Besluit Van De Vlaamse Regering van 17 juli 2020
gepubliceerd op 24 augustus 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1992 betreffende de verdeling van de betrekkingen, de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en

bron
vlaamse overheid
numac
2020042810
pub.
24/08/2020
prom.
17/07/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020042810

VLAAMSE OVERHEID


17 JULI 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1992 betreffende de verdeling van de betrekkingen, de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en de toekenning van een wachtgeld of wachtgeldtoelage, wat betreft de toevoeging van de pedagogische begeleidingsdiensten en de reactivering van de reaffectatiecommissie van de scholengroep en de Vlaamse reaffectatiecommissie voor het basisonderwijs, secundair onderwijs en volwassenenonderwijs


Rechtsgronden Dit besluit is gebaseerd op: - de Codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs van 28 oktober 2016, bekrachtigd bij het decreet van 23 december 2016, artikel V.74, § 1, artikel V.75, § 3, artikel V.76, § 1, artikel V.77, V.79, § 1 en § 5, en artikel V.80.

Vormvereisten De volgende vormvereisten zijn vervuld: - De Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, heeft zijn akkoord verleend op 23 maart 2020. - Sectorcomité X - Onderwijs (Vlaamse Gemeenschap), Comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten - Afdeling 2 - Onderafdeling "Vlaamse Gemeenschap" en het overkoepelend onderhandelingscomité vrij gesubsidieerd onderwijs hebben protocol nr. 148 gesloten op 4 mei 2020 met een gedeeltelijk akkoord. - De Raad van State heeft advies 67.562/1 gegeven op 8 juli 2020.

Initiatiefnemer Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand.

Na beraadslaging, DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Artikel 1.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1992 betreffende de verdeling van de betrekkingen, de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en de toekenning van een wachtgeld of wachtgeldtoelage, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 2010, worden de woorden "de personeelsleden van de pedagogische begeleidingsdiensten en de inrichtende machten die deze personeelsleden tewerkstellen en" opgeheven.

Art. 2.In artikel 2 van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 februari 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 15/02/2019 pub. 03/04/2019 numac 2019011241 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1992 betreffende de verdeling van de betrekkingen, de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° aan paragraaf 1, 2°, wordt een punt 6 toegevoegd, dat luidt als volgt: "6.de pedagogische begeleidingsdiensten;"; 2° in paragraaf 2, 5°, wordt de zinsnede "tenminste 720 dagen in hoofdambt, gespreid over tenminste drie schooljaren" vervangen door de zinsnede "ten minste 580 dagen in hoofdambt, gespreid over ten minste twee schooljaren";3° er wordt een paragraaf 16 toegevoegd, die luidt als volgt: " § 16.Voor de toepassing van dit besluit wordt een pedagogische begeleidingsdienst beschouwd als één instelling.".

Art. 3.In artikel 8, § 1, van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 01/06/2018 pub. 10/07/2018 numac 2018040161 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 1992 betreffende de verdeling van betrekkingen, de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en de sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in punt 4, 17°, wordt de zinsnede "/muziektheater" opgeheven; 2° aan punt 4 wordt een punt 18° toegevoegd, dat luidt als volgt: "18° Zang opera/muziektheater.".

Art. 4.Aan titel I, hoofdstuk III, van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 februari 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 15/02/2019 pub. 03/04/2019 numac 2019011241 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1992 betreffende de verdeling van de betrekkingen, de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en sluiten, wordt een afdeling 8, die bestaat uit artikel 10bis, toegevoegd, die luidt als volgt: "Afdeling 8. De pedagogische begeleidingsdiensten

Art. 10bis.Voor de pedagogische begeleidingsdiensten wordt "hetzelfde ambt" gedefinieerd als de ambten, vermeld in artikel 75 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 05/02/2010 pub. 17/05/2010 numac 2010202589 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs wat de rechtspositie van het personeel van de inspectie en de pedagogische begeleidingsdiensten betreft sluiten tot uitvoering van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs wat de rechtspositie van het personeel van de inspectie en de pedagogische begeleidingsdiensten betreft.".

Art. 5.Aan artikel 11, § 2, van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 februari 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 15/02/2019 pub. 03/04/2019 numac 2019011241 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1992 betreffende de verdeling van de betrekkingen, de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en sluiten, wordt een tabel toegevoegd, die luidt als volgt:

TERBESCHIKKINGSTELLING

WEDERTEWERKSTELLING

de personeelsleden die ter beschikking gesteld zijn in een pedagogische begeleidingsdienst in het ambt van adviseur-coördinator

- het ambt van pedagogisch adviseur - wervingsambten van het bestuurs- en onderwijzend personeel

de personeelsleden die ter beschikking gesteld zijn in een pedagogische begeleidingsdienst in het ambt van pedagogisch adviseur

- het ambt van adviseur-coördinator - wervingsambten van het bestuurs- en onderwijzend personeel


".

Art. 6.Aan artikel 12, § 3, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 31 augustus 1999Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 31/08/1999 pub. 07/03/2000 numac 2000035148 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1992 betreffende de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en de toekenning van een wachtgeld of sluiten en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 5 december 2003, 17 oktober 2008 en 1 juni 2018, wordt een punt 8° toegevoegd, dat luidt als volgt: "8° 24 jaar voor de leden van een pedagogische begeleidingsdienst die een ambt van pedagogisch adviseur of van adviseur-coördinator bekleden.".

Art. 7.In artikel 12bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 31 augustus 1999Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 31/08/1999 pub. 07/03/2000 numac 2000035148 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1992 betreffende de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en de toekenning van een wachtgeld of sluiten en het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 01/06/2018 pub. 10/07/2018 numac 2018040161 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 1992 betreffende de verdeling van betrekkingen, de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en de sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 5, 3°, worden de woorden "binnen dezelfde categorie" opgeheven; 2° aan paragraaf 5, 3°, wordt de volgende zin toegevoegd: "De wedertewerkstelling vindt plaats binnen dezelfde categorie, met uitzondering van de categorie van het bestuurs- en onderwijzend personeel waarin ook een wedertewerkstelling vanuit andere categorieën plaatsvindt;"; 3° in paragraaf 5 wordt punt 5° opnieuw opgenomen in de volgende lezing: "5° de gegevens over de ter beschikking gestelde personeelsleden die geen reaffectatie of wedertewerkstelling hebben gekregen, bezorgen aan de eerst daaropvolgende bevoegde reaffectatiecommissie."; 4° er wordt een paragraaf 7 toegevoegd, die luidt als volgt: " § 7.De gegevens van de ter beschikking gestelde personeelsleden die de reaffectatiecommissie van de scholengemeenschap voor 1 september 2020 heeft toegewezen in een niet-organieke betrekking en voor wie ze op of na 1 september 2020 geen organieke reaffectatie of wedertewerkstelling kan toewijzen, worden gemeld aan de eerstvolgende bevoegde reaffectatiecommissie, vermeld in paragraaf 5, 5°. In afwachting van een nieuwe toewijzing door de volgende bevoegde reaffectatiecommissie blijven die personeelsleden tewerkgesteld in de eerder toegewezen niet-organieke betrekking.".

Art. 8.In artikel 12ter, § 2, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 31 augustus 1999Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 31/08/1999 pub. 07/03/2000 numac 2000035148 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1992 betreffende de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en de toekenning van een wachtgeld of sluiten, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2011 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/10/2014 pub. 03/12/2014 numac 2014036829 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 1992 betreffende de verdeling van de betrekkingen, de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en sluiten, wordt in punt 1°, punt 2°, punt 3° en punt 4° telkens de zin "In tweede instantie worden de wedertewerkstellingen binnen dezelfde categorie gerealiseerd." vervangen door de zin "In tweede instantie worden de wedertewerkstellingen binnen dezelfde categorie gerealiseerd, met uitzondering van de categorie van het bestuurs- en onderwijzend personeel waarin de wedertewerkstellingen ook vanuit andere categorieën worden gerealiseerd.".

Art. 9.Aan artikel 22, § 2, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 23/09/2005 pub. 07/02/2006 numac 2006035051 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 1992 betreffende de verdeling van betrekkingen, de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en de sluiten en het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 februari 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 15/02/2019 pub. 03/04/2019 numac 2019011241 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1992 betreffende de verdeling van de betrekkingen, de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en sluiten, wordt een punt 7° toegevoegd, dat luidt als volgt: "7° In de pedagogische begeleidingsdiensten wordt onder de personeelsleden die "hetzelfde ambt" uitoefenen, in de instelling waar de vermindering van prestaties zich voordoet degene ter beschikking gesteld die de kleinste dienstanciënniteit heeft.".

Art. 10.Aan artikel 25, § 2, van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juni 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 12/06/2015 pub. 06/07/2015 numac 2015035841 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse personeelsmaatregelen in het onderwijs sluiten, wordt een punt 12 toegevoegd, dat luidt als volgt: "12. In de pedagogische begeleidingsdiensten: vanaf 1 juli en voor 15 september.".

Art. 11.In artikel 25bis, § 1, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 31 augustus 1999Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 31/08/1999 pub. 07/03/2000 numac 2000035148 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1992 betreffende de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en de toekenning van een wachtgeld of sluiten en vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/10/2014 pub. 03/12/2014 numac 2014036829 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 1992 betreffende de verdeling van de betrekkingen, de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° punt 2° wordt vervangen door wat volgt: "2° die tot een scholengemeenschap behoren en in de loop van een zesjaarlijkse periode van de scholengemeenschap worden gesloten en niet worden betrokken bij een herstructurering;"; 2° in punt 3° wordt de zinsnede "op of na 1 september 2014" opgeheven.

Art. 12.In artikel 25ter van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 31 augustus 1999Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 31/08/1999 pub. 07/03/2000 numac 2000035148 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1992 betreffende de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en de toekenning van een wachtgeld of sluiten en het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 01/06/2018 pub. 10/07/2018 numac 2018040161 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 1992 betreffende de verdeling van betrekkingen, de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en de sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° aan paragraaf 4 wordt een punt e) toegevoegd, dat luidt als volgt: "e) voor de pedagogische begeleidingsdiensten: in de periode vanaf 1 augustus en in ieder geval voor 15 september."; 2° paragraaf 6 wordt vervangen door wat volgt: " § 6.De inrichtende macht van de instellingen van het gemeenschapsonderwijs, vermeld in paragraaf 1, met uitzondering van de pedagogische begeleidingsdienst, deelt de gegevens, vermeld in paragraaf 2 en 3, mee aan de voorzitter van de reaffectatiecommissie van de scholengroep.

De inrichtende macht van instellingen van het gesubsidieerd onderwijs, vermeld in paragraaf 1, en van de pedagogische begeleidingsdienst van het gemeenschapsonderwijs deelt de gegevens, vermeld in paragraaf 2 en 3, mee aan de voorzitter van de Vlaamse reaffectatiecommissie.".

Art. 13.Aan artikel 31 van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 oktober 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/10/2008 pub. 22/12/2008 numac 2008204563 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 1992 betreffende de verdeling van de betrekkingen, de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en sluiten, wordt een paragraaf 3 toegevoegd, die luidt als volgt: " § 3. Voor het vastbenoemd personeelslid dat uiterlijk op 31 augustus 2019 vast benoemd is het ambt van lector in het onderwijzend personeel in het hoger beroepsonderwijs of in de specifieke lerarenopleiding in een centrum voor volwassenenonderwijs en vanaf 1 september 2019 volledig of gedeeltelijk ter beschikking gesteld is wegens ontstentenis van betrekking in dat ambt, geldt van rechtswege afstand van wachtgeld of wachtgeldtoelage als het personeelslid aan volgende criteria beantwoordt: - artikel V.79/1, § 1, artikel V.206/1 of artikel V.206/4 van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013 zijn niet van toepassing op het personeelslid; - het personeelslid neemt in onderling akkoord een opdracht op in een hogeschool.

De afstand van wachtgeld of wachtgeldtoelage, vermeld in het eerste lid, geldt voor het volume en de duur van de opdracht die het personeelslid opneemt in de hogeschool, en is alleszins beperkt tot het overeenstemmend volume van de opdracht van de ter beschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking.".

Art. 14.In artikel 34 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 23/09/2005 pub. 07/02/2006 numac 2006035051 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 1992 betreffende de verdeling van betrekkingen, de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en de sluiten en het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 01/06/2018 pub. 10/07/2018 numac 2018040161 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 1992 betreffende de verdeling van betrekkingen, de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en de sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, A, 4°, wordt tussen het woord "behoort" en het woord "Die" de zinsnede ", met uitzondering van de categorie van het bestuurs- en onderwijzend personeel waarin ook een wedertewerkstelling vanuit andere categorieën kan plaatsvinden" ingevoegd;2° in paragraaf 1, A, 4° bis, wordt tussen het woord "categorie" en het woord "De" de zinsnede ", met uitzondering van de categorie van het bestuurs- en onderwijzend personeel waarin ook een wedertewerkstelling vanuit andere categorieën moet plaatsvinden" ingevoegd;3° in paragraaf 1, A, 4° bis, worden tussen het woord "instelling" en het woord "van" de woorden "van buitengewoon basisonderwijs" ingevoegd;4° in paragraaf 1, A, 5°, wordt de zinsnede "nemen.Dat" vervangen door de zinsnede "nemen, met uitzondering van de categorie van het bestuurs- en onderwijzend personeel waarin ook een wedertewerkstelling vanuit andere categorieën moet plaatsvinden. De verplichting tot reaffectatie en wedertewerkstelling"; 5° in paragraaf 1, B, 4°, wordt tussen het woord "behoort" en het woord "Deze" de zinsnede ", met uitzondering van de categorie van het bestuurs- en onderwijzend personeel waarin ook een wedertewerkstelling vanuit andere categorieën kan plaatsvinden" ingevoegd;6° in paragraaf 1, B, 4° bis, wordt tussen het woord "categorie" en het woord "De" de zinsnede ", met uitzondering van de categorie van het bestuurs- en onderwijzend personeel waarin ook een wedertewerkstelling vanuit andere categorieën moet plaatsvinden" ingevoegd;7° in paragraaf 1, B, 4° bis, worden tussen het woord "instelling" en het woord "van" de woorden "van buitengewoon basisonderwijs" ingevoegd;8° in paragraaf 1, C, 4°, wordt tussen het woord "behoort" en het woord "Die" de zinsnede ", met uitzondering van de categorie van het bestuurs- en onderwijzend personeel waarin ook een wedertewerkstelling vanuit andere categorieën kan plaatsvinden" ingevoegd;9° in paragraaf 1, C, 4° bis, wordt tussen het woord "categorie" en het woord "De" de zinsnede ", met uitzondering van de categorie van het bestuurs- en onderwijzend personeel waarin ook een wedertewerkstelling vanuit andere categorieën kan plaatsvinden" ingevoegd;10° in paragraaf 1, C, 4° bis, worden tussen het woord "instelling" en het woord "van" de woorden "van buitengewoon basisonderwijs" ingevoegd;11° in paragraaf 1, C, 5°, wordt de zinsnede "nemen.Dat" vervangen door de zinsnede "nemen, met uitzondering van de categorie van het bestuurs- en onderwijzend personeel waarin ook een wedertewerkstelling vanuit andere categorieën moet plaatsvinden. De verplichting tot reaffectatie en wedertewerkstelling"; 12° aan paragraaf 4 wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt: "Het eerste lid is niet van toepassing op het personeelslid dat een professionaliseringstraject volgt als vermeld in artikel 47quinquies.".

Art. 15.In artikel 36 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 23/09/2005 pub. 07/02/2006 numac 2006035051 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 1992 betreffende de verdeling van betrekkingen, de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en de sluiten en het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 01/06/2018 pub. 10/07/2018 numac 2018040161 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 1992 betreffende de verdeling van betrekkingen, de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en de sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 2, A, 2°, wordt tussen het woord "behoort" en het woord "Die" de zinsnede ", met uitzondering van de categorie van het bestuurs- en onderwijzend personeel waarin ook een wedertewerkstelling vanuit andere categorieën kan plaatsvinden" ingevoegd;2° in paragraaf 2, A, 2° bis, wordt tussen het woord "categorie" en het woord "De" de zinsnede ", met uitzondering van de categorie van het bestuurs- en onderwijzend personeel waarin ook een wedertewerkstelling vanuit andere categorieën moet plaatsvinden" ingevoegd;3° in paragraaf 2, A, 2° bis, worden tussen het woord "instelling" en het woord "van" de woorden "van buitengewoon secundair onderwijs" ingevoegd;4° in paragraaf 2, A, 3°, wordt de zinsnede "nemen.Dat" vervangen door de zinsnede "nemen, met uitzondering van de categorie van het bestuurs- en onderwijzend personeel waarin ook een wedertewerkstelling vanuit andere categorieën moet plaatsvinden. De verplichting tot reaffectatie of wedertewerkstelling"; 5° in paragraaf 2, B, 2°, wordt tussen het woord "categorie" en het woord "Deze" de zinsnede ", met uitzondering van de categorie van het bestuurs- en onderwijzend personeel waarin ook een wedertewerkstelling vanuit andere categorieën kan plaatsvinden" ingevoegd;6° in paragraaf 2, B, 2° bis, wordt tussen het woord "categorie" en het woord "De" de zinsnede ", met uitzondering van de categorie van het bestuurs- en onderwijzend personeel waarin ook een wedertewerkstelling vanuit andere categorieën moet plaatsvinden" ingevoegd;7° in paragraaf 2, B, 2° bis, worden tussen het woord "instelling" en het woord "van" de woorden "van buitengewoon secundair onderwijs" ingevoegd;8° in paragraaf 2, C, 2°, wordt tussen het woord "behoort" en het woord "Die" de zinsnede ", met uitzondering van de categorie van het bestuurs- en onderwijzend personeel waarin ook een wedertewerkstelling vanuit andere categorieën kan plaatsvinden" ingevoegd;9° in paragraaf 2, C, 2° bis, wordt tussen het woord "categorie" en het woord "De" de zinsnede ", met uitzondering van de categorie van het bestuurs- en onderwijzend personeel waarin ook een wedertewerkstelling vanuit andere categorieën moet plaatsvinden" ingevoegd;10° in paragraaf 2, C, 2° bis, worden tussen het woord "instelling" en het woord "van" de woorden "van buitengewoon secundair onderwijs" ingevoegd;11° in paragraaf 2, C, 3°, wordt de zinsnede "nemen.Dat" vervangen door de zinsnede "nemen, met uitzondering van de categorie van het bestuurs- en onderwijzend personeel waarin ook een wedertewerkstelling vanuit andere categorieën moet plaatsvinden. De verplichting tot reaffectatie of wedertewerkstelling"; 12° aan paragraaf 6 wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt: "Het eerste lid is niet van toepassing op het personeelslid dat een professionaliseringstraject volgt als vermeld in artikel 47quinquies.".

Art. 16.In artikel 38 van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 01/06/2018 pub. 10/07/2018 numac 2018040161 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 1992 betreffende de verdeling van betrekkingen, de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en de sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, A, 1°, a) wordt de zin "Als de inrichtende macht verschillende personen ter beschikking heeft gesteld, wordt het personeelslid met de grootste dienstanciënniteit eerst in dienst geroepen." Vervangen door de zin "Als de inrichtende macht verschillende personen ter beschikking heeft gesteld, wordt als het gaat om een wervingsambt het personeelslid met de grootste dienstanciënniteit eerst in dienst geroepen."; 2° in paragraaf 1, A, 1°, b), wordt de zin "Als de inrichtende macht verschillende personen ter beschikking heeft gesteld, wordt het personeelslid met de grootste dienstanciënniteit eerst in dienst geroepen." Vervangen door de zin "Als de inrichtende macht verschillende personen ter beschikking heeft gesteld, wordt als het gaat om een wervingsambt het personeelslid met de grootste dienstanciënniteit eerst in dienst geroepen."; 3° in paragraaf 1, A, 1° bis, wordt tussen het woord "categorie" en het woord "Deze" de zinsnede ", met uitzondering van de categorie van het bestuurs- en onderwijzend personeel waarin ook een wedertewerkstelling vanuit andere categorieën kan plaatsvinden" ingevoegd; 4° in paragraaf 1, B, 1°, a), wordt de zin "Als de inrichtende macht verschillende personen ter beschikking heeft gesteld, wordt het personeelslid met de grootste dienstanciënniteit eerst in dienst geroepen." Vervangen door de zin "Als de inrichtende macht verschillende personen ter beschikking heeft gesteld, wordt als het gaat om een wervingsambt het personeelslid met de grootste dienstanciënniteit eerst in dienst geroepen."; 5° in paragraaf 1, B, 1°, b), wordt de zin "Als de inrichtende macht verschillende personen ter beschikking heeft gesteld, wordt het personeelslid met de grootste dienstanciënniteit eerst in dienst geroepen." Vervangen door de zin "Als de inrichtende macht verschillende personen ter beschikking heeft gesteld, wordt als het gaat om een wervingsambt het personeelslid met de grootste dienstanciënniteit eerst in dienst geroepen."; 5° in paragraaf 1, B, 1° bis, wordt tussen het woord "categorie" en het woord "Deze" de zinsnede ", met uitzondering van de categorie van het bestuurs- en onderwijzend personeel waarin ook een wedertewerkstelling vanuit andere categorieën kan plaatsvinden" ingevoegd; 6° aan paragraaf 4 wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt: "Het eerste lid is niet van toepassing op het personeelslid dat een professionaliseringstraject volgt als vermeld in artikel 47quinquies.".

Art. 17.In artikel 39 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 oktober 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/10/2008 pub. 22/12/2008 numac 2008204563 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 1992 betreffende de verdeling van de betrekkingen, de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en sluiten en het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 februari 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 15/02/2019 pub. 03/04/2019 numac 2019011241 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1992 betreffende de verdeling van de betrekkingen, de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, A, 2°, wordt tussen het woord "categorie" en het woord "De" de zinsnede ", met uitzondering van de categorie van het bestuurs- en onderwijzend personeel waarin ook een wedertewerkstelling vanuit andere categorieën moet plaatsvinden" ingevoegd;2° in paragraaf 1, A, wordt punt 2° bis opgeheven;3° in paragraaf 1, B, 2°, wordt tussen het woord "categorie" en het woord "De" de zinsnede ", met uitzondering van de categorie van het bestuurs- en onderwijzend personeel waarin ook een wedertewerkstelling vanuit andere categorieën moet plaatsvinden" ingevoegd;4° in paragraaf 1, B, wordt punt 2° bis opgeheven.

Art. 18.Aan artikel 40, § 4, van hetzelfde besluit, wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt: "Het eerste lid is niet van toepassing op het personeelslid dat een professionaliseringstraject volgt als vermeld in artikel 47quinquies.".

Art. 19.Aan titel IV van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 februari 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 15/02/2019 pub. 03/04/2019 numac 2019011241 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1992 betreffende de verdeling van de betrekkingen, de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en sluiten, wordt een hoofdstuk Vbis, dat bestaat uit een artikel 40bis, toegevoegd, dat luidt als volgt: "HOOFDSTUK Vbis. De pedagogische begeleidingsdienst "

Art. 40bis.§ 1. Elke inrichtende macht is in de volgende volgorde: 1° verplicht om de personeelsleden die bij haar ter beschikking gesteld zijn in "hetzelfde ambt", in dienst te nemen bij wijze van reaffectatie.Die verplichting is beperkt tot de prestaties waarvoor de terbeschikkingstelling is uitgesproken. Daarbij wordt het personeelslid met de grootste dienstanciënniteit eerst in dienst geroepen. Bij gelijke dienstanciënniteit heeft het personeelslid met de grootste ambtsanciënniteit voorrang; 2° verplicht om de personeelsleden die bij haar ter beschikking zijn gesteld, bij wijze van wedertewerkstelling in dienst te nemen;3° verplicht om personeelsleden die ter beschikking gesteld zijn en die door de Vlaamse reaffectatiecommissie worden toegewezen bij wijze van reaffectatie of wedertewerkstelling, in dienst te nemen.Die verplichting geldt niet als de betrekking die moet worden toegewezen, een betrekking van adviseur-coördinator is, op voorwaarde dat de inrichtende macht de betrekking aan een van haar personeelsleden toewijst; 4° onverminderd de bepalingen van het decreet rechtspositie personeelsleden gemeenschapsonderwijs van 27 maart 1991, respectievelijk het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs van 27 maart 1991, in de volgende volgorde: a) vrij om een mutatie door te voeren;b) vrij om een ter beschikking gesteld personeelslid in dienst te nemen;c) vrij om een personeelslid aan te stellen dat voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 2, § 2, 5°. § 2. Als de inrichtende macht voldoet aan de verplichtingen, vermeld in paragraaf 1, kan de inrichtende macht een salaris of salaristoelage krijgen voor een tijdelijk personeelslid dat een betrekking bekleedt die vatbaar is voor reaffectatie of wedertewerkstelling, op voorwaarde dat de betrekking aangegeven is conform de procedure die daarvoor is voorgeschreven. Dat salaris of die salaristoelage wordt verstrekt tot de ingangsdatum van de reaffectatie of wedertewerkstelling.

Als een ter beschikking gesteld personeelslid wordt toegewezen, neemt de inrichtende macht het personeelslid in dienst. § 3. De personeelsleden die ter beschikking gesteld zijn wegens ontstentenis van betrekking en die een andere vorm van terbeschikkingstelling hebben of van een verlof of een afwezigheid gebruik maken, moeten, zelfs als ze niet onmiddellijk beschikbaar zijn, gereaffecteerd of wedertewerkgesteld worden.

Het eerste lid is niet van toepassing op het personeelslid dat een professionaliseringstraject volgt als vermeld in artikel 47quinquies.".

Art. 20.Artikel 41, § 1, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 31 augustus 1999 en 5 december 2003, wordt vervangen door wat volgt: " § 1. Een reaffectatie of wedertewerkstelling blijft behouden over de schooljaren heen. Dit geldt ook voor de reaffectatie en wedertewerkstelling die niet verplicht is volgens de voorschriften van dit besluit.

Voor een reaffectatie of wedertewerkstelling die een inrichtende macht op of na 1 september 2020 op eigen initiatief toewijst aan een personeelslid dat bij een andere inrichtende macht is ter beschikking gesteld wegens ontstentenis van betrekking, geldt het eerste lid niet gedurende het eerste schooljaar van toewijzing. Als de inrichtende macht het daaropvolgende schooljaar deze reaffectatie of wedertewerkstelling opnieuw toewijst aan hetzelfde personeelslid, blijft deze reaffectatie of wedertewerkstelling vanaf dat ogenblik wel behouden over de schooljaren heen.".

Art. 21.In artikel 47bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 02/03/2004 numac 2004035239 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1992 betreffende de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en de toekenning van een wachtgeld of sluiten, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 september 2010 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2014 en 1 juni 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° aan paragraaf 1, eerste lid, 2°, worden de volgende zinnen toegevoegd: "Deze bepaling geldt niet voor de ter beschikking gestelde personeelsleden van een pedagogische begeleidingsdienst.Die personeelsleden worden in het ambt van terbeschikkingstelling toegewezen aan een scholengemeenschap of aan een instelling die niet tot een scholengemeenschap behoort;"; 2° aan paragraaf 1, tweede lid, wordt een punt 4° toegevoegd, dat luidt als volgt: "4° de scholengemeenschap kan in onderling akkoord met het betrokken personeelslid ook een professionaliseringstraject afspreken als vermeld in artikel 47quater."; 3° aan paragraaf 1, tweede lid, wordt een punt 5° toegevoegd, dat luidt als volgt: "5° als het gaat om een personeelslid van een pedagogische begeleidingsdienst, bepaalt de scholengemeenschap de voorstellen tot ondersteuning op basis van de behoeften op de klasvloer van haar scholen.Ze houdt daarbij maximaal rekening met het bekwaamheidsbewijs van het personeelslid."; 4° aan paragraaf 1, derde lid, wordt een punt 3° toegevoegd, dat luidt als volgt: "3° de inrichtende macht van de instelling waar het personeelslid is toegewezen, kan in onderling akkoord met het betrokken personeelslid ook een professionaliseringstraject afspreken als vermeld in artikel 47quater."; 5° aan paragraaf 1, derde lid, wordt een punt 4° toegevoegd, dat luidt als volgt: "4° als het gaat om een personeelslid van een pedagogische begeleidingsdienst, bepaalt de inrichtende macht de voorstellen tot ondersteuning op basis van de behoeften op de klasvloer van haar scholen.Ze houdt daarbij maximaal rekening met het bekwaamheidsbewijs van het personeelslid."; 6° aan paragraaf 4 wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt al volgt: "Het eerste lid is niet van toepassing op het personeelslid dat een professionaliseringstraject volgt als vermeld in artikel 47quinquies.".

Art. 22.Artikel 47ter van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/10/2014 pub. 03/12/2014 numac 2014036829 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 1992 betreffende de verdeling van de betrekkingen, de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en sluiten, wordt opgeheven.

Art. 23.In artikel 47quater van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/10/2014 pub. 03/12/2014 numac 2014036829 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 1992 betreffende de verdeling van de betrekkingen, de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en sluiten en vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 februari 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 15/02/2019 pub. 03/04/2019 numac 2019011241 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1992 betreffende de verdeling van de betrekkingen, de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het eerste lid wordt vervangen door wat volgt: "Een inrichtende macht kan aan het personeelslid dat bij haar wordt toegewezen in een niet-organieke betrekking als vermeld in artikel 47bis, § 1, een professionaliseringstraject aanbieden onder de voorwaarden vermeld in artikel 47quinquies.Dat professionaliseringstraject zorgt ervoor dat het personeelslid inzetbaar wordt in een ander vak, een andere specialiteit, een andere opleiding of in een ander ambt in het onderwijsniveau waarin het personeelslid ter beschikking is gesteld. Het vak, de specialiteit, de opleiding of het ambt wordt gekozen in overleg tussen het personeelslid en de inrichtende macht. In onderling overleg kunnen de inrichtende macht en het personeelslid ook overeenkomen om een professionaliseringstraject op te stellen dat leidt tot tewerkstelling in een ambt in een ander onderwijsniveau."; 2° in het tweede lid wordt de zinsnede "om ingezet te worden in de andere opleiding of in het andere ambt in het volwassenenonderwijs of, in voorkomend geval," vervangen door de zinsnede "om ingezet te worden in het andere vak, de andere specialiteit, de andere opleiding of in het andere ambt in het onderwijsniveau in kwestie of, in voorkomend geval,".

Art. 24.In artikel 47quinquies, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/10/2014 pub. 03/12/2014 numac 2014036829 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 1992 betreffende de verdeling van de betrekkingen, de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en sluiten en vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 februari 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 15/02/2019 pub. 03/04/2019 numac 2019011241 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1992 betreffende de verdeling van de betrekkingen, de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid, 4°, worden de woorden "de opleiding of het ambt in kwestie" vervangen door de zinsnede "het vak, de specialiteit, de opleiding of het ambt in kwestie"; 2° in het derde lid worden de woorden "en moet de inrichtende macht het personeelslid aanmelden bij de Vlaamse reaffectatiecommissie" vervangen door de zinsnede "en blijft de initiële toewijzing in de niet-organieke betrekking, vermeld in artikel 47bis, § 1, van kracht.".

Art. 25.In artikel 47sexies, § 2, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/10/2014 pub. 03/12/2014 numac 2014036829 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 1992 betreffende de verdeling van de betrekkingen, de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en sluiten en vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 februari 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 15/02/2019 pub. 03/04/2019 numac 2019011241 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1992 betreffende de verdeling van de betrekkingen, de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en sluiten, wordt de zinsnede "worden in een niet-organieke betrekking als vermeld in artikel 47bis en 52/2, § 3" vervangen door de zinsnede "blijven in een niet-organieke betrekking als vermeld in artikel 47bis".

Art. 26.In artikel 47septies van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/10/2014 pub. 03/12/2014 numac 2014036829 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 1992 betreffende de verdeling van de betrekkingen, de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en sluiten en vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 februari 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 15/02/2019 pub. 03/04/2019 numac 2019011241 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1992 betreffende de verdeling van de betrekkingen, de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het eerste lid wordt vervangen door wat volgt: "Na de succesvolle beëindiging van het professionaliseringstraject met het oog op inzetbaarheid als vermeld in artikel 47quater, kan het vastbenoemde personeelslid ingezet worden in een betrekking volgens de gemaakte afspraken vermeld in artikel 47quater."; 2° in het tweede lid wordt de zin "De inrichtende macht meldt in dat geval het ter beschikking gestelde personeelslid aan bij de bevoegde reaffectatiecommissie." vervangen door de zin "De inrichtende macht waar het personeelslid is toegewezen in een niet-organieke betrekking als vermeld in artikel 47bis, § 1, meldt in dat geval het ter beschikking gestelde personeelslid aan bij de bevoegde reaffectatiecommissie.".

Art. 27.In hetzelfde besluit worden de volgende artikelen opgeheven: 1° artikel 52/1, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juni 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 12/06/2015 pub. 06/07/2015 numac 2015035841 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse personeelsmaatregelen in het onderwijs sluiten;2° artikel 52/2, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 februari 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 15/02/2019 pub. 03/04/2019 numac 2019011241 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1992 betreffende de verdeling van de betrekkingen, de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en sluiten.

Art. 28.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juni 2020, met uitzondering van artikel 1, artikel 2, 1° en 3°, artikel 4, artikel 5, artikel 6, artikel 9, artikel 10, artikel 12, artikel 19 en artikel 21, 1°, 3° en 5°, die in werking treden op 1 juni 2021 .

Artikel 3 en artikel 13 hebben uitwerking met ingang van 1 september 2019.

Art. 29.De Vlaamse minister, bevoegd voor onderwijs en vorming, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 17 juli 2020.

De minister-president van de Vlaamse Regering, J. JAMBON De Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, B. WEYTS


begin


Publicatie : 2020-08-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^