Besluit Van De Vlaamse Regering van 17 mei 2019
gepubliceerd op 11 september 2019

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming

bron
vlaamse overheid
numac
2019014302
pub.
11/09/2019
prom.
17/05/2019
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2019014302

VLAAMSE OVERHEID


17 MEI 2019. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 30/11/2018 pub. 28/12/2018 numac 2018032546 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming sluiten houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming


DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming, artikel 143, 145, 148 en 152;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 30/11/2018 pub. 28/12/2018 numac 2018032546 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming sluiten houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 oktober 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/10/2018 pub. 20/12/2018 numac 2018032483 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor het verlenen van een erkennings- of omzettingskalender en tot wijziging van de regels voor de voorafgaande vergunning sluiten tot vaststelling van de regels voor het verlenen van een erkennings- of omzettingskalender en tot wijziging van de regels voor de voorafgaande vergunning;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 5 april 2019;

Gelet op het advies van de Vlaamse raad WVG van 7 mei 2019;

Gelet op de adviesaanvraag binnen dertig dagen, die op 9 april 2019 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Aan artikel 468, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 30/11/2018 pub. 28/12/2018 numac 2018032546 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming sluiten houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming wordt een punt 13° toegevoegd, dat luidt als volgt: "13° het complement voor leidinggevende functie in zorg."

Art. 2.In artikel 469 van hetzelfde besluit wordt "12° " vervangen door "13° ";

Art. 3.In artikel 470 van hetzelfde besluit wordt "12° " vervangen door "13° ";

Art. 4.In artikel 473 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° aan paragraaf 1 wordt een punt 19° toegevoegd, dat luidt als volgt: "19° deel M: het complement voor leidinggevende functie in de zorg."; 2° in paragraaf 3, eerste lid, wordt de zinsnede "((A1+A2+A3+B1+B2+C+D+E1+E2+E3+F+G+H) * 0,995696 * 1,022318) + E4 + I + J + K + L" vervangen door de zinsnede "((A1+A2+A3+B1+B2+C+D+E1+E2+E3+F+G+H) * 0,995696 * 1,022318) + E4 + I + J + K + L + M";3° aan paragraaf 3, eerste lid, wordt een punt 20° toegevoegd, dat luidt als volgt: "20° M = de financiering conform de bepalingen van onderafdeling 20";4° in paragraaf 3, derde lid, wordt de zinsnede "tot en met 19° " vervangen door de zinsnede "tot en met 20° ".

Art. 5.Aan boek 3, deel 2, titel 3, hoofdstuk 1, afdeling 1, van hetzelfde besluit, wordt een onderafdeling 20, die bestaat uit artikel 504/3, toegevoegd, die luidt als volgt: "Onderafdeling 20. Deel M: Complement voor leidinggevende functie in de zorg

Art. 504/3.§ 1. De tegemoetkoming per verblijfsdag en per gebruiker voor het complement voor leidinggevende functie in zorg, wordt bepaald conform de volgende formule: (1928,76 euro X het aantal te financieren voltijds equivalent leidinggevenden in zorg in het woonzorgcentrum, in voorkomend geval met het bijbehorende centrum voor kortverblijf in de referentieperiode) / (totaal gemiddelde aantal aanwezige bewoners in het woonzorgcentrum, in voorkomend geval met het bijbehorende centrum voor kortverblijf in de referentieperiode * aantal dagen in de referentieperiode) Het aantal te financieren voltijds equivalent leidinggevenden in zorg in het woonzorgcentrum in voorkomend geval met het bijbehorende centrum voor kortverblijf wordt begrensd door het aantal erkende entiteiten woonzorgcentrum in voorkomend geval met het bijbehorende centrum voor kortverblijf op 30 juni van het jaar X-1 gedeeld door 30, afgerond op 3 decimalen.

Onder leidinggevenden in zorg worden begrepen de loontrekkende of statutaire medewerkers met een contract en functie- inhoud als leidinggevende in de zorg en sociale dienst."

Art. 6.In artikel 41, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 oktober 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/10/2018 pub. 20/12/2018 numac 2018032483 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor het verlenen van een erkennings- of omzettingskalender en tot wijziging van de regels voor de voorafgaande vergunning sluiten tot vaststelling van de regels voor het verlenen van een erkennings- of omzettingskalender en tot wijziging van de regels voor de voorafgaande vergunning wordt de tabel vervangen door de volgende tabel:

Jaartal

maximale erkennings- capaciteit woongenlegen- heden woonzorgcentra

maximale erkenningscapaciteit woongelegen- heden centra voor kort- verblijf

maximale omzettings- capaciteit

totaal

2020

599

47

599

1245

2021

599

46

599

1244

2022

599

46

599

1244

2023

599

46

599

1244

2024

599

22

599

1220

2025

598

512

1110


Art. 7.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2020.

Art. 8.De Vlaamse minister, bevoegd voor het gezondheidsbeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 17 mei 2019.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN


begin


Publicatie : 2019-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^