Besluit Van De Vlaamse Regering van 17 december 2010
gepubliceerd op 03 februari 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2002 betreffende de lokale overlegplatforms inzake gelijke onderwijskansen

bron
vlaamse overheid
numac
2011035079
pub.
03/02/2011
prom.
17/12/2010
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

17 DECEMBER 2010. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2002 betreffende de lokale overlegplatforms inzake gelijke onderwijskansen


De Vlaamse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20;

Gelet op het decreet van 28 juni 2002 betreffende gelijke onderwijskansen-I, artikel IV.3, § 2, vervangen bij het decreet van 15 juli 2005;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2002 betreffende de lokale overlegplatforms inzake gelijke onderwijskansen;

Gelet op het advies van de Inspectie Financiën van 14 oktober 2010;

Gelet op het advies van de Raad van State nr. 48.863/1 gegeven op 16 november 2010, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In paragraaf 2 van artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2002 betreffende de lokale overlegplatforms inzake gelijke onderwijskansen, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 mei 2008, wordt het eerste lid vervangen door wat volgt : « De voorzitter wordt belast met een mandaat van zes jaar maar dit mandaat kan voortijdig beëindigd worden. »

Art. 2.In hetzelfde besluit wordt er een nieuw hoofdstuk IVbis ingevoegd dat luidt als volgt : « HOOFDSTUK IVbis. - Overgangsbepaling

Art. 14bis.De mandaatperiode van de voorzitters waarvan het einde voorzien was op 31 december 2010, wordt verlengd tot 31 december 2012.

Bij het voortijdig beëindigen van het mandaat, wordt een opvolger aangeduid voor de resterende mandaatperiode, in overleg met het lokaal overlegplatform. »

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 31 december 2010 met uitzondering van artikel 1 dat in werking treedt op 1 januari 2013.

Art. 4.De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 17 december 2010.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, P. SMET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^