Besluit Van De Vlaamse Regering van 17 maart 2017
gepubliceerd op 06 april 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers e

bron
vlaamse overheid
numac
2017030186
pub.
06/04/2017
prom.
17/03/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017030186

VLAAMSE OVERHEID


17 MAART 2017. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers


De Vlaamse Regering, Gelet op het Woonzorgdecreet van 13 maart 2009, artikel 48, tweede lid, gewijzigd bij het decreet van 18 november 2011, en artikel 58, § 1, tweede lid;

Gelet op bijlage III, gevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 13 december 2016;

Gelet op advies 60.792/3 van de Raad van State, gegeven op 6 februari 2017, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 3, derde lid, van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers wordt het woord "vijfde" opgeheven.

Art. 2.In artikel 5, C, van bijlage III bij hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2012, wordt punt 2° vervangen door wat volgt: "2° de dienst is gevestigd en coördineert de vraag naar en het aanbod van oppashulp in de regio, vermeld in artikel 3, tweede lid, waarvoor hij erkend is. De dienst kan de vraag naar en het aanbod van oppashulp coördineren in een door hem omschreven werkgebied dat ruimer is dan de regio waarvoor hij is erkend, als de beslissing tot erkenning van de dienst dat ruimere werkgebied vermeldt. Dat ruimere werkgebied moet een aaneengesloten geheel vormen;".

Art. 3.Aan bijlage III bij hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2012, 7 december 2012, 21 december 2012 en 13 december 2013, wordt een artikel 11 toegevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 11.De diensten voor oppashulp die vóór 1 januari 2017 erkend zijn, moeten uiterlijk op 1 januari 2020 beantwoorden aan de voorwaarden, vermeld in artikel 5, C, 2°. Tot die datum moeten de diensten voor oppashulp voldoen aan de voorwaarden vermeld in artikel 5, C, 2°, zoals dat gold vóór de vervanging ervan bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 2017 tot wijziging van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers.".

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2017.

Art. 5.De Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 17 maart 2017.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN


begin


Publicatie : 2017-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^