Besluit Van De Vlaamse Regering van 17 november 2006
gepubliceerd op 25 januari 2007

Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de regelgeving met betrekking tot de integratie op de arbeidsmarkt van personen met een handicap binnen het beleidsdomein Werk en Sociale Economie

bron
vlaamse overheid
numac
2007035043
pub.
25/01/2007
prom.
17/11/2006
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

17 NOVEMBER 2006. - Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de regelgeving met betrekking tot de integratie op de arbeidsmarkt van personen met een handicap binnen het beleidsdomein Werk en Sociale Economie


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, inzonderheid op de artikelen 5, § 1, 5° en § 2;

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, inzonderheid op artikel 8;

Gelet op het decreet van 23 december 2005 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2006, inzonderheid op artikel 79 en 80;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 juli 1963 betreffende de sociale reclassering van de minder validen, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 april 1999;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 maart 1990 tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning, van het bedrag en van de betalingsmodaliteiten van de uitkeringen en het aanvullend loon van de gehandicapten die een beroepsopleiding, omscholing of herscholing volgen of die een bedrijfsopleiding volgen, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 20 januari 1993, 19 januari 1994 en 13 juli 1994;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 januari 1993 tot instelling en tot regeling van een stelsel van bedrijfsopleidingen met het oog op de integratie van personen met een handicap in het arbeidsproces, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2003;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 1994 houdende vaststelling van de regels volgens dewelke het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap de kosten van bijstand door doventolken ten laste neemt, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 25 november 1997, 17 juli 2000, 3 mei 2002, 23 april 2004 en 22 juli 2005;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 april 1995 betreffende de tenlasteneming door het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap van bijkomende uitgaven voor professionele integratie van personen met een handicap, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2003;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 april 1995 tot vaststelling van de voorwaarden waarop het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap een loonsubsidie toekent aan de werkgevers die personen met een handicap tewerkstellen onder gewone arbeidsvoorwaarden, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 23 mei 1996, 18 december 1998 en 12 december 2003;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 1996 houdende subsidieregeling van het loon en van de sociale lasten van de werknemers in de beschutte werkplaatsen die erkend zijn door het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 25 februari 1997, 24 juli 1997, 24 juli 1998, 23 maart 1999, 8 juni 1999, 30 maart 2001, 13 juli 2001, 23 november 2001, 12 december 2003 en 24 december 2004;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 22 april 1997 betreffende de erkenning en subsidiëring van centra voor beroepsopleiding of omscholing van personen met een handicap;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 1998 tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten volgens dewelke het Vlaams Fonds voor sociale integratie van personen met een handicap een inschakelingspremie toekent aan de werkgevers die personen met een handicap tewerkstellen onder gewone arbeidsvoorwaarden, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2003;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 1998 betreffende de arbeidstrajectbegeleiding voor personen met een handicap, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 24 juli 2001, 23 november 2001, 17 december 2004 en 10 juni 2005;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 april 1999 betreffende de erkenning en subsidiëring van centra voor gespecialiseerde voorlichting bij beroepskeuze voor personen met een handicap;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 1999 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden van de beschutte werkplaatsen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 2000 tot vaststelling van de voorwaarden voor de goedkeuring en de subsidiëring van projecten in het kader van de professionele integratie van personen met een handicap, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2003 en 10 juni 2005;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2001 houdende verscheidene bepalingen tot regeling en subsidiëring van arbeid en vakantie van personeel tewerkgesteld door voorzieningen gesubsidieerd door het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2001 tot subsidiëring van management en vorming ten bate van voorzieningen gesubsidieerd door het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2001 houdende subsidieregeling van het loon en van de sociale lasten van personen tewerkgesteld in de gehandicaptensector en wier tewerkstellingskosten voorheen in het stelsel van het derde arbeidscircuit door de overheid gedragen werden, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 januari 2006;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2001 tot vaststelling van de criteria, voorwaarden en refertebedragen van de tussenkomsten in de individuele materiële bijstand voor de sociale integratie van personen met een handicap, inzonderheid op hoofdstuk VI, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2002;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juni 2004 tot oprichting van het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie;

Gelet op het ministerieel besluit van 9 april 1964 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de lasten die voor de minder-validen voortvloeien uit de verplaatsing naar en het verblijf op de plaats die aangewezen werd voor hun beroepsopleiding, omscholing of herscholing, worden gedragen door het Rijksfonds voor sociale reclassering van de minder- validen, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 maart 1990 en bij de ministeriële besluiten van 28 maart 1972 en 17 januari 1978;

Gelet op het ministerieel besluit van 27 december 1967 houdende vaststelling van de criteria van toekenning der tegemoetkomingen inzake sociale hulp op het gebied van de sociale reclassering van de mindervaliden, inzonderheid op de artikelen 11bis, ingevoegd bij het ministerieel besluit van 2 juli 1975 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 7 maart 1990 en 23 november 2001;

Gelet op het ministerieel besluit van 23 mei 1969 tot vaststelling van de perken binnen en de voorwaarden onder welke de lasten voor de minder-validen voortvloeien uit de verplaatsing naar en het verblijf op de plaats aangewezen voor hun schoolopleiding, door het Rijksfonds voor sociale reclassering van de minder validen gedragen kunnen worden, gewijzigd bij ministeriële besluiten van 5 augustus 1974 en 17 januari 1978 en bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 maart 1990;

Gelet op het ministerieel besluit van 29 maart 1990 houdende vaststelling van de perken binnen en de voorwaarden onder dewelke een schoolopleiding bedoeld bij artikel 56, § 1, van het koninklijk besluit van 5 juli 1963 betreffende de sociale reclassering van de minder validen, in de Vlaamse Gemeenschap kan gelijkgesteld worden met een beroepsopleiding, omscholing of herscholing bedoeld bij § 2 van hetzelfde artikel;

Gelet op het advies van de raad van bestuur van het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap, gegeven op 6 december 2005;

Overwegende dat het wenselijk is voor de efficiënte werking van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding en van het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie, de regelgeving inzake sociale integratie van personen met een handicap af te stemmen op de nieuwe organisatie van de Vlaamse overheid en op het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid;

Gelet op het advies van de Raad van State nr. 40.711/1, gegeven op 6 juli 2006, met toepassing van artikel 84, § 3, eerste lid, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming, de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, en de Vlaamse minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK I. - Op het individu gerichte bepalingen voor de integratie op de arbeidsmarkt van personen met een handicap Afdeling I. - Reis- en verblijfskosten in het kader van de

beroepsopleiding

Artikel 1.In het opschrift van het ministerieel besluit van 9 april 1964 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de lasten die voor de minder-validen voortvloeien uit de verplaatsing naar en het verblijf op de plaats die aangewezen werd voor hun beroepsopleiding, omscholing of herscholing, worden gedragen door het Rijksfonds voor sociale reclassering van de minder-validen, worden de woorden « het Rijksfonds voor sociale reclassering van de minder-validen » vervangen door de woorden « de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ».

Art. 2.In artikel 1 van hetzelfde besluit worden de woorden « artikel 34 van het koninklijk besluit van 5 juli 1963 betreffende de sociale reclassering van de minder-validen » vervangen door de woorden « hun integratieprotocol, opgesteld door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap en een gespecialiseerde trajectbegeleiding ».

Art. 3.In artikel 4, § 1, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij ministerieel besluit van 17 januari 1978 en vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 maart 1990, worden de woorden « het Rijksfonds » vervangen door de woorden « de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ». Afdeling II. - Reis- en verblijfskosten in het kader van de

tewerkstelling

Art. 4.In artikel 11bis, § 1, van het ministerieel besluit van 27 december 1967 houdende vaststelling van de criteria van toekenning der tegemoetkomingen inzake sociale hulp op het gebied van de sociale reclassering van de minder-validen, ingevoegd bij ministerieel besluit van 2 juli 1975 en vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 maart 1990, worden de woorden « het Rijksfonds » vervangen door de woorden « de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ».

Art. 5.In artikel 11bis, § 2, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het ministerieel besluit van 2 juli 1975, worden de woorden « het Rijksfonds » vervangen door de woorden « de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ».

Art. 6.In artikel 11bis, § 4, ingevoegd bij het ministerieel besluit van 2 juli 1975 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2001, worden de woorden « het Rijksfonds » vervangen door de woorden « de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ».

Art. 7.In artikel 26 van hetzelfde besluit worden de woorden « het Rijksfonds » vervangen door de woorden « het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap of, voor de toepassing van hoofdstuk Ibis, de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ». Afdeling III. - Reis- en verblijfskosten in het kader van de met een

beroepsopleiding gelijkgestelde schoolopleiding

Art. 8.In het opschrift van het ministerieel besluit van 23 mei 1969 tot vaststelling van de perken binnen en de voorwaarden onder welke de lasten die voor de minder-validen voortvloeien uit de verplaatsing naar en het verblijf op de plaats aangewezen voor hun schoolopleiding, door het Rijksfonds voor sociale reclassering van de minder-validen gedragen kunnen worden, worden de woorden « het Rijksfonds voor sociale reclassering van de minder-validen » vervangen door de woorden « het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap of de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ».

Art. 9.Artikel 1 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt : «

Artikel 1.Als personen met een handicap kosten moeten maken voor de verplaatsing naar de plaats die voor hun schoolopleiding wordt aangewezen in de beslissing houdende vaststelling van hun integratieprotocol, en voor hun verblijf kan het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap die dragen binnen de grenzen en onder de voorwaarden die in dit besluit zijn vastgesteld. Als de schoolopleiding gelijkgesteld kan worden met een beroepsopleiding, kan de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding de bovengenoemde kosten dragen. »

Art. 10.In de artikel 4, § 2, artikel 5, § 2, artikel 10 en 15 van hetzelfde besluit worden de woorden « het Rijksfonds » vervangen door de woorden « het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap of, in voorkomend geval, de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ». Afdeling IV. - Uitkeringen en aanvullend loon van personen met een

handicap die een beroepsopleiding volgen

Art. 11.Artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 maart 1990 tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning, van het bedrag en van de betalingsmodaliteiten van de uitkeringen en het aanvullend loon van de gehandicapten die een beroepsopleiding, omscholing of herscholing volgen of die een bedrijfsopleiding volgen, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 20 januari 1993, wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 2.Personen met een handicap kunnen ten laste van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding uitkeringen en aanvullend loon genieten als ze aan de volgende voorwaarden voldoen : 1° ze zijn ten minste 18 jaar oud;2° ze volgen een beroepsopleiding in een erkend centrum voor beroepsopleiding, een bedrijfsopleiding of een met een beroepsopleiding gelijkgestelde schoolopleiding ter uitvoering van het integratie protocol dat het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap voor hen heeft vastgelegd en in het kader van een gespecialiseerde trajectbegeleiding, overeenkomstig de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 1998 betreffende de arbeidstrajectbegeleiding voor personen met een handicap.»

Art. 12.In artikel 12 van hetzelfde besluit worden de woorden « het Rijksfonds » vervangen door de woorden « de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » en wordt het woord « postassignatie » vervangen door de woorden « circulaire cheque ». Afdeling V. - Gelijkstelling van een schoolopleiding met een

beroepsopleiding

Art. 13.In artikel 1 van het ministerieel besluit van 29 maart 1990 houdende vaststelling van de perken binnen en de voorwaarden onder dewelke een schoolopleiding bedoeld bij artikel 56 § 1, van het koninklijk besluit van 5 juli 1963 betreffende de sociale reclassering van de minder-validen, in de Vlaamse Gemeenschap, kan gelijkgesteld worden met een beroepsopleiding, omscholing of herscholing bedoeld bij § 2 van hetzelfde artikel, worden de woorden « de raad van beheer van het Rijksfonds voor sociale reclassering van de minder-validen » en « het Rijksfonds » telkens vervangen door de woorden « de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ». Afdeling VI. - Bedrijfsopleidingen voor personen met een handicap

Art. 14.In artikel 2, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 januari 1993 tot instelling en tot regeling van een stelsel van bedrijfsopleidingen met het oog op de integratie van personen met een handicap in het arbeidsproces, worden de woorden « het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap » vervangen door de woorden « de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, afgekort de VDAB ».

Art. 15.In de artikelen 2, 4, § 1, 7°, artikel 4, § 2, 5°, artikel 5, 6, eerste lid, 5°, artikel 6, tweede lid en artikel 9, van hetzelfde besluit worden de woorden « het Fonds » telkens vervangen door de woorden « de VDAB ».

Art. 16.In artikel 8 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2003 worden de woorden « het Fonds » telkens vervangen door de woorden « de VDAB ». Afdeling VII. - Aanpassing arbeidspost en arbeidsgereedschap

Art. 17.In het opschrift van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 april 1995 betreffende de ten laste neming door het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap van bijkomende uitgaven voor professionele integratie van personen met een handicap, worden de woorden « het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap » vervangen door de woorden « de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ».

Art. 18.In artikel 1 van hetzelfde besluit worden de woorden « het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap, hierna genoemd « het Fonds », vervangen door de woorden « de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, afgekort de VDAB ».

Art. 19.In artikel 2, 4, 6, 7, 2° en 4°, artikel 8, 10, 11, 2°, artikel 13 en 14, van hetzelfde besluit worden de woorden « het Fonds » telkens vervangen door de woorden « de VDAB ».

Art. 20.In artikel 7 van hetzelfde besluit wordt punt 3° vervangen door wat volgt : « 3° zich ertoe verbinden om in de toekomst iedere met tegemoetkoming van de VDAB aangepaste arbeidspost bij voorrang te reserveren aan een bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ingeschreven persoon met een handicap; ».

Art. 21.In artikel 12, § 2, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden « het Fonds » vervangen door de woorden « het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ». Afdeling VIII. - CAO nr. 26

Art. 22.In het opschrift van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 april 1995 tot vaststelling van de voorwaarden waarop het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap een loonsubsidie toekent aan de werkgevers die personen met een handicap tewerkstellen onder gewone arbeidsvoorwaarden, worden de woorden « het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap » vervangen door de woorden « de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ».

Art. 23.In artikel 1, 2°, van hetzelfde besluit worden de woorden « het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap » vervangen door de woorden « het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ».

Art. 24.In artikel 1 van hetzelfde besluit wordt punt 5° vervangen door wat volgt : « 5° de VDAB : de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ».

Art. 25.In artikel 2, § 1, artikel 4, tweede lid, en artikel 5, 2°, van hetzelfde besluit worden de woorden « het Fonds » vervangen door de woorden « de VDAB ».

Art. 26.In artikel 2, § 2, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden « het Fonds » vervangen door de woorden « het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ».

Art. 27.In artikel 4, eerste lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 mei 1996, worden de woorden « de provinciale afdeling van het Fonds » vervangen door de woorden « de VDAB ». Afdeling IX. - Vlaamse inschakelingspremie

Art. 28.In het opschrift van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 1998 tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten volgens dewelke het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap een inschakelingspremie toekent aan de werkgevers die personen met een handicap tewerkstellen onder gewone arbeidsvoorwaarden, worden de woorden « het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap » vervangen door de woorden « de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ».

Art. 29.In artikel 1, 2°, van hetzelfde besluit worden de woorden « het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap » vervangen door de woorden « het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ».

Art. 30.Artikel 1 van hetzelfde besluit wordt punt 4° vervangen door wat volgt : « 4° de VDAB : de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding; ».

Art. 31.In artikel 2, eerste lid, artikel 5, tweede lid, en artikel 6, 2°, van hetzelfde besluit worden de woorden « het Fonds » vervangen door de woorden « de VDAB ».

Art. 32.In artikel 5, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden « de provinciale afdeling van het Fonds » vervangen door de woorden « de VDAB ».

Art. 33.Aan artikel 6, 3° en 4°, van hetzelfde besluit worden telkens de volgende woorden toegevoegd : « of die van de VDAB een vergelijkbare loonsubsidie ontvangt ». Afdeling X. - Adviesverlening over de aanpassing arbeidspost en

ergonomie

Art. 34.Aan artikel 25, § 3, van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2001 tot vaststelling van de criteria, voorwaarden en refertebedragen van de tussenkomsten in de individuele materiële bijstand voor de sociale integratie van personen met een handicap, wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt : « Het KOC sluit met de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding een protocol voor de uitvoering van de opdracht vermeld in § 2, 6°, en voor andere adviesverlening op het vlak van de professionele integratie van personen met een handicap. »

Art. 35.Aan artikel 28 van hetzelfde besluit wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt : « Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap sluit met de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding een protocol over de tenlasteneming van de kosten voor adviesverlening op het vlak van de professionele integratie van personen met en handicap. »

Art. 36.Aan artikel 30 van hetzelfde besluit wordt de volgende zin toegevoegd : « Kopie van dit verslag wordt bezorgd aan de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding en aan de Vlaamse ministers, bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid en sociale economie. » Afdeling XI. - Bijstand door doventolken

Art. 37.In hoofdstuk II van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 1994 houdende vaststelling van de regels volgens dewelke het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap de kosten van bijstand door doventolken ten laste neemt, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 25 november 1997, 17 juli 2000 en 22 juli 2005, wordt een artikel 5bis ingevoegd, dat luidt als volgt : «

Art. 5bis.Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap sluit met de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding een protocol voor de aansturing van en verslaggeving over de dienstverlening, vermeld in artikel 5. Dit protocol voorziet eveneens in de wijze waarop beide partijen de kosten van de dienstverlening en de personeels- en werkingskosten van het centraal tolkenbureau,vastgesteld in hoofdstuk III, op zich nemen. » HOOFDSTUK II. - Collectieve bepalingen voor de integratie op de arbeidsmarkt van personen met een handicap Afdeling I. - De centra voor beroepsopleiding of omscholing van

personen met een handicap

Art. 38.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 april 1997 betreffende de erkenning en subsidiëring van centra voor beroepsopleiding of omscholing van personen met een handicap worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in punt 2°, worden de woorden « zoals bedoeld in artikel 2, § 2, 1°, van het decreet van 27 juni 1990 houdende oprichting van een Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap » vervangen door de woorden « vermeld in artikel 2, 10°, van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » ».2° in punt 3°, worden de woorden « het koninklijk besluit nr.230 van 21 december 1983 betreffende de stages en de inschakeling van jongeren in het arbeidsproces » vervangen door de woorden « een startbaanovereenkomst zoals vastgesteld in de wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid ». 3° punt 5°, wordt vervangen door wat volgt : « 5° de VDAB : de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding;»

Art. 39.In artikel 1, 7°, artikel 2, 3, 7°, a), artikel 3, tweede lid, artikel 4, 6, § 1, tweede lid, artikel 8, 9, tweede en derde lid, artikel 10, § 2, tweede lid, artikel 13,§ 1, tweede lid, artikel 13 § 2, artikel 14, § 4, artikel 15 en 17 van hetzelfde besluit worden de woorden « het Fonds » vervangen door de woorden « de VDAB ».

Art. 40.In artikel 3, 7°, wordt punt e) vervangen door wat volgt : « e) een boekhouding voeren en die zo organiseren dat de financiële controle op de aanwending van de subsidies door de VDAB mogelijk is.

De VDAB kan hiervoor nadere regels vastleggen; ».

Art. 41.In artikel 3, 11°, en artikel 14, § 2, 6 °, van hetzelfde besluit worden de woorden « het Fonds » vervangen door de woorden « het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ».

Art. 42.Artikel 19 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 19.§ 1. Bij wijze van overgangsmaatregel blijven de algemene voorwaarden voor erkenning, vastgesteld bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 1993 tot vaststelling van algemene erkenningsvoorwaarden van voorzieningen bedoeld in het decreet van 27 juni 1990 houdende oprichting van een Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap, alsmede de bouwtechnische en bouwfysische normen, vastgesteld in het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 1994 tot vaststelling van de totale investeringssubsidie en de bouwtechnische normen voor de voorzieningen voor de sociale integratie van personen met een handicap, van kracht voor de centra voor beroepsopleiding of omscholing van personen met een handicap tot op het ogenblik dat ze voor het beleidsdomein Werk en Sociale Economie opgeheven worden of vervangen door andere algemene voorwaarden voor erkenning of bouwtechnische en bouwfysische normen. § 2. Bij wijze van overgangsmaatregel blijven de door het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap vastgestelde modellen en richtlijnen, vermeld in artikel 3, 7°, e), artikel 11°, 9, derde lid, en artikel 14, § 4, van kracht tot ze vervangen worden door de door de VDAB vastgestelde modellen en richtlijnen. § 3. De erkenningen die het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap aan de centra heeft verleend en de individuele opleidings- en begeleidingsplannen die het met de personen met een handicap heeft gesloten, blijven van kracht tot op de datum die in de erkenningen en overeenkomsten bepaald is, en uiterlijk tot en met 31 december 2008. » Afdeling II. - De centra voor gespecialiseerde voorlichting bij

beroepskeuze voor personen met een handicap

Art. 43.In artikel 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 april 1999 betreffende de erkenning en subsidiëring van centra voor gespecialiseerde voorlichting bij beroepskeuze voor personen met een handicap, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in punt 4° worden de woorden « zoals bedoeld in artikel 2, § 2, 1°, van het decreet van 27 juni 1990 houdende de oprichting van een Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap » vervangen door de woorden « , vermeld in artikel 2, 2°, van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ».2° punt 5°, wordt vervangen door wat volgt : « 5° de VDAB : de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding ».

Art. 44.In artikel 1, 3°, artikel 2, 3, § 1, 3° en 7°, artikel 3, § 2, artikel 4, 9, § 1, artikel 10, 11, § 1 en § 4, artikel 12, § 1, artikel 13, § 1, tweede lid, en artikel 14, van hetzelfde besluit worden de woorden « het Fonds » telkens vervangen door de woorden « de VDAB ».

Art. 45.In artikel 3 § 1, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in punt 3°, worden de woorden « binnen de zes maanden na de inwerkingtreding van dit besluit » geschrapt.2° punt 9°, wordt vervangen door : « ,9°, een boekhouding voeren en die zo organiseren dat de financiële controle op de aanwending van de subsidies door de VDAB mogelijk is.De VDAB kan hiervoor nadere regels vastleggen. »

Art. 46.In artikel 8, tweede lid, van hetzelfde besluit worden de woorden « het Fonds » vervangen door de woorden « het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ».

Art. 47.Artikel 16 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 16.§ 1. Bij wijze van overgangsmaatregel blijven de algemene voorwaarden voor erkenning, vastgesteld bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 1993 tot vaststelling van algemene erkenningsvoorwaarden van voorzieningen bedoeld in het decreet van 27 juni 1990 houdende oprichting van een Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap, alsmede de bouwtechnische en bouwfysische normen, vastgesteld bij het besluit van de Vlaamse regering van 6 juli 1994 tot vaststelling van de totale investeringssubsidie en de bouwtechnische normen voor de voorzieningen voor de sociale integratie van personen met een handicap, van kracht voor de centra voor gespecialiseerde voorlichting bij beroepskeuze voor personen met een handicap tot op het ogenblik dat ze voor het beleidsdomein Werk en Sociale Economie opgeheven worden of vervangen door andere algemene voorwaarden voor erkenning of bouwtechnische en bouwfysische normen. § 2. Bij wijze van overgangsmaatregel blijven de door het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap vastgestelde modellen, vermeld in de artikel 3, § 1, 9°, en 9, § 1, van kracht tot ze vervangen worden door de door de VDAB vastgestelde modellen. § 3. De erkenningen die het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap aan de centra heeft verleend, blijven van kracht tot op de datum die in die erkenningen is bepaald, en uiterlijk tot met een 31 december 2008. » Afdeling III. - De arbeidstrajectbegeleiding voor personen met een

handicap

Art. 48.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 1998 betreffende de arbeidstrajectbegeleiding voor personen met een handicap, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 24 juli 2001 en 10 juni 2005, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° punt 2° wordt opgeheven;2° in punt 3° worden de woorden « het Fonds » vervangen door de woorden « de VDAB »;3° punt 6° wordt vervangen door wat volgt : « 6° persoon met een handicap : de persoon als vermeld in artikel 2, 10°, van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechterlijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding », met dien verstande dat ook de werkzoekende in een beschutte werkplaats hierbij inbegrepen is;»; 4° in punt 7° worden de woorden « zoals bepaald bij de reglementering inzake arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding » geschrapt.

Art. 49.In artikel 2 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2001, worden de woorden « het Fonds » vervangen door de woorden « de VDAB ».

Art. 50.In artikel 3 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juni 2005, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1, § 5, § 6 en § 7, worden de woorden « het Fonds » vervangen door de woorden « de VDAB »;2° in § 5, worden de woorden « met de VDAB of in voorkomend geval de BGDA als bevoorrechte partner, en eventueel » geschrapt;3° de laatste zin in § 6 wordt geschrapt.

Art. 51.In artikel 4 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 24 juli 2001 en 10 juni 2005, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1 en § 3, wordt telkens het tweede lid opgeheven;2° in § 2 en § 3, eerste lid, 8°, worden de woorden « het Fonds » telkens vervangen door de woorden « de VDAB »;3° in § 3, eerste lid, wordt punt 5° vervangen door wat volgt : « 5° een boekhouding voeren en die zo organiseren dat de financiële controle op de aanwending van de subsidies door de VDAB mogelijk is. De VDAB kan hieromtrent nadere regels vastleggen ». 4° in § 3, 6°, worden de woorden « de inspectiediensten van het Fonds » vervangen door de woorden « de VDAB »;5° in § 3, 7°, worden de woorden « inzonderheid aan de permanente werkgroepen risicogroepen' die in de RESOC-regio's zijn opgericht » geschrapt.

Art. 52.In artikel 6 § 3, en artikel 9, van hetzelfde besluit worden de woorden « het Fonds » telkens vervangen door de woorden « de VDAB ».

Art. 53.Artikel 11 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 11.§ 1. Bij wijze van overgangsmaatregel blijven de door het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap vastgestelde modellen, vermeld in artikel 3, § 1 en § 7, artikel 4, § 3, tweede lid, van kracht tot ze vervangen worden door de door de VDAB vastgestelde modellen. § 2. De erkenningen die het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap aan de ATB-diensten heeft verleend, blijven van kracht tot op de datum die in die erkenningen is bepaald, en uiterlijk tot en met 31 december 2008. » Afdeling IV. - De beschutte tewerkstelling

Art. 54.In het opschrift van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 1996 houdende subsidieregeling van het loon en de sociale lasten van de werknemers in de beschutte werkplaatsen die erkend zijn door het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 25 februari 1997, 24 juli 1997, 24 juli 1998, 23 maart 1999, 8 juni 1999, 13 juli 2001, 23 november 2001 en 24 december 2004 worden de woorden « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap » vervangen door de woorden « Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie ».

Art. 55.In artikel 1 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2003, worden de woorden « het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap, hierna het Fonds genoemd » vervangen door de woorden « het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie, hierna het Subsidieagentschap te noemen ».

Art. 56.In artikel 2, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden « het Fonds » vervangen door de woorden « het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ».

Art. 57.In artikel 5, § 1, 3°, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2001, worden de woorden « het Fonds » vervangen door de woorden « het Subsidieagentschap ».

Art. 58.In artikel 9 van hetzelfde besluit, worden de woorden « het Fonds » vervangen door de woorden « het Subsidieagentschap ».

Art. 59.In artikel 10 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 1998, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1, 3° en 4°, en § 2, eerste, en vierde lid, worden de woorden « het Fonds » telkens vervangen door de woorden « het Subsidieagentschap »;2° in § 2, tweede lid, worden de woorden « het Vlaams Fonds » vervangen door de woorden « het Subsidieagentschap ».

Art. 60.In artikel 13 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 25 februari 1997, 24 juli 1997, 23 maart 1999 en 23 november 2001, worden § 4 en § 5 opgeheven.

Art. 61.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 1999 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden van de beschutte werkplaatsen, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1, 1°, worden de woorden « artikel 2, § 2, 1°, van hetzelfde decreet van 27 juni 1990 » vervangen door de woorden « artikel 2, 2°, van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap »;2° in 1, 2°, b), worden de woorden « het Vlaams Fonds » vervangen door de woorden « de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding »;3° in § 1, 5°, worden de woorden « overeenkomstig de bepalingen van artikel 51, eerste lid, van hetzelfde decreet van 27 juni 1990, of van artikel 164bis van de gecoördineerde wetten op de vennootschappen » geschrapt;4° in § 1, 5°, b), worden de woorden « wet van 27 juni 1921 waarbij aan de verenigingen zonder winstoogmerk en de instellingen van openbaar nut rechtspersoonlijkheid wordt verleend » vervangen door de woorden « wetgeving betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk »;5° in § 1, 7°, en § 2, worden de woorden « het Fonds » vervangen door de woorden « het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie »;6° in § 1, wordt punt 12° vervangen door wat volgt : « 12° een boekhouding voeren en deze zodanig organiseren dat de financiële controle op de aanwending van de subsidies door het Vlaams Ministerie van Werk en Sociale Economie mogelijk is, en jaarlijks vóór 1 april een jaarverslag, jaarrekening en sociale balans over het voorbije werkingsjaar aan het agentschap voorleggen.De Vlaamse minister bevoegd voor de sociale economie, kan hiervoor nadere regels vastleggen. »

Art. 62.In artikel 2 en 3 van hetzelfde besluit worden de woorden « het Fonds » vervangen door de woorden « het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie ».

Art. 63.Artikel 5 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 64.Artikel 8 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 8.§ 1. Bij wijze van overgangsmaatregel blijven de algemene voorwaarden voor erkenning,vastgesteld bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 1993 tot vaststelling van de algemene erkenningsvoorwaarden van voorzieningen bedoeld in het decreet van 27 juni 1990 houdende oprichting van een Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap, alsmede de bouwtechnische en bouwfysische normen vastgesteld in het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 1994 tot vaststelling van de totale investeringssubsidie en de bouwtechnische normen voor de voorzieningen voor de sociale integratie van personen met een handicap, van kracht voor de beschutte werkplaatsen tot op het ogenblik dat ze voor het beleidsdomein Werk en Sociale Economie opgeheven worden of vervangen door andere algemene voorwaarden voor erkenning of bouwtechnische en bouwfysische normen. § 2. Bij wijze van overgangsmaatregel blijven de door het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap vastgestelde modellen, vermeld in artikel 1, § 1, 7° en 12° en § 2, van kracht tot ze vervangen worden door de door het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie vastgestelde modellen. § 3. De door het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap verleende erkenningen blijven van kracht tot op de datum die in die erkenningen is bepaald, en uiterlijk tot en met 31 december 2008. Afdeling V. - Projecten voor de integratie op de arbeidsmarkt van

personen met een handicap

Art. 65.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 2000 tot vaststelling van de voorwaarden voor de goedkeuring en subsidiëring van projecten in het kader van de professionele integratie van personen met een handicap, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2003, worden punt 1°, 2° en 5°, vervangen door wat volgt : « 1° de VDAB : de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding; 2° persoon met een handicap : de persoon als vermeld in artikel 2, 10°, van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » en die een gespecialiseerde trajectbegeleiding geniet overeenkomstig de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 1998 betreffende de arbeidstrajectbegeleiding voor personen met een handicap;5° minister : de Vlaamse minister, bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid.»

Art. 66.In artikel 2, van hetzelfde besluit, worden de woorden « het Fonds » vervangen door de woorden « de VDAB ».

Art. 67.In artikel 3 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2003 en 10 juni 2005, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° overeenstemmen met de doelstellingen van de VDAB zoals omschreven in artikel 5, § 1, 5°, van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding »;» 2° in punt 3°, worden de woorden « het decreet van 27 juni 1990 genoemd in 1° » vervangen door de woorden « het decreet van 27 juni 1990 houdende oprichting van een Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap »;3° in punt 5°, worden de woorden « het Fonds » vervangen door de woorden « de VDAB ».

Art. 68.In artikel 4 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2003, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1, 4°, worden de woorden « zoals bedoeld in artikel 1, 3° » vervangen door de woorden « voor personen met een handicap »;2° in § 1 en § 2 worden de woorden « het Fonds » vervangen door de woorden « de VDAB ».

Art. 69.In artikel 5 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in punt 3° worden de woorden « dat rekening houdt met de afspraken inzake cliëntregistratie zoals bepaald in het samenwerkingsakkoord tussen het Fonds en de VDAB » geschrapt;2° in punt 3°, 4°, 5°, 6° en 9°, worden de woorden « het Fonds » telkens vervangen door de worden « de VDAB ».

Art. 70.In artikel 6 van hetzelfde besluit gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juni 2005, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° § 1 en § 2, worden vervangen door wat volgt : « § 1.De VDAB verleent zijn goedkeuring aan de projecten, rekening gehouden met de prioriteitsregels, vermeld in § 3 en met een evenwichtige geografische spreiding van de projecten. § 2. Op basis van goedkeuring, vermeld in § 1, levert de VDAB een attest van cofinanciering af ter staving van de aanvraag, vermeld in artikel 3, 5° ». 2° § 4 en § 5, worden opgeheven.

Art. 71.In artikel 7 en 8 van hetzelfde besluit worden de woorden « het Fonds » vervangen door de woorden « de VDAB ».

Art. 72.In artikel 8 tweede lid, van hetzelfde besluit worden de woorden « door de in artikel 6 bedoelde deskundigencommissie » geschrapt.

Art. 73.In artikel 8 tweede lid, van hetzelfde besluit gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2003, wordt de laatste zin als volgt gewijzigd : « Voor nieuwe projecten kan de VDAB in het eerste jaar rekening houden met een opstartfase ».

Art. 74.Artikel 9 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 9.§ 1. Bij wijze van overgangsmaatregel blijven de door het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap afgeleverde goedkeuringen van projectaanvragen van kracht tot op de datum die in deze goedkeuringen is bepaald, en uiterlijk tot en met 31.12.2008. § 2. Bij wijze van overgangsmaatregel blijven de door het Vlaams Fonds vastgestelde modellen, vermeld in § 1, en de richtlijnen, vermeld in artikel 4 § 2, artikel 5, 3°, 5° en 6°, en artikel 6 § 1, tweede lid, van kracht tot zij vervangen worden door de door de VDAB vastgestelde modellen en richtlijnen. » Afdeling VI. - Bepalingen van het personeel van de voorzieningen voor

sociale integratie van personen met een handicap.

Art. 75.Het opschrift van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2001 houdende verscheidene bepalingen tot regeling en subsidiëring van arbeid en vakantie van personeel tewerkgesteld door voorzieningen gesubsidieerd door het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap, worden de woorden « of door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » toegevoegd.

Art. 76.In artikel 4, § 3, van hetzelfde besluit worden tussen de woorden « gesubsidieerd wordt » en de woorden « door bestemming », de woorden « , of door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding voor de centra voor beroepsopleiding of omscholing van personen met een handicap encentra voor gespecialiseerde voorlichting bij beroepskeuze en de diensten arbeidstrajectbegeleiding voor personen met een handicap, » ingevoegd.

Art. 77.Aan het opschrift van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2001 tot subsidiëring van management en vorming ten bate van voorzieningen gesubsidieerd door het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap, worden de volgende woorden « of door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » toegevoegd.

Art. 78.Aan artikel 3 van hetzelfde besluit, waarvan de bestaande tekst § 1 zal vormen, wordt een § 2 toegevoegd die luidt als volgt : « § 2. De subsidie voor managementondersteuning wordt aan de centra en diensten vermeld in § 1, 1, 2 en 3 uitbetaald door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding. »

Art. 79.Aan artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2001 houdende subsidieregeling van het loon en van de sociale lasten van personen tewerkgesteld in de gehandicaptensector en wier tewerkstellingskosten voorheen in het stelsel van het derde arbeidscircuit door de overheid gedragen werden, worden een punt 4° en een punt 5° toegevoegd, die luiden als volgt : « 4° de VDAB : de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding; 5° het Subsidieagentschap : het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie.»

Art. 80.In artikel 2 van hetzelfde besluit worden tussen de woorden « het Fonds » en de woorden « ingeschreven bedragen », de woorden « van de VDAB of van het Vlaams Ministerie van Werk en Sociale Economie » ingevoegd.

Art. 81.In artikel 8 van hetzelfde besluit worden de woorden « Het Fonds » vervangen door de woorden « Het Subsidieagentschap ».

Art. 82.In artikel 10 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 januari 2006, worden de woorden « het Fonds » vervangen door de woorden « de VDAB ». HOOFDSTUK III. - Algemene bepalingen betreffende het gehandicaptenbeleid Afdeling I. - Programmatie

Art. 83.Bij wijze van overgangsmaatregel blijven voor de voorzieningen voor de integratie op de arbeidsmarkt van personen met een handicap de bepalingen van artikel 4 en 7, § 3, van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 april 1993 tot vaststelling van de programmatie voor de voorzieningen op het vlak van de sociale integratie van personen met een handicap, zoals gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 1998 en zoals verschenen in het Belgisch Staatsblad van 28 juli 1993 en 16 februari 1999, van toepassing op de erkenningen, verleend door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding en door het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie, tot ze vervangen worden door programmatiecriteria voor het beleidsdomein Werk en Sociale Economie. Afdeling II. - Algemene voorwaarden en procedures voor erkenning

Art. 84.Bij wijze van overgangsmaatregel, en tot op het ogenblik dat voor het beleidsdomein Werk en Sociale Economie algemene criteria voor erkenning worden opgesteld voor de hieronder vermelde centra, diensten of werkplaatsen voor de integratie op de arbeidsmarkt van personen met een handicap, blijven de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 1993 tot vaststelling van algemene erkenningsvoorwaarden van voorzieningen bedoeld in het decreet van 27 juni 1990 houdende oprichting van een Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 19 januari 1994 en 30 maart 1994, van toepassing op de door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding erkende centra voor beroepsopleiding of omscholing van personen met een handicap, centra voor gespecialiseerde voorlichting bij beroepskeuze voor personen met een handicap, en diensten voor arbeidstrajectbegeleiding van personen met een handicap, alsmede op de door het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie erkende beschutte werkplaatsen.

Voor de toepassing van dit artikel worden in artikel 4, 10, 19 en 19ter, van het besluit van 15 december 1993 de woorden « het Fonds » vermeld in het eerste lid gelezen als « de overheid die de erkenning verleent ».

Het model van verbintenis, vermeld in artikel 19ter, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december1993, vermeld in het eerste lid, blijft van kracht voor de hoger vermelde centra, diensten of werkplaatsen tot een nieuw model van verbintenis is vastgesteld door de erkennende overheid.

Art. 85.§ 1. Bij wijze van overgangsmaatregel, en tot op het ogenblik dat voor het beleidsdomein Werk en Sociale Economie algemene procedures voor erkenning zijn vastgesteld voor de hieronder vermelde centra, diensten en werkplaatsen voor de integratie op de arbeidsmarkt van personen met een handicap, blijven de bepalingen van het besluit van de Vlaamse regering van 15 december 1993 tot vaststelling van de algemene regels inzake het verlenen van vergunningen en erkenningen door het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap, zoals gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 19 december 1996, 27 april 1999 en 22 juni 1999, van toepassing op de door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding erkende centra voor beroepsopleiding of omscholing van personen met een handicap, centra voor gespecialiseerde voorlichting bij beroepskeuze voor personen met een handicap en diensten voor arbeidstrajectbegeleiding van personen met een handicap, alsmede op de door het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie erkende beschutte werkplaatsen.

Voor de toepassing van dit artikel worden in artikel 3, § 1, eerste lid, 3, § 2, 4°, artikel 4, 7, 8, § 1, tweede lid, artikel 9, 10, 13, 15 en 17, § 1, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 1993, vermeld in het eerste lid, de woorden « het Fonds » en « het Vlaams Fonds » gelezen als « de overheid die de erkenning verleent ». § 2. Voor de centra en diensten, vermeld in § 1, eerste lid, wordt de vergunning en erkenning, vermeld in artikel 5 en 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 1993, vermeld in § 1, eerste lid, verleend door de raad van bestuur van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding. Voor de beschutte werkplaatsen wordt zij verleend door een instantie aan te wijzen door de Vlaamse minister, bevoegd voor de sociale economie. § 3. Voor de toepassing van de artikelen 8, § 1, eerste lid, en 17, § 1, eerste lid van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 1993, vermeld in § 1, eerste lid, tekenen de centra en diensten, vermeld in het eerste lid beroep aan bij de Vlaamse minister, bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid.

De bepalingen van artikel 8, § 1, derde lid, en artikel 17, § 1, derde lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 1993, vermeld in § 1, eerste lid, blijven van kracht voor de werkplaatsen tot een specifieke beroepsprocedure is uitgewerkt voor het beleidsdomein Werk en Sociale Economie. § 4. De sociaalrechtelijke inspecteurs, vermeld in het decreet van 30 april 2004 tot uniformisering van de toezichts-, sanctie- en strafbepalingen die zijn opgenomen in de regelgeving van de sociaalrechtelijke aangelegenheden, waarvoor de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest bevoegd zijn, oefenen controle en toezicht uit op de toepassing van de bepalingen van dit artikel, inzonderheid op het verlenen van vergunningen aan de centra en diensten, vermeld in het eerste lid, overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 30 april 1994.

Art. 86.§ 1. Bij wijze van overgangsmaatregel blijven de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juni 1994 betreffende het beheer van gelden of goederen van personen met een handicap door beheerders of personeelsleden van voorzieningen bedoeld in het decreet van 27 juni 1990 houdende oprichtingen van een Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2000, van toepassing op de door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding en de door het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie erkende voorzieningen voor de integratie op de arbeidsmarkt van personen met een handicap waarvan één of meer beheerders of personeelsleden gelden of goederen beheren van personen met een handicap, tot op het ogenblik dat in deze materie voor het beleidsdomein Werk en Sociale Economie specifieke regels worden vastgesteld.

Voor de toepassing van dit artikel worden in de artikelen 5, 11 en 12, § 4 en § 5, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juni 1994, vermeld in het eerste lid, de woorden « het Fonds » gelezen als « de erkennende en subsidiërende overheid ». § 2. Voor de toepassing van artikel 12, § 5, derde lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juni 1994, vermeld in § 1, eerste lid, wordt de klacht, in geval van doorverwijzing, doorverwezen naar de raad van bestuur van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding voor de door deze dienst erkende voorzieningen, en naar de Vlaamse minister bevoegd voor de sociale economie voor de beschutte werkplaatsen. HOOFDSTUK IV. - Algemene bepalingen betreffende het welzijnsbeleid Afdeling I. - Kwaliteitszorg

Art. 87.Bij wijze van overgangsmaatregel voor de voorzieningen voor de integratie op de arbeidsmarkt van personen met een handicap, en tot op het ogenblik dat voor het beleidsdomein Werk en Sociale Economie eigen kwaliteitsnormen zijn vastgesteld, blijven de door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding erkende centra voor beroepsopleiding of omscholing van personen met een handicap, centra voor gespecialiseerde voorlichting bij beroepskeuze voor personen met een handicap en diensten voor arbeidstrajectbegeleiding van personen met een handicap, alsook de door het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie erkende beschutte werkplaatsen na 1 januari 2006 onderworpen aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2000 betreffende de kwaliteitszorg in de voorzieningen voor de sociale integratie van personen met een handicap, zoals gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 16 april 2004.

Voor de toepassing van dit artikel dienen de woorden « het Fonds » in de artikelen 2, 3, 4, § 1, § 2, en § 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2000, vermeld in het eerste lid, gelezen als « de Dienst Inspectie van het beleidsdomein Werk en Sociale Economie », en in artikel 4, § 3, van hetzelfde besluit als « de erkennende en subsidiërende overheid ». Afdeling II. - Investeringssubsidies voor infrastructuur

Art. 88.Bij wijze van overgangsmaatregel voor de voorzieningen voor de integratie op de arbeidsmarkt van personen met een handicap en tot op het ogenblik dat voor het beleidsdomein Werk en Sociale Economie specifieke regels voor het financieren van de infrastructuur van de hieronder vermelde centra en werkplaatsen zijn vastgesteld, blijven de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 1994 tot vaststelling van de totale investeringssubsidie en de bouwtechnische normen voor de voorzieningen voor de sociale integratie van personen met een handicap, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 15 februari 1995, 1 juni 2001 en 6 december 2002, van toepassing op de door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding aan de centra voor beroepsopleiding of omscholing van personen met een handicap en aan de centra voor gespecialiseerde voorlichting bij beroepskeuze voor personen met een handicap verleende investeringssubsidies, alsmede op de door het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie aan de beschutte werkplaatsen verleende subsidies.

Voor de toepassing van dit artikel dienen in artikel 17 van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 1994, vermeld in het eerste lid, de woorden « het Fonds » gelezen als « de subsidiërende overheid ».

Art. 89.Bij wijze van overgangsmaatregel en tot op het ogenblik dat voor het beleidsdomein Werk en Sociale Economie specifieke regels zijn vastgesteld voor de financiering van de infrastructuur van beschutte werkplaatsen, centra voor beroepsopleiding of omscholing van personen met een handicap en centra voor gespecialiseerde voorlichting bij beroepskeuze voor personen met een handicap, blijven de bepalingen van hoofdstuk I tot en met IV en VII en VIII van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juni 1999 houdende de procedureregels inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 maart 2001, van kracht voor de voorzieningen voor de integratie op de arbeidsmarkt van personen met een handicap, met dien verstande dat onder « instellingen » zoals omschreven in artikel 1, 2°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juni 1999 voor de toepassing van onderhavig artikel verstaan wordt, de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding en het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie en dat de adviezen, controles en goedkeuringen van de administratie, bevoegd voor de gesubsidieerde infrastructuur die worden vermeld in artikel 19 § 2, 2°, artikel 25, § 3, 2°, artikel 27, § 2 en § 3, artikel 30, 31 en 33 van het voormelde besluit niet vereist zijn voor de centra en werkplaatsen. HOOFDSTUK V. - Slotbepalingen

Art. 90.De volgende bepalingen worden opgeheven : artikel 41, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 17 december 1996 en 13 april 1999, artikel 47 tot en met 49, 56, § 2, 2°, 80, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 5 april 1995, artikel 144, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 mei 1965 en bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juni 1994, en artikel 144bis, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 15 december 1993 en 30 maart 1994, van het koninklijk besluit van 5 juli 1963 betreffende de sociale reclassering van de mindervaliden.

Art. 91.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 april 2006.

Art. 92.De Vlaamse minister, bevoegd voor Werk, Onderwijs en Vorming, de Vlaamse minister, bevoegd voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en de Vlaamse minister, bevoegd voor Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen zijn belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 17 november 2006.

De minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, Y. LETERME De vice-minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming, F. VANDENBROUCKE De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, I. VERVOTTE De Vlaamse minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen, K. VAN BREMPT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^