Besluit Van De Vlaamse Regering van 17 december 2010
gepubliceerd op 18 januari 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2002 betreffende de erkenning en subsidiëring van de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning

bron
vlaamse overheid
numac
2011200100
pub.
18/01/2011
prom.
17/12/2010
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

17 DECEMBER 2010. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 01/03/2002 pub. 11/05/2002 numac 2002035597 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de erkenning en de subsidiëring van de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning sluiten betreffende de erkenning en subsidiëring van de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning


De Vlaamse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20;

Gelet op het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003, artikel 6, § 2, artikel 10, § 2;

Gelet op het decreet van 30 april 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035799 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin sluiten tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin, artikel 8, § 1, gewijzigd bij het decreet van 22 december 2006;

Gelet op het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 04/10/2004 numac 2004036491 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp sluiten betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp, artikel 26;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 01/03/2002 pub. 11/05/2002 numac 2002035597 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de erkenning en de subsidiëring van de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning sluiten betreffende de erkenning en de subsidiëring van de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning;

Gelet op het advies van het Raadgevend Comité van Kind en Gezin, gegeven op 27 oktober 2010;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 14 december 2010;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid; overwegende dat een besluitwijziging onverwijld en voor het einde van het jaar noodzakelijk is om de uitbreiding van het aantal plaatsen begrotingstechnisch te kunnen realiseren;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Aan artikel 2, § 4, van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 01/03/2002 pub. 11/05/2002 numac 2002035597 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de erkenning en de subsidiëring van de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning sluiten betreffende de erkenning en subsidiëring van de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt : "De vereiste om minimaal 25 % residentiële begeleidingsdagen te realiseren, geldt niet voor plaatsen die toegekend zijn na 1 december 2010."

Art. 2.In artikel 38 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2007, wordt paragraaf 4 vervangen door wat volgt : "§ 4. Kind en Gezin kan een erkenning alleen toestaan of de bepalingen ervan wijzigen als de totale erkende capaciteit van alle erkende centra samen niet meer bedraagt dan 1540. Vanaf 1 maart 2011 mag de totale erkende capaciteit maximaal 1566 plaatsen bedragen."

Art. 3.Aan het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 01/03/2002 pub. 11/05/2002 numac 2002035597 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de erkenning en de subsidiëring van de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning sluiten betreffende de erkenning en subsidiëring van de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning wordt een artikel 49 sexies toegevoegd, dat luidt als volgt : "Aan elk erkend centrum worden subsidies toegekend om aan de minderjarigen die minimaal één maand residentieel in het centrum verblijven, zakgeld te betalen. De bedragen van het zakgeld worden, naar gelang de leeftijd van de minderjarigen als volgt vastgesteld : 1° voor minderjarigen van 6 tot 8 jaar : 4,87 euro per maand;2° voor minderjarigen van 8 tot 12 jaar : 9,71 euro per maand;3° voor minderjarigen van 12 tot 14 jaar : 19,42 euro per maand. Bij wijziging van leeftijdsgroep gaat het hoger tarief in vanaf de maand die volgt op de verjaardag.

De betaling van het zakgeld gebeurt op het einde van de maand van het verblijf en wordt door de voorziening gestaafd aan de hand van een ontvangstbewijs dat door de minderjarigen wordt gedateerd en ondertekend."

Art. 4.De Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 17 december 2010.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^