Besluit Van De Vlaamse Regering van 17 mei 2019
gepubliceerd op 11 september 2019

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 september 2018 houdende het terugkommoment in het kader van de rijopleiding categorie B

bron
vlaamse overheid
numac
2019014370
pub.
11/09/2019
prom.
17/05/2019
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2019014370

VLAAMSE OVERHEID


17 MEI 2019. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 september 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 28/09/2018 pub. 14/11/2018 numac 2018032180 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende het terugkommoment in het kader van de rijopleiding categorie B sluiten houdende het terugkommoment in het kader van de rijopleiding categorie B


DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 9 maart 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 09/03/2018 pub. 28/03/2018 numac 2018011401 bron vlaamse overheid Decreet houdende het terugkommoment in het kader van de rijopleiding categorie B sluiten houdende het terugkommoment in het kader van de rijopleiding categorie B, artikel 4, eerste lid, artikel 6, artikel 10, § 3, eerste lid, artikel 11, § 4, eerste lid, en artikel 11/1, derde lid;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 28 september 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 28/09/2018 pub. 14/11/2018 numac 2018032180 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende het terugkommoment in het kader van de rijopleiding categorie B sluiten houdende het terugkommoment in het kader van de rijopleiding categorie B;

Gelet op het advies nr. 101/2018 van de Gegevensbeschermingsautoriteit, gegeven op 17 oktober 2018;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 26 maart 2019;

Gelet op advies 65.973/3 van de Raad van State, gegeven op 10 mei 2019, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Artikel 24 van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 september 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 28/09/2018 pub. 14/11/2018 numac 2018032180 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende het terugkommoment in het kader van de rijopleiding categorie B sluiten houdende het terugkommoment in het kader van de rijopleiding categorie B wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 24.Elke instelling gebruikt uitsluitend de gegevensbank die het bestuur ter beschikking stelt en gebruikt die op de wijze die het bestuur bepaalt.

De instellingen voeren de gegevens, vermeld in artikel 22, eerste lid, en 23, in de gegevensbank, vermeld in het eerste lid, in.".

Art. 2.Aan artikel 43 van hetzelfde besluit worden een derde en een vierde lid toegevoegd, die luiden als volgt: "Na het volgen van de bijscholing, vermeld in het eerste en tweede lid, registreren de lesgevers, op de wijze die het bestuur bepaalt, de volgende gegevens in de gegevensbank: 1° de datum van de bijscholing;2° de benaming van de bijscholing;3° het aantal uren bijscholing;4° het getuigschrift van de bijscholing. Elke lesgever gebruikt uitsluitend de gegevensbank die het bestuur ter beschikking stelt en gebruikt die op de wijze die het bestuur bepaalt.".

Art. 3.In hoofdstuk IX van hetzelfde besluit worden een artikel 55/1 en 55/2 ingevoegd, die luiden als volgt: "

Art. 55/1.De nadere voorwaarden van het proces-verbaal, vermeld in artikel 10, § 3, eerste lid, van het decreet van 9 maart 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 09/03/2018 pub. 28/03/2018 numac 2018011401 bron vlaamse overheid Decreet houdende het terugkommoment in het kader van de rijopleiding categorie B sluiten, zijn opgenomen in het model dat is opgenomen in bijlage 7, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 55/2.De handhavingsinstantie, vermeld in artikel 55, int de bestuurlijke geldboete op de wijze die in het betalingsverzoek is bepaald.".

Art. 4.In hetzelfde besluit wordt een hoofdstuk IX/1, dat bestaat uit artikel 55/3 tot en met 55/13, ingevoegd, dat luidt als volgt: "HOOFDSTUK IX/ 1. Verwerking van gegevens

Art. 55/3.De gegevensbank van het bestuur bevat de volgende gegevens: 1° de gegevens, vermeld in artikel 22, eerste lid, en artikel 23;2° de gegevens, vermeld in artikel 43, derde lid;3° de gegevens, vermeld in artikel 55/4;4° de gegevens, vermeld in artikel 55/5;5° de gegevens, vermeld in artikel 55/6;6° de gegevens, vermeld in artikel 55/7;7° van iedere deelnemer de begin- en einddatum van de termijn, vermeld in artikel 6, eerste of tweede lid;8° in voorkomend geval, de gegevens, vermeld in artikel 55/8;9° in voorkomend geval, de gegevens, vermeld in artikel 55/9;10° in voorkomend geval, de gegevens, vermeld in artikel 55/10;11° in voorkomend geval, de gegevens, vermeld in artikel 55/11. Het bestuur is de verwerkingsverantwoordelijke als vermeld in artikel 4, 7), van de algemene verordening gegevensbescherming.

Art. 55/4.Van iedere deelnemer worden de volgende gegevens uit de kruispuntbank van de rijbewijzen verzameld: 1° het rijksregisternummer;2° de plaats van afgifte van het voorlopig rijbewijs B en van het rijbewijs B;3° de datum van afgifte van het voorlopig rijbewijs B en van het rijbewijs B;4° in geval van toepassing van artikel 5/1, § 2, van het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B: de datum van omwisseling van het voorlopig rijbewijs B;5° het soort voorlopig rijbewijs B;6° de aanwezigheid op het rijbewijs van de codes 10 tot en met 43 en de code 50, vermeld in bijlage 7 bij het koninklijk besluit van 23 maart 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998014078 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs sluiten betreffende het rijbewijs.

Art. 55/5.Van iedere deelnemer worden de volgende gegevens uit het Rijksregister verzameld: 1° het rijksregisternummer;2° de naam en voornamen;3° de hoofdverblijfplaats;4° de datum van het overlijden.

Art. 55/6.Van iedere lesgever worden de volgende gegevens verzameld: 1° het rijksregisternummer;2° de naam en voornamen;3° het adres;4° het e-mailadres;5° een kopie van het rijbewijs;6° de documenten waaruit blijkt dat de voorwaarden, vermeld in artikel 39, 1°, 2° en 3°, en artikel 40, vervuld zijn of de documenten waaruit blijkt dat de voorwaarden, vermeld in artikel 39, 1°, 2° en 3°, en artikel 41, vervuld zijn;7° een bewijs van de erkenning als vermeld in artikel 42, negende lid.

Art. 55/7.Van iedere instelling worden de volgende gegevens verzameld: 1° het ondernemingsnummer;2° het IBAN-rekeningnummer en de BIC-code;3° de naam;4° het adres van de instelling, het oefenterrein en de lokalen;5° het e-mailadres;6° de website;7° de naam en voornamen van de verantwoordelijke;8° het rijksregisternummer van de verantwoordelijke;9° het telefoonnummer en het e-mailadres van de verantwoordelijke;10° de documenten, vermeld in artikel 26, tweede lid.

Art. 55/8.Als conform artikel 6, vijfde lid, een uitstel wordt aangevraagd, worden van de deelnemer de volgende gegevens verzameld: 1° de postdatum van de aanvraag tot uitstel;2° de aangehaalde reden voor de aanvraag tot uitstel;3° conform artikel 6, vierde lid, de datum vanaf wanneer de onmogelijkheid om het terugkommoment te volgen start en de datum vanaf wanneer die onmogelijkheid ophoudt;4° de datum van de beslissing over de aanvraag tot uitstel;5° de beslissing over de aanvraag tot uitstel;6° de begin- en einddatum van de termijn waarin de deelnemer het terugkommoment moet volgen als een uitstel wordt toegestaan.

Art. 55/9.Als conform artikel 10, § 2, eerste lid, van het decreet van 9 maart 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 09/03/2018 pub. 28/03/2018 numac 2018011401 bron vlaamse overheid Decreet houdende het terugkommoment in het kader van de rijopleiding categorie B sluiten een aanmaning wordt verstuurd, worden van de deelnemer de volgende gegevens verzameld: 1° de datum waarop de aanmaning is verstuurd;2° de begin- en einddatum van de termijn waarin de deelnemer het terugkommoment alsnog kan volgen nadat de aanmaning is verstuurd.

Art. 55/10.Als conform artikel 10, § 3, eerste lid, van het decreet van 9 maart 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 09/03/2018 pub. 28/03/2018 numac 2018011401 bron vlaamse overheid Decreet houdende het terugkommoment in het kader van de rijopleiding categorie B sluiten, een proces-verbaal wordt opgesteld, worden de volgende gegevens verwerkt: 1° de datum van de inbreuk;2° de bevoegde procureur des Konings;3° het nummer van het proces-verbaal;4° de datum waarop het proces-verbaal is verzonden aan de procureur des Konings;5° de datum waarop de kopie van het proces-verbaal is verzonden aan de handhavingsinstantie;6° de datum waarop conform artikel 10, § 4, eerste lid, van het decreet van 9 maart 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 09/03/2018 pub. 28/03/2018 numac 2018011401 bron vlaamse overheid Decreet houdende het terugkommoment in het kader van de rijopleiding categorie B sluiten de beslissing van de procureur des Konings is ontvangen door de handhavingsinstantie, vermeld in artikel 55;7° de beslissing van de procureur des Konings om al dan niet strafvervolging in te stellen.

Art. 55/11.In het kader van de bestuurlijke beboetingsprocedure, vermeld in artikel 11, § 1, van het decreet van 9 maart 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 09/03/2018 pub. 28/03/2018 numac 2018011401 bron vlaamse overheid Decreet houdende het terugkommoment in het kader van de rijopleiding categorie B sluiten, worden de volgende gegevens verwerkt: 1° de datum waarop de vermoedelijke overtreder op de hoogte is gebracht van het voornemen om een bestuurlijke geldboete op te leggen;2° de datum waarop de vermoedelijke overtreder een schriftelijk verweer heeft ingediend;3° de datum waarop beslist is om al dan niet een bestuurlijke geldboete op te leggen;4° de beslissing om al dan niet een bestuurlijke geldboete op te leggen;5° de datum waarop de vermoedelijke overtreder op de hoogte is gebracht van de beslissing;6° de datum waarop de vermoedelijke overtreder jurisdictioneel beroep heeft ingesteld bij de politierechtbank, de datum van de uitspraak van die rechtbank en het beschikkend gedeelte van het vonnis;7° het bedrag van de te innen bestuurlijke geldboete;8° de datum waarop de bestuurlijke geldboete is betaald.

Art. 55/12.De gegevens worden verzameld en verwerkt voor: 1° de handhaving, vermeld in hoofdstuk 5 van het decreet van 9 maart 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 09/03/2018 pub. 28/03/2018 numac 2018011401 bron vlaamse overheid Decreet houdende het terugkommoment in het kader van de rijopleiding categorie B sluiten;2° de controle, vermeld in artikel 32, tweede lid, van dit besluit;3° de controle in het kader van hoofdstuk 7 van dit besluit;4° de opmaak van algemene en naamloze statistieken door het bestuur met het oog op onderzoek en evaluatie van de beleidsmaatregel. De gegevens, vermeld in artikel 55/3, eerste lid, 1°, 3°, 4°, 7°, 8° en 9°, worden verzameld en verwerkt voor de doeleinden, vermeld in het eerste lid.

De gegevens, vermeld in artikel 55/3, eerste lid, 2°, 5° en 6°, worden verzameld en verwerkt voor de doeleinden, vermeld in het eerste lid, 2°, 3° en 4°.

De gegevens, vermeld in artikel 55/3, eerste lid, 10° en 11°, worden verzameld en verwerkt voor de doeleinden, vermeld in het eerste lid, 1° en 4°. De gegevens, die verzameld en verwerkt worden voor het doeleinde vermeld in het eerste lid, 4° worden geanonimiseerd.

Art. 55/13.De gegevens, vermeld in artikel 55/3, eerste lid, 1°, 3°, 4° en 7° tot en met 11°, worden voor vijf jaar in de gegevensbank bijgehouden. De gegevens, vermeld in artikel 55/3, eerste lid, 2°, 5° en 6°, worden bijgehouden zolang de erkenning van de instelling of de lesgever behouden blijft.".

Art. 5.Aan hetzelfde besluit wordt een bijlage 7 toegevoegd, die als bijlage bij dit besluit is gevoegd.

Art. 6.De Vlaamse minister, bevoegd voor het verkeersveiligheidsbeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 17 mei 2019.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS, De Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, B. WEYTS

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld


begin


Publicatie : 2019-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^