Besluit Van De Vlaamse Regering van 17 december 2010
gepubliceerd op 02 februari 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 tot het bepalen van de nadere regels voor het vervoer van meststoffen en houdende uitvoering van artikel 8, § 5, 3°, van het decreet

bron
vlaamse overheid
numac
2011200435
pub.
02/02/2011
prom.
17/12/2010
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

17 DECEMBER 2010. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 tot het bepalen van de nadere regels voor het vervoer van meststoffen en houdende uitvoering van artikel 8, § 5, 3°, van het decreet van 22 december 2006 houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 22 december 2006 houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen, artikel 48, § 1, gewijzigd bij het decreet van 12 december 2008;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 tot het bepalen van de nadere regels voor het vervoer van meststoffen en houdende uitvoering van artikel 8, § 5, 3°, van het decreet van 22 december 2006 houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 6 december 2010;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de omstandigheid dat in het kader van de door de Europese Commissie aan Vlaanderen verleende derogatie bij het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juni 2008 betreffende de derogatievoorwaarden inzake de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen, een aantal aanpassingen doorgevoerd is met betrekking tot de erkenning van mestvoerders; dat aangezien de door de Europese Commissie verleende derogatie afloopt op 31 december 2010 en in dit besluit van 6 juni 2008 is opgenomen dat dit besluit ophoudt van kracht te zijn op 31 december 2010, omdat er in het kader van de Nitraatrichtlijn gewerkt wordt met vierjaarlijkse actieprogramma's en er vanaf 1 januari 2011 een nieuw actieprogramma start; dat de onderhandelingen over dit actieprogramma met de diensten van de Europese Commissie meer tijd in beslag nemen dan voorzien, waardoor het niet langer mogelijk is om op 1 januari 2011 al een volledige omzetting van het nieuwe actieprogramma te hebben; dat echter nu al duidelijk is dat de aanpassingen rond de erkenning van mestvoerders, die doorgevoerd zijn naar aanleiding van de huidige derogatie, in het nieuwe actieprogramma minstens behouden en misschien zelfs verstrengd zullen worden en dat het dan ook noodzakelijk is, om de continuïteit te waarborgen, de bepalingen over de erkenning van mestvoerders niet langer te laten ophouden van kracht te zijn op 31 december 2010; dat zonder een verlenging van de huidige regeling de oude regeling weer van kracht zou worden tot op het moment dat die, op basis van de gemaakte afspraken in het kader van het nieuwe actieprogramma voor de periode 2011-2014, opnieuw gewijzigd zou worden en dat daardoor de regels met betrekking tot de erkenning van mestvoerders binnen een tijdspanne van enkele maanden tweemaal zouden wijzigen, en dan nog in tegengestelde richtingen, namelijk eerst opnieuw versoepelen en vervolgens weer verstrengen; dat naast het feit dat het inhoudelijk niet wenselijk is om de bepalingen over de erkenning van mestvoerders opnieuw te versoepelen, de invoering van een andere regeling voor een aantal maanden ook praktische moeilijkheden met zich mee zou brengen;

Gelet op advies 49.039/3 van de Raad van State, gegeven op 14 december 2010, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 tot het bepalen van de nadere regels voor het vervoer van meststoffen en houdende uitvoering van artikel 8, § 5, 3°, van het decreet van 22 december 2006 houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juni 2008, worden paragraaf 1 en 2 vervangen door wat volgt : " § 1. Erkende mestvoerders klasse A mogen uitsluitend de volgende mesttransporten over de weg uitvoeren : 1° bij een transport van dierlijke mest of andere meststoffen vanuit een exploitatie naar landbouwgronden die behoren tot diezelfde exploitatie : alle transporten over de weg, ongeacht of de laadplaats of de losplaats van het transport in het Vlaamse Gewest ligt;2° bij een transport van dierlijke mest of andere meststoffen vanuit een exploitatie naar landbouwgronden die behoren tot een andere exploitatie, als de mestvoerder bij de Mestbank minstens bekend is als de exploitant van een van de twee exploitaties in kwestie : alle transporten over de weg, op voorwaarde dat de laadplaats en de losplaats in het Vlaamse Gewest liggen;3° bij een transport van dierlijke mest of andere meststoffen vanuit een exploitatie naar landbouwgronden die behoren tot een andere exploitatie, als de mestvoerder bij de Mestbank niet bekend is als de exploitant van een van de exploitaties in kwestie : alleen transporten naar landbouwgronden die liggen in de gemeente waar de laadplaats zich bevindt, of in gemeenten die grenzen aan de gemeente waar de laadplaats zich bevindt, op voorwaarde dat de laadplaats en de losplaats in het Vlaamse Gewest liggen;4° bij een transport van dierlijke mest of andere meststoffen vanuit een exploitatie naar een verzamelpunt, een bewerkings- of een verwerkingseenheid : alleen transporten naar verzamelpunten, bewerkings- of verwerkingseenheden, die liggen in de gemeente waar de laadplaats zich bevindt, of in gemeenten die grenzen aan de gemeente waar de laadplaats zich bevindt, op voorwaarde dat de laadplaats en de losplaats in het Vlaamse Gewest liggen;5° bij een transport van dierlijke mest of andere meststoffen vanuit een verzamelpunt, een bewerkingseenheid, een verwerkingseenheid of een uitbating waar andere meststoffen geproduceerd worden, naar landbouwgronden die behoren tot een exploitatie : alleen transporten naar landbouwgronden, die liggen in de gemeente waar de laadplaats zich bevindt, of in gemeenten die grenzen aan de gemeente waar de laadplaats zich bevindt, op voorwaarde dat de laadplaats en de losplaats in het Vlaamse Gewest liggen. § 2. Erkende mestvoerders klasse B mogen uitsluitend de volgende mesttransporten uitvoeren : 1° alle transporten, vermeld in paragraaf 1;2° alle andere mesttransporten over de weg waarvan de oorsprong en de bestemming in het Vlaamse Gewest liggen;3° alle mesttransporten over de weg vanuit een exploitatie naar landbouwgronden die behoren tot een andere exploitatie, als de mestvoerder bij de Mestbank minstens bekend is als de exploitant van een van de twee exploitaties in kwestie en als aan de volgende drie voorwaarden voldaan is : a) de transporten zijn goedgekeurd in het kader van Verordening nr. 1774/2002, of als dat vereist is in het land van bestemming, zijn ze goedgekeurd in het kader van de Verordening nr. 1013/2006; b) de laadplaats bevindt zich in het Vlaamse Gewest; c) de losplaats bevindt zich in een gemeente die grenst aan het Vlaamse Gewest of op maximaal 75 km afstand van de laadplaats.".

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2011.

Art. 3.De Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 17 december 2010.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, J. SCHAUVLIEGE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^