Besluit Van De Vlaamse Regering van 17 februari 2012
gepubliceerd op 29 maart 2012

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bescherming van geografische aanduidingen, oorsprongsbenamingen en traditionele aanduidingen van wijnbouwproducten en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken

bron
vlaamse overheid
numac
2012035372
pub.
29/03/2012
prom.
17/02/2012
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

17 FEBRUARI 2012. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bescherming van geografische aanduidingen, oorsprongsbenamingen en traditionele aanduidingen van wijnbouwproducten en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken


De Vlaamse Regering, Gelet op Verordening (EG) nr. 110/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2008 betreffende de definitie, de aanduiding, de presentatie, de etikettering en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1576/89 van de Raad het laatst gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1334/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 inzake aroma's en bepaalde voedselingrediënten met aromatiserende eigenschappen voor gebruik in levensmiddelen en tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1601/91 van de Raad, Verordening (EG) nr. 2232/96, Verordening (EG) nr. 110/2008 en Richtlijn 2000/12/EG;

Gelet op Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten (« Integrale-GMO-Verordening »), het laatst gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 1234/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 2010 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad (« integrale-GMO-Verordening »), wat de in het kader van het Duitse alcoholmonopolie verleende steun betreft;

Gelet op Verordening (EG) nr. 607/2009 van de Commissie van 14 juli 2009 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 479/2008 van de Raad wat betreft beschermde oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen, traditionele aanduidingen, etikettering en presentatie van bepaalde wijnbouwproducten, het laatst gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 538/2011 van de Commissie van 1 juni 2011 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 607/2009 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 479/2008 van de Raad wat betreft beschermde oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen, etikettering en presentatie van bepaalde wijnbouwproducten;

Gelet op de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten, artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 29 december 1990, 5 februari 1999 en 8 juni 2008, het decreet van 18 december 2009 en bij het koninklijk besluit van 22 februari 2001;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 22 september 2011;

Gelet op het advies van de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV), gegeven op 14 oktober 2011;

Gelet op het overleg tussen de gewestregeringen en de federale overheid van 13 oktober 2011, bekrachtigd door de Interministeriële Conferentie voor het Landbouwbeleid op 22 november 2011;

Gelet op advies nr. 50.823/3 van de Raad van State, gegeven op 24 januari 2012, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK 1. - Definities

Artikel 1.In dit besluit wordt verstaan onder : 1° gedistilleerde drank : de alcoholhoudende drank, vermeld in artikel 2 van Verordening (EG) nr.110/2008; 2° geografische aanduiding van een product : een aanduiding die verwijst naar de naam van het Vlaamse Gewest, van een deel van zijn grondgebied of van een bepaalde plaats op zijn grondgebied, die wordt gebruikt voor de beschrijving van een product dat aan de volgende vier voorwaarden voldoet : a) het product heeft een specifieke kwaliteit, reputatie of andere kenmerken die aan de geografische oorsprong kunnen worden toegeschreven;b) ten minste 85 % van de druiven die gebruikt zijn voor de bereiding van het product is afkomstig uit dat geografische gebied;c) de productie vindt plaats in dat geografische gebied;d) het product is verkregen van wijndruivenrassen die tot de soort Vitis vinifera behoren of die het resultaat zijn van een kruising van die soort met andere soorten van het geslacht Vitis;3° geografische aanduiding van een gedistilleerde drank : een aanduiding die aangeeft dat de gedistilleerde drank zijn oorsprong op het grondgebied van het Vlaamse Gewest of op een plaats op dat grondgebied heeft als een bepaalde kwaliteit, reputatie of ander kenmerk van die gedistilleerde drank hoofdzakelijk toe te schrijven is aan zijn geografische oorsprong;4° minister : de Vlaamse minister, bevoegd voor het landbouwbeleid;5° oorsprongsbenaming : de naam van het Vlaamse Gewest, van een deel van zijn grondgebied of van een bepaalde plaats op zijn grondgebied, die wordt gebruikt voor de beschrijving van een product dat aan de volgende vier voorwaarden voldoet : a) de kwaliteit en de kenmerken van het product zijn hoofdzakelijk of uitsluitend toe te schrijven aan de specifieke geografische omgeving met haar eigen factoren die bepaald zijn door natuur en mens;b) alle druiven waarmee het product is bereid, zijn afkomstig uit dat geografische gebied;c) de productie vindt plaats in dat geografische gebied;d) het product is verkregen van wijndruivenrassen die behoren tot de soort Vitis vinifera;6° product : de producten, vermeld in artikel 118bis,1, van Verordening (EG) nr.1234/2007; 7° productdossier : het productdossier, vermeld in artikel 118quater, 2, van Verordening (EG) nr.1234/2007; 8° traditionele aanduiding : de aanduiding die in het Vlaamse Gewest traditioneel voor de producten wordt gebruikt om : a) aan te geven dat het product een beschermde oorsprongsbenaming of geografische aanduiding heeft overeenkomstig de gemeenschapswetgeving of de Vlaamse wetgeving;b) de productie- of rijpingsmethode, de kwaliteit, de kleur, de aard van de plaats van verkrijging van, of een historische gebeurtenis in verband met het product met een beschermde oorsprongsbenaming of geografische aanduiding aan te geven.9° Verordening (EG) nr.110/2008 : Verordening (EG) nr. 110/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de definitie, de aanduiding, de presentatie, de etikettering en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1576/89 van de Raad; 10° Verordening (EG) nr.1234/2007 : Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten (Integrale-GMO-Verordening); 11° Verordening (EG) nr.607/2009 : Verordening (EG) nr. 607/2009 van de Commissie van 14 juli 2009 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 479/2008 van de Raad wat betreft beschermde oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen, traditionele aanduidingen, etikettering en presentatie van bepaalde wijnbouwproducten. HOOFDSTUK 2. - Toepassingsgebied

Art. 2.Dit besluit geldt voor elke marktdeelnemer die een product met een beschermde oorsprongsbenaming of geografische aanduiding of traditionele aanduiding wil produceren, verpakken of een deel van die activiteiten wil uitvoeren.

Art. 3.Dit besluit geldt voor elke marktdeelnemer die een gedistilleerde drank met een geografische aanduiding wil produceren, verpakken of een deel van die activiteiten wil uitvoeren. HOOFDSTUK 3. - Erkenning van geografische aanduidingen, oorsprongsbenamingen en traditionele aanduidingen van producten Afdeling 1. - Beschermingsaanvraag voor een oorsprongsbenaming of voor

een geografische aanduiding van een product

Art. 4.§ 1. De beschermingsaanvraag voor een oorsprongsbenaming of voor een geografische aanduiding kan alleen worden ingediend voor een product. § 2. De beschermingsaanvraag wordt ingediend door een belanghebbende producentengroepering onder de voorwaarden, vermeld in artikel 118sexies van Verordening (EG) nr. 1234/2007.

Als voldaan is aan de voorwaarden, vermeld in artikel 2, 1, van Verordening (EG) nr. 607/2009, kan de beschermingsaanvraag worden ingediend door een individuele producent. § 3. De beschermingsaanvraag moet een technisch dossier bevatten met daarin de gegevens, vermeld in artikel 118quater, 1, van Verordening (EG) nr. 1234/2007. De beschermingsaanvraag wordt met een aangetekende brief ingediend bij de bevoegde entiteit.

De bevoegde entiteit controleert het technisch dossier op volledigheid en kan de aanvrager vragen het dossier te vervolledigen.

Art. 5.§ 1. De beschermingsaanvraag voor een oorsprongsbenaming of voor een geografische aanduiding wordt opgenomen in een bericht dat wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Het bericht bevat de geplande oorsprongsbenaming of geografische aanduiding van het product en een samenvatting van het productdossier, vermeld in artikel 118quater, 2, van Verordening 1234/2007.

Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon met een rechtmatig belang die op het Belgische grondgebied woont of gevestigd is, kan per aangetekende brief een bezwaar indienen tegen de voorgestelde bescherming. Dat bezwaar moet binnen een termijn van twee maanden, die begint op de dag na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad, door een met redenen omklede verklaring ingediend worden bij de bevoegde entiteit.

De aanvrager wordt op de hoogte gebracht van de eventuele bezwaren van derden en wordt verzocht om daarop per aangetekende brief aan de bevoegde entiteit te antwoorden binnen een termijn van vijfenveertig kalenderdagen na de ontvangst van het verzoek van antwoord. Bij gebrek aan antwoord binnen de gestelde termijn, wordt de aanvraag geacht ingetrokken te zijn. § 2. Na het verstrijken van de termijn, vermeld in paragraaf 1, derde lid, of als er geen bezwaar ingediend is na het verstrijken van de termijn, vermeld in paragraaf 1, tweede lid, wordt het aanvraagdossier, samen met de eventuele bezwaren en antwoorden daarop voor advies voorgelegd aan de adviescommissie, vermeld in artikel 13.

De adviescommissie beschikt over een termijn van vijfenveertig kalenderdagen vanaf de ontvangst van het aanvraagdossier om een gemotiveerd advies te verlenen. Het advies van de commissie is niet bindend. § 3. Het volledige dossier, dat bestaat uit het aanvraagdossier, de eventuele bezwaren en antwoorden en het advies, wordt aan de minister bezorgd. De minister beslist binnen vijfenveertig dagen na de ontvangst van het volledige dossier of de aanvraag gerechtvaardigd is en voldoet aan de voorwaarden van Verordening (EG) nr. 1234/2007.

De beslissing wordt met een aangetekende brief bezorgd aan de aanvrager en aan de derden die van de mogelijkheid hebben gebruik gemaakt om hun bezwaren te uiten. § 4. Bij een beslissing die gunstig is voor de aanvrager, wordt die beslissing, samen met het enige document, vermeld in artikel 118quater, 1, van Verordening (EG) nr. 1234/2007, en het productdossier, gepubliceerd op de website van de Vlaamse overheid : http://www.vlaanderen.be/landbouw De bevoegde entiteit dient de beschermingsaanvraag in bij de Europese Commissie overeenkomstig artikel 118septies, 5, van Verordening (EG) nr. 1234/2007. § 5. De procedure, vermeld in paragrafen 1 tot en met 4, is ook van toepassing op een aanvraag tot wijziging van het productdossier als vermeld in artikel 118octodecies, 2, van Verordening (EG) nr. 1234/2007.

Art. 6.De minister kan nadere regels bepalen voor de indiening van een annuleringsverzoek voor een beschermde oorsprongsbenaming of geografische aanduiding als vermeld in artikel 21 van Verordening (EG) nr. 607/2009.

Art. 7.De minister kan nadere regels bepalen voor het gebruik van de naam van een geografische eenheid die kleiner of groter is dan het gebied dat aan de oorsprongsbenaming of de geografische aanduiding ten grondslag ligt als vermeld in artikel 67 van Verordening (EG) nr. 607/2009. Afdeling 2. - Beschermingsaanvraag van een traditionele aanduiding

Art. 8.§ 1. Men kan voor een beschermde oorsprongsbenaming of een beschermde geografische aanduiding van een product een traditionele aanduiding laten registreren volgens de bepalingen, vermeld in artikel 40, eerste lid, van Verordening (EG) nr. 607/2009, door een aanvraag tot bescherming in te dienen. § 2. De bescherming van een traditionele aanduiding wordt per aangetekende brief aangevraagd bij de bevoegde entiteit. De aanvraag bevat de elementen, vermeld in artikel 30, 1, van Verordening (EG) nr. 607/2009.

De bevoegde entiteit controleert het aanvraagdossier op volledigheid en kan de aanvrager vragen het dossier te vervolledigen.

De bevoegde entiteit dient de volledige aanvraag in bij de Commissie.

Art. 9.De minister kan nadere regels bepalen voor de indiening van een annuleringsverzoek voor een traditionele aanduiding als vermeld in artikel 45 van Verordening (EG) nr. 607/2009.

Art. 10.Een reeds beschermde traditionele aanduiding, geregistreerd volgens de bepalingen, vermeld in artikel 40, 1, van Verordening (EG) nr. 607/2009, kan worden gebruikt op voorwaarde dat aan de definitie en aan de gebruiksvoorwaarden van die traditionele aanduiding voldaan is. HOOFDSTUK 4. - Erkenning van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken

Art. 11.§ 1. De beschermingsaanvraag van een geografische aanduiding kan alleen worden ingediend voor gedistilleerde dranken. § 2. De beschermingsaanvraag moet een technisch dossier bevatten met daarin de gegevens, vermeld in artikel 17, 4, van Verordening (EG) nr. 110/2008. De beschermingsaanvraag wordt met een aangetekende brief ingediend bij de bevoegde entiteit.

De bevoegde entiteit controleert het technisch dossier op volledigheid en kan de aanvrager vragen het dossier te vervolledigen. § 3. De bevoegde entiteit dient de beschermingsaanvraag in bij de Europese Commissie overeenkomstig artikel 17, 2, van Verordening (EG) nr. 110/2008. § 4. De procedure vermeld in paragrafen 1 tot en met 4, is ook van toepassing op een aanvraag tot wijziging van het technisch dossier als vermeld in artikel 21 van Verordening (EG) nr.110/2008. HOOFDSTUK 5. - De bevoegde entiteit

Art. 12.De minister bepaalt de bevoegde entiteit. HOOFDSTUK 6. - De adviescommissie

Art. 13.De minister bepaalt de samenstelling en de werking van de adviescommissie en benoemt de leden. HOOFDSTUK 7. - Controle

Art. 14.De marktdeelnemer die wil gebruikmaken van een beschermde oorsprongsbenaming, een beschermde geografische aanduiding of een traditionele aanduiding, meldt dat vooraf aan de controle-instelling.

Art. 15.§ 1. De naleving van het productdossier wordt gecontroleerd door de controle-instellingen die de minister heeft aangewezen. De controle wordt uitgevoerd volgens de door de minister vastgestelde bepalingen. § 2. Als vastgesteld wordt dat een product niet beantwoordt aan de gegevens van het productdossier, kan de minister bevelen dat de betrokken producent de oorsprongsbenaming of de geografische aanduiding niet mag gebruiken zolang niet aan de bepalingen van het goedgekeurde productdossier is voldaan.

De weigering van een controle of de verhindering ervan wordt gelijkgesteld met de vaststelling dat het product niet beantwoordt aan de gegevens van het goedgekeurde productdossier. HOOFDSTUK 8. - Slotbepaling

Art. 16.De Vlaamse minister, bevoegd voor het landbouwbeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 17 februari 2012.

De minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, K. PEETERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^