerciële luchtdiensten;3° Openbare overheid : de Vlaamse minister, bevoegd voor het vervoer, hierna genoemd « de minister »;4° Luchthavenbeheerder : de instantie die al dan niet in combinatie met andere activiteiten, aan de nationale wet- of regelgeving de taak ontleent om de luchthaveninfrastructuur te beheren en de activiteiten van de verschillende op de luchthavens aanwezige ondernemingen te coördineren en te controleren. Wat de Vlaamse regionale luchthavens betreft, is de luchthavenbeheerder de minister, dewelke zijn bevoegdheden geheel of gedeeltelijk kan delegeren.

Wanneer het beheer en de exploitatie van een luchthaven of van een luchthavensysteem niet bij één beheerder maar bij verschillende afzonderlijke beheerders berusten, worden die elk geacht voor de toepassing van dit besluit deel uit te maken van de luchthavenbeheerder.

Wanneer er voor verscheidene luchthavens of luchthavensystemen slechts één enkele luchthavenbeheerder bestaat, wordt elk van deze luchthavens of luchthavensystemen voor de toepassing van dit besluit afzonderlijk in aanmerking genomen.

Als de luchthavenbeheerder onder toezicht of zeggenschap van een openbare overheid staat, dient deze instantie, in het kader van de wettelijke verplichtingen, toe te zien op de toepassing van dit besluit. 5° Gebruiker van de luchthaven : iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die vanaf of naar een Vlaamse regionale luchthaven door de lucht passagiers, post en/of vracht vervoert.6° Grondafhandeling : de diensten die op de luchthaven aan een gebruiker worden verleend, zoals beschreven in de bijlage bij dit besluit.7° Zelfafhandeling : situatie waarbij een gebruiker zichzelf rechtstreeks één of meer categorieën afhandelingsdiensten verleent en met derden geen enkel contract, hoe ook genaamd, dat de verlening van dergelijke diensten tot doel heeft, afsluit.Voor de toepassing van deze definitie worden gebruikers onderling niet als derden aangemerkt : als de één een meerderheidsbelang in de ander heeft, of als eenzelfde entiteit in elk van beide een meerderheidsbelang heeft. 8° Verlener van grondafhandelingsdiensten : iedere natuurlijke of rechtspersoon die aan derden één of meer categorieën grondafhandelingsdiensten verleent.

Art. 3.§ 1. De luchthavenbeheerder, de gebruiker of de dienstverlener die grondafhandelingsdiensten verleent, dient een overeenkomstig de heersende handelspraktijk strikte boekhoudkundige scheiding aan te brengen tussen de activiteit die aan de levering van deze diensten verbonden is en de overige activiteiten. § 2. Een onafhankelijke controleur, aangesteld door de minister, zal toezien op de naleving van deze boekhoudkundige scheiding. De kosten die deze opdracht meebrengt worden verhaald op de in § 1 bedoelde dienstverleners. Deze controleur moet er eveneens op toezien dat er geen geldstroom vloeit tussen de activiteiten van de luchthavenbeheerder als luchthavenautoriteit en zijn grondafhandeling.

Art. 4.§ 1. Elke luchthavenbeheerder zal een gebruikerscomité oprichten dat samengesteld is uit vertegenwoordigers van de gebruikers of uit representatieve gebruikersorganisaties. § 2. Elke gebruiker heeft het recht in dit comité zitting te nemen of indien hij dit wenst, zich daar te laten vertegenwoordigen door een organisatie die hij met deze taak belast.

Art. 5.§ 1. Elke verlener van grondafhandelingsdiensten gevestigd in de Europese Unie heeft vrije toegang tot de markt voor de verlening van grondafhandelingsdiensten aan derden, onder voorbehoud van de beperkingen voorzien in § 2. § 2. Het aantal toegestane dienstverleners kan tot minstens twee beperkt worden voor volgende categorieën van grondafhandelingsdiensten : 1° bagageafhandeling;2° platformafhandeling;3° brandstof en olielevering;4° vracht- en postafhandeling voor wat betreft de fysieke afhandeling van vracht en post tussen het luchthavengebouw en het vliegtuig, zowel bij aankomst en vertrek als bij transitvluchten. De luchthavengebruikers zullen in dat geval een effectieve keuze hebben tussen de toegestane dienstverleners. § 3. Onverminderd § 2, bepaalt de minister het maximum aantal toegestane dienstverleners voor elke categorie van diensten. § 4. Ten minste één van de toegestane dienstverleners zal niet rechtstreeks of onrechtstreeks onder zeggenschap vallen van de luchthavenbeheerder, noch van een gebruiker die meer dan 25 % van de op de luchthaven geregistreerde passagiers of vracht heeft vervoerd in de loop van het jaar voorafgaande aan dat waarin die dienstverleners worden geselecteerd, noch van een entiteit die rechtsreeks of onrechtstreeks zeggenschap uitoefent over of onder de zeggenschap valt van de luchthavenbeheerder of van een dergelijke gebruiker. § 5. Afgezien van de voorafgaande bepalingen kan de minister de luchthavenbeheerder toelaten, om zelf grondafhandelingsdiensten te verlenen of hiertoe toestemming te geven aan een dienstverlenende onderneming, voorzover : 1° de luchthavenbeheerder rechtstreeks of indirect zeggenschap heeft over deze onderneming;2° deze onderneming rechtstreeks of indirect zeggenschap heeft over de luchthavenbeheerder.

Art. 6.§ 1. Het vrij verrichten van zelfafhandelingsdiensten is gewaarborgd. § 2. De minister kan evenwel zelfafhandeling tot ten minste twee gebruikers reserveren, mits deze op basis van relevante, objectieve transparante en niet-discriminerende criteria worden geselecteerd voor de volgende categorie afhandelingsdiensten : 1° bagageafhandeling;2° platformafhandeling;3° brandstof en olielevering;4° vracht- en postafhandeling voor wat betreft de fysieke afhandeling van vracht en post tussen het luchthavengebouw en het vliegtuig, zowel bij aankomst en vertrek als bij transitvluchten;

Art. 7.§ 1. Onder voorbehoud van de toepassing van artikelen 5 en 6, kan de minister aan de luchthavenbeheerder of aan een andere entiteit het beheer voorbehouden van de gecentraliseerde infrastructuurvoorzieningen die bestemd zijn voor het verlenen van grondafhandelingsdiensten en die wegens hun complexiteit, kosten of gevolgen voor het milieu, niet kunnen worden verdeeld of opgesplitst, zoals de systemen voor het sorteren van bagage, ijzelbestrijding, waterzuivering of brandstofdistributie. Hij kan het gebruik van deze infrastructuurvoorzieningen door de verleners van grondafhandelingsdiensten en door de gebruikers die voor zelfafhandeling zorgen, verplicht stellen. § 2. Deze infrastructuurvoorzieningen zullen op transparante, objectieve en niet-discriminerende wijze worden beheerd en zodanig dat dit beheer geen belemmering vormt voor de toegang, binnen de voor de toepassing van dit besluit gestelde grenzen, van de verleners van grondafhandelingsdiensten en de gebruikers die voor zelfafhandeling zorgen.

Art. 8.§ 1. Wanneer het op een luchthaven door specifieke belemmeringen wat de beschikbare ruimte of capaciteit betreft, met name wegens overconcentratie en de bezettingsgraad van de oppervlakte, onmogelijk is de markt en/of de uitoefening van zelfafhandeling open te stellen tot het door dit besluit voorgeschreven niveau, kan de minister besluiten : 1° het aantal dienstverleners voor een of meer andere categorieën van grondafhandelingsdiensten dan die welke in artikel 5, § 2, worden bedoeld, op een luchthaven in zijn totaliteit of een deel ervan te beperken.In dat geval gelden de bepalingen van artikel 5, § 2 en § 3; 2° een of meer van de in artikel 5, § 2, bedoelde categorieën van grondafhandelingsdiensten voor één dienstverlener te reserveren;3° voor andere categorieën dan bedoeld in artikel 6 § 2, zelfafhandeling voor een beperkt aantal gebruikers te reserveren, mits deze op basis van relevante, objectieve, transparante en niet-discriminerende criteria worden gekozen;4° zelfhandeling voor de in artikel 6, § 2, bedoelde categorieën grondafhandelingsdiensten te verbieden of tot één gebruiker te beperken. § 2. Ieder uit hoofde van § 1 genomen afwijkingsbesluit vermeldt de categorie(ën) diensten waarvoor een afwijking wordt toegestaan en de specifieke belemmeringen op het vlak van de beschikbare ruimte of capaciteit die de afwijking rechtvaardigen; en gaat vergezeld van een plan van passende maatregelen dat erop gericht is deze belemmeringen weg te nemen.

De afwijking mag : 1° niet onnodig afbreuk doen aan de doelstellingen van dit besluit;2° niet leiden tot concurrentieverstoringen tussen dienstverleners en/of gebruikers die zelfafhandeling verrichten;3° geen grotere omvang hebben dan noodzakelijk; De minister stelt de Europese Commissie ten minste drie maanden voordat een afwijking die hij op grond van § 1 toekent van kracht wordt in kennis van die afwijking en van de redenen die die afwijking rechtvaardigen. § 3. De afwijkingen die door de minister op grond van § 1 toegekend zijn mogen niet langer dan drie jaar gelden, behalve de afwijkingen die krachtens § 1, 2°, zijn verleend. Uiterlijk drie maanden voor het verstrijken van die periode moet de minister over elk verzoek tot afwijking een nieuw besluit nemen waarvoor eveneens de in dit artikel vermelde procedure geldt.

De op grond van § 1, 2°, toegekende afwijkingen mogen niet langer dan twee jaar gelden. Op basis van het bepaalde in § 1 kan de minister evenwel de Commissie verzoeken om deze periode nog eenmaal met twee jaar te verlengen.

Art. 9.§ 1. De minister neemt de nodige maatregelen voor het organiseren van een selectieprocedure voor dienstverleners waaraan toestemming wordt verleend om op de luchthaven grondafhandelingsdiensten te verrichten, wanneer hun aantal in de in artikel 5, § 2 of § 3 of in artikel 8 bedoelde gevallen wordt beperkt.

Bij deze procedure moeten de volgende beginselen worden nageleefd : 1° als de minister bepaalt dat een taakomschrijving of technische specificaties moeten worden opgesteld waaraan deze dienstverleners moeten voldoen, worden deze taakomschrijving of deze specificaties na voorafgaande raadpleging van het gebruikerscomité opgesteld.De in deze taakomschrijving of in deze technische specificaties vastgestelde selectiecriteria dienen relevant, objectief, transparant en niet-discriminerend te zijn; 2° er moet worden aanbesteed, welke aanbesteding in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen wordt bekendgemaakt en waarop iedere geïnteresseerde dienstverlener mag inschrijven;3° de dienstverleners worden gekozen : a) na overleg met het gebruikerscomité door de luchthavenbeheerder, indien deze : - geen soortgelijke grondafhandelingsdiensten verleent; - rechtstreeks noch onrechtstreeks zeggenschap heeft over een onderneming die dergelijke diensten verleent, en - geen enkel belang in een dergelijke onderneming heeft; b) door de minister, na overleg met het gebruikerscomité en met de luchthavenbeheerders;4° de dienstverleners worden geselecteerd voor maximaal zeven jaar;5° wanneer de dienstverlener zijn activiteit staakt vòòr het verstrijken van het tijdvak waarvoor hij is geselecteerd, wordt volgens dezelfde procedure tot vervanging overgegaan. § 2. Wanneer het aantal dienstverleners op grond van artikel 5, § 2, of van artikel 8 wordt beperkt, kan de minister de luchthavenbeheerder toelaten om zelf grondafhandelingsdiensten te verlenen, zonder dat hij aan de in § 1 vastgesteld selectieprocedure wordt onderworpen. De minister mag een dienstverlenende onderneming, zonder deze aan die procedure te onderwerpen, toestemming geven om op de desbetreffende luchthaven grondafhandelingsdiensten te verlenen : 1° indien de luchthavenbeheerder rechtstreeks of indirect zeggenschap over deze onderneming heeft, 2° indien deze onderneming rechtstreeks of indirect zeggenschap over de luchthavenbeheerder heeft. § 3. De luchthavenbeheerder stelt het gebruikerscomité in kennis van de overeenkomstig dit artikel genomen besluiten.

Art. 10.De minister stelt een procedure in van verplicht overleg over de toepassing van dit besluit tussen de luchthavenbeheerder, het gebruikerscomité en de dienstverlenende ondernemingen. Dit overleg heeft met name betrekking op de prijzen van de diensten waarvoor in toepassing van artikel 8, § 1, 2° een afwijking is toegekend, en op de organisatie van de levering hiervan. Dit overleg dient ten minste eenmaal per jaar plaats te vinden.

Art. 11.§ 1. De activiteit van een verlener van grondafhandelingsdiensten of een zelfafhandelende gebruiker op de luchthaven is onderworpen aan een erkenning door de minister.

Als criteria voor het verlenen van deze erkenning gelden een gezonde financiële situatie en voldoende verzekeringsdekking, de veiligheid of de beveiliging van de installaties, luchtvaartuigen, uitrusting of personen, alsmede de bescherming van het milieu, en de naleving van de relevante sociale wetgeving.

Deze criteria : 1° dienen op niet-discriminerende wijze op de verschillende dienstverleners en gebruikers te worden toegepast;2° dienen verband te houden met het nagestreefde doel;3° mogen niet leiden tot feitelijke vermindering van de toegang tot de markt of zelfafhandeling tot een lager niveau dan in dit besluit is bepaald. Deze criteria moeten openbaar worden gemaakt en de dienstverlener of zelfafhandelende gebruiker moet van tevoren van de procedure voor het verlenen van de erkenning in kennis worden gesteld. § 2. De erkenning mag slechts worden geweigerd of ingetrokken, als de verlener van grondafhandelingsdiensten of de zelfafhandelende gebruiker om redenen die hem zijn aan te rekenen, niet voldoet aan de criteria van § 1.

De redenen voor weigering of intrekking dienen aan de betrokken dienstverlener of de betrokken gebruiker en aan de beheerder ter kennis te worden gebracht.

Art. 12.De minister kan, op voorstel van de luchthavenbeheerder : 1° verbieden dat een dienstverlener zijn activiteiten uitoefent of dat een gebruiker voor zelfafhandeling zorgt, indien de betrokken dienstverlener of gebruiker de regels die zijn opgelegd om het goed functioneren van de luchthaven te waarborgen, niet naleeft. Deze regels : a) dienen op niet-discriminerende wijze op de verschillende dienstverleners en gebruikers te worden toegepast;b) dienen verband te houden met het nagestreefde doel ;c) mogen niet leiden tot een feitelijke vermindering van de toegang tot de markt of tot zelfafhandeling op een lager niveau dan in dit besluit bepaald;2° met name de dienstverleners die afhandelingsdiensten op de luchthaven verrichten, verplichten om op billijke en niet-discriminerende wijze de openbare diensten te verlenen om de continuïteit van deze diensten te verzekeren.

Art. 13.§ 1. De toegang tot de luchthavenvoorzieningen is verzekerd voor de dienstverleners en de gebruikers die voor zelfafhandeling wensen te zorgen, voorzover deze toegang voor hen noodzakelijk is om hun activiteiten uit te oefenen. De voorwaarden om deze toegang te verkrijgen dienen relevant, objectief, transparant en niet-discriminerend te zijn. § 2. De voor grondafhandeling beschikbare ruimten op de luchthaven moeten worden verdeeld over de verschillende dienstverleners en de verschillende gebruikers die voor zelfhandeling zorgen, met inbegrip van de nieuwkomers, voor zover dit nodig is voor het uitoefenen van hun rechten en om een daadwerkelijke en eerlijke concurrentie te bewerkstelligen op basis van relevante, objectieve, transparante en niet-discriminerende regels en criteria. § 3. Wanneer voor de toegang tot de luchthavenvoorzieningen een vergoeding moet worden betaald, wordt deze vastgesteld op basis van relevante, objectieve, transparante en niet-discriminerende criteria.

Art. 14.§ 1. De minister kan ten aanzien van de gebruikers uit een niet-Lidstaat van de Europese Unie de rechten, voortvloeiend uit artikel 5, weigeren, schorsen of intrekken, indien blijkt dat de gebruikers in België gevestigd, in die bepaalde Staat niet van een vergelijkbare behandeling genieten, of aan hen niet de nationale behandeling wordt toegekend of wanneer hen rechtens of in feite een minder gunstige behandeling verleend wordt in vergelijking met de dienstverleners of zelfafhandelende gebruikers uit andere derde landen. § 2. De minister brengt elke schorsing of intrekking van rechten of verplichtingen ter kennis van de Europese Commissie.

Art. 15.Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Art. 16.De Vlaamse minister, bevoegd voor het Vervoer, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 17 december 1999.

De minister-president van de Vlaamse regering, P. DEWAEL De Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie, S. STEVAERT

Bijlage Lijst van grondafhandelingsdiensten 1. Administratieve grondafhandeling en supervisie omvat : 1.1. vertegenwoordiging bij en contacten met de plaatselijke autoriteiten of enige andere persoon, het verrichten van betalingen voor rekening van de gebruiker en verstrekking van ruimten voor diens vertegenwoordigers; 1.2. toezicht op de belading, berichten en telecommunicatie; 1.3. verwerking, opslag, behandeling en administratie van de vracht; 1.4. elke andere supervisiedienst voor, gedurende of na de vlucht en elke andere door de gebruiker gevraagde administratieve dienst. 2. Passagiersafhandeling omvat elke vorm van assistentie van passagiers bij vertrek, bij aankomst, op doorreis, bij het overstappen binnen of buiten de luchthaven, met name bij de controle van de tickets en de reisdocumenten, de registratie van bagage en het vervoer hiervan tot aan de sorteersystemen.3. De bagageafhandeling omvat de behandeling van bagage in de sorteerruimte, het sorteren hiervan, het voorbereiden voor vertrek, het laden of uitladen uit de systemen die bestemd zijn om deze van het vliegtuig naar de sorteerruimte te brengen en omgekeerd en het vervoer van bagage van de sorteerruimte tot in de distributieruimte. 4. Vracht- en postafhandeling omvat : 4.1. voor vracht, zowel bij uitvoer als bij invoer of bij transit, de fysieke behandeling van de vracht, de behandeling van de bijbehorende documenten, de douaneformaliteiten en elke tussen partijen overeengekomen of door de omstandigheden vereiste conservatoire maatregel; 4.2. voor post zowel bij aankomst als bij vertrek, de fysieke behandeling van de post, de behandeling van de bijbehorende documenten en alle tussen partijen overeengekomen of door de omstandigheden vereiste conservatoire maatregelen; 5. Platformafhandeling omvat : 5.1. het geleiden op de grond van het vliegtuig bij aankomst en bij vertrek (*); 5.2. assistentie bij het parkeren van het vliegtuig en het verstrekken van de benodigde middelen (*); 5.3. de verbindingen tussen het vliegtuig en de dienstverlener op het platform (*); 5.4. het beladen en lossen van het vliegtuig, met inbegrip van het verstrekken en inzetten van de benodigde middelen, alsmede het vervoer van bemanning en passagiers tussen het vliegtuig en het luchthavengebouw, alsmede het vervoer van bagage tussen het vliegtuig en het luchthavengebouw; 5.5. assistentie bij het taxiën van het vliegtuig en verstrekking van de hiervoor benodigde middelen; 5.6. verplaatsing van het vliegtuig zowel bij aankomst als bij vertrek, de levering en de toepassing van de benodigde middelen; 5.7. het vervoer, het inladen in en het uitladen uit het vliegtuig van voedsel en dranken; 6. Vliegtuigservicing omvat : 6.1. het schoonmaken van de buitenkant en de binnenkant van het vliegtuig, toilet- en waterservice; 6.2. de klimaatregeling en de verwarming van de cabine, de verwijdering van sneeuw en ijs op het vliegtuig, het ijsvrij maken van het vliegtuig; 6.3. de inrichting van de cabine met behulp van cabine-uitrusting en de opslag van die uitrusting. 7. Brandstof- en olievering omvat : 7.1. het organiseren en uitvoeren van het vol- en bijtanken van brandstof met inbegrip van de opslag hiervan, het toezicht op de kwaliteit en kwantiteit van de leveringen; 7.2. het voltanken met olie en andere vloeistoffen 8. Lijnonderhoud omvat : 8.1. regelmatige handelingen vóór de vlucht; 8.2. specieke door de gebruiker verlangde handelingen; 8.3. de levering en het beheer van het benodigde onderhoudsmaterieel en de reserveonderdelen; 8.4. het aanvragen of reserveren van een plaats waar het vliegtuig kan worden geparkeerd en/of een hangar om het onderhoud te verrichten. 9. Vluchtafhandeling en administratie van cabinepersoneel omvat : 9.1. de voorbereiding van de vlucht op de luchthaven waarvan het vliegtuig vertrekt of op enige andere plaats; 9.2. vluchtafhandeling, indien nodig met inbegrip van verandering van de vluchtroute; 9.3. afhandeling na de vlucht; 9.4. administratie van de bemanning; 10. Grondtransportafhandeling omvat : 10.1. het organiseren en uitvoeren van het vervoer van passagiers, bemanning, bagage, vracht en post tussen verschillende stationsgebouwen op dezelfde luchthaven, maar met uitzondering van enig transport tussen het vliegtuig en enig ander punt binnen dezelfde luchthaven; 10.2. elk speciaal vervoer waarom door de gebruiker wordt verzocht. 11. Catering omvat : 11.1. de contacten met de leveranciers en de administratieve verwerking; 11.2. het opslaan van voedsel, dranken en de voor het bereiden hiervan benodigde hulpmiddelen; 11.3. het schoonmaken van het toebehoren; 11.4. het voorbereiden en leveren van het materieel en de voedingsmiddelen. (*) Voor zover deze diensten niet verzekerd worden door de Luchtverkeersleiding.

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse regering van 17 december 1999.

De minister-president van de Vlaamse regering, P. DEWAEL De Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie, S. STEVAERT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^