Besluit Van De Vlaamse Regering van 17 oktober 2008
gepubliceerd op 21 november 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vastlegging van de pakketten van digitale frequenties die zullen worden vrijgegeven tijdens een eerste vergelijkende toets voor het verkrijgen van een vergunning voor het aanbieden van een radio- of televisieomr

bron
vlaamse overheid
numac
2008204086
pub.
21/11/2008
prom.
17/10/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

17 OKTOBER 2008. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vastlegging van de pakketten van digitale frequenties die zullen worden vrijgegeven tijdens een eerste vergelijkende toets voor het verkrijgen van een vergunning voor het aanbieden van een radio- of televisieomroepnetwerk en de bijhorende zendvergunningen


De Vlaamse Regering, Gelet op de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005, artikel 134, § 2, vervangen bij het decreet van 25 mei 2005;

Gelet op het advies van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, gegeven op 28 augustus 2008;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 14 juni 2008;

Gelet op het advies 45.160/1 van de Raad van State, gegeven op 25 september 2008, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media, Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1° DVB : acroniem voor 'digital video broadcasting', Europese standaard voor digitale televisie;2° DVB-H : acroniem voor 'digital video broadcasting - handheld', Europese standaard voor digitale televisie via de ether, voor ontvangst met draagbare toestellen zoals mobiele telefoons;3° DAB : acroniem voor 'digital audio broadcasting', Europese standaard voor digitale radio;4° Frequentieband III : frequenties van 174 MHz tot 230 MHz;5° Frequentiebanden IV en V : frequenties van 470 MHz tot 862 MHz.

Art. 2.De frequenties, vermeld in de tabel, die als bijlage I bij dit besluit is gevoegd, zullen worden vrijgegeven tijdens een eerste vergelijkende toets voor het verkrijgen van een vergunning voor het aanbieden van een televisieomroepnetwerk en de bijhorende zendvergunningen.

Art. 3.Het geheel van de frequenties, vermeld in de tabel in bijlage I, wordt opgevat als een groep frequenties, bestaande uit verschillende pakketten, waarvoor één vergunning kan worden verkregen.

Art. 4.Het geheel van de frequenties, vermeld in de tabel in bijlage I, moet worden ingezet voor het aanbieden van omroeptoepassingen met gebruik van de DVB-technologie.

Minstens één van de pakketten van frequenties, vermeld in de tabel in bijlage I, moet worden ingezet voor het aanbieden van omroeptoepassingen met gebruik van de DVB-H technologie.

Art. 5.De frequenties, vermeld in de tabel, die als bijlage II bij dit besluit is gevoegd, zullen worden vrijgegeven tijdens een eerste vergelijkende toets voor het verkrijgen van een vergunning voor het aanbieden van een radio-omroepnetwerk en de bijhorende zendvergunningen.

Art. 6.Het geheel van de frequenties, vermeld in de tabel in bijlage II, moet worden ingezet voor het aanbieden van omroeptoepassingen met gebruik van de DAB-technologie.

Art. 7.Dit besluit treedt in werking op de datum van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Art. 8.De Vlaamse minister, bevoegd voor het mediabeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 17 oktober 2008.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS

Bijlage I. Pakketten van digitale frequenties die zullen worden vrijgegeven tijdens een eerste vergelijkende toets voor het verkrijgen van een vergunning voor het aanbieden van een televisieomroepnetwerk en de bijhorende zendvergunningen Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 oktober 2008 houdende de pakketten van digitale frequenties die zullen worden vrijgegeven tijdens een eerste vergelijkende toets voor het verkrijgen van een vergunning voor het aanbieden van een radio- of televisieomroepnetwerk en de bijhorende zendvergunningen.

Brussel, 17 oktober 2008.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS

Bijlage II. Pakketten van digitale frequenties die zullen worden vrijgegeven tijdens een eerste vergelijkende toets voor het verkrijgen van een vergunning voor het aanbieden van een radio-omroepnetwerk en de bijhorende zendvergunningen Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 oktober 2008 houdende de pakketten van digitale frequenties die zullen worden vrijgegeven tijdens een eerste vergelijkende toets voor het verkrijgen van een vergunning voor het aanbieden van een radio- of televisieomroepnetwerk en de bijhorende zendvergunningen.

Brussel, 17 oktober 2008.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^