Besluit Van De Vlaamse Regering van 17 december 2010
gepubliceerd op 10 februari 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2007 tot uitvoering van het decreet van 7 juli 2006 houdende toekenning van een rentetoelage voor ondernemingen die lijden onder de verstoorde bereikbaarheid

bron
vlaamse overheid
numac
2011035122
pub.
10/02/2011
prom.
17/12/2010
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

17 DECEMBER 2010. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 06/07/2007 pub. 03/08/2007 numac 2007036284 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 7 juli 2006 houdende toekenning van een rentetoelage voor ondernemingen die lijden onder de verstoorde bereikbaarheid ten gevolge van hinder door openbare werken sluiten tot uitvoering van het decreet van 7 juli 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/07/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006036308 bron vlaamse overheid Decreet houdende toekenning van een rentetoelage voor ondernemingen die lijden onder de verstoorde bereikbaarheid ten gevolge van hinder door openbare werken sluiten houdende toekenning van een rentetoelage voor ondernemingen die lijden onder de verstoorde bereikbaarheid ten gevolge van hinder door openbare werken


De Vlaamse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20;

Gelet op het decreet van 7 juli 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/07/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006036308 bron vlaamse overheid Decreet houdende toekenning van een rentetoelage voor ondernemingen die lijden onder de verstoorde bereikbaarheid ten gevolge van hinder door openbare werken sluiten houdende toekenning van een rentetoelage voor ondernemingen die lijden onder de verstoorde bereikbaarheid ten gevolge van hinder door openbare werken, artikel 3 en 4, gewijzigd bij het decreet van 21 november 2008, en artikel 5, gewijzigd bij de decreten van 29 juni 2007, 21 november 2008 en 19 november 2010;

Gelet op het decreet van 19 november 2010Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/11/2010 pub. 06/12/2010 numac 2010035901 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 7 juli 2006 houdende toekenning van een rentetoelage voor ondernemingen die lijden onder de verstoorde bereikbaarheid ten gevolge van hinder door openbare werken sluiten tot wijziging van het decreet van 7 juli 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/07/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006036308 bron vlaamse overheid Decreet houdende toekenning van een rentetoelage voor ondernemingen die lijden onder de verstoorde bereikbaarheid ten gevolge van hinder door openbare werken sluiten houdende toekenning van een rentetoelage voor ondernemingen die lijden onder de verstoorde bereikbaarheid ten gevolge van hinder door openbare werken, artikel 3 en 4;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 06/07/2007 pub. 03/08/2007 numac 2007036284 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 7 juli 2006 houdende toekenning van een rentetoelage voor ondernemingen die lijden onder de verstoorde bereikbaarheid ten gevolge van hinder door openbare werken sluiten tot uitvoering van het decreet van 7 juli 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/07/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006036308 bron vlaamse overheid Decreet houdende toekenning van een rentetoelage voor ondernemingen die lijden onder de verstoorde bereikbaarheid ten gevolge van hinder door openbare werken sluiten houdende toekenning van een rentetoelage voor ondernemingen die lijden onder de verstoorde bereikbaarheid ten gevolge van hinder door openbare werken;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 15 juli 2010;

Gelet op het advies 48.898/1 van de Raad van State, gegeven op 25 november 2010, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Artikel 9 van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 06/07/2007 pub. 03/08/2007 numac 2007036284 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 7 juli 2006 houdende toekenning van een rentetoelage voor ondernemingen die lijden onder de verstoorde bereikbaarheid ten gevolge van hinder door openbare werken sluiten tot uitvoering van het decreet van 7 juli 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/07/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006036308 bron vlaamse overheid Decreet houdende toekenning van een rentetoelage voor ondernemingen die lijden onder de verstoorde bereikbaarheid ten gevolge van hinder door openbare werken sluiten houdende toekenning van een rentetoelage voor ondernemingen die lijden onder de verstoorde bereikbaarheid ten gevolge van hinder door openbare werken, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009, wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 9.De rentetoelage wordt alleen toegekend voor kredieten die aan al de volgende extra voorwaarden voldoen : 1° een krediet met een vaste looptijd;2° als het krediet werd afgesloten voor de start van de openbare werken : een krediet met een vaste rentevoet, hoogstens jaarlijks herzienbaar, en met een vast aflossingsschema;3° een krediet dat niet aangewend wordt voor de herfinanciering van schulden waarvoor al een rentetoelage op basis van dit besluit is toegekend;4° een financieringsovereenkomst met betrekking tot het krediet dat de volgende gegevens bevat : a) de hoofdsom van het krediet;b) de looptijd van het krediet;c) als het een krediet betreft met een vaste rentevoet, hoogstens jaarlijks herzienbaar, en met een vast aflossingsschema : de aangerekende jaarlijkse rentevoet en het aflossingsschema;d) de aanpassingsformule van de rentevoet;e) de bestemming van het krediet.».

Art. 2.Artikel 11 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009, wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 11.De onderneming moet uiterlijk binnen veertien kalenderdagen na de datum van de steunaanvraag de volgende stavingsstukken opsturen naar het Agentschap Ondernemen : 1° de ondertekende verklaring op erewoord van het modelaanvraagformulier;2° eventueel een kopie van het financieel plan, opgesteld bij de oprichting van de onderneming, waarbij het balanstotaal en de jaaromzet, en het aantal werkzame personen, vermeld in artikel 3 en 4, worden aangetoond;3° een kopie van de financieringsovereenkomst, vermeld in artikel 9, 5°;4° als het een krediet betreft met een vaste rentevoet, hoogstens jaarlijks herzienbaar, en met een vast aflossingsschema : een kopie van de aflossingstabel. De start van de openbare werken, de duur van de openbare werken op de datum van de steunaanvraag en de verstoorde bereikbaarheid worden aangetoond door een verklaring van de gemeente die wordt opgevraagd door het Agentschap Ondernemen.

De naleving van de overige voorwaarden van het decreet en dit besluit wordt aangetoond door de gegevens die ter beschikking gesteld worden via een centrale databank en die worden opgevraagd door het Agentschap Ondernemen. ».

Art. 3.In hetzelfde besluit wordt afdeling V, die bestaat uit artikel 14 tot en met 16, vervangen door wat volgt : « Afdeling V. - De berekening en de uitbetaling van de rentetoelage

Art. 14.Als het krediet wordt afgesloten vanaf de start van de openbare werken en als het een krediet betreft met een vaste rentevoet, hoogstens jaarlijks herzienbaar, en met een vast aflossingsschema, wordt de jaarlijkse rentetoelage volgens de volgende formule berekend : JRT = (KB X JRV) X 80 %, waarbij : 1° JRT : jaarlijkse rentetoelage;2° KB : kredietbedrag;3° JRV : jaarlijkse rentevoet. Dat bedrag wordt beperkt tot 8 % van het kredietbedrag.

Als het krediet wordt afgesloten vanaf de start van de openbare werken en als het geen krediet betreft met een vaste rentevoet, hoogstens jaarlijks herzienbaar, en met een vast aflossingsschema, wordt de jaarlijkse rentetoelage volgens de volgende formule berekend : JRT = ((KB/2) X JRV) X 80 %, waarbij : 1° JRT : jaarlijkse rentetoelage;2° KB : kredietbedrag;3° JRV : jaarlijkse rentevoet. Dat bedrag wordt beperkt tot 6 % van het werkelijk opgenomen kredietbedrag en tot 6 % van de helft van de toegestane kredietlijn.

De rentetoelage wordt voor een periode van maximaal één jaar toegekend.

Als de looptijd van de kredieten, vermeld in het eerste en tweede lid, uitgedrukt in maanden, kleiner is dan twaalf of geen veelvoud is van twaalf, dan wordt voor het onvolledige jaar de rentetoelage pro rata berekend.

Als het krediet werd afgesloten voor de start van de openbare werken en als het een krediet betreft met een vaste rentevoet, hoogstens jaarlijks herzienbaar, en met een vast aflossingsschema, wordt de rentetoelage volgens de volgende formule berekend : RT = I x 80 %, waarbij : 1° RT : rentetoelage;2° I : intrestgedeelte van de aflossingen die vervallen tijdens de duur van de openbare werken. Dat bedrag wordt beperkt tot 8 % van het kredietbedrag, vermenigvuldigd met D/12, waarbij D de duur is van de openbare werken, uitgedrukt in maanden.

De totale rentetoelage, vermeld in het eerste, tweede, derde en vierde lid, bedraagt maximaal 50.000 euro.

Art. 15.De uitbetaling van de rentetoelage wordt aangevraagd via een standaarddocument dat op de website van het Agentschap Ondernemen staat. Dat formulier wordt elektronisch ingediend bij het Agentschap Ondernemen.

De rentetoelage wordt alleen uitbetaald aan een onderneming die een aanvraag tot uitbetaling als vermeld in het eerste lid heeft ingediend.

Art. 16.Als het krediet wordt afgesloten vanaf de start van de openbare werken, wordt de rentetoelage aan de onderneming uitbetaald in jaarlijkse schijven : 1° een eerste schijf : na de kennisgeving van de gunstige beslissing en als het een krediet betreft met een vaste rentevoet, hoogstens jaarlijks herzienbaar, en met een vast aflossingsschema, na de volledige opname van het krediet;2° een tweede schijf : op zijn vroegst twaalf maanden na de datum van de steunaanvraag;3° de volgende schijven : op zijn vroegst twaalf maanden na de datum van de aanvraag tot uitbetaling van de vorige schijf. Als het krediet werd afgesloten voor de start van de openbare werken, wordt de rentetoelage in één keer aan de onderneming uitbetaald, na de kennisgeving van de gunstige beslissing.

Art. 16bis.De aanvragen tot uitbetaling moeten ingediend worden uiterlijk binnen één jaar na het ontstaan van de schuldvordering, vermeld in artikel 16. ».

Art. 4.Het decreet van 7 juli 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/07/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006036308 bron vlaamse overheid Decreet houdende toekenning van een rentetoelage voor ondernemingen die lijden onder de verstoorde bereikbaarheid ten gevolge van hinder door openbare werken sluiten houdende toekenning van een rentetoelage voor ondernemingen die lijden onder de verstoorde bereikbaarheid ten gevolge van hinder door openbare werken, gewijzigd bij de decreten van 29 juni 2007 en 21 november 2008, en het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 06/07/2007 pub. 03/08/2007 numac 2007036284 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 7 juli 2006 houdende toekenning van een rentetoelage voor ondernemingen die lijden onder de verstoorde bereikbaarheid ten gevolge van hinder door openbare werken sluiten tot uitvoering van het decreet van 7 juli 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/07/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006036308 bron vlaamse overheid Decreet houdende toekenning van een rentetoelage voor ondernemingen die lijden onder de verstoorde bereikbaarheid ten gevolge van hinder door openbare werken sluiten houdende toekenning van een rentetoelage voor ondernemingen die lijden onder de verstoorde bereikbaarheid ten gevolge van hinder door openbare werken, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009, zijn van toepassing op de steunaanvragen die zijn ingediend voor de datum van de inwerkingtreding van het decreet van 19 november 2010Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/11/2010 pub. 06/12/2010 numac 2010035901 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 7 juli 2006 houdende toekenning van een rentetoelage voor ondernemingen die lijden onder de verstoorde bereikbaarheid ten gevolge van hinder door openbare werken sluiten en dit besluit.

Art. 5.Het decreet van 19 november 2010Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/11/2010 pub. 06/12/2010 numac 2010035901 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 7 juli 2006 houdende toekenning van een rentetoelage voor ondernemingen die lijden onder de verstoorde bereikbaarheid ten gevolge van hinder door openbare werken sluiten tot wijziging van het decreet van 7 juli 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/07/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006036308 bron vlaamse overheid Decreet houdende toekenning van een rentetoelage voor ondernemingen die lijden onder de verstoorde bereikbaarheid ten gevolge van hinder door openbare werken sluiten houdende toekenning van een rentetoelage voor ondernemingen die lijden onder de verstoorde bereikbaarheid ten gevolge van hinder door openbare werken en dit besluit treden in werking op 1 januari 2011.

Art. 6.De Vlaamse minister, bevoegd voor de economie, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 17 december 2010.

De minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, K. PEETERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^