Besluit Van De Vlaamse Regering van 17 mei 2019
gepubliceerd op 24 juni 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 november 2013 houdende de organisatie van pleegzorg

bron
vlaamse overheid
numac
2019030553
pub.
24/06/2019
prom.
17/05/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019030553

VLAAMSE OVERHEID


17 MEI 2019. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 november 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 08/11/2013 pub. 14/01/2014 numac 2013207407 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de organisatie van pleegzorg sluiten houdende de organisatie van pleegzorg


DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20, gewijzigd bij bijzondere wet van 16 juli 1993;

Gelet op het decreet van 17 oktober 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/10/2003 pub. 10/11/2003 numac 2003201693 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen sluiten betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen, artikel 6, § 1 en artikel 7, § 1, eerste en derde lid;

Gelet op het decreet van 29 juni 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 29/06/2012 pub. 16/08/2012 numac 2012035934 bron vlaamse overheid Decreet houdende de organisatie van pleegzorg sluiten houdende de organisatie van pleegzorg, artikel 4, 5, artikel 7, § 2, tweede lid, artikel 11, tweede lid, artikel 12, gewijzigd bij het decreet van 15 juli 2016, artikel 13, § 1, artikel 13/1, eerste lid, ingevoegd bij het decreet van 16 maart 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 16/03/2018 pub. 05/04/2018 numac 2018011580 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 29 juni 2012 houdende de organisatie van pleegzorg sluiten, artikel 16, gewijzigd bij het decreet van 16 maart 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 16/03/2018 pub. 05/04/2018 numac 2018011580 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 29 juni 2012 houdende de organisatie van pleegzorg sluiten, artikel 18, artikel 19, § 3, artikel 23, gewijzigd bij het decreet van 19 januari 2018 en artikel 24, eerste lid;

Gelet op het decreet van 16 maart 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 16/03/2018 pub. 05/04/2018 numac 2018011580 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 29 juni 2012 houdende de organisatie van pleegzorg sluiten houdende wijziging van het decreet van 29 juni 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 29/06/2012 pub. 16/08/2012 numac 2012035934 bron vlaamse overheid Decreet houdende de organisatie van pleegzorg sluiten houdende de organisatie van de pleegzorg, artikel 4 en 5;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 8 november 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 08/11/2013 pub. 14/01/2014 numac 2013207407 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de organisatie van pleegzorg sluiten houdende de organisatie van pleegzorg;

Gelet op het gunstige advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 26 februari 2019;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor financiën en begroting, gegeven op 27 maart 2019;

Gelet op advies 65.944/1 van de Raad van State, gegeven op 9 mei 2019, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 2, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 november 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 08/11/2013 pub. 14/01/2014 numac 2013207407 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de organisatie van pleegzorg sluiten houdende de organisatie van pleegzorg wordt de zin "Die voorwaarde geldt echter niet als de toegangspoort voor pleeggasten beslist tot de voortzetting van jeugdhulpverlening in de vorm van pleegzorg, met toepassing van het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp." opgeheven.

Art. 2.In artikel 3 van hetzelfde besluit wordt het eerste lid vervangen door wat volgt: "De ondersteunende pleegzorg omvat de volgende typemodules: 1° crisisverblijf in een pleeggezin;2° ondersteunend verblijf in een pleeggezin - lage frequentie; 3° ondersteunend verblijf in een pleeggezin - korte duur.".

Art. 3.Artikel 4 tot en met 6 van hetzelfde besluit worden vervangen door wat volgt: "

Art. 4.De typemodule die deel uitmaakt van de perspectiefzoekende pleegzorg, is: perspectiefzoekend verblijf in een pleeggezin.

Art. 5.De typemodule die deel uitmaakt van de perspectiefbiedende pleegzorg, is: perspectiefbiedend verblijf in een pleeggezin.

Art. 6.§ 1. De typemodule die deel uitmaakt van de behandelingspleegzorg is: behandelingspleegzorg. § 2. Een dienst komt in aanmerking voor de subsidiëring van een module behandelingspleegzorg als het aanbod dat hij wil doen vooraf door de administrateur-generaal is goedgekeurd.

De aanvraag tot goedkeuring van het aanbod is alleen ontvankelijk als aan al de volgende voorwaarden is voldaan: 1° de dienst voor pleegzorg dient de aanvraag schriftelijk in bij het agentschap;2° de aanvraag bevat al de volgende gegevens: a) de contactgegevens van de dienst voor pleegzorg;b) een omschrijving van het aanbod, die de volgende elementen bevat en waaruit blijkt dat het aanbod voldoet aan de definitie, vermeld in artikel 2, 1°, van het decreet van 29 juni 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 29/06/2012 pub. 16/08/2012 numac 2012035934 bron vlaamse overheid Decreet houdende de organisatie van pleegzorg sluiten: 1) duidelijk omschreven doelgroep, doelstelling, acties en randvoorwaarden;2) de wetenschappelijke onderbouw;3) de specificiteit; 4) de intensiteit.".

Art. 4.Artikel 7 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 5.In artikel 8 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid wordt de zinsnede ", 3°, a)" opgeheven;2° in het tweede lid wordt de zinsnede ", 3°, a)" opgeheven.

Art. 6.In artikel 9 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "en te combineren" worden opgeheven;2° de zinsnede ", 3°, en voor de combinatie van die modules" wordt opgeheven.

Art. 7.Artikel 10 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 8.In hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 14 februari 2014, 30 januari 2015 en 25 september 2015, wordt een artikel 12/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 12/1.§ 1. De dienst voor pleegzorg neemt de rol van bevoegd orgaan voor pleegzorg als vermeld in artikel 387quinquies tot en met artikel 387septies van het Burgerlijk Wetboek, op. § 2. De dienst voor pleegzorg voorziet in een evaluatie van elke pleegzorgsituatie.

Voor perspectiefbiedende pleegzorg wordt jaarlijks een evaluatieverslag opgemaakt. In voorkomend geval wordt dat verslag bezorgd aan het ondersteuningscentrum jeugdzorg of de sociale dienst.

Voor perspectiefzoekende pleegzorg wordt zesmaandelijks een evaluatieverslag opgemaakt. In voorkomend geval wordt dat verslag bezorgd aan het ondersteuningscentrum jeugdzorg of de sociale dienst. § 3. Als er persoonsvolgende financiering wordt toegekend aan een pleegkind of pleeggast en als de betaalde taken worden uitgevoerd door een pleegzorger, controleert en bewaakt de dienst voor pleegzorg, de toegevoegde waarde van die betaalde taken, in functie van het al dan niet voortzetten van pleegzorg. § 4. De dienst voor pleegzorg wisselt goede praktijken en expertise over zijn diverse opdrachten uit met de andere diensten voor pleegzorg en de partnerorganisatie. Hij stemt zijn procedures, minimaal voor de screening, vermeld in artikel 14 van het decreet van 29 juni 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 29/06/2012 pub. 16/08/2012 numac 2012035934 bron vlaamse overheid Decreet houdende de organisatie van pleegzorg sluiten, af om efficiënt en optimaal kandidaat-pleeggezinnen te vinden.".

Art. 9.In artikel 19 van hetzelfde besluit wordt de zinsnede "uittreksel uit het strafregister model twee op als vermeld in artikel 596" vervangen door de zinsnede "uittreksel als vermeld in artikel 596, tweede lid,".

Art. 10.Aan artikel 29, eerste lid, van hetzelfde besluit wordt een punt 7° toegevoegd, dat luidt als volgt: "7° het evaluatieverslag, vermeld in artikel 12/1, § 2.".

Art. 11.In artikel 32 van hetzelfde besluit wordt de zinsnede "48 van het decreet van 7 maart 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/03/2008 pub. 15/04/2008 numac 2008201168 bron vlaamse overheid Decreet inzake bijzondere jeugdbijstand sluiten inzake bijzondere jeugdbijstand" vervangen door de zinsnede "78/1 van het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp".

Art. 12.In artikel 33 van hetzelfde besluit wordt het tweede lid opgeheven.

Art. 13.Artikel 38 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 14.Artikel 48 en 49 van hetzelfde besluit worden opgeheven.

Art. 15.In artikel 51 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 25 september 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 25/09/2015 pub. 21/10/2015 numac 2015036250 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 1994 inzake de erkenningsvoorwaarden en de subsidienormen voor de voorzieningen van de bijzondere jeugdbijstand, van het besluit van de Vlaamse Regering van type besluit van de vlaamse regering prom. 25/09/2015 pub. 30/10/2015 numac 2015036286 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2012 betreffende toerismesubsidies type besluit van de vlaamse regering prom. 25/09/2015 pub. 23/10/2015 numac 2015036242 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 32 en 33 van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 juni 2013 betreffende het algemeen welzijnswerk sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het eerste lid wordt vervangen door wat volgt: "Vergunde diensten voor pleegzorg ontvangen per module begeleiding of behandeling die ze inzetten, een forfaitaire subsidie die op jaarbasis wordt vastgesteld volgens de volgende tabel:

module

personeel (P)

anciënniteit extra boven 5 jaar (A)

werking (W)

totaal (T=P+W)

ondersteunend verblijf in een pleeggezin - lage frequentie, vermeld in artikel 3, eerste lid, 2°

4.217,65

101,68

794,80

5.012,45

ondersteunend verblijf in een pleeggezin - korte duur, vermeld in artikel 3, eerste lid, 3°

4.217,65

101,68

794,80

5.012,45

crisisverblijf in een pleeggezin, vermeld in artikel 3, eerste lid, 1°

25.305,90

610,08

4.768,80

30.074,70

perspectiefzoekend verblijf in een pleeggezin, vermeld in artikel 4

4.217,65

101,68

794,80

5.012,45

perspectiefbiedend verblijf in een pleeggezin, vermeld in artikel 5

4.217,65

101,68

794,80

5.012,45

behandelingspleegzorg, vermeld in artikel 6, § 1

7.908,09

190,65

1.490,25

9.398,34


2° in het derde lid wordt de zinsnede "maximaal 25 %" vervangen door de zinsnede "maximaal 15%"; 3° het vierde lid wordt vervangen door wat volgt: "De bedragen, vermeld in het eerste lid, zijn gekoppeld aan de index van de consumptieprijzen die van toepassing is op 1 januari 2019.".

Art. 16.In hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 14 februari 2014, 30 januari 2015 en 25 september 2015, wordt een artikel 51/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 51/1.Als de som van het aantal ingezette modules perspectiefzoekende, perspectiefbiedende en ondersteunende pleegzorg op 30 juni van het jaar in kwestie 2% hoger ligt dan de som van het aantal modules dat de basis vormde voor de subsidiëring van het jaar in kwestie, kan binnen de beschikbare begrotingskredieten vanaf 1 augustus van het jaar in kwestie een aanpassing van de subsidie toegepast worden.

De dienst voor pleegzorg dient op uiterlijk 15 juli van het jaar in kwestie een aanvraag in bij het agentschap om een aanpassing als vermeld in het eerste lid, te krijgen.".

Art. 17.In hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 14 februari 2014, 30 januari 2015 en 25 september 2015, wordt een artikel 54/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 54/1.Voor de organisatie en coördinatie van een project als, vermeld in artikel 13/1, van het decreet van 29 juni 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 29/06/2012 pub. 16/08/2012 numac 2012035934 bron vlaamse overheid Decreet houdende de organisatie van pleegzorg sluiten, kan ten laste van het fonds en binnen de begrotingskredieten, aan een of meer diensten voor pleegzorg of partnerorganisatie, op hun aanvraag, een subsidie worden verleend.

Een subsidieaanvraag is alleen ontvankelijk als ze voldoet aan al de volgende voorwaarden: 1° ze wordt door de dienst(en) voor pleegzorg of partnerorganisatie met een beveiligde zending bij de administratie ingediend;2° ze bevat al de volgende elementen: a) de identiteit en het adres van de dienst voor pleegzorg of partnerorganisatie;b) een omschrijving van het project, die al de volgende elementen bevat: 1) de probleemstelling die aan de grondslag ligt van het project;2) de manier waarop het project op de probleemstelling ingrijpt;3) de verhouding van het project tot het bestaande aanbod;4) de maatschappelijke relevantie van het project;5) de doelgroep en het aantal minderjarigen op wie het project betrekking heeft;6) de verwijzingen naar bestaand onderzoek als dat beschikbaar is;7) de beoogde effecten van het project;8) de indicatoren en meetfactoren om de beoogde effecten te meten;9) de wijze waarop en de persoon door wie het project wordt opgevolgd en geëvalueerd;10) de wijze waarop het project structureel gemaakt kan worden;11) de duurtijd en fasering van het project;12) een begroting van alle inkomsten en uitgaven die betrekking hebben op de realisatie van het project. Artikel 17 tot en met 32 zijn van overeenkomstige toepassing op de projecten.

De duurtijd, vermeld in het tweede lid, 2°, b), 11), bedraagt maximaal vijf jaar. Overschrijding van die termijn kan alleen op beslissing van de minister, nadat de inrichtende macht daarvoor een aanvraag indient die, behalve de elementen, vermeld in het tweede lid, 2°, een motivatie voor de verlenging bevat.

De subsidie wordt verleend in het kader van een overeenkomst die wordt gesloten met de minister. De overeenkomst bevat: 1° de identiteit en het adres van de contracterende partijen;2° de omschrijving van het project, vermeld in het tweede lid, 2°, b);3° een verwijzing naar het vierde lid;4° een verwijzing naar de specifieke criteria, vermeld in het derde lid;5° een beschrijving van de manier waarop over de voortgang van het project wordt gerapporteerd, zowel inhoudelijk als financieel;6° de opgave van de subsidiebedragen en van de bestemming van de bedragen;7° de uitbetalingsmodaliteiten van de subsidies;8° de looptijd van de overeenkomst;9° de vermelding van de manier waarop de overeenkomst wordt beëindigd. De subsidie wordt verleend op voorwaarde dat: 1° ze uitsluitend wordt aangewend voor de personeelskosten en de werkingskosten die nodig zijn om het project te realiseren;2° er een boekhoudplan wordt gebruikt conform een rekeningstelsel dat de minister bepaalt; 3° toezicht van de administratie mogelijk is op de boekhouding en op de aanwending van de subsidies, zowel op basis van stukken als ter plaatse.".

Art. 18.In artikel 55 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 worden de woorden "kandidaat-pleegzorgers en pleegzorgers" vervangen door de woorden "kandidaat-pleeggezin en pleeggezin";2° in paragraaf 2, eerste lid, wordt het woord "kandidaat-pleegzorgers" vervangen door het woord "kandidaat-pleeggezinnen";3° in paragraaf 2, eerste lid, wordt het woord "pleegzorger" vervangen door het woord "pleeggezin";4° in paragraaf 2, tweede en derde lid, worden de woorden "de kandidaat-pleegzorger" telkens vervangen door de woorden "het kandidaat-pleeggezin";5° in paragraaf 3, eerste lid, worden de woorden "de geselecteerde pleegzorger" vervangen door de woorden "het geselecteerde pleeggezin";6° in paragraaf 3, eerste lid, worden de woorden "gezin van de pleegzorger" vervangen door het woord "pleeggezin";7° in paragraaf 3 worden de woorden "de pleegzorger" telkens vervangen door de woorden "het pleeggezin";8° in paragraaf 3 worden de woorden "zijn gezin" telkens vervangen door de woorden "het pleeggezin".

Art. 19.In artikel 56 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "kandidaat-pleegzorgers en pleegzorgers" vervangen door de woorden "kandidaat-pleeggezin en pleeggezin";2° in het eerste lid worden de woorden "gezin van de kandidaat-pleegzorger of de pleegzorger" vervangen door het woord "pleeggezin";3° in het tweede en derde lid worden de woorden "de kandidaat-pleegzorger of pleegzorger" vervangen door de woorden "het kandidaat-pleeggezin of pleeggezin";4° in het tweede lid worden de woorden "zijn gezin" telkens vervangen door de woorden "het pleeggezin".

Art. 20.In artikel 57 van hetzelfde besluit wordt de zinsnede "de persoon van de pleegzorger, de nodige competenties van de pleegzorger om adequaat om te gaan met een pleegzorgsituatie, de materiële mogelijkheden, de gezinssituatie en de sociale context van de pleegzorger" vervangen door de zinsnede "het pleeggezin, de nodige competenties van het pleeggezin om adequaat om te gaan met een pleegzorgsituatie, de materiële mogelijkheden, de gezinssituatie en de sociale context van het pleeggezin".

Art. 21.In artikel 59 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "de betrokken pleegzorger" vervangen door de woorden "de volwassen leden van het pleeggezin in kwestie";2° in het tweede lid worden de woorden "de pleegzorger" vervangen door de woorden "het pleeggezin".

Art. 22.In artikel 60 van hetzelfde besluit worden de woorden "vanwege de gewijzigde situatie van het pleegkind of de pleeggast in vergelijking met de situatie van het moment van de screening" vervangen door de woorden "als het pleegkind of de pleeggast niet langer in het pleeggezin verblijft".

Art. 23.In artikel 60/1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 februari 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 14/02/2014 pub. 15/04/2014 numac 2014035303 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden type besluit van de vlaamse regering prom. 14/02/2014 pub. 25/03/2014 numac 2014035275 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juli 2013 betreffende de Adviescommissie voor Voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en pleegzorgers en van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 type besluit van de vlaamse regering prom. 14/02/2014 pub. 31/07/2014 numac 2014201947 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 1994 inzake de erkenningsvoorwaarden en de subsidienormen voor de voorzieningen van de bijzondere jeugdbijstand en tot opheffing van h sluiten, worden de woorden "de kandidaat-pleegzorger of pleegzorger" vervangen door de woorden "het kandidaat-pleeggezin of pleeggezin".

Art. 24.In artikel 60/2 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 februari 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 14/02/2014 pub. 15/04/2014 numac 2014035303 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden type besluit van de vlaamse regering prom. 14/02/2014 pub. 25/03/2014 numac 2014035275 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juli 2013 betreffende de Adviescommissie voor Voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en pleegzorgers en van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 type besluit van de vlaamse regering prom. 14/02/2014 pub. 31/07/2014 numac 2014201947 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 1994 inzake de erkenningsvoorwaarden en de subsidienormen voor de voorzieningen van de bijzondere jeugdbijstand en tot opheffing van h sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "de kandidaat-pleegzorger of de pleegzorger" worden vervangen door de woorden "het kandidaat-pleeggezin of het pleeggezin";2° de woorden "de kandidaat-pleegzorger of pleegzorger" worden vervangen door de woorden "het kandidaat-pleeggezin of pleeggezin".

Art. 25.In artikel 60/3 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 februari 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 14/02/2014 pub. 15/04/2014 numac 2014035303 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden type besluit van de vlaamse regering prom. 14/02/2014 pub. 25/03/2014 numac 2014035275 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juli 2013 betreffende de Adviescommissie voor Voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en pleegzorgers en van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 type besluit van de vlaamse regering prom. 14/02/2014 pub. 31/07/2014 numac 2014201947 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 1994 inzake de erkenningsvoorwaarden en de subsidienormen voor de voorzieningen van de bijzondere jeugdbijstand en tot opheffing van h sluiten, worden de woorden "de kandidaat-pleegzorger of pleegzorger" telkens vervangen door de woorden "het kandidaat-pleeggezin of pleeggezin".

Art. 26.In artikel 62, § 1, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de zinnen "Aan de pleegzorgers wordt, binnen de beschikbare begrotingskredieten, per pleegkind of pleeggast, voor wie met toepassing van artikel 55, § 3, eerste lid, of artikel 56, tweede lid, een attest is afgeleverd, en per opvangdag een forfaitaire kostenvergoeding uitbetaald volgens de onderstaande tabel.Er wordt slechts één dag aangerekend voor de dag van de opname en de dag van het ontslag : hij wordt bestempeld als dag van de opname. De minister kan bepaalde dagen afwezigheid gelijkstellen met werkelijke aanwezigheid, afhankelijk van de ingezette modules." worden vervangen door de zinnen "Per pleegkind of pleeggast voor wie met toepassing van artikel 55, § 3, eerste lid, of artikel 56, tweede lid, een attest is afgegeven, wordt binnen de beschikbare begrotingskredieten en per opvangdag een forfaitaire kostenvergoeding uitbetaald volgens de volgende tabel. Er wordt maar één dag aangerekend voor de dag van de opname en de dag van het ontslag. Die dag wordt bestempeld als dag van de opname. De minister kan bepaalde dagen afwezigheid gelijkstellen met werkelijke aanwezigheid, afhankelijk van de ingezette modules. De forfaitaire kostenvergoeding wordt uitbetaald aan het pleeggezin. Als het pleegkind of de pleeggast bij meerdere pleeggezinnen is ondergebracht, wordt de forfaitaire kostenvergoeding evenredig verdeeld."; 2° aan het derde lid wordt de volgende zin toegevoegd: "De minister kan een lijst opstellen met de eigen inkomsten die mee in rekening genomen worden om de eigen inkomsten te berekenen.".

Art. 27.In artikel 65, § 2, van hetzelfde besluit wordt punt 3° opgeheven.

Art. 28.Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2019.

Art. 29.De Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 17 mei 2019.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN


begin


Publicatie : 2019-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^