Besluit Van De Vlaamse Regering van 17 februari 2012
gepubliceerd op 05 april 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2000 houdende vaststelling van de voorwaarden van toekenning van een persoonlijke-assistentiebudget aan personen met een handicap

bron
vlaamse overheid
numac
2012035394
pub.
05/04/2012
prom.
17/02/2012
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

17 FEBRUARI 2012. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2000 houdende vaststelling van de voorwaarden van toekenning van een persoonlijke-assistentiebudget aan personen met een handicap en van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 2006 betreffende de regie van de zorg en bijstand tot sociale integratie van personen met een handicap en betreffende de erkenning en subsidiëring van een Vlaams Platform van verenigingen van personen met een handicap, wat betreft de integratie van de toekenning van persoonlijke-assistentiebudgetten in de regie van de zorg


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, artikel 7, 8, 3°, 11, laatste lid en 19, vervangen bij het decreet van 20 maart 2009;

Gelet op het provinciedecreet van 9 december 2005, artikel 2, derde lid;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2000 houdende vaststelling van de voorwaarden van toekenning van een persoonlijke-assistentiebudget aan personen met een handicap;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 2006 betreffende de regie van de zorg en bijstand tot sociale integratie van personen met een handicap en betreffende de erkenning en subsidiëring van een Vlaams Platform van verenigingen van personen met een handicap;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 23 december 2011;

Gelet op advies 50.824/1 van de Raad van State, gegeven op 6 februari 2012, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK 1. - Aanpassingen aan het PAB-besluit

Artikel 1.Aan artikel 1, paragraaf 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2000 houdende vaststelling van de voorwaarden van toekenning van een persoonlijke-assistentiebudget aan personen met een handicap, vervangen bij het besluit van 17 november 2006 wordt een punt 8° toegevoegd dat luidt als volgt : « 8° regionale prioriteitencommissie : de commissie vermeld in titel II, hoofdstuk II/1 van het besluit van 17 maart 2006 betreffende de regie van de zorg en bijstand tot sociale integratie van personen met een handicap en betreffende de erkenning en subsidiëring van een Vlaams Platform van verenigingen van personen met een handicap. »

Art. 2.In artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2000 houdende vaststelling van de voorwaarden van toekenning van een persoonlijke-assistentiebudget aan personen met een handicap, vervangen bij het besluit van 18 juli 2003 en gewijzigd bij het besluit van 14 mei 2004, 14 oktober 2005, 17 november 2006, 19 juli 2007, 18 juli 2008 en 15 juli 2011 worden de zinnen « De Vlaamse minister bevoegd voor de Bijstand aan Personen, bepaalt volgens welke criteria bij voorrang een PAB wordt toegekend. De Vlaamse minister, bevoegd voor de Bijstand aan Personen, houdt rekening met onder meer de ernst van de handicap, met de zorgbehoefte van de aanvrager en met de datum van aanvraag. » vervangen door de zin « Het agentschap kan alleen een PAB toekennen aan personen met een handicap van wie de regionale prioriteitencommissie de zorgvraag erkend heeft als prioritair te bemiddelen zorgvraag, vermeld in artikel 1, 20° van het besluit van 17 maart 2006 betreffende de regie van de zorg en bijstand tot sociale integratie van personen met een handicap en betreffende de erkenning en subsidiëring van een Vlaams Platform van verenigingen van personen met een handicap. ».

Art. 3.In artikel 5 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van 19 juli 2002, 18 juli 2003 en 17 november 2006 wordt de zinsnede « ze volgt, bij de toekenning van de PAB-budgetten, de prioriteiten zoals ze zijn vastgelegd door de Vlaamse minister, bevoegd voor de Bijstand aan Personen » vervangen door de zinsnede « ze volgt bij de vaststelling van de inschaling, vermeld in artikel 8, § 1, het advies van de regionale prioriteitencommissie. ».

Art. 4.Aan artikel 7 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van 18 juli 2003 en 17 november 2006, wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt : « Als de regionale prioriteitencommissie adviseert dat de kandidaat budgethouder in aanmerking komt voor een prioritair toe te kennen PAB, wordt de synthese, vermeld in het eerste lid, na ontvangst van de in artikel 6, tweede lid, bedoelde gegevens bij voorrang aan de deskundigencommissie voorgelegd. »

Art. 5.Aan artikel 8 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van 18 juli 2003, 17 november 2006 en 18 juli 2008 wordt een paragraaf 8 toegevoegd, die luidt als volgt : « § 8. Bij overlijden van de budgethouder ten behoeve van wie de assistentie werd ingekocht, kan maximaal 1/4 van het in paragraaf 1 vermelde maximumbedrag besteed worden aan verbrekingsvergoedingen ten voordele van de persoonlijke assistenten. Als bewezen wordt dat het in paragraaf 1 vermelde maximumbedrag niet volstaat, kan het agentschap maximaal 1/4 van dit maximumbedrag extra toekennen om de verbrekingsvergoedingen te betalen. Enkel bewezen kosten kunnen ten laste genomen worden. »

Art. 6.In artikel 8bis, tweede lid, 2°, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij besluit van 17 november 2006 en gewijzigd bij besluit van 19 juli 2007 en 18 juli 2008 worden tussen het woord « minder » en het woord « heeft » de woorden « , voorafgaand en aansluitend op de aanvraagdatum van het PAB, » ingevoegd.

Art. 7.In artikel 10, paragraaf 1 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van 19 juli 2002, 18 juli 2003, 17 november 2006, 19 juli 2007, 18 juli 2008 en 24 juli 2009 worden tussen het woord « budgethoudersvereniging » en het woord « en » de woorden « , wettelijk voorziene kosten die verband houden met de inzet van vrijwilligers » ingevoegd.

Art. 8.Aan artikel 10, paragraaf 2 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van 19 juli 2002, 18 juli 2003, 17 november 2006, 19 juli 2007, 18 juli 2008 en 24 juli 2009 worden de volgende wijziging aangebracht : 1° het leesteken « .» na het woord « vaardigheden » wordt vervangen door het leesteken « ; »; 2° er wordt een punt 5° toegevoegd, dat luidt als volgt : « 5° bijstand door een doventolk Vlaamse Gebarentaal die niet overeenkomstig andere regelingen subsidieerbaar is.»

Art. 9.In artikel 10, paragraaf 3, 1°, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van 18 juli 2003 en 17 november 2006 worden de woorden « en bijstand van doventolken » opgeheven.

Art. 10.Aan artikel 10, paragraaf 4 van hetzelfde besluit wordt een zesde lid toegevoegd, dat luidt als volgt : « Als de combinatie een kortverblijf in een niet door de overheid gesubsidieerd woonzorgcentrum of een rust- en verzorgingstehuis betreft, worden de bewezen kosten verminderd met de eigen bijdrage, in rekening gebracht als personeelskost, vermeld in paragraaf 1. »

Art. 11.In het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2000 houdende vaststelling van de voorwaarden van toekenning van een persoonlijke-assistentiebudget aan personen met een handicap wordt een artikel 11/1 ingevoegd, dat luidt als volgt : «

Art. 11/1.§ 1. In afwijking van artikel 11 wordt het maximumbedrag, vermeld in artikel 8, § 1, bij wijze van werkkapitaal ter beschikking gesteld aan budgethouders aan wie na 1 januari 2012 een PAB werd toegekend en aan budgethouders die aan het agentschap melden dat ze vrijwillig willen overschakelen.

Het agentschap kan de groep van budgethouders, vermeld in het eerste lid, uitbreiden. Het agentschap kan nadere regels vaststellen voor de verrekening van de voorschotten, vermeld in artikel 11, § 1, om de omschakeling naar het werkkapitaal te begeleiden. § 2. Het in de eerste paragraaf vermelde werkkapitaal bedraagt maximum vijf twaalfden van het maximumbedrag, vermeld in artikel 8, § 1. Het werkkapitaal wordt berekend op het geïndexeerde maximumbedrag in het jaar van omschakeling naar het werkkapitaal en wordt afgerond op het honderdtal. Het agentschap bepaalt de hoogte van het werkkapitaal.

Als het werkkapitaal berekend aan de index van het lopende jaar meer dan 300 euro hoger ligt dan het toegekende werkkapitaal, past het agentschap de hoogte van het werkkapitaal, afgerond op het honderdtal, aan. § 3. Het agentschap past het werkkapitaal binnen de 30 dagen na ontvangst van de verantwoordingsstukken bij ten belope van de correct bewezen kosten op voorwaarde dat de verantwoordingsstukken minstens twintig procent van kosten correct bewijzen. Het agentschap kan het werkkapitaal maximaal zes keer per kalenderjaar bijpassen.

Kosten die betrekking hebben op het vorige jaar worden voor 1 maart van het lopende jaar ingediend. Kosten waarvan de verantwoordingsstukken laattijdig bij het agentschap ingediend worden komen niet in aanmerking voor vergoeding.

Toepassing van dit artikel kan er niet toe leiden dat het toegekende PAB op jaarbasis overschreden wordt. § 4. Het agentschap bepaalt de nadere regels inzake het ter beschikking stellen van het werkkapitaal en het in aanmerking nemen van de verantwoordingsstukken. » HOOFDSTUK 2. - Aanpassingen aan het zorgregiebesluit

Art. 12.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 2006 betreffende de regie van de zorg en bijstand tot sociale integratie van personen met een handicap en betreffende de erkenning en subsidiëring van een Vlaams Platform van verenigingen van personen met een handicap, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 februari 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° aan punt 5 wordt de volgende zinsnede toegevoegd : « of die een inschaling van de deskundigencommissie als vermeld in artikel 8, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2000 houdende vaststelling van de voorwaarden van toekenning van een persoonlijke-assistentiebudget aan personen met een handicap willen omzetten in een beslissing van het agentschap tot toekenning van een persoonlijke assistentiebudget »;2° in punt 17 worden tussen het woord « opvang » en het woord « maximaal »;de woorden « en inzake het persoonlijke-assistentiebudget » ingevoegd; 3° in punt 18 worden tussen het woord « begeleiding » en de woorden « om alle » de woorden « en inzake persoonlijke-assistentiebudget » ingevoegd;4° punt 19 wordt vervangen door wat volgt : « 19° basisgegevens : de gegevens over zorgvragen, over de opvang, behandeling en begeleiding, verleend door voorzieningen, en over het persoonlijke-assistentiebudget die worden vastgesteld door het agentschap op advies van de permanente cel, rekening houdend met hun nut en noodzaak in het kader van de zorgvraagregistratie, zorgbemiddeling, zorgafstemming en zorgplanning.»

Art. 13.In artikel 8/2 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 februari 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in punt 3° worden tussen de woorden « prioritair te bemiddelen zorgvragen » en de woorden « die geen antwoord krijgen » de woorden « inzake opvang, behandeling en begeleiding, verleend door een voorziening » ingevoegd;2° in punt 4° worden tussen de woorden « prioritair te bemiddelen zorgvragen » en de woorden « die geen antwoord krijgen » de woorden « inzake opvang, behandeling en begeleiding, verleend door een voorziening » ingevoegd.

Art. 14.In artikel 9 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 februari 2011, wordt het eerste lid vervangen door wat volgt : « Het agentschap ontwikkelt een centrale gegevensbank waarin de basisgegevens over de zorgvragen, over het aanbod betreffende opvang, behandeling en begeleiding van de voorzieningen en betreffende het persoonlijke assistentiebudget opgenomen worden. »

Art. 15.Artikel 15, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 februari 2011, wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 15.De basisgegevens, vermeld in artikel 13, waarover het agentschap beschikt als gevolg van de behandeling van de aanvraag om inschrijving en het verkrijgen van bijstand tot sociale integratie, zoals bepaald in het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 1991 betreffende de inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, worden automatisch door het agentschap ingebracht in de centrale gegevensbank. »

Art. 16.Artikel 16, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 februari 2011, wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 16.De basisgegevens, vermeld in artikel 13, waarover het agentschap conform artikel 15 niet beschikt, worden in de centrale gegevensbank ingevoerd door de contactpersoon zorgregie.

Het agentschap bepaalt, na advies van de permanente cel, op welke wijze en op welk moment de contactpersoon zorgregie de basisgegevens invoert in de centrale gegevensbank. »

Art. 17.In artikel 24 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 februari 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° In het eerste lid worden tussen de woorden « individuele zorgvragen » en de woorden « rekening houdend met » de woorden « inzake opvang, behandeling en begeleiding verleend door een voorziening » ingevoegd;2° in het tweede lid worden tussen de woorden « tot zorgvragen » en de woorden « die door de » de woorden « inzake opvang, behandeling en begeleiding verleend door een voorziening » ingevoegd;3° in het derde lid worden tussen de woorden « als een zorgvraag » en de woorden « die door de » de woorden « inzake opvang, behandeling en begeleiding verleend door een voorziening » ingevoegd.

Art. 18.In artikel 24/1, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 februari 2011, worden tussen de woorden « voor een zorgvraag » en de woorden « die door de regionale prioriteitencommissie » de woorden « inzake opvang, behandeling en begeleiding » ingevoegd.

Art. 19.In artikel 28 worden tussen de woorden « begeleiding » en de woorden « zo veel mogelijk » de woorden « en op het gebied van het persoonlijke- assistentiebudget » ingevoegd.

Art. 20.In artikel 29, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 februari 2011, worden tussen de woorden « begeleiding » en de woorden « beter in overeenstemming » de woorden « en inzake het persoonlijke-assistentiebudget » ingevoegd. HOOFDSTUK 3. - Slotbepalingen

Art. 21.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2012.

Art. 22.De Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 17 februari 2012.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^